4. 4. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
4. 4. 2008

Výzva proti uznání Kosova

Publikujeme poslední verzi výzvy české vládě a poslancům, aby neuznávali Kosovo, s kompletním seznamem podpisů, s komentářem Jana Kavana.

Ve středu 2. dubna 2008 předložil ministr zahraničí ČR Karel Schwarzenberg vládě návrh na uznání Republiky Kosovo a navázání diplomatických vztahů. V návrhu usnesení se ministru zahraničních věcí mj.ukládá, aby "aktivní zahraniční politikou nadále podporoval všestranný rozvoj přátelských styků s Republikou Srbsko a napomáhal při naplňování její evropské perspektivy s cílem dosáhnout plného členství v Evropské unii" a rovněž, aby "vyhodnocoval stav dodržování lidských práv v Kosovu a zejména postavení kosovských Srbů a ostatních menšinových společenství".

To lze samozřejmě pouze uvítat. Bohužel se ministr nikde v návrhu usnesení nevypořádal s problémem na jakém právním základě chce Česká republika Kosovo uznat. Nikde v něm není zmínka o tom, že uznáním dojde k porušení platné rezoluce RB OSN č.1244 z června 1999, která respektuje svrchovanost a suverenitu Jugoslávie, a tedy i nástupnického státu Srbska a která v souvislosti s Kosovem hovoří pouze o autonomii a samosprávě, ale ne o jakékoliv samostatnosti. Rovněž stále platí Závěrečný dokument z Helsinské konference, který zdůrazňuje neměnnost hranic žádným aktem násilí či jednostrannou secesí. Kosovo je protektorátem OSN a na cestě se stát protektorátem Evropské unie. Ano z tohoto faktu nevyplývá žádné odůvodnění jednostranného vyhlášení nezávislosti Kosova.

V návrhu usnesení ministr konstatuje, že 18.února 2008 Rada EU pro všeobecné záležitosti a vnější vztahy přijala závěry, které mj.konstatují, že o uznání nezávislosti Kosova mají členské státy rozhodovat individuálně v souladu s vlastními vnitrostátními procedurami a mezinárodním právem. Jsem přesvědčen, že pokud by se mělo dodržet mezinárodní právo, tak za dnešní situace nelze samostatné Kosovo uznat. A neuznáním Kosova bychom se nedostali do rozporu se zmíněným postojem Rady EU.

Ke dni 1.dubna 2008 uznalo Republiku Kosovo celkem 36 států ze 200 set členských států OSN. Z 27 členských států EU uznalo Kosovo 18 zemí. Dva členské státy (Malta, Portugalsko) dosud váhají a 5 států (Slovensko, Rumunsko, Kypr, Španělsko a Řecko) se vyjádřily, že v tuto chvíli a za těchto podmínek Kosovo neuznají.

Ministr v návrhu uznává, že "politika ČR dlouhodobě vychází z přesvědčení, že rychlé řešení otázky statusu Kosova v souladu s Ahtisaariho plánem bude mít sice krátkodobé negativní dopady", ale z nějakého, blíže nevysvětleného důvodu se domnívá, že "z dlouhodobého hlediska však umožní nasměrovat úsilí všech zemí regionu k budoucímu členství v evropských a euroatlantických organizacích". Nikde není v návrhu usnesení zmínka o tom, že by mohly existovat i alternativní cesty k budoucímu začlenění jak Srbska, tak Kosova do EU.

Naopak ve druhé části důvodové zprávy ministr jen děsí ministry možnými negativními důsledky případného neuznání Kosova:

ČR se vyčlení ze skupiny zemí, ve které jsou všechny evropské mocnosti. České jednotky v silách KFOR ztratí vůči většinovému kosovskému obyvatelstvu pozici nestrannosti a jejich akceschopnost bude omezena. Dojde k "celkovému zhoršení postavení ČR v rámci EU, prestiž české balkánské politiky se vrátí do doby česko-řecké 'pekingské' iniciativy". Nebudu komentovat hloupé použití termínu "pekingské" neboť Peking nebo Čína neměly s česko-řeckou iniciativou vůbec nic společného kromě faktu, že ministr zahraničí Řecka Jorgos Papandreu a já jsme využili skutečnosti, že jsme byli oba ve stejnou dobu na oficiálních návštěvách Číny a mohli jsme proto spolu podepsat tuto iniciativu na české teritoriální půdě, tedy na našem ZÚ v Pekingu. Čínská strana o tom ani nevěděla. Pracovník MZV, který důvodovou zprávu pro ministra psal jistě věděl jak bylo na jaře 1999 složité najít čas a místo, kde bych mohl s Jorgosem naši iniciativu podepsat. A věc spěchala neboť jsme chtěli přispět k ukončení bombardování a zahájení jednání o příměří a politické dohodě, což se nám podařilo. A právě díky tomuto faktu se zvýšila prestiž české balkánské politiky a to jak v daném regionu, kam jsem byl brzy po červnu 1999 pozván, tak i v Evropě. K iniciativě nám tehdy blahopřáli i někteří ministři zahraničních věcí členských států NATO.

