4. 4. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
4. 4. 2008

Kterak se Mejstřík dohaduje s Volným o "třetím odboji"

ŠOK│ Naprosto pitoreskní korespondence probíhá mezi dvěma senátory: pražským senátorem Martinem Mejstříkem a příbramským senátorem Jaromírem Volným (ODS). Ten měl totiž dost odvahy (nebo drzosti, chcete-li), že nařkl Mejstříka z divadelního představení při jeho obhajobě "protikomunistické" kampaně v Senátu a jeho argumenty odmítl s poukazem na Mejstříkovo hlasování při prezidentské volbě . Obratem dostal Volný od Mejstříka "kádrový dotazník", ve kterém je mimo jiné dotazován, zda byl členem některých z organizací: pionýr, ČSM (pozdější SSM), ROH, Svaz československo-sovětského přátelství, Svazarm, ČSTV, nebo jiné organisace tehdejší Národní fronty; zda navštěvoval některé z kroužků Domů (pionýrů a) mládeže a kolikrát byl do roku 1989 u voleb.

Mejstřík, který byl sám před rokem 1989 svazák a aktivista pražské Vysokoškolské rady MV SSM a dnes je senátorem za "Klub otevřené demokracie", tento trapas sám zveřejňuje a rozesílá všem novinářům, včetně odpovědí Volného. Poezii Mejstříkova honu na čarodejnice nelze odolat a tak vám dva z těchto dopisů nabízíme.

31. 3. 2008

Pan
Mgr. Martin Mejstřík
senátor

Senát Parlamentu České republiky
Valdštejnské nám. 17/4
118 01 Praha 1

Vážený pane senátore Mejstříku,

elektronickou poštou jsem obdržel Váš „otevřený“ dopis ze dne 27.3.2008, jímž mne v souvislosti s našimi spory při projednávání Vašeho návrhu novely trestního zákona týkající se trestnosti podpory a propagace komunistického hnutí a trestnosti užívání komunistických symbolů vyzýváte, abych Vám sdělil, jak jsem byl konkrétně komunistickým režimem pronásledován.

Na základě této Vaší výzvy Vám sděluji následující informace:

Od roku 1979 do začátku prosince 1989 na mne vedla tehdejší Státní bezpečnost (StB) jako na tzv. „nepřítele zřízení“ celkem 5 svazků. Z nich se zachovaly pouze 2 svazky o 360 stranách, vedené od roku 1979 do roku 1984, kdy jsem byl zadržen a uvězněn, přičemž další 3 později vedené svazky StB zničila, poslední při známé skartaci na začátku prosince 1989.

Ze zachovalých svazků např. vyplývá, že jsem byl natolik sledovanou osobou, že mi StB prováděla tajné domovní prohlídky a tajné prohlídky mého pracoviště, což jsem nikdy nepoznal, ve svazcích jsou však popsány jejich výsledky, které odpovídají skutečnosti v tom smyslu, co bylo u mne doma či v zaměstnání zjištěno. Dle údajů ve svazcích mi také StB kontrolovala veškerou poštu, a to jak zahraniční, tak vnitrostátní. Dále např. poté, co zjistila, že mám již dlouhou dobu marně podanou žádost o zřízení telefonní stanice, rozhodla se zařídit mi její přednostní zřízení, aby mě mohla odposlouchávat (k čemuž už nakonec nedošlo, neboť se rozhodli mě rovnou zavřít). V té době jsem měl také rakouskou přítelkyni, která vzhledem k tomu, že mi bylo bráněno v cestách do ciziny tím, že mi bylo nezákonně odpíráno vydání cestovních dokladů bez jakéhokoliv odůvodnění, které vyžadoval správní řád, jezdila za mnou do naší republiky. Když před její návštěvou v říjnu 1983 StB z naší korespondence zjistila, kde jsem rezervoval ubytování v hotelu, zablokovala vedlejší pokoj a provedla tam příslušná „technická opatření“. Během jejího 5-ti denního pobytu v naší zemi pak na nás byla nasazena nepřetržitě pracující sledovací skupina, která monitorovala a dokumentovala každou vteřinu našeho setkání, přičemž zpráva sledovací skupiny je v zachovalých svazcích také založena. Při přejezdu hranic zpět do Rakouska jí pak byla provedena prohlídka tak, že jí bylo rozebráno její auto, byl zkoumán dokonce např. i pudr v její pudřence, a když nic nenašli, odvedli jí do nějaké místnosti, kde u ní dělali osobní prohlídku jejím svléknutím do naha.

