19. 3. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
20. 3. 2004

Virtuální bohoslužba na tuto neděli

Síla víry

Čtení: Jan 4, 46-54, text kázání: Židům 11,1

Mám rád jednu židovskou legendu o Mojžíšovi. Vypráví se v ní, že když sestupoval z hory se dvěma kamennými deskami, do kterých bylo vyryto deset přikázání, snadno je unesl, protože věřil, že jeho konání má smysl. Byly to veliké, těžké, kamenné balvany a cesta byla strmá, ale víra pomáhala Mojžíšovi kameny nést. Jakmile však Mojžíš přišel k lidem, kteří tancovali kolem zlatého telete, podle legendy slova z desek zmizela. Byly to zase jen holé kameny. Od té chvíle byly pro Mojžíše příliš těžké, aby je udržel. Ztratil smysl svého počínání. Ztratil víru. A tak desky neudržel, kameny upadly a roztříštily se.

Dokážeme unést jakékoliv břemeno, když věříme, že to má nějaký smysl. To je síla víry. Přestaneme-li věřit, ztrácíme sílu žít a stáváme se trpnou obětí okolností, událostí, běhu světa.

Dnešní perikopa mluví také o víře. Příběh o uzdravení synka jednoho vysokého státního představitele nám Janovo evangelium vypráví proto, aby nás vedlo od víry postavené na důkazech k víře bezpodmínečné, nepodložené žádnou zárukou. Ten vysoký úředník přichází k Ježíši jako k divotvorci prosit za syna, zkouší prostě všechno, jak synovi pomoct. Chce dovést Ježíše k nemocnému synovi, aby nad ním Ježíš udělal nějaké zázračné znamení, pronesl nějakou zázračnou formuli. vždyť syn umírá. A Ježíš říká klíčovou větu příběhu: "Neuvidíte-li znamení a zázraky, neuvěříte". Ježíš kárá víru, která se opírá jen o vnější znamení a zázraky. O mirákula. Taková víra bez těchto opor nevydrží. Když znamení nepřicházejí, když přichází doba zkoušky a utrpení a víra nemá vnější oporu v zázracích, tehdy slábne a vytrácí se taková víra, jako slova na těch Mojžíšových kamenech.

Ježíš posílá otce za synem domů s ničím nepodloženým slibem, že syn je živ. A služebník uvěřil pouhému slovu a šel. Opravdová víra žije jen ze slova, které Ježíš řekne. Nic víc víra nemá než toto slovo a jen v síle tohoto slova se vydává na cestu i do temnoty smrti. Už církev Janova evangelia neměla - stejně jako my dnes nemáme - ani tělesného, ani oslaveného Krista ve svém středu a zůstalo jí jen jeho slovo.

Pro víru potřebující důkazy je to málo. Pro víru skutečnou je to dost. Skutečná víra totiž není oportunním přitakáním k ověřitelné skutečnosti či k tomu, o čem jsme se přesvědčili, že se vyplatí s tím být loajální. V tomto smyslu je mi bytostně protivná vypočítavá představa nebe jako prémie pro zbožné a pomstychtivá představa pekla jako trestu pro ty bezbožné. I to je přeci vlastně myšlenka o tom, že věřit se nakonec vyplatí.

Skutečná víra nás vede i na cesty bez směrovek, na cesty zdánlivě předem prohrané. Na cesty, na jejichž konci nemáme garanci výhry či aspoň satisfakce, na cesty, po kterých jdeme jen a jen proto, že jsme přesvědčeni o tom, že je po nich správné jít. Že nás na ně posílá Kristus. A že na jejich konci může být i kříž. Text kázání to vyjadřuje v Epištole Židům slavnou větou: "Věřit Bohu znamená spolehnout se na to, v co (jen) doufáme, a pevně počítat s tím, co (dosud) nevidíme".

