22. 3. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
22. 3. 2005

Hodnotový soud je nežalovatelný; celebrity musejí přijímat větší míru veřejné kritiky

Existence skutečností může být prokázána, zatímco pravdivost hodnotového soudu dokazatelná není. Osoby veřejně činné jako politici, veřejní činitelé, mediální hvězdy apod. musí akceptovat větší míru veřejné kritiky než jiní občané, jak ustáleně tak judikuje i Evropský soud pro lidská práva.

Musím reagovat na článek Štěpána Kotrby, nazvaný "Hodnotový úsudek Ústavního soudu: nerovnost občanů před zákonem", píše mluvčí Ústavního soudu ČR Michal Spáčil.

V první řadě bych rád upozornil, že rozdělení výroků vyslovených ve veřejné diskusi na "hodnotový soud" (nikoliv "úsudek", jak uvádí ČTK) a "tvrzení skutečnosti" a rozdílné posuzování obou těchto kategorií je dlouholetou integrální součástí evropské judikatury ve sporech na ochranu osobnosti.

Evropský soud pro lidská práva podrobně rozvádí úvahu, že existence skutečností může být prokázána, zatímco pravdivost hodnotového soudu dokazatelná není, např. v kauze Lingens proti Rakousku (1986, odst. 46). Ostatně judikatura k čl. 10 Evropské úmluvy je nesmírně bohatá a každý vážný zájemce v ní najde dostatek podkladů pro srovnání s předmětným rozhodnutím Ústavního soudu ČR.

Stejně judikuje Spolkový ústavní soud (BVerfGE 61,1), v jehož rozhodnutích najdeme princip, podle nějž vyslovování názorových soudů, byť kontroverzních, zásadně požívá ústavní ochrany, zatímco tvrzení nepravdivých skutečností lze zakázat (BVerfGE 90, 241 a BVerfGE 90,1). Ze stejných principů vychází i nedávné rozhodnutí Evropského soudu v zajímavém případu "Feldek proti Slovensku" (2001). Dělení výroků na hodnotové soudy a tvrzení skutečnosti je demokratickým standardem a je spíše s podivem, že je v domácí judikatuře někdy opomíjeno. Ústavní soud rozhodl plně v intencích domácího i evropského práva. Mělo by být nadbytečné zdůrazňovat význam svobody slova pro utváření demokratického státu, po přečtení uvedeného článku mám však dojem, že to občas neškodí připomenout.

Štěpán Kotrba napadl též argumentaci Ústavního soudu, podle níž osoby veřejně činné, jako jsou politici, veřejní činitelé, "mediální hvězdy" atd. musí akceptovat větší míru kritiky než jiní občané. Na této úvaze je opět již léta postavena judikatura Evropského soudu pro lidská práva, stejně jako rozhodování Nejvyššího soudu USA (precedenty "New York Times Co. v. Sullivan 376 U.S. 254 (1964) a Gertz v. Robert Welch, Inc. 418 U.S. 323 (1974)".

Redaktor Britských listů mluví o nerovnosti tam, kde naopak soudní rozhodnutí vyrovnávají rozdíly mezi reálnými možnostmi lidí veřejně neznámých a známých. Vždyť vedlejší účastnice v tomto sporu možnost kdykoliv vystoupit v médiích několikrát využila a tvrzení stěžovatele opakovaně vyvracela v tisku. Lidé bez přístupu k médiím, jichž je naprostá většina, mají a musí mít silnější ochranu proti potencionálně infamujícím tvrzením než ti, kteří mohou snadno sdělit nejširšímu publiku svůj názor na cokoliv a na kohokoliv. Nerespektování tohoto principu by bylo zavírání očí před realitou.

Závěr článku pana Kotrby pak nabádá právníky k tomu, aby plakali. Jsem přesvědčen, že by naši právníci k takovému výronu emocí našli lepší důvody než rozhodnutí obhajující svobody slova. Vždyť právě na Britských je otázkám svobody slova v ČR dlouhodobě věnována značná kritická pozornost.

Domnívám se, že kritické názory pana Kotrby vyplývají spíše ze způsobu, jakým o celém případu, ve skutečnosti nepříliš zajímavém, informovala média - tedy nepřesně a emocionálně. Na zvýšenou míru veřejné kritiky vůči sobě si musejí zvyknout všichni, kteří jsou vidět - umělci, novináři a koneckonců i mluvčí různých institucí, jinak by museli pokaždé běžet ze studia rovnou k soudu. Nabízí se zde rčení o chlebu o dvou kůrkách.