V závěru důvodové zprávy se ministr obává, že ČR bude vyloučena z Mezinárodní řídící skupiny (ISG), "přičemž očekávaný přínos ČR v ISG má spočívat ve schopnosti privilegované komunikace s Bělehradem...". Bohužel se zase nevysvětluje proč bychom se měli i nadále těšit "privilegovanému" postavení v očích Bělehradu poté, co se připojíme ke skupině zemí, které Srbsko vnímá jako zrádce a z nichž odvolává své velvyslance.

Před zahájením jednání vlády proběhla před Strakovou demonstrace, během níž účastníci skandovali, že Kosovo je srbské a drželi transparenty srovnávající Kosovo 2008 s Mnichovem 1938. Jeden z organizátorů demonstrace Jaroslav Foldyna je rovněž signatářem Výzvy vládě neuznat samostatné Kosovo "Chovejte se jako vláda suverénního státu". Tuto Výzvu odevzdali všem ministrům signatáři Jan Kavan, bývalý ministr zahraničí a Vladimír Laštůvka, bývalý předseda zahraničního výboru Poslanecké sněmovny. Výzvu podepsalo 93 občanů, z toho 53 zákonodárců, včetně jedné senátorky a jednoho europoslance.

Výzvu podepsalo přes 50 poslanců i když na to měli jen hodinu před zahájením jednání Sněmovny v úterý 1.dubna, což ovšem není překvapující neboť poslanci jsou oprávněné rozladění z faktu, že MZV předložilo návrh na uznání Kosova vládě aniž by informovalo aspoň zahraniční výbor PS. MZV muselo znát jak usnesení zahraničního výboru, tak následné usnesení celé Sněmovny ze 6.února 2008, z nichž jasně vyplývá, že většina poslanců si nepřeje podpořit jednostranné vyhlášení nezávislosti Kosova a dává přednost pokračovat v jednání a hledání pro všechny strany přijatelného kompromisu. Z dalších jednání zahraničního výboru bylo jasné, že se poslanci obávají dopadu nezávislosti Kosova na přežití Makedonie nebo Bosny a Hercegoviny i na povzbuzení separatistických nálad mezi maďarskou menšinou na Slovensku, mezi Basky či Katalánci ve Španělsku, nemluvě na postoje Abcházie a jižní Oseti nebo na Kurdy v Turecku, Iráku apod. Obavy vyslovovali i poslanci zvolení za ODS. Včera, 2.dubna si poslanci zahraničního výboru odsouhlasili pozvání ministra zahraničních věcí na jednání výboru a budou od něho chtít mnohá vysvětlení.

Ministr odůvodnil ignorování zahraničního výboru tím, že návrh usnesení na uznání Kosova byl dopracován teprve těsně před jednáním vlády a tak na informování Parlamentu nebyl čas. Vzhledem k času, který uběhl od 17.února, kdy byla nezávislost Kosova jednostranně vyhlášena Parlamentem Kosova, rozsahu i kvalitě důvodové zprávy, je tento argument překvapivý, ale je nutné jej vzít na vědomí. Vzhledem k tomu, že vláda návrh neschválila a jeho projednání odročila na neurčito neboť prý několik ministrů si vyžádalo další informace, bude mít ministr nyní více času na zdůvodnění postoje MZV. Není vyloučené, že se vláda k tomuto bodu vrátí až po srbských volbách. Snad do té doby přijde MZV i s nějakou odpovědí např.na argumenty, které předložila přiložená Výzva vládě samostatné Kosovo nyní neuznat.

Jan Kavan

Otevřený dopis vládě České republiky

Chovejte se jako vláda suverénního státu

Žádáme vládu České republiky, aby odmítla návrh svého ministra zahraničí na uznání autonomní provincie Srbské republiky Kosovo a Metohije jako samostatného státu.