Ten otec v příběhu uvěří touto vírou Ježíšovi, jde za synem a tu se děj, možná překvapivě, dostává k druhému svému vrcholu: syn se uzdravuje. Příběh tím chce říct: Víra bez záruk, skutečná víra není opium člověka. Není chlácholivou iluzí ani únikem. Víra přináší reálné výsledky, příběh to vyjadřuje tou evidencí přesného času, kdy ustoupila nemocnému chlapci horečka. Není důležité v té perikopě, že se otci dostalo nakonec satisfakce. Důležité je, že víra bez záruky není vírou bez ovoce.

To ovoce nemusí jíst nutně zrovna ten člověk víry. Cesta víry je často cestou porážek, nepochopení, proher, ostatně sám Kristus říká, že je to cesta úzká a trnitá. Na počátku bohoslužeb jsme četli citát z apoštola Pavla v 1 K 1,18-25 o tom, že kážeme Krista ukřižovaného, ne vítězného. To je pro jedny bláznovství, pro jiné pohoršení, pro křesťany však je to vize reálné proměny světa lidských vztahů. Kristovo evangelium přináší funkční návod pro uzdravení světa i lidské společnosti, jakkoli nositelé tohoto návodu mohou sami prožívat ve svém čase a prostoru dílčí neúspěchy a prohry.

Byl bych velmi rád, kdyby nám svět Bible, ve kterém se v tomto kázání pohybujeme, evokoval náš současný svět. Kdybychom chápali, že to co zde říkáme, se výsostně týká i nás a našeho světa, nás samotných, naší země. Že Bible není jen svědectvím starých časů, ale je to věčně platný archetyp života člověka a jeho jednání.

Tak to chápe i Epištola Židům, která dokazuje tu svou proslulou tezi o nezajištěné víře celou kapitolou příkladů z židovských dějin. A protože jsme začínali naše kázání Mojžíšem, Mojžíšem také naše kázání nyní skončeme a vyberme si jako aktualizaci pro nás z té kapitoly právě jeho příklad (Žd 11,23-28).

Mojžíšovi rodiče věřili, a proto neuposlechli rozkaz totalitního vládce, a syna zachránili. Epištola Židům zde dává příklad nezajištěné víry, která za cenu ohrožení vlastního života chrání život druhých. I proti totalitní zvůli, proti politickým tlakům, proti většině, která se podřídí. Je to postulát víry jako ochránkyně lidského života, víry, která se nebojí světské moci. Víry, která připravuje půdu pro svět, v němž se respektují lidská práva. A příklady z našeho světa současného i nedávného si můžeme každý dosadit: nacismus, komunismus a jiné ..ismy, a naše postoje a naše víra či zbabělost v těchto dobách, kdy víra v pravdu neměla žádné jiné opory než právě spoléhání na Boží, neviditelné, nedokazatelné slovo.

A epištola pokračuje a říká: když Mojžíš dospěl, jeho nezajištěná víra jej vedla k odmítnutí pohodlného podílení se na moci faraóna. Víra, svou povahou stejná jako víra nás dnes, víra ve všeplatnost Božího Slova (text to vyjadřuje půvabným anachronismem předpokladu Mojžíšovy víry v Krista) jej vedla k solidaritě se zotročenými příslušníky svého národa a k úsilí za jejich osvobození. "Nedal se zastrašit královským hněvem a zůstal pevný, jako by Neviditelného viděl. Kristovo pohanění pokládal za větší bohatství, než všechny poklady Egypta, neboť upíral svou mysl do budoucnosti".

Zde snad ani není třeba komentáře. V našem světě náboženství konzumu, sobectví a naprosté absence jakékoliv dlouhodobé vize snad dobře vnímáme, jak biblická víra, víra věřená navzdory tomu, jaká znamení náš čas prezentuje, víra nezajištěná a přece pevná, jak tato víra je tolik potřebnou živou vodou pro vyprahlost světa, společnosti, i jednotlivé lidské duše.