Michal Spáčil

mluvčí Ústavního soudu

(pro informaci přidávám tiskovou zprávu v podobě, v niž jsem ji předal médiím:)

Ústavní soud dnes vyhověl ústavní stížnosti stěžovatele Jana Rejžka a zrušil rozsudky Vrchního soudu v Praze a Nejvyššího soudu, jimiž bylo stěžovateli uloženo omluvit se osobním dopisem i v denním tisku za kritické výroky týkající se zpěvačky H. V. Ta má v řízení před Ústavním soudem postavení vedlejší účastnice.

Ústavní soud konstatoval, že při střetu práva na svobodu projevu s právem na ochranu osobnosti musí soudy vždy pečlivě zvážit, zda nebyla dána bez důvodu přednost jednomu z těchto práv před druhým. K tomu podle Ústavního soudu v tomto případě došlo, a to závažným zásahem do svobody projevu stěžovatele.

Ústavní soud v odůvodnění svého rozhodnutí odkázal na evropskou judikaturu, podle níž existuje zásadní rozdíl mezi hodnotovým soudem, který odráží osobní názor, a tvrzením skutečnosti, tedy konstatováním faktu. Prohlášení stěžovatele o "mafiánech" kteří podle jeho slov prosazovali vedlejší účastnici v sedmdesátých a osmdesátých letech do médií, musí být hodnoceno v celém kontextu článku, v němž se tento výrok objevil. Z něj jednoznačně vyplývá, že jde o hodnotový soud, nikoliv o skutkové tvrzení.

Hodnotový soud však nemůže být již ze své podstaty prokázán. Požadavek obecných soudů dokázat pravdivost uvedeného výroku proto podle Ústavního soudu sám o sobě porušuje svobodu projevu. Ústavní soud souhlasí se stěžovatelem v tom, že běžný čtenář nemůže chápat stěžovatelovu kritiku doslovně tak, že je H. V. v kontaktu se členy blíže neurčené mezinárodní zločinecké organizace.

I pro hodnotový soud musí ovšem existovat alespoň nějaký podklad. Ústavní soud vychází z toho, že slova "mafie" a "mafiáni" zde neoznačují zločineckou organizaci a její členy, ale spíše společnost založenou na konexích a neprůhledných vazbách. V této souvislosti je podle Ústavního soudu nepochybné, že pro expresivní hodnocení pozadí populární hudby jako "mafie" stěžovatel určitý podklad měl. Hodnotový soud stěžovatele byl postaven na informacích všeobecně známých široké veřejnosti, jako je například návrat producentů, kteří ovlivňovali domácí populární hudbu před rokem 1990.

Ústavní soud vytkl obecným soudům i to, že nedostatečně přihlédly k faktu, že žalobkyně je veřejně známou "mediální hvězdou". Lze obecně konstatovat, že osoby veřejně činné jako politici, veřejní činitelé, mediální hvězdy apod. musí akceptovat větší míru veřejné kritiky než jiní občané, jak ustáleně tak judikuje i Evropský soud pro lidská práva. Tímto principem je podporována veřejná diskuse a svobodné utváření názorů, a dále i odrážena skutečnost, že osoba veřejně činná obvykle disponuje podstatně snadnějším přístupem do médií než kterýkoliv "běžný" občan. Ústavní soud vzal v úvahu, že vedlejší účastnice jako zpěvačka populární hudby je osobou veřejně známou a má dostatek možností, jak mediálně prezentovat svůj nesouhlas s tvrzeními stěžovatele.

Z uvedených důvodů Ústavní soud konstatoval, že napadenými rozsudky byla porušena základní práva a svobody stěžovatele podle čl. 10 Úmluvy o ochraně lidských práv a svobod a čl. 17 Listiny základních práv a svobod, proto je zrušil.

Ústavní soud uzavřel, že je na čtenářích a nikoliv na soudech, aby sami posoudili, zda je či není stěžovatelovo hodnocení stavu české populární hudby rozumné a přesvědčivé.