Takových a jiných podobných skutečností je v zachovalých svazcích na zmíněných 360 stranách celá řada.

Dne 8.10.1984 jsem pak byl zadržen a obviněn z trestného činu „pobuřování proti socialistickému společenskému a státnímu zřízení republiky“ podle § 100 odst. 1 písm. a) tehdy platného trestního zákona a dále pak z „pobuřování proti spojeneckým a přátelským vztahům republiky k Sovětskému svazu“ podle § 100 odst. 1 písm. c) tehdy platného trestního zákona.

S účinností od téhož dne jsem byl také vzat do vazby, v níž jsem byl držen až do soudního projednávání mé věci, které se konalo dne 11. 4.1985, tj. ve vazbě jsem strávil 6 měsíců a 3 dny.

Obžaloba na mne pak byla podána už jen pro první z uvedených trestných činů, tj. pro „pobuřování proti socialistickému společenskému a státnímu zřízení republiky“ podle § 100

odst. 1 písm. a) tehdy platného trestního zákona.

Ve výrokové části obžaloby se uvádí, že jsem „nejpozději od r. 1979 do doby zadržení dne 8.10.1984 z nepřátelství k socialistickému společenskému a státnímu zřízení republiky hrubými a urážlivými výroky pobuřoval spolupracovníky na svém pracovišti v Příbrami i jinde proti socialistickému společenskému a státnímu zřízení republiky“.

V odůvodnění obžaloby se pak uvedené tvrzení dále rozvíjí, například následujícími pasážemi: „Jeho jednání v průběhu let vyústilo až do takového stupně, že při mnoha příležitostech na shromáždění pracovníků podniku ale i na pracovišti začal zesměšňovat socialistické společenské a státní zřízení republiky a na adresu socialistického zřízení se vyjadřoval hrubě a vulgárně“. ..... „V takovéto činnosti pokračoval v průběhu let až do doby před zadržením, kdy využíval každé příležitosti při určitých dílčích nedostatcích, aby hrubými a urážlivými výroky před svými spolupracovníky osočoval socialistické společenské a státní zřízení republiky a vulgárními výroky se vyjadřoval, že za vše jsou odpovědni komunisté. Jeho jednání nabylo větší intenzitu zejména po r. 1980, kdy mu nebylo uděleno povolení k výjezdu do zahraničí kdy využíval i každého sebemenšího nedostatku např. v zásobování k pronášení pobuřujících výroků na adresu členů KSČ a socialistického společenského a státního zřízení republiky vůbec“. ..... „Zaplavoval svými stížnostmi všemožné orgány včetně orgánů ústředních, v žádném případě nebyl spokojen s tím, že jeho stížnostem není přisvědčováno. Pro toto jeho jednání je příznačný jeho dopis z 6.9.1984, adresovaný presidentu ČSSR a obsahující urážky generálního prokurátora ČSSR (založeno v dokumentaci na č. l. 70)“. ..... „O jeho negativních postojích vůči soc. společenskému a státnímu zřízení republiky svědčí tiskoviny a písemnosti, zajištěné při domovní prohlídce a tvořící svazek dokumentace“.

Soud mne pak při projednávání obžaloby zprostil obvinění z trestného činu „pobuřování“, uznal mne však vinným tím, že jsem „nejpozději od r. 1979 do svého zadržení veřejně a pohoršlivým způsobem hanobil skupinu obyvatel pro jejich příslušnost ke Komunistické straně Československa“ a tedy jsem „veřejně a pohoršlivým způsobem hanobil skupinu obyvatel republiky proto, že jsou stoupenci socialistického společenského a státního zřízení“, což bylo tehdejší znění § 198 písm. b) trestního zákona, a odsoudil mě k trestu odnětí svobody v trvání 8 měsíců s podmíněným odkladem na zkušební dobu 2 roků.