Je to víra, která je vždy znovu posmívána většinou, podřizující se znamení toho, či onoho času. Víra bláznivá v očích malověrných. A přeci víra vědoucí, že "bláznovství Boží je moudřejší než lidé a slabost Boží je silnější než lidé".

Amen.

                 
Obsah vydání       19. 3. 2004
20. 3. 2004 Demonstrace proti útoku na Irák
20. 3. 2004 Pákistánci zajali 100 osob "z al Kajdy"
20. 3. 2004 Rok po zahájení války zůstává situace v Iráku kritická
19. 3. 2004 Demonstrace proti válce a kapitalismu v Praze
19. 3. 2004 Po Madridu: Evropa jako Titanic
19. 3. 2004 AD: Jak žijí obyčejní lidé Petr  Jánský
19. 3. 2004 Vysílání médií je velmi vzdáleno zdejší každodennosti
18. 3. 2004 Jak žijí obyčejní lidé Jan  Čulík
19. 3. 2004 Kdo tomu rozumí líp - Iráčané anebo nový španělský premiér?
19. 3. 2004 Američané: "Žádné vězně jsme nemučili"
19. 3. 2004 Situace studentů na středních školách aneb jak je to s agresivitou? Lukáš  Rychlík
14. 3. 2004 Kdo je můj bližní Zdeněk  Bárta
20. 3. 2004 Síla víry Zdeněk  Bárta
19. 3. 2004 Pořadatelé letošního MMM podporují usnesení vlády, úřadu Prahy 7 se to nelíbí
19. 3. 2004 Španělé neměli lepší východisko pro snížení svého ohrožení než říci NE Iráku Tomáš  Gawron
19. 3. 2004 Do země sedmitisícovek, kde devítky nestačí Karel  Dolejší
19. 3. 2004 ČT,BBC, David Elstein a koncesionářské poplatky
19. 3. 2004 International Peace Movement je vyhrožováno násilím, žádá o policejní asistenci
19. 3. 2004 Zastánci potratů nemají argumenty Vojtěch  Polák
19. 3. 2004 Co je a co není morální pluralita -- znovu o potratech Aleš  Kubeczka
18. 3. 2004 Irák po roce: Co si myslí Michael Ignatieff
18. 3. 2004 Al Kajdá vítězí
18. 3. 2004 KSČM a fenomén Ransdorf: příležitost k mýlce Ivan  David
17. 3. 2004 Chcete poslouchat dobrou hudbu? Jan  Čulík
18. 3. 2004 Paranormální jevy existují, ale...
19. 3. 2004 Vzdá se vláda Spojených států pokusů odsoudit Kubu?
29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů
14. 3. 2004 Hospodaření OSBL za únor 2004
22. 11. 2003 Adresy redakce

Virtuální bohoslužby - kázání na víkend RSS 2.0      Historie >
20. 3. 2004 Síla víry Zdeněk  Bárta
14. 3. 2004 Kdo je můj bližní Zdeněk  Bárta
8. 3. 2004 Obhájce Zdeněk  Bárta
27. 2. 2004 Lásky kdybych neměl, nic nejsem Zdeněk  Bárta
6. 2. 2004 Úžasná lehkost disidentství Zdeněk  Bárta
29. 1. 2004 Blahoslavení chudí duchem Zdeněk  Bárta
29. 1. 2004 Křesťané či pánbíčkáři? Zdeněk  Bárta
17. 1. 2004 Držet hubu a krok Zdeněk  Bárta
9. 1. 2004 Slabomyslní a malověrní - o podlehnutí kdekomu a kdečemu Zdeněk  Bárta
2. 1. 2004 Věta z římského kriminálu Zdeněk  Bárta
28. 12. 2003 Fundamentální člověčí touhy Zdeněk  Bárta
19. 12. 2003 Svědectví Zdeněk  Bárta
12. 12. 2003 Koho má Pán Bůh rád Zdeněk  Bárta
7. 12. 2003 Bruselská modlitba Zdeněk  Bárta