Případným uznáním suverenity Kosova a Metohije by vláda České republiky přispěla k popírání platnosti mezinárodního práva stejně jak to udělala Chamberlainova Británie a Daladierova Francie v případě Mnichovské dohody. Státní hranice nelze měnit silou a bez souhlasu všech zúčastněných stran. USA, které tzv. Kosovskou osvobozeneckou armádu deklarovaly jako teroristickou organizaci (viz např. Usnesení Senátního výboru Republikánské strany z 31. března 1999 či protokol Právního výboru amerického Kongresu z 13. prosince 2000), přijaly argumentaci jejích vůdců a reprezentace zahrnující předáky drogové mafie a válečné zločince se tak stala jejich oficiálním spojencem.

Tento krok naopak znamená velmi nebezpečný precedens, jenž už dnes reálně ohrožuje sousední Makedonii.

Rezoluce RB OSN č.1244 z června 1999 jednoznačně potvrdila platnost "suverenity a územní celistvosti Svazové republiky Jugoslávie" (jejímž nástupnickým státem je Srbsko). Rezoluce rovněž hovoří o "významné autonomii a samosprávě Kosova", ale nikde v ní není ani slovo o budoucím odtržení od Srbska a možné samostatnosti Kosova. Případné uznání suverenity Kosova ze strany české vlády by tak kromě jiného znamenalo i pohrdání rezolucí Rady bezpečnosti. Srbsko ostatně podalo k Mezinárodnímu soudu v Haagu žalobu na státy, které samostatnost Kosova a Metohije uznaly. Je v právu, OSN platnost svých rezolucí garantujících územní integritu Srbska bezpochyby potvrdí a Srbsko uspěje. Jaká bude potom pozice České republiky? Vodítkem pro rozhodnutí vlády by mělo být formulačně vyvážené usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ze dne 6. 2. 2008. Mandát vlády České republiky je slabý, její existence se, jak známo, opírá o hlasy dvou či tří přeběhlíků, kteří nikdy veřejnost neseznámili se skutečnými motivy svého jednání. Jednou z mála cest, kterou může vláda zvýšit míru důvěry u svých občanů, je uvážlivost a respekt vůči právu a názorům velké části české veřejnosti.

Postoj ČR ke kosovskému problému v sobě navíc zahrnuje specifickou zodpovědnost našeho státu před dějinami -- vůči právu a spravedlnosti, Srbsku i nám samotným. Česká vláda se musí řídit pouze a výhradně těmito skutečnostmi, ničím jiným. Alibistický poukaz na panující "realitu" nezbavuje zodpovědnosti za vlastní čin a zodpovědnost před dějinami. O správnosti vlastního postoje nerozhoduje počet států, které "samostatnost" Kosova uznaly, ale vztah k právu a morálce. Země, která zažila Mnichov 1938, která neztratila svoji historickou paměť a která je schopna v sobě nalézt alespoň zbytek mravnosti, nemůže učinit nejbližšímu spojenci to, co sama zažila. Na rozdíl od občanů těch států, jejichž představitelé v Mnichově podepsali hanebný dokument, bylo připraveno na 50 tis. Srbů narukovat do československé armády a bránit společně s námi Československou republiku. Jedná se o mravní imperativ, jehož porušení bude mít pro politickou kulturu naší země nedozírné následky. Pokud současná vláda tzv. nezávislost Kosova uzná, pošlape preambuli Ústavy ČR, která navazuje na (cit.:) 'dobré tradice státnosti zemí Koruny české i státnosti československé` a zároveň se zavazuje respektovat 'všechny principy právního státu`. Zařadí se v dějinách po bok těch, nad kterými soud dějin zlomil hůl.

Žádáme proto vládu, aby ve vlastním zájmu vzhledem odmítla krok, který směřuje opačným směrem. Jeho cílem může být podle našeho názoru jen snaha o uspokojení zájmu současné vládní administrativy velmoci, která chce být české zahraniční politice protektorem.

