10. 5. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
Děti a násilí
10. 5. 2005

Mediální násilí -- nahodilost či logický důsledek stavu společnosti

text referátu, předneseného na semináři Média a násilí u příležitosti mezinárodního festivalu animovaných filmů AniFest 2005 v Třeboni

Dvě třetiny disponibilního času tráví Češi s médii. Z doby, kdy nespí, věnují médiím třetinu času.

U starší generace to je více televize, u mládeže mají silnější pozici nové technologie - osobní počítač a internet. Tento stav je důsledkem vývoje posledních desetiletí. Jedná se o proces, v němž média vytvářejí jakési technologické nástavce lidských smyslů a s rozšiřováním na další a další smysly postupně vytvářejí novou dimenzi lidského prožívání. Vývoj postupuje od média - nástavce jednoho smyslu (fotografie, rozhlas) přes média spojená s více smysly (film) k multimédiím, od mediální konzervy k živému - on line působení ( film - televize) od studených k horkým médiím, od jednosměrné komunikace od média k příjemci (diváku, posluchači) k obousměrné komunikaci, od přenosu sdělení, v němž jsou příjemci pasivní masou, k přenosu sdělení, které si jedinci aktivně a diferencovaně vybírají (internet, digitalizované vysílání), od komunikace média omezené na příjemce ke komunikaci mezi individuálními jedinci (internet), od komunikace prostorově a časově omezené na zde a nyní ke komunikaci časoprostorově neomezené.

Mezinárodní festival animovaných filmů AniFest 2005 ZDE

Média se zmocňují čím dál širšího výseku oblastí a činností společnosti a člověka a zabírají stále více časoprostoru člověka. Šíření nových informačních a komunikačních technologií a jejich proměna je tak dynamická, že má charakter exploze.

Důsledkem těchto změn je radikální proměna životního pole člověka. Přirozený svět je v životním poli člověka pomocí médií vytěsňován a nahrazován mediální a virtuální realitou. Mladá generace začíná do značné míry žít virtuálně v kyberprostoru.

Již v minulosti patřila televize mezi socializační instituce. V současnosti, a tím více do budoucna, však socializace a sociální zrání mladé generace bude do značné míry probíhat virtuálně, to znamená jednak prostřednictvím virtuální reality, jednak ve vztahu k virtuální realitě. Jedinec euro-americké kultury v dětství na obrazovce shlédne kolem 15 tisíc vražd, další fenomény televizní agresivity nelze ani počítat. Na počítači a na internetu v počítačových hrách již dítě pouze pasivně nepřihlíží vraždění, ale jako aktivní subjekt zabíjí. Opakovaně z médií slyšíme, že televizní násilí nemá na děti vliv, protože děti dokáží rozlišit mezi skutečností a fiktivní mediální realitou. I schopnost tohoto rozlišení není mezi dětskou populací rozložena plošně a standardně, avšak televizní násilí působí i v případě rozlišení skutečnosti a televizní fikce.

Řada výzkumů prokázala vliv televizního vysílání na agresivitu dětí a mládeže. Ve výzkumu, sledujícím sociální deviaci a normalitu, jehož jsem byl řešitelem, byla zjišťována korelace mezi deviací kvantifikovanou indexem sociální deviace a dalšími znaky, včetně znaků spojených s médii. Velmi silná statistická závislost se prokázala ve spojení s konkrétními pořady na Nově. Šlo o americké akční filmy a erotické - pornografické pořady.

I v případě rozeznání fiktivnosti mediální a virtuální reality nelze vyloučit vliv na osobnost. Na trenažérech a simulátorech se simulují situace, které však vyvolávají u probandů skutečné psychické změny a emoce. To, co platí při simulaci u dospělých, platí tím spíše u dětí. Do budoucna lze očekávat, postupnou proměnu socializace a procesů sociálního zrání, které se budou do značné míry realizovat v kyberprostoru a prostřednictvím médií a virtuality. Virtuální realita bude jednak nástrojem a institutem sociálního zrání, jednak sociální zrání bude vztaženo k virtuální sociální realitě. Jak si společnost, a tím nemyslím pouze českou, uvědomuje nástup těchto změn a jejich závažnost?

