2. 11. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
1. 11. 2005

České univerzity již dávají svým studentům peníze

Odjakživa platilo, že vysokoškolské studium patří do kategorie špičkového vzdělání, je dobrovolné a není na něj nárok. Stejně tak, že vrcholová kvalita vylučuje dostupnost širokým masám. Jako samotný vrchol vzdělání jej nikdy nemohou absolvovat všichni. Logická zákonitost, že čím větší množství, tím menší kvalita a naopak čím menší množství, tím větší možná kvalita, nevyjímá ani univerzitní vzdělání. V malém Česku přesto došlo od devadesátých let minulého století ke vzniku velkého počtu vysokých škol (s malou nadsázkou se dá říci, že v každém větším městě) a tyto se tak staly v důsledku své početnosti jen jakousi nástavbou gymnaziální výuky.

Ruku v ruce se zakládáním vysokých škol se společností v posledním desetiletí nesla diskuze o nutnosti zavedení školného. Zatímco jedni trvali tvrdošíjně na finančním podílu vysokoškoláků na svém studiu, jiní zdůrazňovali nutnost udržet možnost studia pro všechny sociální vrstvy. Jak to už v Česku bývá, diskuze nikam nevedla a nic se nevyřešilo. Nikoho přitom nenapadlo, že situace se bude vyvíjet úplně jiným směrem a nastane jiná, třetí varianta: že totiž náklady na studium budou vysokoškolákům platit samotné univerzity. Tato neslýchaná věc je již v Česku realitou. Dle zpráv v denním tisku platí nově univerzity vysokoškolákům příspěvek na bydlení ve městě. Masarykova univerzita v Brně, jejíž studentstvo patří k nejpočetnějším v zemi a stále roste, bude příspěvky dávat všem vysokoškolákům se vzdáleným místem bydliště. Ne, není to na bydlení na univerzitních kolejích, ale na bydlení kdekoli a u kohokoli. Zatímco kolejní ubytování je součástí univerzit a příspěvek na kolejní bydlení bylo vždy možné chápat jako neškodné přerozdělování přidělených finančních prostředků v rámci univerzity, je vyplácení peněz na ruku studentům již faktickým financováním nákladů vysokoškolského studia. Stát, od kterého ony finance většinou pocházejí, tak nejenže umožňuje svým občanům absolvovat zdarma vysokoškolské studium, on jim za to ještě platí. Dnes jim dává peníze na bydlení, zítra možná na jídlo, školní potřeby, kapesné nebo kdovíco ještě přijde.

Příčiny takového chování ze strany univerzit jsou přitom lehce odhalitelné. Chronické problémy českých univerzit, které sahají až do období jejich vzniku, lze shrnout do jedné věty: nízká kvalita a nízká společenská rentabilita. České vysoké školství, které nikdy nedosáhlo úrovně evropských univerzit, se v devadesátých letech ocitlo v nebezpečí, že přicházející tržní hospodářství odřízne pohodlný zdroj financí, který tekl po celou dobu socialistického Československa, ale i v období první republiky, kdy národnostní nadšení z nově vzniklého státu se promítalo do zbrklého zakládání univerzit. Protože současné vysoké školy mohou společnosti máloco nabídnout, jsou cesty alternativního financování vysokých škol dosti omezené.

Do země přicházející zahraniční kapitál se v rozhodující míře zajímá jen o levnou pracovní sílu a existenci univerzit v Česku přehlíží. Řada jejich absolventů je nucena přijmout práci, pro kterou by v normálně fungující společnosti vysokoškolský diplom nebyl zapotřebí. Asi nejlepším příkladem jsou studentky pedagogiky, o kterých je známo, že jen malá část z nich po skončení studia vykonává to, pro co jim univerzita poskytla vzdělání. Místo povolání učitelky končí třeba jako sekretářky a tato kariéra jim přináší lepší finanční ohodnocení. Podobná situace je i u řady jiných vysokoškolských specializací.

