6. 8. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
6. 8. 2004

DOKUMENT - PRACOVNÍ VERZE

Programové prohlášení vlády České republiky

První verze společného programového prohlášení vlády, podle zdrojů Britských listů z Úřadu vlády, zpracovával sociální demokrat - přímo pro jednotlivé členy vlády. Není to na dokumentu vidět. Sociolog - analytik agentury STEM -MARK Ota Novotný, vyhozený poradce Miloše Zemana byl znám svým programem "pragmatického posunu ČSSD" - doprava.

Nyní nejspíše dostal příležitost, míní Štěpán Kotrba.

Podle Richarda Dolejše, předsedy středočeské organizace a bývalého poradce Stanislava Grosse, dostal konečnou edici vstupního textu programového prohlášení za úkol ministr Bureš. Dolejš to řekl Britským listům v pátek večer. V příštím týdnu se dokument bude upravovat podle připomínek odborných komisí jednotlivých politických stran. Dokument, který Britské listy zveřejňují, je původně z Úřadu vlády.

1. pracovní návrh, 4. 8. 2004

Programové prohlášení vlády České republiky

Praha, srpen 2004

1. Úvod

Programovým prohlášením předstupuje vláda České republiky před veřejnost a Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky. Tímto aktem chce přesvědčit Poslaneckou sněmovnu o tom, že vyjádření důvěry vládě složené z České strany sociálně demokratické, Křesťanské a demokratické unie -- Československé strany lidové a Unie svobody -- Demokratické unie a nestraníků může vycházet z jasně sděleného programu nové vládní politiky. Vláda bude komunikovat s oběma komorami Parlamentu České republiky, Prezidentem České republiky, jednotlivými politickými stranami a širokou veřejností a usilovat ve jménu občanů České republiky o jejich uznání plnohodnotnými členy spravedlivé a demokratické společnosti v rámci národního státu. Ve spolupráci s obdobnými politickými subjekty a s ohledem na občany ostatních států bude vláda o totéž usilovat v rámci Evropské unie a v globálním kontextu.

Vláda bude jednotlivé kroky tohoto prohlášení realizovat v časovém rámci vymezeném řádnými volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v roce 2006, a rovněž s ohledem na nutnost podílet se na přípravě dlouhodobějších projektů, zejména s výhledem do roku 2010.

2. Preambule: cíle a priority

Vláda si klade za cíl navázat na zdárné završení přístupového procesu do Evropské unie, jímž se občanům České republiky otevřela možnost plně se podílet na evropské integraci. Vláda bude v rámci evropského modelu demokratického a sociálního státu přispívat k rozvíjení české i evropské společnosti na základě vzájemného uznání občanů v podmínkách solidarity a spoluúčasti. Ve spolupráci s občany a jejich zástupci bude vláda prosazovat jednak transformaci a rozvíjení sociálního státu v rámci sociálně tržní a ekologické ekonomiky, jednak transformaci a rozvíjení demokratického právního státu prostřednictvím posílených samosprávných složek státu na úrovni krajů a obcí. Bude usilovat o rozvíjení komunikace mezi odbory a zaměstnavatelskou reprezentací, a dále podporovat zaměstnaneckou účast na kontrole řízení podniků, s cílem dosáhnout harmonického sociálního uspořádání. Vláda nechce zastírat společenské konflikty a je připravena aktivně přistupovat k jejich řešení. Za žádoucí považuje posilování solidarity většinové společnosti s jejími menšinami, bohatších s chudšími, zdravých s nemocnými,  mladších se staršími, mužů se ženami apod. V tomto ohledu patří mezi zvláště významné problémy, které je třeba řešit, demografické stárnutí populace, ekonomická diferenciace společnosti a nedostatek multikulturního uspořádání společnosti. Vláda bude podporovat demokracii prostřednictvím rozvoje občanské společnosti, politické veřejnosti a zásad subsidiarity.

Vláda se zaměří na všestrannou podporu rodin s dětmi, dále na účinná opatření proti nezaměstnanosti prostřednictvím rozvíjení podmínek pro hospodářský rozvoj a podnikání (zejména podnikání malého a středního) a prostřednictvím boje proti korupci a hospodářské kriminalitě. Dále se zaměří všestrannou podporu vědy, výzkumu, vzdělání a kultury při formování společnosti znalostí a rozvíjení lidských zdrojů. Zároveň se zaměří na stabilizaci veřejných financí, včetně reformy důchodového systému a systému zdravotního pojištění. Při prosazování zvyšování životní úrovně občanů budou neodmyslitelnými cíli vlády ochrana života, zdraví a majetku občanů, ochrana životního prostředí a trvale udržitelný rozvoj.

Takto vymezené cíle vnímá vláda jako přístup k řešení aktuálních a dlouhodobých otázek, který odpovídá jak našim národním zájmům, tak i zájmům ostatních lidí a národů. Vláda bude o uskutečňování těchto cílů usilovat prostřednictvím své konstruktivní účasti v probíhajícím procesu integrace Evropské unie a pomocí multilaterální zahraniční politiky státu orientované na dodržování lidských práv a mezinárodního práva. Vláda bude usilovat o vytváření společné zahraniční politiky Evropské unie schopné čelit tlakům ekonomické globalizace a přispívat k uznání lidí ve spravedlivém a multikulturním světě. Zejména s  ohledem na situaci ve třetím světě se bude vláda snažit, aby Česká republika v rámci svých možností přispívala k omezování ekonomické polarizace a kulturní destrukce či asimilace jednotlivců, sociálních skupin a národů, a tím napomáhala odstraňování celého spektra ekonomických, kulturních a politických příčin státních i nestátních ozbrojených konfliktů, včetně terorismu.