Vývoj kosmu v rozměru evoluce na naší planetě procházel uzlovými body znamenajícími zrod nové kvality. Těmito zlomy byl vznik života, biosféry, člověka, vědomí a nad lidskou individualitou vznikající sociální dimenze. Za aktuální scénu, na  níž se v současnosti realizuje evoluce považoval Pierre Teilhard de Chardin noosféru, oblast rozumu, myšlení, vědomí, reflexe. (Chardin, P. T. Vesmír a lidstvo. Praha: Vyšehrad. 1990) Teilhard de Chardin se však již nedožil explozivního rozvoje médií a posunu evoluce k virtualitě a planetizace prostřednictvím médií.

Současné procesy spojené s nástupem médií a informačních a komunikačních technologií znamenají zásadní civilizační změnu, která obsahuje vznikání virtuálního planetárního vědomí, formování planetárního člověka. K zásadní inovaci, nejen civilizační, ale přímo evoluční, patří nástavba lidského mozku v podobě osobního počítače, která přináší neuvěřitelné zefektivnění a urychlení některých jeho funkcí a vzájemnou propojenost do planetární sítě.

Společnost, civilizace a planetární život se vyvíjejí v permanentním porušování rovnováhy mezi jednotlivými subsystémy. Porušování a hledání narušené rovnováhy mezi subsystémy znamená oscilaci mezi kontinuitou a diskontinuitou. Funkci narušení a systémové rovnováhy a stimulu k dalšímu vývoji mají v současnosti média. Akcelerace vývoje médií a šíření informací směřuje k vytvoření infosféry jako vývojově nejmladšího obalu planety.

Vůči infosféře a explozivnímu vývoji médií stojí člověk a společnost, který tyto technologie vytvořil. Dynamika medializace, komputerizace a virtualizace má však odlišnou temporalitu než další vývojové civilizační procesy.

Týká se to především mravní, kulturní, duchovní a sociální stránky. V řadě aspektů se civilizace nachází v rizikovém stavu a kdyby existovali přístroje pro řízení lidstva, ručičky řady přístrojů  by se zřejmě pohybovaly v červených číslech. Z hlediska historie a evoluce se nacházíme v bodě, kdy lidstvo odhazuje berle náboženství, ale ještě nedospělo k imanentní spiritualitě.

Stav a působení médií vidí jako rizikové Jerry Mader (Mader, J. Čtyři důvody pro zrušení televize. Třebíč: Akcent, 2000), který dokonce požaduje zrušení televize. Riziko vidí v neustále probíhají koncentraci medií v mediální imperia, a další koncentraci ovládání médií prostřednictvím reklamy. Realizace ekonomických a politických zájmů úzké kapitálové skupiny představuje další významné civilizační riziko. Zájmy ropného a vojenského průmyslu v konečném důsledku již nepřinášejí do médií pouze virtuální násilí, ale média využívají pro reálnou agresi. Válka se do značné míry odehrává v rovině propagandy. Primárním cílem je interpretace skutečnosti světovému veřejnému mínění. Skutečností je to, co je lidem jako skutečnost implementováno. A tyto základní fáze války probíhají v "mainstreamových" médiích. Vítězem se stává ten, kdo ovládne světový mediální prostor. Diverzita a pluralita v médiích znamenají pozitivní bezpečnostní prvek, probíhající procesy koncentrace a globalizace kapitálu a médií však působí v opačném směru.

Planetární evoluce se aktuálně odehrává v noosféře, ve stavu a rozvoji mysli. Lidská mysl je to, co má na naší planetě největší hodnotu a smysl do budoucna. Přitom tato budoucnost není samozřejmá. Proto to, co se děje vývojově s lidskou myslí, jak se formuje a kam je směrována, má rozměr planetární a kosmické evoluce. Z hlediska vývoje planetární mysli již nelze odhlédnout média, která budou tento proces významně ovlivňovat.