Absolventi přírodních věd povětšinou zakotví ve firmách, kde často zastávají pozice, pro které vysokoškolský diplom je zbytečným luxusem. Špičkové odborníky navzdory častým proklamacím akademických funkcionářů firmy do Česka hledat nejezdí. Například firma IBM, která nedávno přišla se svým plánem přesunout do Brna některé své servery ze západní Evropy, oznámila při náboru pracovních sil, že je vedle vysokoškoláka ochotna zaměstnat stejně tak i středoškoláka, bude-li mít požadované počítačové dovednosti. Původní sebevědomé prohlášení univerzitních profesorů z Brna, že příchod IBM do města, na jehož realizaci se prý podíleli, umožní jejich absolventům uplatnění, tak dostalo již v počátku citelnou trhlinu. A to nemluvím o absolventech tzv. postgraduálního vědeckého studia, které stát všem studentům velkoryse platí formou automatického a štědrého stipendia. Tato rovněž neustále stoupající vrstva studentstva, pokud vůbec studium dokončí, odchází na pozice, které nejenže nemají mnohdy s vědeckou aprobací nic společného, ba často nejsou hodny ani univerzitního diplomu. Namístě je otázka, zda raketově stoupající počet postgraduálních studentů není ze strany mladých lidí jen jednoduchou kalkulací, jak se vyhnout nezaměstnanosti po ukončení řádného vysokoškolského studia a ještě k tomu dostávat od univerzity nemalý finanční příspěvek na živobytí - jak získat jakousi luxusní podporu v nezaměstnanosti.

Z výše uvedeného je proto zřejmé, že vysoké školy v Česku, aby udržely náklady na tradičně stoupající počet pracovníků univerzit, přebubřelou administrativu a často předimenzovanou strukturu vysokých škol, sahají k řešení nejjednoduššímu a spolehlivě fungujícímu, totiž nabírat co nejvíce studentů. Jsou to právě studenti včetně těch postgraduálních, za jejichž hlavy univerzita dostává od státu peníze. Je logickým chováním škol, že ty s malým počtem studentů budou mít jen malé státní příspěvky a jejich šance v dnešním tržním hospodářství budou rovněž hodně malé. Když k této problematice připočítáme ještě četné skandály, které v posledních letech vypluly na povrch (např. podvody s přijímacím řízením na právnických fakultách, zapletenost vedení jedné vysoké školy do šetřených zločinů, skandály děkanů apod.), vyplývá z toho všeho jednoduché zjištění, že pozice českého vysokého školství není vůbec růžová. Jak se bude situace dále vyvíjet je těžké dopředu odhadnout. Ale podle pravidla, že české vysoké školy jsou školami neomezených možností, se možná v budoucnu dočkáme dalších překvapení. Vždyť přece na druhé největší Masarykově univerzitě v Brně se razí názor, že ne společnost, ale právě samotný student je našim pánem. Jeden takový student tam nedávno dokonce kandidoval na rektora. Tak se nechme překvapit.

Poznámka autora: Šéfredaktor Jan Čulík poukazuje na to, že zásada, že vysokoškolské studium by mělo být vyhrazeno jen úzké vrstvě lidí je zastaralá, platila ve střední Evropě v dobách dávno minulých, kdy bylo třeba většiny lidí pro manuální práce apod. Jistě, společnost pokročila, dnes je mnohem více lidí zaměstnáno tzv. duševní prací, ale statistické členění společnosti podle vzdělání zůstalo zachováno a to nejen ve střední Evropě. Dělnictvo je pořád největší skupinou v evropské společnosti a každé volby to dávají znát. Stejně tak potřebujeme všichni jíst, takže zemědělci jsou nezbytní a pokud nebudeme dovážet potraviny z málo rozvinutých (zemědělských) zemí, tak i počty zemědělců musejí zůstat v Evropě zachovány.

Chápu asi kam Jan Čulík míří, tedy že moderní doba vyžaduje více studentů. To je pravda, nic to ale nemění na faktu, že větší kvantita vždy ředí kvalitu. Pokud jsem vyjádřil přesvědčení, že prudké rozšiřování vysokých škol v Česku je dosazuje do role jakýchsi nástaveb gymnaziálního studia, jsou právě rozšířená gymnázia možným řešením situace, kterou zmínil Jan Čulík. Je-li potřeba v dnešní společnosti opravdu tolik intelektuálně vzdělaných absolventů, pak by ze společenského hlediska bylo mnohem ekonomičtější rozšířit gymnaziální výuku o nějaký rok celoplošně pro veškerou středoškolskou generaci než degradovat samodestrukčním procesem vysoké školství. Setkal jsem se již několikrát s názorem, že střední školy vyučují odbornou látku v podobném rozsahu jako některé české školy vysoké.