                 
Obsah vydání       22. 3. 2005
22. 3. 2005 Hodnotový soud je nežalovatelný; celebrity musejí přijímat větší míru veřejné kritiky
22. 3. 2005 Případ Rejžek - Vondráčková neskončil Karel  Mašita
22. 3. 2005 Mrtví při přestřelce ve škole v americkém státě Minnesota
22. 3. 2005 Soudce by neměl být obyčejným úředníkem Aleš  Uhlíř
21. 3. 2005 Hodnotový úsudek Ústavního soudu: nerovnost občanů před zákonem Štěpán  Kotrba
22. 3. 2005 Je kam uhnout? Na koho (nebo na co) vsadit? Miloš  Dokulil
22. 3. 2005 Rozhodnutí Ústavního soudu jde správným směrem Jan  Čulík
21. 3. 2005 Michael  Marčák
22. 3. 2005 Fidel Castro versus Fabiano Golgo Milan  Valach
22. 3. 2005 Dopis účastníkům tzv. "kubánsko-brazilské" pře Tomáš  Koloc
22. 3. 2005 Stalingrad během blokády V.
22. 3. 2005 Lidská práva Petr  Wagner
22. 3. 2005 Lékaři a pacienti Zdena  Bratršovská, František  Hrdlička
22. 3. 2005 Zrušme průzkumy veřejného mínění o důvěryhodnosti politiků! Josef  Provazník
22. 3. 2005 Michael  Marčák
22. 3. 2005 Mediální stín Bohumil  Kartous
22. 3. 2005 Vyzýváme KSČM, aby ukončila nátlak na občanskou společnost
22. 3. 2005 Sektářství mírotvůrců Štěpán  Kotrba
22. 3. 2005 Český tisk a kolektivní vina? Bořivoj  Čelovský
22. 3. 2005 Rozhodnutí velekněží Nikola  Čulík
22. 3. 2005 Čtyřicet dnů (před)velikonočního rozjímání Bohumila Sedláčka Ivo V. Fencl
21. 3. 2005 Květná neděle a církve Boris  Cvek
18. 4. 2003 Velikonoce - po stopách Ježíšových Štěpán  Kotrba
21. 3. 2005 Květnou nedělí začíná velikonoční týden Irena  Ryšánková
22. 3. 2005 Michael  Marčák
21. 3. 2005 Požár v Chile - mediální manipulace Bushka  Bryndová
21. 3. 2005 O Fidelově bohatství a o sociálních zázracích Fabiano  Golgo
13. 2. 2005 Hospodaření OSBL za leden 2005
22. 11. 2003 Adresy redakce

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
22. 3. 2005 Český tisk a kolektivní vina? Bořivoj  Čelovský
22. 3. 2005 Je kam uhnout? Na koho (nebo na co) vsadit? Miloš  Dokulil
22. 3. 2005 Hodnotový soud je nežalovatelný; celebrity musejí přijímat větší míru veřejné kritiky   
21. 3. 2005 Požár v Chile - mediální manipulace Bushka  Bryndová
21. 3. 2005 I v USA ročně shoří statisíce hektarů lesa a nikdo nepřijde s obviněním, že "Fire Jumpers" jsou neschopní Štěpán  Unčovský
16. 3. 2005 Jednota mezi katolíky a protestanty je možná Karel  Sýkora
16. 3. 2005 Jeden irelevantní názor Bohumil  Kartous
15. 3. 2005 Chvála soudce Šídla Zdeněk  Jemelík
15. 3. 2005 Všechny cesty vedou na hřbitov, některé ale rychleji Jan  Paul
15. 3. 2005 Moc obrazů, obrazy moci a dnešek Robin  Ujfaluši
15. 3. 2005 Hlupák hledá hlupáky sobě rovné. Zn.: rychle Štěpán  Kotrba
14. 3. 2005 Tradiční pedagogika versus moderní Radek  Sárközi
14. 3. 2005 Coming out Alex  Koenigsmark
14. 3. 2005 Patočkova zbytnělá sebedůvěra Jiří  Vančura
14. 3. 2005 Podzim demokracie a politická pornografie Mirek  Vodrážka

Hon na svobodu slova RSS 2.0      Historie >
22. 3. 2005 Hodnotový soud je nežalovatelný; celebrity musejí přijímat větší míru veřejné kritiky   
17. 3. 2005 Dura lex, sed lex Jaroslav  Štemberk
17. 3. 2005 Případ Petra Partyka je svým způsobem pro české soudnictví typický Aleš  Uhlíř
16. 3. 2005 Jak soud potrestal Petra Partyka za to, co mu neprokázali   
16. 3. 2005 Je byrokratičnost omluvou? Jan  Čulík
15. 3. 2005 Chvála soudce Šídla Zdeněk  Jemelík
11. 3. 2005 Nejde o Hitlera ani o Zítka, jde o demokracii Ivan  David
10. 3. 2005 Stát nemá trestat občany, kteří kritizují úředníky Jan  Čulík
2. 3. 2005 Petr Partyk byl za verbální "trestný čin" odsouzen do vězení   
28. 2. 2005 Špatný zákon omezuje svobodu projevu   
18. 2. 2005 Británie chce na ochranu muslimů obětovat svobodu slova   
16. 2. 2005 Amerika "chce umlčet Al Džazíru prostřednictvím privatizace"   
16. 2. 2005 Firma Apple naléhá na americké novináře, aby prozradili své tajné zdroje   
15. 2. 2005 Osoby žalované mezinárodní velkofirmou za pomluvu mají nárok na bezplatnou právní pomoc   
15. 2. 2005 Reportéři musejí prozradit své zdroje, anebo půjdou do vězení