S touto výzvou je konfrontována civilizace a společnost, která nastupující generaci "otravuje mysl" desetitisíci televizních vražd, přičemž tento fakt berme jen jako dílčí indikátor celkového proudu mediálních obsahů. Přitom nikde není fatálně určeno, že z televizní obrazovky musí proudit pornografie, agresivita a mediální smog, včetně reklam. Vysílání médií vytváří také životní prostředí, i když ve složce mentálního a sociálního pole a lze proto obdobně jako u ovzduší sledovat snižování kvality životního prostředí prostřednictvím médií. Za snižováním této kvality jsou ekonomické zájmy, spojené se sledovaností.

I když lze za deviantním působením médií sledovat konkrétní mechanizmy a subjekty, v podstatě jde o důsledek stavu společnosti. Technologicky média předběhla společnost, která nedokáže zajistit jejich relevantní působení. Společnost a specializované instituce a instituty, objektivně nejsou schopny zajistit evolučně pozitivní působení médií. Média proto představují pro lidstvo podobné riziko jako atomové zbraně, s tím rozdílem, že bojištěm je zde mysl a sociální zrání, především mladé generace. V každém okamžiku miliony dětí sledují vraždění na obrazovce a další obrazy, ukazující násilí jako legitimní vzorec sociální interakce. Desetimilióny dětí po celém světě v každém okamžiku v počítačových hrách zabíjejí a na internetu se masově realizují nejzvrhlejší sexuální perverse.

Ideologie třídního boje a nenávisti je nahrazována ideologií boje civilizací a nenávisti mezi náboženskými okruhy. To vše samozřejmě ovlivňuje zaangažované jedince, ale i planetu a civilizaci jako celek.

Násilí v médiích není něco náhodného či spojeného pouze s některými institucemi či jedinci. Jedná se o projekci stavu společnosti do médií, přičemž se zde v podstatě setkávají různé "generace vývoje". Média představují technologicky budoucnost civilizace, její potenciální další vývojovou fázi.

Společnost promítající se do médií představuje překonaný stav, má blíže k neolitu než ke kvalitativně nové fázi civilizace, do níž lidstvo, má-li přežít musí směřovat. V současnosti se nacházíme ve vztahu k médiím v podobné situaci, jako kdyby atomové elektrárny řídili neandrtálci. Média jako civilizační problém jsou však postupně reflektována.

Autor je sociolog

Související články

Š. Kotrba: Syrová pravdivost jako novinářské krédo ZDE

                 
Obsah vydání       10. 5. 2005
10. 5. 2005 Nacismus byl poražen v důsledku oběti 50 milionů ruských a čínských mrtvých
10. 5. 2005 Rusko během 2. světové války IV.
10. 5. 2005 Co se stane po odmítnutí euroústavy?
10. 5. 2005 Pár myšlenek o II. světové válce I. Boris  Cvek
10. 5. 2005 Smí mít pravda dva konce? Miloš  Dokulil
10. 5. 2005 Michael  Marčák
10. 5. 2005 Neveřejný tajný? Štěpán  Kotrba
10. 5. 2005 Mediální násilí -- nahodilost či logický důsledek stavu společnosti Petr  Sak
10. 5. 2005 Hedonismus doby - příležitost pro mravokárce Štěpán  Kotrba
7. 7. 2004 Péče o zdraví stojí spoustu peněz Miloš  Kaláb
10. 5. 2005 Sedmero rozchodů Irena  Zítková
10. 5. 2005 Modrá šance pro bydlení a regionální politiku Josef  Vít
10. 5. 2005 Lidé bděte. Probuďte se z modrého snu. Josef  Vít
10. 5. 2005 ODS rovnou daň nenavrhuje
9. 5. 2005 Příjemná zábava s novým Renčovým filmem Jan  Čulík
9. 5. 2005 "Žluč na jazyku, hlava plná ještěrů"
9. 5. 2005 "Protest proti lživé propagandě Britských listů
9. 5. 2005 Novozélandský "experiment" - kolosální selhání
9. 5. 2005 Strach z člověka Bohumil  Kartous
2. 5. 2005 Modrá šance -- doprava Josef  Vít
9. 5. 2005 Irák může směřovat k občanské válce mezi církevními skupinami David  Bacon
9. 5. 2005 Modrá šance - o peníze jde vždy až v prvé řadě Josef  Vít
9. 5. 2005 Případ Zachariase Moussaouiho Mojmír  Babáček
9. 5. 2005 Předseda SPD vzbudil nebývalé emoce kritikou kapitalismu Richard  Seemann
9. 5. 2005 Porušení ústavního pořádku v kauze "katarského prince" Zdeněk  Jemelík
9. 5. 2005 Děkujeme, odejděte (milí drobní akcionáři...) Marek  Orel
7. 5. 2005 Zlopověstné dítě přichází do kin Petr  Šafařík
9. 5. 2005 Soukromé vysoké školy v ČR - co o nich víme? Radim  Valenčík
22. 11. 2003 Adresy redakce
6. 5. 2005 Hospodaření OSBL za duben 2005