Tento rozsudek však nenabyl právní moci, neboť shodou časových okolností byl mě i prokurátorovi doručen dne 8.5.1985 ráno, a večer téhož dne byla vyhlášena všeobecná amnestie prezidenta republiky Gustáva Husáka v souvislosti s jeho volbou prezidentem republiky na další funkční období, jíž bylo moje trestní stíhání v této fázi zastaveno.

Ačkoliv jsem tedy nebyl pravomocně k ničemu odsouzen, musel jsem přesto opustit své zaměstnání. Protože k mému propuštění ze zaměstnání neexistoval žádný zákonný důvod, provedl můj tehdejší zaměstnavatel, aby se mě zbavil, tzv. „organizační změnu“, kterou přesunul mé pracoviště z Příbrami do obce Rynoltice, okres Liberec, čímž přestal mít povinnost mě dále zaměstnávat, byť i ve zmíněných Rynolticích. Tím má pracovní kariéra vystudovaného jaderného fyzika se 14-letou praxí v oboru definitivně skončila, neboť do

listopadu roku 1989 byly proti mně uplatňovány metody zákazu výkonu povolání v oblasti jaderné fyziky a geofyziky.

Protože soudní rehabilitace prováděné po roce 1989 počítaly i s nepravomocně ukončenými případy, byl jsem soudním rozsudkem řádně rehabilitován a v rámci příslušných předpisů i odškodněn.

Jsem také řádným členem Konfederace politických vězňů Československa.

Zasílám Vám tuto informaci (kterou jsem připraven na Vaše případné další dotazy kdykoliv doplnit) a jsem s pozdravem

Ing. Jaromír Volný
senátor za volební obvod č. 18 - Příbram

 

Mgr. Martin Mejstřík
senátor Parlamentu České republiky
člen Výboru pro vzdělání, vědu, kulturu, lidská práva a petice

Vážený pán
Jaromír Volný
senátor ODS

Senát PČR
Valdštejnské nám. 4
118 01 Praha 1

V Praze dne 2.IV.2008

Vážený pane kolego,

děkuji Vám za Vaši poměrně dosti vyčerpávající odpověď ze dne 31. března 2008. Přesto mi dovolte několik poznámek, a vycházeje z Vaší nabídky i několik doplňujících otázek.

Předně, odpověděl jste mi jenom na to, jak jste byl režimem pronásledován, ale už ne na to, „jak Vy konkrétně jste bojoval proti komunistickému režimu“. Možná měla odpověď suplovat citace z Vaší obžaloby. Jelikož však o sobě hovoříte jako o politickém vězni, dovoluji si Vám ocitovat § 4 nově přijatého zákona o komunistickém odboji a odporu, což je zákon, který by nám mohl být vodítkem při posuzování činnosti kohokoliv z nás v letech komunistické totality:

Formy protikomunistického odboje nebo odporu proti komunismu

(1) Formou protikomunistického odboje se rozumí ozbrojený boj vedený proti komunistickému režimu v Československu, provádění sabotáží, spolupráce se zahraniční zpravodajskou službou demokratického státu, převaděčství nebo překračování státních hranic za účelem účasti v protikomunistickém odboji (agenti-chodci).

(2) Formou protikomunistického odboje nebo odporu proti komunismu se rozumí

 • autorství petic nebo obdobných materiálů zaměřených přímo či nepřímo na obnovu svobody, demokracie nebo na oslabení komunistického režimu nebo zabezpečování jejich tisku nebo rozšiřování,
 • organizace veřejných vystoupení proti komunistickému režimu, vyvíjení politické, publicistické nebo jiné prokazatelně protikomunistické činnosti zaměřené přímo nebo nepřímo na obnovu svobody, demokracie nebo na oslabení komunistického režimu,
 • vyvíjení politické, publicistické nebo jiné prokazatelně protikomunistické činnosti v zahraničí zaměřené přímo nebo nepřímo na obnovu svobody, demokracie nebo na oslabení komunistického režimu.