Jelikož bude vláda usilovat o uznání občanů České republiky jako plnohodnotných členů spravedlivé a demokratické společnosti a obecně o uznání lidí ve spravedlivém a multikulturním uspořádání v evropském, transatlantickém a globálním měřítku, určuje si ve svém funkčním období tyto obecné cíle:

 • transformace a rozvíjení demokratického právního státu za účelem dosahování svobodné a rovnoprávné účasti občanů na utváření života společnosti, pomocí posílených samosprávných jednotek státu na úrovni krajů a obcí;
 • transformace a rozvíjení sociálního státu za účelem dosahování sociálního zabezpečení občanů a solidarity mezi nimi v rámci sociálně tržního a ekologického hospodářství, v souladu s cíly evropské sociální charty;
 • participace v probíhajícím procesu evropské integrace a realizaci zahraniční politiky státu orientované na dodržování lidských práv a mezinárodního práva a na rozvíjení potřebného nového institucionálního rámce v globálním měřítku za účelem dosahování spravedlivého a multikulturního světa.

Vláda se konkrétně se zaměří na tyto priority:

 • konstruktivní účast České republiky v procesu integrace Evropské unie, a to s ohledem na národní zájmy a na přijetí Evropské ústavní smlouvy, a účast v rámci transantlantické a mezinárodní spolupráce, založené na trvalém prosazování principu rovnoprávnosti v mezinárodních vztazích;
 • důsledný boj s korupcí, s kriminalitou, šedou a černou ekonomikou a zlepšení vymahatelnosti práva; zajištění bezpečnosti prostřednictvím účasti na odstraňování ekonomických, politických a kulturních příčin ozbrojených konfliktů, včetně terorismu, se záměrem posilovat dodržování lidských práv;
 • podpora rodin s dětmi vytvářením příznivého sociálního a ekonomického prostředí;
 • podpora vědy, výzkumu a školství prostřednictvím rozvíjení společnosti znalostí a rozvoje lidských zdrojů; rozšíření přístupu občanů k celoživotnímu vzdělávání a zvýšení investic státu do vědy, výzkumu a vývoje;
 • snížení nezaměstnanosti prostřednictvím vyšší výkonnosti ekonomiky, zlepšením podmínek pro podnikání, aktivní politikou zaměstnanosti, zejména ve strukturálně postižených regionech;
 • zvýšení kvality života na venkově a respektu k životnímu prostředí;
 • ozdravení veřejných financí a zvyšování efektivity veřejných výdajů s cílem dosažení podmínek pro přístup k Evropské měnové unii do roku 2010;
 • urychlení hospodářského růstu na základě inovací, investic do moderních technologií a podpory malých a středních podniků.

Tyto programové priority, které vláda považuje za prospěšné, a o jejichž naplnění hodlá energicky usilovat, jsou rozvedeny v podobě dílčích cílů a konkrétních záměrů v následujících kapitolách.

3. Evropská unie

Vláda se bude konstruktivně účastnit na probíhajícím procesu integrace Evropské unie, zejména s ohledem na přijetí Evropské ústavní smlouvy v následujících letech a na vstup České republiky do Evropské měnové unie do roku 2010. S využitím zkušeností dosavadních členských států se vláda plně zapojí do vytváření politiky na úrovni orgánů Evropské unie v nejdůležitějších oblastech. Bude se aktivně podílet na formulaci a naplňování společné zahraniční a bezpečnostní politiky Evropské unie orientované na multilaterální řešení problémů a na dodržování lidských práv a mezinárodního práva. Rovněž bude podporovat další rozšiřování Evropské unie a bude působit v oblasti vnějších vztahů Evropské unie zejména v rámci nového sousedství, v rámci rozvojové spolupráce a podpory dobrého vládnutí. Bude usilovat o úspěšné dokončení jednání o finanční perspektivě Evropské unie na léta 2007 až 2013. Střednědobým zájmem České republiky je zapojení do Evropské měnové unie a v co nejkratší době do Schengenského systému. Vláda vytvoří podmínky pro efektivní využití prostředků ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti Evropské unie.

Bude se účinně podílet na přípravě aktů práva Evropské unie a bude přitom sledovat nejen zpřehlednění a vzájemnou provázanost těchto aktů, ale i jejich racionalitu a provázanost s právním řádem a se zájmy České republiky.

V návaznosti na projekt revize a přehlednosti právního řádu České republiky bude vláda na úrovni Evropské unie aktivně působit k formulování pravidel procesu zjednodušení kodifikace a dostupnosti konsolidovaných znění předpisů Evropských společenství a bude se na tomto procesu podílet návrhem vlastního projektu.

Průběh přípravného procesu, týkajícího se aktů Evropské unie a přípravy dalších politik Evropské unie, bude vláda průběžně konzultovat s oběma komorami Parlamentu, se sociálními partnery a odbornou veřejností.

O přijatých aktech Evropské unie bude vláda průběžně informovat veřejnost, vysvětlovat jejich obsah a napomáhat tak, v případě přímé použitelnosti těchto aktů, jejich bezproblémové aplikaci v praxi. U aktů Evropské unie, které si vyžadují zapracování do právního řádu nebo přizpůsobení právního řádu těmto aktům, bude vláda průběžně přizpůsobovat své legislativní záměry tak, aby vnitrostátní právní úprava nabyla účinnosti včas. Vláda v tomto směru bude usilovat o urychlení legislativního procesu i na úrovni Parlamentu a předloží návrh novely zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny.