Vlastimil Aubrecht, poslanec

Milan Bičík, poslanec

Petr Braný, poslanec

Josef Čerňanský, poslanec

Alexandr Černý, poslanec

Petr Červenka, poslanec

Anna Čurdová, poslankyně

Milan Daniel, jednatel NNO

Kosta Dimitrov, poslanec

Václav Drbohlav

Rajko Doleček, lékař a vysokoškolský pedagog

Robert Dušek, poslanec

Jiřina Fialová, poslankyně

Jaroslav Foldyna, politik

Stanislav Grospič, poslanec

Václav Grüner, poslanec

Jan Matt Hájek, fotograf

Milada Halíková, poslankyně

Jan Hamáček, předseda zahraničního výboru PS PČR

Michal Hašek, poslanec

Vítězslav Jandák, poslanec

Leoš Jeleček, vysokoškolský pedagog

Zdeněk Jičínský, poslanec

Drahomíra Kalábová, v domácnosti

Miloslav Kaláb, vědecký pracovník

Jan Kavan, politik, bývalý ministr zahraničí ČR

Jan Keller, sociolog

Václav Klučka, poslanec

Kateřina Konečná, poslankyně

Zdeněk Kotouš, poslanec

Pavel Kováčik, poslanec

Jaroslav Krákora, poslanec

Jiří Krátký, poslanec

Tomáš Krček, chemický laborant

Stanislav Křeček, poslanec

František Krejča, etnograf

Antonín Kutra, právník

Petr Kužvart, právník

Vladimír Laštůvka, politik, bývalý předseda zahraničního výboru PS PČR

Jan Látka, poslanec

Vladimíra Levá, politoložka

Václav Lohr, ekonom

Karel Machovec, ekonom a bývalý poslanec

Soňa Marková, poslankyně

Zdeněk Maršíček, poslanec

Lenka Mazuchová, poslankyně

Marcela Mertinová, poslankyně

Josef Mikovec, publicista / výtvarník

Miloš Mráz, důchodce

Milan Nápravník, spisovatel

Ivan Ohlídal, poslanec

Hana Orgoníková, poslankyně

Pavel Pečínka, politolog

Pavel Ploc, poslanec

Vlastimil Polák, vědecký pracovník

Miroslav Polreich, analytik

František Postupa, stavbyvedoucí

Miroslav Prokeš, inspektor ŽP

Zdeňka Radičová, středoškolská učitelka

Mirolsav Ransdorf, europoslanec

Jana Ridvanová, studentka a publicistka

František Řezáč

Robert Santholzer, geolog / hudebník / spisovatel

Antonín Seďa, poslanec

Božena Sekaninová, senátorka

Petr Schnur, sociální psycholog a publicista

Ladislav Skopal, poslanec

Pavel Skulina, odborový funkcionář

Bohuslav Sobotka, poslanec

Miloslav Soušek, poslanec

Štěpán Steiger,důchodce

Petr Sunkovský, poslanec

Hana Šedivá, poslankyně

Ladislav Šincl, poslanec

Zdeněk Škromach, poslanec

Václav Šlajs, poslanec

Marie Švábová, architektka

Ilona Švihlíková, vysokoškolská pedagožka

Jeroným Tejc, poslanec

Martin Tesařík, poslanec

Petr Tuček, agronom

Petr Uhl, novinář

Jan Uherka,

Pavel Vanoušek, poslanec

Mirek Váňa, poslanec

Milan Valach, filosof

Jana Valinčičová, učitelka

Josef Vít, důchodce

Miloslav Vlček, předseda Poslanecké sněmovny

Emil Voráček, vědecký pracovník

Marcela Vostrá, poslankyně

Petr Wolf, poslanec

Cyril Zapletal, poslanec

Lubomír Zaorálek, místopředseda Poslanecké sněmovny

Ladislava Zelenková, poslankyně

Jan Žižka

                 
Obsah vydání       4. 4. 2008
7. 4. 2008 Otazník nad základnou v Polsku -- Jince opět na řadě? Karel  Dolejší
6. 4. 2008 Spiegel: Bukurešťský summit hluboké neshody v NATO odložil, ale nevyřešil
4. 4. 2008 Ondřej Neff a Miloš Čermák přehrávají znovu a znovu staré stereotypy Jan  Čulík
6. 4. 2008 Je Jařab Zelených? Jacques tvrdí, že ano. Jařab tvrdí, že ano. Štěpán  Kotrba
5. 4. 2008 Julínkova půjčka od nemocných důchodců a snesitelný život na pokraji smrti Štěpán  Kotrba
6. 4. 2008 Skutečně žádné hrdinství Bohumil  Kartous
5. 4. 2008 Omezenost českého diskursu Jan  Matonoha
5. 4. 2008 Patologie Ondřeje Neffa je známá z Quebecu
