4. 12. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
4. 12. 2007

Sítě v síti, aneb jsou ve školství jen problémy s platy?

Nízké platy zaměstnanců škol jsou už nějaký ten pátek a čas od času přetřásány uvnitř i vně resortu. Veřejnost bývá informována pravdivě i zkresleně o jejich výši, diskutuje se o výhodnosti učitelského povolání zvláště vzhledem k rozsahu pracovní doby a délce dovolené. Učitelé jsou pak v těchto souvislostech chváleni i zatracováni. V české veselohře Marečku, podejte mi pero předvádí rodina Hujerů humornou formou jakýsi modelový vztah většiny z nás ke vzdělávacímu systému. Ze zcela pochopitelných důvodů zajímá rodiče a příbuzné především školní výkon jim blízkých osob, případně úroveň řešení konfliktních situací. Jen malá část rodičů a přátel školy jeví pravidelně zájem o celkový stav naší výchovné a vzdělávací soustavy, zejména pak o problémy učení a vyučování. Zájem politických stran má povahu ryze proklamativní.

Sledováním a hodnocením tohoto složitého procesu se profesionálně zabývá Česká školní inspekce, která každoročně vydává hodnotící zprávu. Dále bývá veřejnost informována o výsledcích různých průzkumů i s mezinárodním srovnáním úspěšnosti našich žáků a studentů. Se zjištěním stávajícího stavu tak už vesměs nebývají potíže. Ty vyvstanou teprve v okamžiku, kdy se hledají cesty k nápravě odhalených nedostatků.

Výroční zprávy České školní inspekce často uvádějí jako aktuální některé problémy, které se v činnosti škol projevují po desetiletí, ba i déle. Patří sem nevhodná věková struktura pedagogických sborů a ne zcela plná kvalifikace pedagogů pro celou škálu vyučovacích předmětů na jednom pracovišti, stejně jako ovlivňování postojů žáků ke vlastnímu vzdělávání a řada odborných problémů didaktického charakteru. Vzhledem k letitému výskytu těchto skutečností se nabízí základní otázka, zda má školský systém ve stávající podobě dostatek reálných možností, jak uváděné nežádoucí jevy postupně a účinně měnit k lepšímu.

Proč se ve školské soustavě přes úsilí mnoha poctivých a způsobilých pracovníků nedaří řešit ke všeobecné spokojenosti takovou zásadní náplň činnosti, jakou je shoda na základním obsahu učiva a prosazovaných etických normách včetně účinné motivace přístupu žáků ke vzdělávání, k rozvoji dorozumívacích dovedností, ke schopnosti lépe vnímat, logicky třídit informace a získávat celoživotní návyky. Příčin vcelku malého pokroku v těchto a dalších otázkách bude nepochybně celá řada. Navíc se tyto příčiny navzájem podmiňují a doplňují. Proto bude zřejmě potřebné sledovat, jak se vytvářejí v rámci školské soustavy vhodné systémové nástroje, jejichž prostřednictvím by bylo možné efektivněji dosahovat potřebných obsahových změn.

Dá se však v souvislosti s fungováním školské soustavy vůbec hovořit o systému? Existuje u nás skutečně funkční výchovně -- vzdělávací systém? Základní vlastnost jakéhokoliv systému je vzájemná provázanost všech jeho částí. Zatímco v obchodní a průmyslové sféře vznikají řetězce, holdingy, klastry a další rozmanité formy oborové a mezioborové spolupráce, které významnou měrou přispívají k růstu produktivity a k celkovému rozvoji oborů, ve školství naopak probíhá proces decentralizace a atomizace

Školská zařízení, ba i ta stejného typu a stupně, spolu příliš nekomunikují, průnik podstatných informací je problematický i v rámci jednoho zařízení. "Vědět jak" se ve školství v podobě takzvané individuální pedagogické koncepce skrývá před spolupracovníky dokonce i na jednom pracovišti. Mnohdy skoro tak pečlivě jako střežená výrobní tajemství průmyslových podniků. Struktura vzdělávací soustavy postrádá autoregulační charakter. Nejsou propracovány a především důsledně uplatňovány nástroje vnitřní kontroly a sebekontroly. Jen výjimečně se přistupuje k eticky zvládnutým formám kolegiální kontroly. Společenská kontrola prostřednictvím příslušných školních rad je doposud nedoceněna. "Systém" ve stávající podobě tak postrádá funkční zpětnou vazbu.