Vláda za prvořadý úkol považuje nejen aktivně se podílet na utváření politiky Evropské unie, ale i důsledné plnění závazků, které pro Českou republiku vyplývají z jejího členství v Evropské unii. Vláda má povinnost předcházet případným řízením, která by proti ní mohla být vedena pro porušení komunitárního práva. Z tohoto důvodu je připravena včas zapracovávat nově přijímané akty ES do právního řádu, ale provede i revizi právních předpisů přijatých před vstupem do Evropské unie s cílem dosáhnout větší provázanost transpozičních a adaptačních předpisů našeho právního řádu a zajistit nápravu případných neshod zatím účelem vláda předloží zejména návrh zákona o finančních konglomerátech, návrh novely zákona o platebním styku, návrh zákona o evropském družstvu, návrh novely zákona o provádění mezinárodních sankcí k udržování mezinárodního míru a bezpečnosti, návrh zákona o ochraně utajovaných informací, návrh novely trestního řádu, návrh antidiskriminačního zákona.

Vláda je přesvědčena, že o Evropské ústavní smlouvě má být v České republice konáno referendum, neboť jde o právní akt, který dlouhodobě ovlivní postavení a vývoj v samotné České republice. K tomu vláda, v dohodě s relevantními politickými silami, navrhne ústavní zákon o referendu tak, aby referendum mohlo proběhnout po podpisu Evropské ústavní smlouvy nejpozději v roce 2006.

4. Společnost a sociální stát

Prioritou vlády zůstává transformace a rozvíjení sociálního státu za účelem zkvalitňování sociálního zabezpečení občanů a solidarity mezi lidmi v rámci sociálně tržního a ekologického hospodářství a v souladu s cíly Evropské sociální charty a Evropské ústavní smlouvy. Vláda hodlá pokračovat podle vzoru ostatních členských států Evropské unie v transformaci a rozvíjení systému sociální ochrany se záměrem postupně snížit nezaměstnanost, odstranit chudobu a bránit sociálnímu vyloučení občanů. Tyto cíle chce vláda dosáhnout prostřednictvím prohloubení sociálního dialogu, zdravou příjmovou politikou, kultivací pracovněprávních vztahů, zvýšením motivační složky sociálního zabezpečení a propopulační rodinnou politikou.

4.1. Sociální dialog

Vláda bude nadále podporovat rozvoj sociálního dialogu jako nástroj pro udržování sociálního smíru a uplatňování demokratických principů na trhu práce. Za tímto účelem je vláda rozhodnuta:

 • podporovat instituce, a procedury, které přispívají k rozvoji sociálního dialogu, zejména Rady hospodářské a sociální dohody, kolektivního vyjednávání na nadnárodní, národní, odvětvové, regionální i podnikové úrovni;
 • prosazovat aktivní účast České republiky na činnosti Mezinárodní organizace práce; vytvářet podmínky pro ratifikaci vybraných úmluv Mezinárodní organizace práce;
 • podporovat odborová práva na podnikové úrovni, jejich vynutitelnost a vymahatelnost prostřednictvím kolektivních smluv, inspekce práce a soudů; motivovat jejich dodržování prostřednictvím daňových úlev a zvýhodnění; vytvářet podmínky pro činnost reprezentací zaměstnanců i zaměstnavatelů a pro jejich zastoupení v orgánech nově vznikajících veřejnoprávních, popř. neziskových organizací v sociální oblasti.

4.2. Zaměstnanost, pracovně právní vztahy, bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Vláda považuje dosažení plné efektivní zaměstnanosti nadále za strategický cíl své politiky. Provede revizi účinnosti dosavadního Národního akčního plánu zaměstnanosti a navrhne účinnější opatření na co nejintenzivnější snižování nezaměstnanosti především ve strukturálně postižených regionech na Moravě a v severozápadních Čechách. Cílem vlády je, aby bylo vytvořeno alespoň 100 000 nových pracovních míst v příštích dvou letech. Za tímto účelem je vláda rozhodnuta:

 • podporovat rozvoj malého a středního podnikání jako hlavní prostředek tvorby nových pracovních příležitostí;
 • prostřednictvím politiky daňových úlev podporovat podnikání spojené s tvorbou nových pracovních míst;
 • podporovat rekvalifikační programy a další formy vzdělávání a odborné přípravy, včetně podpory rozvoje učňovského školství a řemesel;
 • transformovat veřejné služby zaměstnanosti;
 • vytvořit novou soustavu oborů vzdělání a informovat veřejnost prostřednictvím informačního systému o reálných možnostech uplatnění absolventů škol v praxi; zohlednit při tom podnícení větší aktivity k získávání a zvyšování kvalifikace a rekvalifikace obtížně zaměstnavatelných skupin obyvatelstva;
 • snížit povinné odvody odváděné zaměstnavateli za zaměstnance -- absolventy;
 • prosazovat rovnoprávnost mužů a žen v nabídce pracovních příležitostí a v pracovním procesu.

Vláda bude nadále podporovat zaměstnanost osob obtížně se uplatňujících na trhu práce. Za tímto účelem je vláda rozhodnuta:

 • schválit a zabezpečit realizaci Programu obnovy nebo technického zhodnocení hmotného investičního majetku, který slouží k pracovnímu uplatnění osob se zdravotním postižením určený zaměstnavatelům zaměstnávajícím více než 50 % osob zdravotním postižením.

Příjmová politika a odměňování

Základní prioritou vlády v oblasti příjmové politiky zůstává dosažení stavu, kdy se na ekonomickém růstu budou rovnoměrněji a sociálně spravedlivěji podílet všechny skupiny obyvatelstva při zvyšování životní úrovně obyvatel. Za tímto účelem je vláda rozhodnuta:

 • soustavně věnovat pozornost výdělkovým relacím mezi nepodnikatelskou a podnikatelskou sférou a vytvářet podmínky pro postupné zlepšování situace zaměstnanců v nepodnikatelské sféře;
 • hospodářskou politikou vytvářet podmínky pro růst produktivity práce a reálných mezd tak, aby se postupně snižoval rozdíl v úrovni odměňování mezi Českou republikou a Evropskou unií;
 • zajišťovat a prosazovat právo na stejnou odměnu za práci stejné hodnoty; vystupovat proti jakýmkoli projevům diskriminace v odměňování, zejména proti neodůvodněným rozdílům ve výdělcích žen a mužů a zahraničních a domácích pracovníků;
 • zachovat pravidelnou valorizaci životního minima a v relaci k němu zajistit motivační funkce mzdy.

