Nečas zachová poradní orgány vlády pro lidská práva

8. 10. 2010 / Jan Potměšil

V obavách nad osudem poradních orgánů Vlády ČR, zabývajících se lidskými právy, mj. Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů a Rady vlády pro lidská práva, k nimž mě vedlo např. jmenování kontroverzního intelektuála MUDr. Romana Jocha poradcem pro lidská práva či zprávy o údajných plánech Vlády ČR na rušení těch poradních orgánů, které se zabývají lidskými právy či rovnými příležitostmi, jsem se obrátil na premiéra RNDr. Petra Nečase s následujícími dotazy:

1) Budete rušit poradní orgány Vlády, zejména Radu vlády pro rovné příležitosti žen a mužů a Radu vlády pro lidská právy?

2) Budete rušit post vládního zmocněnce pro lidská práva?

3) Bude vláda i v budoucnu věnovat pozornost lidskoprávní problematice? Kdo bude touto agendou případně pověřen (osoba, orgán veřejné moci)?

4) Jak naložíte s výstupy poradních orgánů vlády, které jsou již hotovy a připraveny k předložení vládě?

Dle premiérovy odpovědi budou poradní orgány Vlády ČR zabývající se lidskými právy a rovnými příležitostmi žen a mužů zachovány a lidská práva zůstanou mezi prioritami nové vlády, tedy nic se (z mého pohledu naštěstí) nemění -- viz premiérovu odpověď níže:

Č.j. 15157 /10-OSV
ze dne 2.9. 2010 posta@vlada.cz

Vážený pane magistře,

odpovídám na Vaše elektronické podání obsahující dotaz na další osud agendy lidských práv.

Předně bych Vás chtěl ujistit, že vláda pokládá oblast lidských práv za vysoce důležitou a rozhodně ji nemá v úmyslu opomíjet. Touto otázkou se hodlá zabývat i v budoucnu a je připravena aktivity zaměřené na ochranu lidských práv a jejich dodržování podporovat. Tyto skutečnosti vyplývají také z Programového prohlášení vlády, které je veřejně přístupné na oficiálním serveru Úřadu vlády ČR, zejména z jeho části týkající se lidských práv, kde je stanoveno že, " Vláda považuje respekt k lidským právům za úhelný kámen, na kterém stojí společnost a demokratický pořádek země a který je základem pro svobodný život každého občana, " a dále že, " Vláda povede rozhodný boj proti všem druhům rasové, třídní a sociální nesnášenlivosti a nenávisti". Oblasti, jimž bude vláda věnovat zvláštní pozornost, jsou potom zejména boj proti všem druhům rasové, třídní a sociální nesnášenlivosti, podpora sociální integrace obyvatel vyloučených lokalit do společnosti a ochrana soukromí a osobních údajů. Vládá má dále také za cíl posílit boj s kriminalitou, zejména s kriminalitou drogovou, kriminalitou mladistvých a s kriminalitou páchanou na dětech a ženách.

K Vašim dotazům uvádím, že lidskoprávní agenda a post zmocněnce pro lidská práva budou na Úřadu vlády ČR do budoucna zachovány.
v Poradní a pracovní orgány věnující se otázkám lidských práv, tj. zejména Rada vlády pro záležitosti romské menšiny, Rada vlády pro lidská práva, Rada vlády pro národnostní menšiny, Rada vlády pro nestátní neziskové organizace, Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky a Rada vlády pro rovné příležitosti žen a mužů, budou působit nadále.

Vážený pane magistře, k Vašemu poslednímu dotazu týkajícímu se materiálů, které byly připraveny poradními orgány vlády, uvádím, že pokud budou tyto materiály v náležité formě předloženy vládě, budou zařazeny na program její schůze a mohou být usnesením vlády schváleny. Například návrh Národního akčního plánu prevence domácího násilí na léta 2010-2014, který byl vypracován Výborem pro prevenci domácího násilí Rady vlády ČR pro rovné příležitosti žen a mužů, jehož jste místopředsedou, je v současné době finalizován a v nejbližších dnech bude předložen vládě a zařazen na její jednání.

S úctou

RNDr. Petr Nečas, v.r.
předseda vlády České republiky

Vytisknout

Obsah vydání | Pátek 8.10. 2010