29. 12. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
29. 12. 2005

Světová ekonomika a globální problémy lidstva

Globální problémy se objevily až tehdy, když se konsolidovalo světové hospodářství. V moderním slova smyslu se začalo o nich hovořit po druhé světové válce. Postupující internacionalizace a interdependence stále rozšiřují okruh problémů, které je třeba vnímat jako celosvětové, globální.

Globální problémy se totiž týkají celé lidské civilizace a jsou řešitelné pouze celosvětovým úsilím. Vznikají hlavně proto, že se lidské civilizaci nedaří nalézt a aplikovat mechanismy, které by tlumily důsledky nerovnovážné závislosti jednotlivých zemí či skupin zemí (čili důsledky tzv. asymetrické formy interdependence). Každý z globálních problémů má ekonomické i mimoekonomické rozměry. U většiny převládá dimenze ekonomická, u některých zase mimoekonomická - politická, ideologická, právní, etická (morální), ekologická či vojenská. Globální problémy vystupují ve svých státně - národních, regionálních a subregionálních podobách, protože svět je zatím takto státními a dalším hranicemi rozdělen.

Globální problémy mohou vést ke globální katastrofě lidstva, pokud nebudou nějak vhodně a včas řešeny. Týká se to nejen globální války, ale i ostatních problémů (třeba v delším časovém horizontu). Např. podle nedávno zesnulého českého filosofa Milana Machovce (1925 - 2003) v současné době vyvstaly následující hrozby rychlé globální smrti lidstva - nukleární, ekologická, populační, epidemická a narkomanická.

Samozřejmě se vedou spory, kolik globálních problémů musí lidská civilizace vlastně řešit. Nejčastěji se hovoří o devíti globálních problémech, které se dělí do tří velkých skupin:

 • I. Intersociální problémy, ty vznikají ve vzájemných vztazích mezi lidmi (relace člověk - člověk) a jsou spojeny se zásadním střetem zájmů různých společenských a ekonomických skupin a systémů:
  • problém války a míru (včetně možných jaderných, chemických a biologických konfliktů a katastrof),
  • problém překonání sociálně ekonomické zaostalosti měně rozvinutých (rozvojových) zemí: v roce 1999 oficiální rozvojová pomoc (ODA) činila pouze 56 miliard amerických dolarů (USD), což představovalo jen 0,24 procent hrubého domácího produktu (HDP) jednadvaceti hlavních dárcovských zemí (záměr přitom činí 0,7 procent HDP), ani Česká republika své závazky neplní - 0,1 procent v roce 2005, záměr plní jen Dánsko, Norsko, Švédsko a Holandsko, dále v roce 1999 rozvojové země obdržely jenom 24 procent globálního objemu přímých zahraničních investic (FDI), přičemž podíl Afriky činil 1,2 procenta (v roce 2004 rozvojové země obdržely již 36 procent FDI, Afrika potom obdržela 2,8 procent FDI),
  • problém mezinárodní zadluženosti: dluhová krize rozvojových zemí trvá od roku 1982, v roce 1994 dluh rozvojových zemí (RZ) činil 1714 miliard USD a v roce 1999 již dosáhl 2544 miliard USD, trvá čistý kapitálový odliv z rozvojových zemí, nevládní iniciativa "Milostivé léto" (ang. "Jubilee") za bezpodmínečné odpuštění všech dluhů rozvojových zemí,
  • problém změn mezinárodních ekonomických vztahů: úsilí o Nový mezinárodní ekonomický řád (NMEŘ, ang. NIEO), včetně problémů zpřístupnění trhů vyspělých zemí pro zboží z rozvojových států, spravedlivějších pravidel pro obchod a oddlužení chudých zemí.
 • II. Ekosociální problémy, ty pramení z porušených vazeb mezi přírodou a lidskou společností (relace člověk - příroda):
  • populační problém: populační vlny a malthuziánské cykly, 19. 12. 2005 překročila světová populace 6,5 miliard, denně se narodí 365 000 dětí a denní přírůstek populace pak činí 210 000, v roce 2015 má na Zemi žít 7 miliard lidí, v roce 2050 potom 8,9 miliard lidí a koncem 21. století 10 - 14 miliard lidí, v dohledné době se tak objeví nutnost zvolit buď nižší porodnost nebo vyšší úmrtnost,
  • potravinový (nutriční) problém: nedostatkem potravin trpí 852 milionů lidí, v tom 815 milionů v rozvojových zemích, 28 milionů v transformujících se zemích a 9 milionů v rozvinutých zemích, každým rokem umírá hladem 5 milionů dětí (podle Organizace OSN pro výživu a zemědělství - FAO),
  • surovinový a energetický problém: omezenost neobnovitelných zdrojů, hrozba tzv. ropného krachu, kdy v letech 2050 - 2100 budou vytěžena všechna dnes známá ložiska ropy, nutnost přechodu ke slunečné, větrné a jaderné energii (založené na efektivnější formě přeměny jádra než dosud),
  • ekologický problém: oslabování ozónové vrstvy, globální oteplování, skleníkový efekt a hrozba globálních klimatických změn (v letech 1999 - 2001 zahubily extrémní události zapříčiněné počasím asi 100 000 osob), zvednutí hladin oceánů a moří a možné zaplavení ohrožuje 40 procent světové populace, tedy lidi žijící v oblastech do 60 kilometrů od pobřeží, možné války o zdroje (suroviny, půdu, vodu), klimatické změny jako morální výzva (přerozdělení nedostatkových zdrojů),
 • III. Antroposociální problémy, ty se týkají budoucností člověka, většinou spadají do jedné kategorie problémů:
  • všelidské problémy sociální, humanitární a kulturní. Často se v této souvislosti hovoří o souhrnném problému budoucnosti člověka, který se pak dělí do dalších 10 - 15 subproblémů jakými jsou např.:
   • problém absolutní chudoby: mezinárodní hranicí chudoby je denní příjem ve výši 1 amerického dolaru, s nižším příjmem žije 1,2 miliardy lidí, 113 milionů dětí pak nemá přístup ani k základnímu vzdělání,
   • problém šíření epidemií a drogových závislostí (včetně alkoholismu a kouření cigaret): epidemie AIDS (40 milionů lidí žije s onemocněním HIV/AIDS) a dalších onemocnění (malárie, tyfus, cholera, tuberkulóza), mutace chřipkových virů, masové pronikání drog do Evropy, ve světě více než 200 milionů lidí užívá nezákonné drogy,
   • problém nekontrolované mezinárodní migrace: problém běženců (v roce 1999 oficiálně šlo o 17 milionů uprchlíků před válkou nebo perzekucí, spolu s tzv. vnitřními uprchlíky to bylo 22 milionů lidí) a problém ekonomické migrace (týká se početnější skupiny),
   • problém terorismu, živený politickými a národnostními konflikty: Korsika, Čečensko, Kosovo, Izrael, Severní Irsko, muslimský džihád a tzv. válka proti terorismu.