4.4. Sociální zabezpečení

Vláda nadále považuje spolehlivě fungující solidární sociální zabezpečení za klíčový faktor zdravého rozvoje společnosti, za základ jistot občanů. Je si zároveň vědoma, že dosavadní zdroje jeho financování je zapotřebí transformovat a rozvíjet.

Vláda zachová pravidelnou valorizaci životního minima a v relaci k němu zajistí motivační funkce minimální mzdy, schválí a zabezpečí realizaci Programu obnovy nebo technického zhodnocení hmotného investičního majetku, který slouží k pracovnímu uplatnění osob se zdravotním postižením určený zaměstnavatelům zaměstnávajícím více než 50 % osob zdravotním postižením. Bude prosazovat plošný přídavek na dítě, který považuje za právo každého dítěte, a navrhne rozšíření možností výdělečné činnosti při pobírání rodičovského příspěvku.

Vláda navrhne opatření směřující ke zvýšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ke stabilizaci pracovněprávních vztahů. Vláda vypracuje a předloží ke schválení návrh zákona o nemocenském pojištění, návrh zákona o úrazovém pojištění, návrh nového zákoníku práce, návrh zákona o službách pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Vláda hodlá udržet a zlepšit situaci důchodců; bude každoročně valorizovat penze v návaznosti na zvýšení cen a životních nákladů v předchozím roce, se zřetelem k růstu reálných mezd v ekonomice tak, aby byla překročena reálná hodnota důchodů z roku 1989 a výše důchodů odpovídala mezinárodním závazkům, a poskytne obcím větší prostředky, aby mohly rozvíjet sociální péči.

Vláda vypracuje a v dohodě se sociálními partnery a relevantními politickými silami připraví návrh nové koncepce důchodového zabezpečení, sociální péče a sociálních služeb a státní sociální podpory tak, aby se z hlediska financí jednalo o vyvážený systém, který jednoznačně vymezí úlohu státu a územních samosprávných celků a úlohu občana a zajistí důstojný život ve stáří a pomoc těm osobám v produktivním věku, které ji skutečně potřebují, jakož i integraci handicapovaných osob, a to i za pomoci osobních asistentů.

Podstatou důchodové reformy by mělo být výrazné omezení nespravedlnosti dnešního důchodového systému a především obnovení jeho dlouhodobé finanční rovnováhy při současném zajištění přijatelné životní úrovně budoucích důchodců; základní systém, garantovaný státem, bude založen na průběžně financovaném důchodovém pojištění. Vláda zváží vytvoření samostatné, od státního rozpočtu oddělené samosprávné důchodové pojišťovny a doplnění důchodového systému zaměstnaneckými systémy.

V oblasti zdravotní péče vláda vytvoří předpoklady fungování systému podle obdobných kritérií, vytvoří tzv. standardizaci pro jednotlivé formy a druhy zdravotní péče a jednoznačné podmínky pro zřizování a fungování zdravotnických zařízení a prostor pro fungování soukromých zdravotnických zařízení v této oblasti. V rámci toho podpoří implementaci programu Světové zdravotnické organizace "Zdraví pro všechny ve 21. století" a posílení role prvence, posílení postavení pacienta zvýšením jeho informovanosti o kvalitě jednotlivých zdravotnických zařízení a práva na veřejnou kontrolu kvality zdravotní péče. Vláda zároveň zváží výhody a rizika projektu vydávání léků bez doplatků pro občany nad 70 let, pro invalidy, chronicky nemocné a jiné skupiny obyvatel. Dále zefektivní systém cenové regulace léků a bude usilovat o stabilizace cen léčiv. Vláda vychází z toho, že podíl spoluúčasti pacientů na úhradě zdravotní péče nebude zvýšen.

4.5. Rodinná politika

Vláda nadále pokládá za svůj naléhavý úkol přijmout opatření, která povedou k vytvoření podmínek pro lepší fungování a stabilitu rodiny s dětmi. Za tímto účelem:

 • bude prosazovat plošný přídavek na dítě, který považuje za právo každého dítěte a navrhne rozšíření možností výdělečné činnosti při pobírání rodičovského příspěvku;
 • připraví nové projekty půjček s nízkými úroky a hypoték pro mladé lidi do 36 let věku;
 • bude podporovat fondové zabezpečení dlouhodobých potřeb rodin s dětmi v různých fázích života, např. zavedením obdoby dřívější novomanželské půjčky; rodinným spořením nebo svěřeneckým fondem.

Za nejdůležitější nástroj motivace zakládání rodin vláda považuje zlepšení možností dostupnosti bydlení pro mladé lidi vycházející z jeho financování z více zdrojů. Za tímto účelem je vláda rozhodnuta:

 • zvýšit státní podporu hypotečního úvěrování a stavebního spoření;
 • podpořit zavedení daňových úlev při pořízení prvního vlastního bydlení;
 • vypracovat systém adresného poskytování adresných dávek na bydlení pro domácnosti s nízkými příjmy.

4.6. Bydlení

Vláda považuje za svou prioritu podporu bydlení, financované z více zdrojů a dále podporu nájemního bydlení především pro mladé rodiny a rodiny s dětmi, zvýšení státních podpor hypotečního úvěrování a stavebního spoření a zároveň poskytování adresných dávek na bydlení pro domácnosti s nízkými příjmy; vláda navrhne zavedení daňových úlev při pořízení prvního vlastního bydlení, změnu postavení Státního fondu rozvoje bydlení s využitím efektivnějších úvěrových nástrojů, bude podporovat budování infrastruktury pro bytovou výstavbu a bydlení na venkově, rozšíří investiční pobídky pro vstup potencionálních investorů do bytové výstavby, ponechá nižší sazby DPH na stavební práce související s bydlením.