(3) Formou protikomunistického odboje nebo odporu proti komunismu se rozumí též členství v ilegální organizaci nebo skupině, jejichž členové aktivně bojovali proti komunistickému režimu způsoby uvedenými v tomto ustanovení.

(4) Formou odporu proti komunismu se rozumí též takové politické a společenské postoje, které bránily nástupu komunistické totalitní moci, pokud byl za ně jejich nositel uvězněn, internován nebo jinak omezen na osobní svobodě anebo nuceně vystěhován z místa svého bydliště anebo jinak obdobně postižen.

(5) Pro účely tohoto zákona se za člena ilegální organizace nebo skupiny uvedené v odstavci 3 považuje i občan, který se podílel na jejím vzniku a ustavení nebo se aktivně účastnil její činnosti, avšak nebyl jejím členem, pokud se na její činnosti podílel způsoby uvedenými v tomto ustanovení.

(6) Činnost podle tohoto ustanovení se považuje za protikomunistický odboj nebo odpor proti komunismu pouze tehdy, pokud jsou zároveň splněny podmínky vymezení protikomunistického odboje nebo odporu proti komunismu podle § 2.

(7) Za protikomunistický odboj nebo odpor proti komunismu se považuje též obdobná činnost vykonávaná před dobou nesvobody, pokud jejím cílem bylo zabránit nastolení komunistického režimu a zachování svobody a demokracie v Československu, pokud tohoto cíle nebylo možno dosáhnout jinak, a byla spojena s obdobným rizikem.

Vážený pane senátore,

  můžete mi prosím na mou část otázky po Vaší protikomunistické činnosti odpovědět v kontextu tohoto zákona?

  Otázka č. 1: Co přesně jste proti komunistům činil a pod které písmeno § 4 Zákona o III. odboji byste svou činnost zařadil?

  Jistě pochopíte, že jsem se po Vašem výstupu v Senátu 26. března 2008 poohlédl po Vašem životopise. Nebylo to úplně jednoduché, ale nakonec jsem nějaké údaje na internetu získal. Z nich vyplynulo následující:

  Neznáme Vaše datum narození. Ale v roce 1970 jste absolvoval Fakultu jaderného a fyzikálního inženýrství ČVUT v Praze. Již během studia jste spolupracoval s Československým uranovým průmyslem,s.p., kam jste ihned po škole nastoupil. Od roku 1976 jste pro tento podnik pracoval v Příbrami (vývoj přístrojů pro měření radioaktivního záření a plynu a servis těchto přístrojů dovážených do komunistického Československa z USA a Kanady). Od roku 1979 jste byl, dle Vašich slov, sledován StB. Po roce 1980 Vám StB brání cestovat do ciziny. V roce 1984 jste byl zatčen. V roce 1985 odsouzen k podmíněnému trestu a ten samý den amnestován. V roce 1985 s Vámi byl rozvázán pracovní poměr v Československém uranovém průmyslu, s.p.a nastoupil jste v Praze do „výpočetního střediska“. Již v roce 1986 se ale vracíte do Příbrami a opět pracujete pro Československý uranový průmysl, s.p., tentokráte v sekci řízení strategických zařízení (elektrárny, velkostroje pro povrchové doly atd.). Pro Československý uranový průmysl, s.p. jste pracoval až do roku 1994 (v té době to již byl zprivatizovaný ZAT, a.s.). V říjnu téhož roku jste byl Václavem Klausem jmenován přednostou okresního úřadu Příbram.

  Vážený pane kolego, vyrešeršoval jsem Váš životopis správně? Chybí v něm něco podstatného, co bychom do něj měli doplnit?

  A nyní mi dovolte položit otázky na skutečnosti, které ve Vašem životopise – sestaveném z informací přístupných na internetu a z Vašeho výše uvedeného dopisu – chybí mně.