4. 4. 2008 Je otázkou, jestli si něco jiného zasloužíme Jindřich  Kalous
5. 4. 2008 Kde začíná impeachment předsedy strany Zelených
5. 4. 2008 Žáčkova složka o vražedných úmyslech Zdeněk  Maršíček
5. 4. 2008 Greenpeace: Otázky, jimž se Bursík vyhýbá
5. 4. 2008 Dalmácie jako decimálka František  Řezáč
4. 4. 2008 NATO navrhlo Rusku komPROmis
4. 4. 2008 Radar je věcné břemeno Ivan  Větvička
4. 4. 2008 USA a ČR "podepsaly v Bukurešti dohodu o výstavbě amerického radaru v ČR"
4. 4. 2008 Bush v Bukurešti s požadavkem na rozšíření NATO neuspěl Karel  Dolejší
4. 4. 2008 Rusko chce podstatné pravomoce pro americké základny v ČR a v Polsku
4. 4. 2008 Americký radar v České republice. Proč? Pavel  Urban
4. 4. 2008 Lidem to komfort neposkytne a úředníky neušetříme Miroslav  Opálka
4. 4. 2008 Měsíční Hana  Tomšů
4. 4. 2008 Raketový systém kratšího doletu Temp-S v Československu Wieslaw  Strzondala, Vladimír  Panuška
4. 4. 2008 Slovensko: Novinári musia bojovať o priazeň Alena  Behúnová
4. 4. 2008 Svoboda projevu není všechno, neboli Myšlenky vyžadují akci Uwe  Ladwig
5. 4. 2008 Penzista na venkově
4. 4. 2008 V mnoha ohledech je situace horší než před rokem 1989 Michal  Rusek
4. 4. 2008 Postolova zpráva o radaru a teorie předběžné opatrnosti
4. 4. 2008 Bývalý šéf řetězce Woolworths: Růstu cen energií bychom měli čelit globalizací
4. 4. 2008 Pravice a levice v Česku a na Západě
4. 4. 2008 Fšimli ste si fčil té Tálie? Miloš  Dokulil
4. 4. 2008 Jak daleko je z Bukurešti do Pekingu? Tomáš  Havlín
4. 4. 2008 Židovské muzeum v Praze také pracuje na identifikaci původních vlastníků židovských knih
4. 4. 2008 Christianie se vzbouřila po zásahu policie
4. 4. 2008 Kterak se Mejstřík dohaduje s Volným o "třetím odboji"
4. 4. 2008 Do neba volajúce hovadiny sa musí zapísať do análov rasizmu
4. 4. 2008 Nadávky nejsou argumentem
4. 4. 2008 Islám je jiný Leopold  Kyslinger
4. 4. 2008 Sterilizované ženy se setkají v Ostravě
5. 4. 2008 Slovenský expremiér Čarnogurský protestoval proti samostatnosti Kosova pred velvyslanectvom USA v Bratislave
4. 4. 2008 Výzva proti uznání Kosova
4. 4. 2008 Vyhnání Němců z ČR
4. 4. 2008 První kroky ke sjednocení Kypru Věra  Flasarová
3. 4. 2008 Firma propuštěného radarového lobbisty Klvani sponzoruje filmový festival Febiofest Štěpán  Kotrba
4. 4. 2008 K Newtonovi Ondřej  Čapek
4. 4. 2008 Ještě jednou o Newtonovi Jiří  Hudeček
4. 4. 2008 O škodlivém nálepkování náboženství Boris  Cvek
3. 4. 2008 Když vidím ty stále zacpanější pražské ulice, plné dusivého smradu Jan  Čulík
3. 4. 2008 Balistická hloupost Jiřího Paroubka Štěpán  Kotrba
3. 4. 2008 Bohdan Sláma: "Buďme na sebe hodní, nic jiného nemáme" Jan  Čulík
3. 4. 2008 Rozvojové země drasticky omezují vývoz potravin
3. 4. 2008 Parlament: zahraničním výborem otřásalo Kosovo Andrea  Cerqueirová
3. 4. 2008 Immanuel Wallerstein: "Wall Street je opravdu založen na chamtivosti" Immanuel  Wallerstein
3. 4. 2008 Šikovná šaškárna šarmantního šlechtice aneb Nilnisi rectum Štěpán  Kotrba
2. 4. 2008 Hromadná sebevražda novinářské individuality Ivo  Šebestík
3. 4. 2008 Ponižující slouhovství české vlády
2. 4. 2008 Politické školení mužstva a pánbu v troubě Karel  Dolejší
21. 3. 2008 Hospodaření OSBL za únor 2008

Nezávislost Kosova RSS 2.0      Historie >
4. 4. 2008 Výzva proti uznání Kosova   
18. 3. 2008 Kosovo "je součástí Srbska"   
10. 3. 2008 Proč je jednostranné uznání nezávislosti Kosova nezákonné Rajko  Doleček
22. 2. 2008 Kosovo: Země Dohody i země Osy podepisují nový Mnichov Štěpán  Kotrba