Vláda učiní taková opatření, aby mohlo být získáno 45 až 50 tisíc bytů ročně, kromě uvedených opatření i podporou výstavby nájemního bydlení na neziskovém principu a podporou družstevního bydlení formou neziskových společenstev, přípravou nových projektů půjček s nízkými úroky a hypoték pro mladé lidi do 36 let věku, zváží zavedení obdoby dřívější novomanželské půjčky.

Vláda vypracuje a předloží ke schválení návrh zákona o nájemném, návrh zákona o podpoře výstavby družstevních bytů.

4.7. Kultura

Vláda podpoří kulturní instituce, sdružení, spolky a individuální osoby, které přispívají k vytváření bohatě strukturované multikulturní společnosti a prosazují vztahy vzájemného uznání mezi muži a ženami, mezi generacemi, etnickými skupinami, zdravotně znevýhodněnými občany a dalšími minoritami ve vztahu k majoritní společnosti. Vláda bude podporovat současnou kulturu s důrazem na projekty, které jsou interdisciplinárně pojaty a spjaty s rozvíjením občanské společnosti a kritické veřejnosti. Vláda bude dále podněcovat snahu kulturních subjektů zapojit se do aktivní spolupráce na vytváření programů a projektů.

Vláda bude prosazovat demokratizaci kulturních institucí a jejich řízení. Bude podporovat specifické místní a regionální kulturní projekty, které přispívají k vytváření rozmanitého obrazu kultury a které by mohly být případně ohroženy. Dále bude podporovat projekty a akce, které rozvíjejí kulturní spolupráci na různých úrovních (mezi místy regiony, etniky či státy) v rámci Evropy i v širším mezinárodním měřítku.

Vypracuje a bude uskutečňovat nový model financování české kinematografie a bude podporovat naplnění vyšší programové nabídky pro pravidelné digitální vysílání rozhlasu a televize.

Přitom vyčlení na podporu současné kultury i kulturního dědictví finanční prostředky ve výši obvyklé ve většině zemí Evropské unie. Vláda se bude zaměřovat na spolufinancování záchrany kulturních památek ve spolupráci se společností Sazka, navrhne přistoupení České republiky k mezinárodní úmluvě UNIDROIT o ukradených nebo nezákonně vyvezených kulturních statcích. Rozšíří právo občanů na přístup ke kulturnímu bohatství zakládáním nových muzeí a památníků, jakož i dobudováním stávajících muzeí a památníků.

Vláda hodlá dokončit uspořádání majetkových vztahů mezi státem a církvemi a náboženskými společnostmi ve dvou etapách rozvržených do roku 2005 a v této oblasti předloží veřejnosti rovněž koncepci nového modelu financování církví a náboženských společností.

Vláda vypracuje a předloží ke schválení návrh zákona o veřejné podpoře kultury, návrh zákona o uspořádání majetkových vztahů mezi státem na jedné straně a církvemi a náboženskými společnostmi na straně druhé.

5. Společnost znalostí a rozvoj lidských zdrojů

5.1. Výzkum a vývoj

Vláda bude vytvářet podmínky pro rozvoj společnosti znalostí, v níž budou mít výzkum a vývoj společně se vzděláváním jednoznačnou prioritu. Součástí tohoto úsilí bude jak vytváření prostoru pro růst investic do celého tohoto komplexu, tak i optimalizace jeho způsobu řízení vedoucí k funkční integraci jeho složek.

Vláda bude posilovat rozvoj vědy a výzkumu na Akademii věd ČR a na univerzitách a v ostatních školách a bude podporovat sbližování neuniverzitních pracovišť, zvláště základního výzkumu s vysokoškolským výzkumem a vývojem.

Podpoří základní a aplikovaný výzkum tak, aby se podíl veřejných prostředků vynakládaných na tuto podporu zvyšoval. Zároveň vytvoří motivující podmínky pro investice do výzkumu a vývoje z nestátních zdrojů a od zahraničních investorů.

Dosáhnout zásadního zvratu v podpoře výzkumu a vývoje vláda považuje za jedno z nejdůležitějších střednědobých prorůstových opatření. Cílem je usilovat o zajištění mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky jako znalostní společnosti. Politika vlády bude zaměřena na podporu plného zapojení České republiky do rozhodovacích procesů v oblasti výzkumu a vývoje v Evropské unii, včetně podpory účasti výzkumných pracovníků z České republiky na mezinárodní spolupráci. Vláda připraví ucelenou koncepci podpory vědy a výzkumu a navrhne navýšit prostředky ze státního rozpočtu na výzkum a vývoj v každém roce minimálně o 0,05 % HDP oproti předchozímu roku tak, aby výdaje na výzkum a vývoj dosáhly do roku 2010 výše 1 % HDP. Vláda bude usilovat o harmonický rozvoj vědy, výzkumu a vývoje jak na vysokých školách, tak v dalších výzkumných institucích.

V roce 2005 vláda stanoví dlouhodobé základní směry výzkumu a vývoje pro ty oblasti, které jsou pro rozvoj české společnosti a její ekonomiky nejdůležitější. Cílem je přitom rovněž zajistit rychlý a účelný přenos výsledků vědy a výzkumu do reálných technických a technologických procesů.

Do roku 2006 vláda zřídí Technologickou (inovační) agenturu, sloužící ke snazšímu propojování podnikové a výzkumné sféry a k zajištění rozvoje inovací v podnicích, při současném zvýšení soukromých investic do výzkumu a vývoje.