  • Můžete mi sdělit své datum a místo narození?
  • Můžete mi sdělit, jaké jste vystudoval školy a v jakém místě?
  • Můžete mi prosím sdělit, zda jste byl členem některé (některých) z organizací uvedených níže?
   • pionýr
   • ČSM (pozdější SSM)
   • ROH, Svaz československo-sovětského přátelství, Svazarm
   • ČSTV
   • nebo jiné organizace tehdejší Národní fronty
  • navštěvoval jste některé z kroužků Domů (pionýrů a) mládeže?
  • Kolikrát jste byl do roku 1989 u voleb?
  • Jaké byly důvody pro to, aby Vás StB sledovala? Znáte je?
  • Konstatujete, že Vám StB po roce 1980 bránila cestovat. Můžete mi sdělit, jaké zahraniční cesty jste absolvoval v rozmezí let 1970-1980?
  • Kam Vám StB po roce 1980 bránila cestovat?
  • Píšete, že Vám StB kontrolovala korespondenci „a to i zahraniční“. Měl jste v zahraničí nějaké příbuzné, přátele, spolupracovníky v odboji, odporu?
  • StB na konci roku 1989 a počátkem roku 1990 skartovala svazky, které pro ni byly nějakým způsobem důležité. Máte nějaké vysvětlení pro to, že Vaše svazky do roku 1984 se zachovaly, ale svazky právě z doby mezi lety 1984-1989 byly skartovány?
  • Můžete mi sdělit, co to bylo za pražské „výpočetní středisko“, kde jste byl zaměstnán v letech 1985-1986?
  • Máte nějaké vysvětlení pro to, že Vám bdělá StB umožnila návrat do Československého uranového průmyslu, s.p. v Příbrami?
  • Spadala do Vaší práce na řízení strategických zařízení i jaderná elektrárna Dukovany, příp. Temelín (Vaše zaměstnání v letech 1986-1994)?
  • Můžete mi sdělit, jak konkrétně jste na podzim roku 1989 pomáhal svrhnout Vámi kdysi „pohoršlivým způsobem hanobené obyvatele Československé socialistické republiky“ – členy KSČ, resp. jejich rodnou stranu?

  Vážený pane kolego,

  děkuji za Vaši brzkou odpověď. Pokud Vás to nebude obtěžovat, uveďte prosím odpovědi pod čísly 1. – 15. tak, jak jsem položil otázky. Berte i tento dopis jako otevřený.

