15. 11. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
15. 11. 2004

Je ústní zkoušení v chemii a ve fyzice na gymnáziu nutné?

Představme si učitele chemie a fyziky na gymnáziu, který si dá práci s tím, že hledá nejvhodnější způsob, jak zjišťovat znalosti svých studentů a jak je klasifikovat. Necítí se být, je totiž dospělým, vzdělaným a odpovědným člověkem, v roli stroje, který automaticky musí přijmout běžnou zvyklost či předpis, nýbrž chce nad věcmi přemýšlet a mít odvahu zaujmout postoj, neboť to obé je cílem a smyslem každého opravdového vzdělávání (jistěže ne toho, jež tu čtyřicet let provozoval komunistický stát a jež bylo především indoktrinací). Pokusím se nyní ukázat, jak by se mohl názor takového člověka konkrétně vyvíjet:

1. smyslem zkoušení nemůže být nachytat studenta při neznalosti, nýbrž dát mu šanci ukázat, že učivo pochopil a že se ho dokázal naučit -- tedy je rozumné oznámit studentům předem, kdy a z jaké látky budou zkoušeni, aby se mohli připravit

2. studenti by se neměli při zkoušení vyhnout nějaké části učiva, nejlépe je, když jsou všichni zkoušeni z celého rozsahu, který je přiměřený jejich schopnostem (třeba učivo za 1 měsíc)... tak se zajistí, aby klasifikace odpovídala znalostem toho, co mají znát, a ne jen nějaké části; takové zkoušení lze pak realizovat periodicky vždy jednou za měsíc

3. výuka chemie a fyziky, zvláště na gymnáziu, nemůže směřovat k memorování, nýbrž jejím cílem má být schopnost chemicky či fyzikálně myslet, tedy porozumět středoškolské látce; to umožňuje pojmout zkoušení široké oblasti učiva pomocí přiměřeného množství otázek (např. 12) zaměřených na problémové úlohy

4. vhodné je, aby všichni studenti měli stejné otázky a aby (i tímto způsobem) subjektivní faktor učitele do hodnocení zasahoval co nejméně, tím se totiž dosáhne žádoucí nestrannost

5. rétorické schopnosti žáků nejsou náplní učiva chemie nebo fyziky a nemohou tedy být nijak předmětem klasifikace, proto je dobré eliminovat je při zkoušení, stejně tak jako stres, který je spojený s tím, že student je vystaven pozornosti celé třídy a stává se výlučným předmětem zájmu učitele.

Z těchto úvah je možné dojít k závěru, že nejlepším způsobem, jak zjišťovat úroveň znalostí studentů v chemii a ve fyzice, je testování. Představme si test s 12 otázkami a u každé otázky s čtyřmi možnostmi, ze kterých volíme vždy jen jednu správnou odpověď. Případnému opisování lze vzdorovat různě, např. i takto: skupiny A a B (resp. C) se budou náhodně lišit v pořadí otázek (např. text otázky, která má ve variantě A pořadí 2, najdeme ve variantě B na 7. místě pořadí) a též v pořadí odpovědí (tedy jestliže u stejné otázky bude ve variantě A správná odpověď a), pak u téže otázky ve variantě B bude správná odpověď třeba c)...). Vzhledem k tomu, že student nemusí formulovat a psát odpovědi, dosáhneme efektivně a za krátký čas zřejmý signál o tom, zda látce rozumí či nikoli (nikoli o tom, nakolik je schopen o ní mluvit či psát).

Klasifikace může být postavena třeba takto. Důležité je eliminovat dobré odpovědi získané pouze na základě tipování. Z povahy testu vyplývá, že pravděpodobnost, že student takto získá jeden bod, je 25% (tj. v absolutním čísle 0,25); pravděpodobnost, že získá 2 body, je už jen 6,25 % (0,25 krát 0,25); pravděpodobnost, že tipováním získá 3 body, je 1,56% (0,253); pokud jde o 4 body, je pravděpodobnost jejich náhodného zisku pouze 0,39% (0,254). I kdyby na druhou stranu student znal správné odpovědi na 4 a jen na 4 otázky, je to třetina učiva, což lze ještě ohodnotit nedostatečnou. Zbylých 8 bodů lze snadno rozdělit na známky 1-4 třeba v tomto smyslu: 5-6 bodů dostatečně, 7-8 bodů dobře, 9-10 bodů chvalitebně a 11-12 bodů výborně. To, že student dosáhne tipováním dostatečnou, je pravděpodobné na 1o/oo, čili v jednom z tisíce testů se mu může podařit to, že bez jakýchkoli znalostí obdrží čtyřku.

Je-li množina žáků průměrným vzorkem, lze při vysoké náročnosti testů obdržet takové rozložení známek, které přibližně vyhovuje Gaussově křivce.