Bude klást důraz na rozvoj zkoumání demokratické a sociálně spravedlivé společnosti a zlepšení prezentace jeho výsledků v oblasti občanské společnosti, veřejnosti a státní správy. Zvýší také efektivitu vynakládaných prostředků s důrazem na zvyšování podílu výdajů na pokročilé technologie. V této souvislosti bude stimulovat zrychlení přenosu výsledků základního a aplikovaného výzkumu do průmyslového výzkumu a vývoje. Součástí politiky vlády bude též důraz na pravidelné a objektivní hodnocení výsledků výzkumu a vývoje. Výše finanční podpory vlády bude vycházet z pravidelných a objektivních hodnocení těchto výsledků.

5.2. Informace a znalosti

Vláda podpoří rozvoj společnosti znalostí a informací mimo jiné i zavedením možnosti daňového odpisu při nákupu počítače pro domácnost, bude pokračovat v uskutečňování Národního programu počítačové gramotnosti s cílem dosáhnout 50% počítačové gramotnosti do roku 2006, vytvoří podmínky k vysokorychlostnímu připojení k internetu pro zhruba 80% obyvatelstva, zajistí připojení k internetu všech 3 500 veřejných knihoven, na pobočkách České pošty a v úřadovnách matrik bude možno získávat ověřené výpisy z vybraných veřejných registrů.

Vláda připraví zahájení pravidelného digitálního vysílání televize, připraví Státní strategii pro vysokorychlostní přístup k internetu za přijatelnou cenu, připraví národní strategii informační společnosti. Bude podporovat využívání internetu domácnostmi.

5.3. Vzdělání

Vláda považuje vzdělávací oblast za svou prioritu a bude usilovat o rozvoj vzdělávání tak, aby Česká republika v této oblasti důstojně obstála v mezinárodním srovnání, zvláště v rámci Evropské unie. Vláda dokončí reformu školství s cílem dotvořit prostupnou a ucelenou vzdělávací soustavu zaručující celoživotní vzdělávání. Transformaci vzdělávání bude výrazněji orientovat na rozvoj klíčových dovedností a schopností, na zkvalitnění informační i občanské gramotnosti a na posílení výuky cizích jazyků.

Vláda se zavazuje k zachování principu bezplatného veřejného základního, středního i vysokého vzdělávání. Při konkrétním naplňování práva na vzdělání bude vláda zvláště:

 • s ohledem na místní a finanční dostupnost výrazněji podporovat co nejširší účast dětí na předškolním vzdělávání;
 • vytvářet optimální podmínky k začleňování zdravotně a sociálně znevýhodněných a postižených žáků do vzdělávacích programů základních a středních škol;
 • rozšiřovat přístup k vyššímu vzdělání pro děti z  méně podnětného sociálního prostředí;
 • vytvářet srovnatelné vzdělávací podmínky pro druhý stupeň základních škol a nižší ročníky víceletých gymnázií;
 • zajišťovat rovné šance pro vzdělání příslušníků jednotlivých etnických skupin;
 • podporovat vzdělávání v uměleckých a jazykových školách jako nedílné a nepostradatelné součásti vzdělávacího systému.

Vláda se zavazuje zlepšovat podmínky pro práci pedagogů v souladu se současným úsilím OECD a Evropské unie, a to včetně podmínek platových. Rozhodující roli v tom sehraje zvláště implementace zákona o pedagogických pracovnících.

Vláda zachová jednotně řízenou vzdělávací soustavu při respektování priorit jednotlivých krajů a dokončí procesy, které vedou k racionalizaci a následné stabilizaci sítě škol, především ve vztahu ke skutečnému stavu populace v sídlech, k zajištění obecné dostupnosti předškolního a základního vzdělávání a k optimalizaci struktury nabídky středoškolského vzdělání se zvláštním zřetelem k učňovskému školství.

Bude vytvořen systém monitorování a hodnocení škol a žáků v uzlových místech jejich vzdělávání dráhy (tj. na úrovni 5. a 9. ročníků ZŠ, maturita) s ohledem na potřebu zjednodušit současný stav přijímání ke studiu ve středních školách a omezit jeho nadbytečnou selektivní funkci.

Budou zlepšeny podmínky pro další vzdělávání (dospělých), které budou podpořeny legislativně (zákon o dalším vzdělávání) a zvyšováním motivace v této oblasti (systém certifikace a přenositelnosti certifikátů do oblasti školní přípravy, možnost odpisů nákladů na další vzdělávání z daňového základu zachovat u fyzických a navrhnout i u právnických osob, rozvoj informačního prostředí v oblasti dalšího vzdělávání).

Vláda se zavazuje dokončit reformu vysokého školství, která povede k posílení role vysokých škol jako hlavního zdroje inovací nutných pro ekonomický a sociálně udržitelný rozvoj státu a ke zvýšení konkurenceschopnosti vysokých škol v rámci evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání a evropského prostoru výzkumu a vývoje.

Změny povedou ve svém důsledku především k rozčlenění vzdělávací činnosti na profesně (bezprostředně na pracovním trhu uplatnitelné) i všeobecně orientované základní (bakalářské) vysokoškolské studium, na pokročilá studia vedoucí ke kvalifikaci pro výkon povolání na magisterské úrovni, na přípravu pro činnost ve výzkumu a vývoji i kariéru akademického pracovníka, pracovníka v oblasti výzkumu a vývoje apod. Toto rozčlenění umožní, aby terciárního vzdělání zřetelně dosáhlo vyšší procento populace.

Rozhodujícím nástrojem je transformace a posílení financování vysokých škol. Ve střednědobém výhledu bude navýšen rozpočet vysokých škol tak, aby bylo možné zohlednit kvalitu a zaměření škol, studijní úspěšnost, spolupráci vysokých škol s průmyslem a podnikatelskou sférou, aktivity škol v regionu, zvláště pak bude nová metodika financování podporovat výzkum a vývoj na vysokých školách. Vláda legislativně a daňově podpoří financování činnosti vysokých škol z více zdrojů.