Ovlivňování kvality výchovy a vzdělávání se tak děje především prostřednictvím činnosti přímých nadřízených. Jejich metody mnohdy nevystihují odlišnosti tvůrčí práce pedagogů a potřebu tvůrčí atmosféry na pracovištích. A tak zaměstnanci, kteří svou činností ovlivňují rozvoj etických vlastností a myšlení budoucích generací, bývají řízeni prostřednictvím forem vyplývajících z nedělitelné velitelské pravomoci. Přitom je zřejmé, že pracovní výkon pedagogů lze jako každou tvůrčí činnost normovat jen v dílčích a nepodstatných záležitostech.

Komplikovaná síť škol nezabezpečuje v plném rozsahu společenskou potřebu kvalifikovaných absolventů v celé řadě oborů. Jednotlivé vyšší stupně škol mnohdy zpochybňují práci těch nižších, existuje problematická struktura přijímacího řízení s převahou vlivu jednorázového prověření znalostí formou testů nad dlouhodobým sledováním vývoje osobnosti na předchozím stupni školy. Provázanost obsahu učiva jednotlivých stupňů škol bude zřejmě nedokonalá i po zavedení rámcových vzdělávacích programů.

Na počátku 21.století by mohl mít šanci na ověření funkčnosti časově a rozsahem omezený experiment, v jehož rámci by byla na území některého z krajů vytvořena úzce metodicky spolupracující místní síť několika škol a školských zařízení od školy mateřské, základní a střední po některou z fakult připravujících učitele. Po vzoru průmyslového klastru by součástí tohoto experimentálního útvaru mohla být i další vhodná zařízení a instituce včetně občanských iniciativ. Hlavní náplní jakéhosi volného sdružení by bylo zabezpečení průběžného vzdělávání pedagogických pracovníků v souvislostech přípravy na práci s rámcovými vzdělávacími programy, dále ověřování forem a metod práce. Byla by zajišťována poradenská činnost, výměnné stáže pracovníků, spolupráce při získávání grantů, propagace práce a řada dalších úkolů, které se izolovaně jen obtížně řeší. Katedry příslušné fakulty by mohly členství ve sdružení využít ke své vědeckovýzkumné činnosti a k řízené praxi studentů. Případné náklady by mohly být pokryty z příslušného programu Evropské unie. Pokud by experiment proběhl úspěšně, stálo by za úvahu vytvořit podobná volná sdružení spolupracujících škol, školských zařízení a institucí z oblasti středních odborných a vyšších odborných škol. Vždyť výchova a vzdělávání je celospolečenským úkolem a úzké resortní izolované zaměření školských pracovišť může být v budoucnu spíše brzdou dalšího rozvoje.