S jakými námitkami proti tomuto způsobu zkoušení se náš učitel nejspíše setká? Ač jeho myšlenky nejsou vedeny špatným úmyslem, nabourávají zdejší dlouholetou praxi ústního zkoušení. Odtud tři základní námitky:

1. starší pedagogové mají zkušenost, že zkoušet ústně je nutné

2. ústní zkoušení v chemii a ve fyzice na gymnáziu je povinné

3. bez ústního zkoušení se snižuje schopnost žáků chemicky a fyzikálně se vyjadřovat

S těmito námitkami vesměs není obtížné se vypořádat:

1. deklarovaná nutnost ústního zkoušení v chemii a ve fyzice není kategorický imperativ a její zdůvodnění bývá tedy redukováno na námitku 2 nebo 3

2. je-li povinné, v jakém smyslu je povinné? má student právo na to být vyzkoušen také ústně (a ne jen písemně), nebo má učitel povinnost vyzkoušet každého studenta ústně tolikrát či tolikrát za pololetí? a jestliže je učitel nucen každého zkoušet ústně, je definováno, co si pod tím je třeba představit a jakou roli má hrát známka z ústního zkoušení při celkové klasifikaci?

3. může se někdo učit vyjadřovat tím, že je zkoušen a vystaven stresu? může se umět o něčem dobře vyjadřovat, aniž tomu rozumí, a je hodinová dotace chemie a fyziky na gymnáziích tak veliká, aby umožnila zvládnout zároveň náročný úkol dovést studenty k porozumění a náročný úkol naučit je rétoricky manipulovat s chemickými a fyzikálními pojmy a teoriemi? je cílem hodin chemie a fyziky dosáhnout jen porozumění -- nebo také schopnosti vyjádřit se? není ústní zkoušení v obou těchto předmětech založeno hlavně na grafické manipulaci se specifickými symboly, nikoli však na schopnosti verbálně se vyjádřit?

Pokud jde o další důvody pro používání testů, není těžké je najít: osvědčilo se to již dávno na Západě, na testový způsob zkoušení přecházejí vysoké školy, podobu testu bude mít i státní maturitní zkouška, sami studenti dávají testům přednost a konečně: testový způsob zkoušení výrazně šetří čas v hodinách i učiteli při opravování.

Rád bych poprosil všechny čtenáře tohoto článku o informace a o názor. Je opravdu ústní zkoušení povinné a v jakém smyslu? Měl by dostat učitel na gymnáziu šanci zkoušet studenty dle jejich přání výše zmíněnou testovou formou a nikoli formou ústní? A jaké jsou vaše zkušenosti s hledáním vhodné formy zkoušení a klasifikace v rámci gymnaziální chemie či fyziky? Piště prosím na můj e-mai: cvekb@seznam.cz. Děkuji předem všem, kdo napíší.

                 
Obsah vydání       15. 11. 2004
15. 11. 2004 Ohlédnutí Jan  Čulík
15. 11. 2004 Colin Powell odchází z funkce amerického ministra zahraničí
15. 11. 2004 Irácké volby budou možná odloženy
15. 11. 2004 Restaurace státotvorných mýtů Štěpán  Kotrba
15. 11. 2004 Levice v srpnu Milan  Valach
15. 11. 2004 Dělník na levici Milan  Neubert
15. 11. 2004 Média a veřejná služba v zemi zaslíbené multiplexové Ladislav  Žák
13. 11. 2004 Jak populární by byla americká invaze v Čechách? Jan  Čulík
14. 11. 2004 Civilní katastrofa ve městě Fallúdža
14. 11. 2004 Povstalci odjeli z Fallúdže mercedesy
13. 11. 2004 Nepřítel má tvář. Jmenuje se Satan. Žije v městě Fallúdža
14. 11. 2004 Rasismus Jan  Čulík
15. 11. 2004 Michael  Marčák
13. 11. 2004 Soudci zneuctili soud Zdeněk  Jemelík
15. 11. 2004 Pýcha, arogance a ztráta soudnosti Jana Čulíka?
15. 11. 2004 Jak MFD a BIS manipulují politickou scénou Darius  Nosreti
15. 11. 2004 Je ústní zkoušení v chemii a ve fyzice na gymnáziu nutné? Boris  Cvek
15. 11. 2004 Na zkoušení trvají jen ti učitelé, kteří neumějí učit Jan  Čulík
15. 11. 2004 Michael  Marčák
15. 11. 2004 Věk všeobecné magorie Tomáš  Gawron
15. 11. 2004 Trojuchý člověk od turkmenského spisovatele
14. 11. 2004 Ďábelské svody manipulace nesrovnatelně větších skupin lidí Zdeněk  Bárta
15. 11. 2004 Etická zahraniční politika "demokratických" zemí
12. 11. 2004 Demokracie v České republice ohrožena, občané, bijte na poplach! Radek  Sárközi
14. 11. 2004 Demokracie je ohrožena, nikoliv však komunisty
15. 11. 2004 Americké mučení v Iráku Mojmír  Babáček
15. 11. 2004 Ludvík Vaculík: "Já vůbec neřeším ten Západ. Mně je to úplně jedno, jak je to tam" Jan  Čulík
15. 11. 2004 Jak se v listopadu 1989 rozkládal v Československu komunismus Jan  Čulík
15. 11. 2004 1988 - Československo na rozcestí? Jan  Čulík
15. 11. 2004 Vánoce v Praze roku 1988 Jan  Čulík
15. 11. 2004 Z historie rozkladu komunismu v Československu: Pražská zima 1989 Jan  Čulík
15. 11. 2004 Jestliže chceme blahobyt, musíme umět dodržovat slovo Jan  Čulík
15. 11. 2004 S Josefem Škvoreckým o pádu komunismu v Československu
12. 11. 2004 Špinavá práce Britských listů Jan  Čulík, Jiří  Šimek
13. 11. 2004 Pýcha, arogance a ztráta soudnosti u Jana Čulíka
15. 11. 2004 Špinavá práce zaprodanců a zrádců Milan  Valach
12. 11. 2004 Americké prezidentské volby aneb o nemožnosti překročit vlastní stín Jiří  Jírovec
12. 11. 2004 Tip na vítěze Zdena  Bratršovská, František  Hrdlička
1. 11. 2004 Hospodaření OSBL za říjen 2004
29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů
22. 11. 2003 Adresy redakce
17. 6. 2004 Provizorní umístění starých archivů