5.4. Péče o dítě a mládež, sport

Vláda si je vědoma, že péče o dítě vyžaduje nové komplexní řešení, které vychází z principu zachovat šanci dítěte vyrůstat v rodinném prostředí. Proto stanoví ministerstvo odpovědné za takovou koncepci zasahující od podpory a pomoci rodin s dětmi, přes vytváření dostatečného rozsahu nabídky aktivity dětí ve volném čase a poradenství při řešení výchovných a sociálních problémů dětí, až k náhradní rodinné péči či ústavní péči tam, kde je nezbytná.

V oblasti práce s dětmi a mládeží se vláda zaměří na zkvalitnění právního prostředí, zvláště na prosazování garanční a atestační funkce státu při práci s dětmi a mládeží a na podporu organizací realizujících zájmové aktivity ve volném čase dětí a mládeže.

Vláda bude podporovat rozvoj a sociální dostupnost širokého spektra forem sportovních činností. Nevzdává se odpovědnosti za podporu státní sportovní reprezentace a přípravu sportovních talentů.

6. Hospodářská politika

Prioritou vlády v oblasti hospodářské politiky je urychlení hospodářského růstu na základě inovací, investic do moderních technologií a podpory malých a středních podniků. V zájmu zlepšení podmínek podnikatelského prostředí se vláda připraví rozvojové programy zaměřené na podporu malých a středních podniků, průmyslový výzkum, budování technologických center a strategických služeb, se záměrem zapojit ve větší míře prostředky ze soukromého sektoru a zároveň maximálně využít prostředky Evropské unie ze strukturálních fondů. Bude pokračovat v podpoře malých a středních podniků, nepřímo bude podporovat rozvoj podnikání prostřednictvím veřejných zakázek plným, avšak efektivním a účelným využíváním zdrojů ve státních fondech, přijme opatření ke kultivaci tržního a institucionálního prostředí předložením zejména návrhu novely zákona o úpadku a návrhu na zjednodušení zakládání, rozvoje a zániku malých a středních podniků. Za součást své hospodářské politiky a zároveň zlepšování fungování státu vláda považuje pokračování v ozdravení veřejných financí.

6.1. Veřejné finance

Vláda bude prosazovat trvalé snižování schodku veřejných rozpočtů jako podmínky hospodářského růstu i dosažení měnového integračního cíle tak, aby schodek v roce 2006 byl nižší než 4% HDP. Bude prosazovat zavedení principu povinného projektového programování veřejných výdajů k dosažení podstatného růstu prokazatelné efektivity veřejných výdajů, a to na základě měřitelnosti výsledků a zveřejňování kritérií. Vláda přezkoumá dosavadní rozpočtový výhled, daný do roku 2006, s cílem výrazněji snížit mandatorní výdaje a prorůstovými opatřeními podnítit vyšší růst tvorby zdrojů.

Vláda snižováním schodku státního rozpočtu vytvoří předpoklady např. pro zlepšení přístupu k úvěrům pro podnikatelskou sféru. Vláda bude stabilizovat složenou daňovou kvótu na úrovni vyplývající z již přijatých zákonů k reformě veřejných financí, a to při posílení podílu majetkových daní, zvýšení progresivity daně z příjmů fyzických osob a nesnižování pojistného na sociální a zdravotní pojištění. Bude pokračovat v podpoře malých a středních podniků, nepřímo bude podporovat rozvoj podnikání prostřednictvím veřejných zakázek plným, avšak efektivním a účelným využíváním zdrojů ve státních fondech, přijme opatření ke kultivaci tržního a institucionálního prostředí předložením zejména návrhu nové zákonné úpravy úpadku podnikatelských subjektů a návrhů na zjednodušení zakládání, rozvoje a zániku malých a středních podniků. Předloží návrh novely zákona o dani z přidané hodnoty a návrh novely zákona o spotřebních daních.

Za zdroj úspor vláda považuje zejména racionalizaci veřejné správy a přezkoumání podmínek poskytování státní sociální podpory s cílem zabránit jejímu zneužívání a zvýšit motivaci k práci. Vláda dokončí privatizaci zbývajících státních podílů v akciových společnostech, navrhne zrušit Fond národního majetku a snížit úroveň závazků a pohledávek České konsolidační agentury.

Vláda vychází z toho, že je reálné, aby Česká republika zavedla evropskou měnu v roce 2010. Tomu přizpůsobí postupné snižování deficitu veřejných financí a podporu tvorby vyšších zdrojů v podnikatelské sféře způsoby předpokládanými v dalších částech programového prohlášení.

Vláda na základě úsporných i prorůstových opatření navrhne nejpozději pro rok 2006 restrukturalizaci výdajů státního rozpočtu tak, aby v rámci omezeného objemu prostředků byly výrazně upřednostněny tyto priority:

 • podpora základního a aplikovaného výzkumu zejména v oblastech, jejichž úroveň již dnes obstojí v mezinárodním srovnání;
 • podpora rozvoje školství a celoživotního vzdělávání;
 • zachovat u všech typů veřejných škol nárok na bezplatné vzdělávání a provádět postupné zvyšování platů učitelů tak, aby výrazně překročily průměrnou mzdu v ČR;
 • podpora výstavby infrastruktury jako jednoho z předpokladů rozvoje podnikání a dalších oblastí života, včetně podpory rozvoje informatiky.

6.2. Průmyslová politika

K dosažení rozvoje českého průmyslu vláda přijme novou průmyslovou politiku, koordinovanou s hospodářskými politikami členských států Evropské unie, s cílem zajistit zvyšování konkurenceschopnosti ekonomiky Evropské unie. V této souvislosti vláda zřídí jako svůj poradní orgán Hospodářskou radu vlády. Členy HR budou kromě ekonomických ministrů také ministr spravedlnosti a ministryně školství. Rozvoj zpracovatelského průmyslu bude založen na posilování konkurenceschopnosti cestou růstu produktivity práce, na zvyšování výkonnosti a vytváření přidané hodnoty a na strukturálních změnách.