Stejně tak ale klade moderní doba stoupající odborné požadavky na vzdělání třeba učňů (dnešní řemeslník musí mít například odborné znalosti práce s počítačem.) Zvýšená potřeba vzdělanosti se proto týká všech vrstev společnosti a za století vytvořenou tradiční strukturu evropského vzdělávání nijak nenarušuje. Potřeba elitních vzdělávacích institucí se moderní dobou neodstranila, ba právě naopak, vzdělanostní společnost potřebuje elitní vrstvy vzdělanců mnohem více, než kdy jindy.

                 
Obsah vydání       2. 11. 2005
2. 11. 2005 Britská vláda: Evropa nás už nezajímá
2. 11. 2005 Quo vadis, Evropo Oskar  Krejčí
2. 11. 2005 Dějiny se opakují dvakrát: poprvé jako tragédie, podruhé jako fraška Petr  Gočev
4. 11. 2005
1. 11. 2005 Dobrá zpráva -- můžeme číst Václav  Dušek
2. 11. 2005 Velký bratr se dívá Pavel  Kopecký
2. 11. 2005 Naše historická paměť Pavel  Kopecký
2. 11. 2005 Zemětřesení v SPD Tomáš  Krček
2. 11. 2005 Německý politbarometr předvídá špatné počasí Richard  Seemann
2. 11. 2005 Předpis na pokuty Josef  Vít
2. 11. 2005 Z vlastní zkušenosti neukázněného řidiče
2. 11. 2005 Zaplať nám, nebo zemřeš! Ivan  Brezina
1. 11. 2005 Ivan Brezina: Opět evidentně nepravdivé informace
1. 11. 2005 České univerzity již dávají svým studentům peníze Zdeněk  Moravčík
1. 11. 2005 Martin Komárek: I nejostřejší názor lze vyjádřit důstojně
2. 11. 2005 Zahraniční politika SRN Miroslav  Polreich
1. 11. 2005 Milý strýčku Jiří  Dolejší
1. 11. 2005 Charta 77 a dnešek, aneb lidská práva tehdy a nyní Jaroslav  Jirušek
1. 11. 2005 Kyberprostor/Cyberspace 2005 Jan  Sýkora
1. 11. 2005 Mitrochin: Castro byl pro Sověty "příliš aktivní", KGB financovala Allendeho
1. 11. 2005 CIA: Chcete-li být dobrým špionem, čtěte noviny
1. 11. 2005 Česko, Evropa, svět Egon T. Lánský
1. 11. 2005 O rozporuplném Klausovi a o věčných českých tématech Miroslav Václav Steiner
1. 11. 2005 Volby 2006: nejasná zahraniční politika ČR -- příkladem je Írán Michal  Rusek
31. 10. 2005 Přichází vláda šedin
31. 10. 2005 Cesta do města neboli staré dobré klišé Alex  Koenigsmark
8. 10. 2005 Hospodaření OSBL za září 2005
22. 11. 2003 Adresy redakce

Školství RSS 2.0      Historie >
1. 11. 2005 České univerzity již dávají svým studentům peníze Zdeněk  Moravčík
27. 10. 2005 Pravice chce zrušit v Albertě školné v postsekundárním školství Jiří  Jírovec
19. 10. 2005 Stanou se univerzity otrokem komerčních zájmů?   
9. 9. 2005 Kde jinde než v škole a kdo jiný než učitel Michal  Giboda
6. 9. 2005 Post-moderní reforma školství v ČESKU jako příležitost pro (všeho)schopné Ivo V. Fencl
30. 8. 2005 Kluci hrajou počítačové hry, holky dělají domácí úkoly   
5. 8. 2005 Británie: Studentům bude trvat 15 let, než splatí dluh za vysokoškolské studium   
24. 5. 2005 Změna systému školství aneb univerzální učebnice Jan  Poštulka
28. 4. 2005 Reforma školství je vážně ohrožena   
26. 4. 2005 Je to možné? Igor  Daniš
21. 4. 2005 Nejde o školné, ale o úlohu vzdelania Igor  Daniš
7. 4. 2005 Struktura a funkce Michal  Giboda
23. 3. 2005 Na státní maturity se zbytečně vyplýtvalo přes 100 milionů korun! Radek  Sárközi
10. 3. 2005 Opravdu školská reforma? Milan  Kulhánek
1. 3. 2005 O voze, o koze a o školném Radim  Valenčík