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
10. 5. 2005 Nacismus byl poražen v důsledku oběti 50 milionů ruských a čínských mrtvých   
10. 5. 2005 Sedmero rozchodů Irena  Zítková
10. 5. 2005 Mediální násilí -- nahodilost či logický důsledek stavu společnosti Petr  Sak
9. 5. 2005 Strach z člověka Bohumil  Kartous
9. 5. 2005 Příjemná zábava s novým Renčovým filmem Jan  Čulík
6. 5. 2005 Tolik válečných mýtů, jako je národů   
6. 5. 2005 Horory v domácím balení František  Hrdlička
6. 5. 2005 Může být demokracie funkční?   
6. 5. 2005 Česká republika legalizuje porušování lidských práv v ústavech sociální péče   
6. 5. 2005 Neřest rozkládá státní moc Zdeněk  Jemelík
6. 5. 2005 Konopí a zlá čarodějka marihuana Bushka  Bryndová
6. 5. 2005 Konopí způsobuje duševní choroby   
5. 5. 2005 Velikost velikánů Alex  Koenigsmark
5. 5. 2005 Drobečky Jaroslav  Hutka
5. 5. 2005 Brazílie odmítla americkou finanční pomoc pro boj proti AIDS   

Sdělovací prostředky RSS 2.0      Historie >
10. 5. 2005 Mediální násilí -- nahodilost či logický důsledek stavu společnosti Petr  Sak
2. 5. 2005 Česká televize zahajuje experimentální digitální vysílání   
29. 4. 2005 Odpolitizovat Bohumil  Kartous
28. 4. 2005 Nebylo to nedospělé rozhodnutí nějakého spratka Jan  Čulík
25. 4. 2005 Secretive politicians vanquish a media foe Jan  Čulík
25. 4. 2005 Zasedání Stálé komise pro sdělovací prostředky Parlamentu v České televizi   
21. 4. 2005 ČT opět jako stanice katolické církve   
21. 4. 2005 Duchovní prázdnota českých médií a Klepetko jako totem vlezle podlézavého tónu Michal  Vimmer
19. 4. 2005 Prázdný obal Bohumil  Kartous
15. 4. 2005 Vysílání České televize pro věřící přestává být pro věřící? Jan  Lipšanský
15. 4. 2005 Biskup už dávno nepomazává panovníka a prezident nechodí ke zpovědi Štěpán  Kotrba
14. 4. 2005 O církevních odbornících na všechno Filip  Sklenář
13. 4. 2005 V televizi nemají církve dostatečný prostor   
13. 4. 2005 Kultúra (po)sväte(ne)j stupídnosti Marek  Lukáč
13. 4. 2005 Česká televize musí sloužit všem, tedy i katolíkům