Literatura:

 • Heczko, S.: Nástin interdisciplinární analýzy cyklického tržních ekonomik, disertační práce, FNH VŠE v Praze, Praha 2003
 • Heczko, S.: Lidstvo a klimatické změny, připraveno pro 2. ČSF, Praha, říjen 2005,
 • Jehlička, P., Tomeš, J., Daněk, P. (editoři): Stát, prostor a politika, Univerzita Karlova, Praha 2000, ISBN 80-238- 5566-2
 • Jeníček, V a kol.: Globální problémy ve světové ekonomice - vybrané problémy, Vysoká škola ekonomická, Praha 1995, ISBN 80-7079-425-9
 • Jirušek, J.: Globální klimatické změny, připraveno pro 2. ČSF, Praha, říjen 2005,
 • Machovec, M.: Smysl lidské existence, nakladatelství Akropolis, Praha 2002, ISBN 80-7304-016-6
 • Nečas, J.: Klimatická změna jako oslovení a výzva, upraveno pro ČSF, Praha, říjen 2005,
 • Fakta a čísla o OSN. Základní údaje o organizaci Spojených národů. United Nations, Informační centrum OSN v Praze, New York - Praha 2005, ISBN 80-86348-01-6
 • Až dojdou zásoby ropy, in Odhalená tajemství Země, speciál 21. století - revue objevů vědy a techniky a lidí, léto 2005, s. 24 - 26, ISSN 1214-1097
 • Millennium Development Goals, Rozvojové cíle tisíciletí - stéblo pro topící se v chudobě, Nový prostor, č. 241, září 2005, s. 10 - 14, ISSN 1213- 1911
                 