  S dokonalou úctou

  Martin Mejstřík

                 
Obsah vydání       4. 4. 2008
7. 4. 2008 Otazník nad základnou v Polsku -- Jince opět na řadě? Karel  Dolejší
6. 4. 2008 Spiegel: Bukurešťský summit hluboké neshody v NATO odložil, ale nevyřešil
4. 4. 2008 Ondřej Neff a Miloš Čermák přehrávají znovu a znovu staré stereotypy Jan  Čulík
6. 4. 2008 Je Jařab Zelených? Jacques tvrdí, že ano. Jařab tvrdí, že ano. Štěpán  Kotrba
5. 4. 2008 Julínkova půjčka od nemocných důchodců a snesitelný život na pokraji smrti Štěpán  Kotrba
6. 4. 2008 Skutečně žádné hrdinství Bohumil  Kartous
5. 4. 2008 Omezenost českého diskursu Jan  Matonoha
5. 4. 2008 Patologie Ondřeje Neffa je známá z Quebecu
4. 4. 2008 Je otázkou, jestli si něco jiného zasloužíme Jindřich  Kalous
5. 4. 2008 Kde začíná impeachment předsedy strany Zelených
5. 4. 2008 Žáčkova složka o vražedných úmyslech Zdeněk  Maršíček
5. 4. 2008 Greenpeace: Otázky, jimž se Bursík vyhýbá
5. 4. 2008 Dalmácie jako decimálka František  Řezáč
4. 4. 2008 NATO navrhlo Rusku komPROmis
4. 4. 2008 Radar je věcné břemeno Ivan  Větvička
4. 4. 2008 USA a ČR "podepsaly v Bukurešti dohodu o výstavbě amerického radaru v ČR"
4. 4. 2008 Bush v Bukurešti s požadavkem na rozšíření NATO neuspěl Karel  Dolejší
4. 4. 2008 Rusko chce podstatné pravomoce pro americké základny v ČR a v Polsku
4. 4. 2008 Americký radar v České republice. Proč? Pavel  Urban
4. 4. 2008 Lidem to komfort neposkytne a úředníky neušetříme Miroslav  Opálka
4. 4. 2008 Měsíční Hana  Tomšů
4. 4. 2008 Raketový systém kratšího doletu Temp-S v Československu Wieslaw  Strzondala, Vladimír  Panuška
4. 4. 2008 Slovensko: Novinári musia bojovať o priazeň Alena  Behúnová
4. 4. 2008 Svoboda projevu není všechno, neboli Myšlenky vyžadují akci Uwe  Ladwig
5. 4. 2008 Penzista na venkově
4. 4. 2008 V mnoha ohledech je situace horší než před rokem 1989 Michal  Rusek
4. 4. 2008 Postolova zpráva o radaru a teorie předběžné opatrnosti
4. 4. 2008 Bývalý šéf řetězce Woolworths: Růstu cen energií bychom měli čelit globalizací
4. 4. 2008 Pravice a levice v Česku a na Západě
4. 4. 2008 Fšimli ste si fčil té Tálie? Miloš  Dokulil
4. 4. 2008 Jak daleko je z Bukurešti do Pekingu? Tomáš  Havlín
4. 4. 2008 Židovské muzeum v Praze také pracuje na identifikaci původních vlastníků židovských knih
4. 4. 2008 Christianie se vzbouřila po zásahu policie
4. 4. 2008 Kterak se Mejstřík dohaduje s Volným o "třetím odboji"
4. 4. 2008 Do neba volajúce hovadiny sa musí zapísať do análov rasizmu
4. 4. 2008 Nadávky nejsou argumentem
4. 4. 2008 Islám je jiný Leopold  Kyslinger
4. 4. 2008 Sterilizované ženy se setkají v Ostravě
5. 4. 2008 Slovenský expremiér Čarnogurský protestoval proti samostatnosti Kosova pred velvyslanectvom USA v Bratislave
4. 4. 2008 Výzva proti uznání Kosova
4. 4. 2008 Vyhnání Němců z ČR
4. 4. 2008 První kroky ke sjednocení Kypru Věra  Flasarová
3. 4. 2008 Firma propuštěného radarového lobbisty Klvani sponzoruje filmový festival Febiofest Štěpán  Kotrba
4. 4. 2008 K Newtonovi Ondřej  Čapek
4. 4. 2008 Ještě jednou o Newtonovi Jiří  Hudeček
4. 4. 2008 O škodlivém nálepkování náboženství Boris  Cvek
3. 4. 2008 Když vidím ty stále zacpanější pražské ulice, plné dusivého smradu Jan  Čulík
3. 4. 2008 Balistická hloupost Jiřího Paroubka Štěpán  Kotrba
3. 4. 2008 Bohdan Sláma: "Buďme na sebe hodní, nic jiného nemáme" Jan  Čulík
3. 4. 2008 Rozvojové země drasticky omezují vývoz potravin
3. 4. 2008 Parlament: zahraničním výborem otřásalo Kosovo Andrea  Cerqueirová
3. 4. 2008 Immanuel Wallerstein: "Wall Street je opravdu založen na chamtivosti" Immanuel  Wallerstein
3. 4. 2008 Šikovná šaškárna šarmantního šlechtice aneb Nilnisi rectum Štěpán  Kotrba
2. 4. 2008 Hromadná sebevražda novinářské individuality Ivo  Šebestík
3. 4. 2008 Ponižující slouhovství české vlády
2. 4. 2008 Politické školení mužstva a pánbu v troubě Karel  Dolejší
21. 3. 2008 Hospodaření OSBL za únor 2008