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
15. 11. 2004 Média a veřejná služba v zemi zaslíbené multiplexové Ladislav  Žák
15. 11. 2004 Je ústní zkoušení v chemii a ve fyzice na gymnáziu nutné? Boris  Cvek
15. 11. 2004 Na zkoušení trvají jen ti učitelé, kteří neumějí učit Jan  Čulík
15. 11. 2004 Etická zahraniční politika "demokratických" zemí   
13. 11. 2004 Jak populární by byla americká invaze v Čechách? Jan  Čulík
13. 11. 2004 Soudci zneuctili soud Zdeněk  Jemelík
11. 11. 2004 Puritánské kořeny amerického mýtu Martin  Škabraha
10. 11. 2004 Může totalita zahltit celou civilizaci? Bohumil  Kartous
10. 11. 2004 Blogy a jejich vliv na světovou politiku   
9. 11. 2004 Sociální demokracie nezaujala, agentury také ne Oskar  Krejčí
9. 11. 2004 Spi, synku, svůj postmoderní sen...? Martin  Škabraha
9. 11. 2004 Zvůle samosoudkyně a zvůle policie ruku v ruce Štěpán  Kotrba
9. 11. 2004 Cesta do pekla Milan  Valach
9. 11. 2004 Jak se americká armáda snažila zabíjet kozy tím, že na ně civěla   
9. 11. 2004 Bushovo puritánství má kořeny v 17.století   

Školství RSS 2.0      Historie >
15. 11. 2004 Je ústní zkoušení v chemii a ve fyzice na gymnáziu nutné? Boris  Cvek
15. 11. 2004 Na zkoušení trvají jen ti učitelé, kteří neumějí učit Jan  Čulík
5. 11. 2004 Postmoderní média pro děti jako zdroj alternativní historie Štefan  Švec
22. 10. 2004 Soutěž školních časopisů   
16. 10. 2004 Kancléř Oxfordské univerzity pohrozil privatizací   
16. 10. 2004 "Školství má nyní úplně novou roli"   
6. 10. 2004 Oxford Blairovi: "Odvezte si tanky z našeho trávníku"   
4. 10. 2004 Blairova vláda nutí univerzity, aby dávaly přednost uchazečům se slabšími studijními předpoklady   
27. 9. 2004 Proč v českém školství už deset let selhává management jakosti? Ivo V. Fencl
24. 9. 2004 Jeďte studovat do Oxfordu! Jan  Čulík
23. 9. 2004 Poslušně hlásím, pane lajtnant... -- cíl výchovy? Boris  Cvek
14. 9. 2004 S kůží na trh Ivo  Bystřičan
31. 8. 2004 V Brně vzniká Univerzita obrany Jaroslav  Hlaváček
24. 8. 2004 Vládní sliby ve školství Ondřej  Hausenblas
5. 8. 2004 Povinná maturita z matematiky - první krok k oživení společnosti?