                 
Obsah vydání       4. 12. 2007
4. 12. 2007 Učitelíčci, stávka a hrobníci české vzdělanosti (politici) Milan  Purnoch
4. 12. 2007 Definitivní výsledky voleb v Rusku: 315 křesel Putinovi
4. 12. 2007 Sítě v síti, aneb jsou ve školství jen problémy s platy? Pavel  Táborský
4. 12. 2007 VIP books: příživníci na gorilách Štěpán  Kotrba
4. 12. 2007 Výrok dne (včerejšího): kdo ví, kde by byl
30. 11. 2007 Jací jsme
4. 12. 2007 Ekonomická puzzle Miloš  Štěpánek
4. 12. 2007 Paroubek píše Filipovi: podpořte Švejnara
29. 11. 2002 Chanuka: Stal se velký zázrak Štěpán  Kotrba
4. 12. 2007 Zárodky ghett rostou již dnes Milan  Daniel
4. 12. 2007 Že bychom byli v žebříčku ekonomické kompetence před Čínou? Miloš  Dokulil
4. 12. 2007 Podivní štrasburští žalobníci Stanislav  Křeček
4. 12. 2007 Aféra jménem Andula (XVIII. část) Josef  Brož
4. 12. 2007 Lidé v ČR mají velké problémy s čerpáním z evropských fondů. Kdo za to může? Aleš  Přichystal
4. 12. 2007 Pohodlný život Oldřich  Wenzl
4. 12. 2007 Detaily mě nezajímají...
4. 12. 2007 Tragédie v Bhópálu Lukáš  Lhoťan
5. 12. 2007 Zelená právní guerilla Štěpán  Kotrba
4. 12. 2007 Vysvětlete, jak EPS brání právními obstrukcemi
4. 12. 2007 Zemřel Karel Mašita Jan  Čulík
4. 12. 2007 Ruský pohled na volby
4. 12. 2007 Čurdová po návratu z Ruska: nebyla jsem náhodou jinde? Štěpán  Kotrba
3. 12. 2007 Evropští pozorovatelé: Volby v Rusku nebyly férové
3. 12. 2007 Silnější Putin a slabá Evropa
3. 12. 2007 O neuvěřitelné brutalitě poslanců i Cizinecké policie ČR
4. 12. 2007 Flame war ohledně muslimů
4. 12. 2007 Nevíte, co občané Saúdské Arábie opravdu chtějí
4. 12. 2007 Opravdu jsem se zasmál nad textem pana Pragera
4. 12. 2007 G4S Cash Services: Certifikáty řízení jakosti ISO 9001, ISO 9002 nejsou všechno Petr  Nachtmann
3. 12. 2007 ODA se nám vysmívá z hrobu Petr  Nachtmann
3. 12. 2007 Cizinci budou i nadále zaplavovat Českou republiku kvůli zkorumpovaným Čechům! Fabiano  Golgo
3. 12. 2007 Chavezova porážka: Hlavním důvodem byla chudoba Fabiano  Golgo
3. 12. 2007 Odpor vůči cizincům v České republice Jan  Čulík
3. 12. 2007 Na jedné straně lidskost a na druhé nežádaná migrace Štěpán  Kotrba
3. 12. 2007 Zelení jsou proti odprodeji státních lesů
3. 12. 2007 Jak jsem dělal logo pro Topolánkovo předsednictví EU Štěpán  Kotrba
3. 12. 2007 Ohrnování nosu nad angloamerickým způsobem vykonávání spravedlnosti není namístě Aleš  Uhlíř
17. 11. 2007 Hospodaření OSBL za říjen 2007

Školství RSS 2.0      Historie >
4. 12. 2007 Sítě v síti, aneb jsou ve školství jen problémy s platy? Pavel  Táborský
21. 11. 2007 Sloučení škol nebude škodit   
15. 11. 2007 Nemoc, způsobená Oxfordem? Ema  Čulík
15. 11. 2007 Britské vysoké školy, pro a proti Jan  Čulík
15. 11. 2007 Manifest maturanta   
14. 11. 2007 Náš mlčící maturant Patrick  Ungermann
14. 11. 2007 Nechceme sloučení škol Simona  Szekelyová
11. 10. 2007 Vzdělání je důležité Hynek  Bíla
10. 10. 2007 Včera se tančilo všude, aneb dříve bylo všechno lepší Michael  Volný
8. 10. 2007 Stane se školné spásou českého školství? Jiří  Beránek
4. 10. 2007 Je slušnost a civilizovanost "protikapitalistická"? Bohumil  Kartous
28. 9. 2007 Také učitelé potřebují dobré vzdělání! Michal  Giboda
10. 9. 2007 Studium na Pedagogické fakultě UK jako předpeklí Jiří  Beránek
2. 9. 2007 Začíná školní rok a s ním i pravopisná buzerace našich dětí... Ladislav  Kahoun
22. 6. 2007 Šikana ve školách Josef  Vít