Obsah vydání       29. 12. 2005
29. 12. 2005 Pravidlo "Drž hubu a krok" platí stále (ne-li víc než jindy) a ani dnes nezní vtipně "Jana  Veselá"
29. 12. 2005 Ministr Rath má pravdu -- privatizace nemocnic může představovat velké nebezpečí Jan  Žižka
29. 12. 2005 Svítá na lepší časy Štěpán  Kotrba
29. 12. 2005 * * * Jan  Pavel
29. 12. 2005 Způsobuje zbožnost bohatství?
29. 12. 2005 Flexibilita není všechno
29. 12. 2005 Chirurg, kterého vyhodili čeští demokratičtí revolucionáři... Miroslav  Polreich
29. 12. 2005 Zahleděni do sebe, nevidíme potřeby potřebných Miloslav "Kraken" Junek
29. 12. 2005 V době "vlády KSČ" se skutečně stávkovalo Stanislav A. Hošek
29. 12. 2005 Karolina Světlá a zkřehlý houslista Karel  Moudrý
29. 12. 2005 Británie 2005 Jan  Čulík
29. 12. 2005 Kdo ovládá ekonomiku? Tomáš  Krček
29. 12. 2005 Krade nám někdo exkrementy? Jiří  Škuba
29. 12. 2005 Pud sebezáchovy? Jiří  Martišek
24. 12. 2005 Česká sekce BBC přece jen končí...
16. 12. 2005 Kompletní Johann Sebastian v rozhlase
29. 12. 2005 Novoroční ohlédnutí Miroslav Václav Steiner
29. 12. 2005 Světová ekonomika a globální problémy lidstva Stanislav  Heczko
23. 12. 2005 Vánoční a novoroční vydání Britských listů
27. 12. 2005 2006 - pátrejte více po vlastní identitě Bohumil  Kartous
25. 12. 2005 Láska ve věku neurologie
28. 12. 2005 Mají pětatřicátníci v Česku dnes zhoubný vliv? Jan  Bím
28. 12. 2005 Masová mediální kultura je mrtvá...?
24. 12. 2005 O českých špionech v 16. století Václav Vratislav z Mitrovic
27. 12. 2005 Svoboda projevu v Evropě: Musí to být buď všechno, nebo to není nic
27. 12. 2005 Američtí konzervativci: Proč nám Evropané nerozumějí a jak to napravit?
27. 12. 2005 Slovensko 2005: Zlých dvanásť mesiacov Braňo  Ondruš
28. 12. 2005 Turci se nenaučili popírat genocidu v minulosti tak dobře jako Britové
28. 12. 2005 Pane Pehe, novinářovou povinností není stranickost, ale mravnost Jiří  Jírovec
28. 12. 2005 Jak se bránit proti Českým aeroliním a jiné byrokracii Jiří  Jírovec
11. 12. 2005 Hospodaření OSBL za listopad 2005
22. 11. 2003 Adresy redakce

Globalizace RSS 2.0      Historie >
29. 12. 2005 Světová ekonomika a globální problémy lidstva Stanislav  Heczko
5. 9. 2005 Osm rozvojových cílů tisíciletí   
3. 8. 2005 K možným souvislostem současné teroristické vlny Petr  Kužvart
11. 6. 2005 Skupina G7 odpustí rozvojovým zemím dluhy ve výši 55 miliard dolarů, avšak rozvojové země potřebují volný trh   
25. 3. 2005 Škromach: Nejsme ODS s lidskou tváří Zdeněk  Škromach
11. 3. 2005 Neoliberální plíživý převrat a smrt demokracie podle Noreeny Hertzové Stanislav  Heczko
18. 1. 2005 Kdo nese zodpovědnost za vznik islámu? Karel  Sýkora
3. 12. 2004 Kdyby byl svět vesnicí o 1000 lidech   
25. 10. 2004 Nečiň jiným, co nechceš, aby činili tobě Štěpán  Kotrba
14. 10. 2004 V Londýně začíná Evropské sociální fórum Štěpán  Kotrba
28. 9. 2004 Sociální spravedlnost "není sen, ale možnost" Štěpán  Kotrba
28. 9. 2004 V Praze se konalo České sociální fórum   
24. 9. 2004 Bushova zpráva jasně vyjadřuje záměr zintenzívnit hospodářskou válku proti Kubě   
24. 8. 2004 Globalizace funguje   
6. 8. 2004 Vráťte nám štát Francis  Fukuyama

Millennium Declaration RSS 2.0      Historie >
29. 12. 2005 Světová ekonomika a globální problémy lidstva Stanislav  Heczko
3. 12. 2005 WTO: hra na jistotu Ludmila  Štěrbová
27. 11. 2005 WTO: dva týdny před konferencí Ludmila  Štěrbová
5. 9. 2005 Osm rozvojových cílů tisíciletí   
11. 6. 2005 Skupina G7 odpustí rozvojovým zemím dluhy ve výši 55 miliard dolarů, avšak rozvojové země potřebují volný trh   
31. 3. 2005 Lidská činnost ohrožuje přežití planety   
9. 4. 2004 Socialistická internacionála: Deklarace za Sao Paula   
21. 1. 2004 Globální podnikatelé se musejí snažit víc   
20. 1. 2004 Informačná spoločnosť -- globálna výzva v novom miléniu   
6. 11. 2003 Bohaté státy se musí více snažit: zvýšit pomoc chudým zemím je nejen možné, ale i nutné   
16. 4. 2003 Lidská práva jako globální problém Miloš  Dokulil