Vláda bude pokračovat v cíleném využívání investičních pobídek, využívání vnitřních zdrojů k podpoře podnikání bude účelně slaďovat s využíváním zdrojů Evropské unie, a to zejména k překonávání dopadů strukturálních změn a slabší ekonomické úrovně některých regionů. Vláda přehodnotí investiční pobídky s cílem výrazně podpořit zvýšení účasti tuzemské přidané hodnoty na výrobách i službách a zároveň tak, aby investiční pobídky byly využívány zejména ve směru vyššího zhodnocení práce, to je především podporou vzniku nových technologických center a rozvoje strategických služeb. Bude přitom sledovat potřebu napojení průmyslových zón na dopravní infrastrukturu. Vláda bude nadále podporovat výstavbu strategických průmyslových zón zejména v krajích postižených restrukturalizací průmyslu, tj. především v severozápadních Čechách a Moravskoslezském kraji. Dokončí privatizaci státních podílů, resp. zbývající majetkových účastí států ve vybraných společnostech, zejména v energetice, restrukturalizaci aktiv průmyslových podniků z portfolia České konsolidační agentury a Fondu národního majetku.

Vláda bude usilovat o rozvoj podpory exportu prostřednictvím EGAP, ČEB, CzechTrade a posílí úlohu ekonomicko-obchodní diplomacie. Bude iniciovat vytvoření silného subjektu pro vývoz investičních celků.

6.3. Doprava

Vláda bude podporovat rozvoj dopravní infrastruktury, především železničních koridorů, dálnic, vodních cest a překladišť kombinované dopravy, zajistí stabilizaci příjmů Státního fondu dopravní infrastruktury, zaměří se na obnovu a modernizaci parku železničních kolejových vozidel, bude usilovat o zajištění přístupu občanů ke službám veřejné dopravy v potřebném rozsahu, kvalitě a za přijatelnou cenu, sjednotí podmínky pro úhrady ztráty z veřejné hromadné dopravy pro silniční i železniční dopravu.

6.4. Cestovní ruch

Vláda vytvoří jednotný systém cestovního ruchu, podporovaný prezentací České republiky v zahraničí a novými studijními obory, a zároveň zdokonalí kontrolu nad poskytováním služeb cestovního ruchu. Navrhne zdokonalit právní podmínky pro rozvoj cestovního ruchu předložením návrhu zákona o cestovním ruchu.

V zájmu rozvoje cestovního ruchu jako jednoho z dominantních odvětví české ekonomiky s mimořádnou schopností vytvářet pracovní místa vláda navrhne návrat ke snížené sazbě DPH na ubytovací a hotelové služby od 1. ledna 2005.

7. Státní správa, právní řád, soudnictví

7.1. Státní správa

Vláda provede podrobnou analýzu fungování státní správy a připraví systém racionalizace státní a veřejné správy včetně rozšíření možností využití informačního systému veřejné správy, založené na důsledném propojení subsystémů a konstituování registrů veřejné správy, využitelných i pro potřebu veřejnosti, s cílem dosáhnout nejen úspor, ale zejména zrychlit správní procesy, odstranit duplicity a zúžit státní aparát.

Záměrem vlády je zajistit nezávislý personální a organizační audit ve všech resortech, týkající se jak samotného výkonu státní správy, tak činností zajišťovaných dalšími organizačními složkami státu a příspěvkovými organizacemi a dokončit tak připravovanou reformu ústřední státní správy s cílem zvýšit její funkčnost a efektivnost, omezit počet ústředních správních úřadů a jejich pracovníků. Výsledkem by mělo být posílení strategického řízení, dopracování systému státní služby a zavádění výkonnostních auditů.

Vláda provede rozbor činností přenesených v podobě výkonu státní správy na územní samosprávné celky s cílem posoudit dopady tohoto procesu, provedeného z části nekoordinovaně v uplynulých letech, a rovněž stanovit nový způsob výpočtu příspěvku státu na úhradu nákladů spojených s výkonem této přenesené působnosti.

7.2. Očista právního řádu a odstraňování administrativních bariér pro podnikání

Vláda považuje za nezbytné reagovat na výsledky dosavadního hektického legislativního procesu, spojeného zejména s plněním podmínek přístupové smlouvy, který vyústil do neúměrného množství málo nepřehledných právních předpisů a do snížení efektivnosti právního řádu. Vláda připraví projekt celkové revize právního řádu s cílem vytvořit základy pro jeho zjednodušení cestou kodifikace, odstranit překrývání právních norem, odstranit vytváření různých institutů pro úpravu týchž věcí a prosadit koncepční přístup při dalším utváření právního řádu. V tomto směru bude vláda prosazovat také racionálnější způsob utváření práva Evropské unie na úrovni jejích orgánů, neboť je nanejvýš důležité zajistit účelnou provázanost vnitřního právního řádu s právem Evropské unie.

Vláda přezkoumá sladěnost podmínek pro podnikání, jak jsou zapracovány v jednotlivých právních předpisech. Navrhne opatření směřující ke způsobu práce obchodního rejstříku, srovnatelnému se státy s vyspělou ekonomikou.

7.3. Soudnictví

V oblasti soudnictví pak bude reagovat na příčiny neúměrného prodlužování soudních řízení ve vytypovaných případech. Bude prosazovat realizaci efektivnějšího vnitřního uspořádání soudů s cílem dosáhnout bez dalších nároků na státní rozpočet plynulejšího vyřizování soudní agendy. Vláda bude usilovat o snižování potenciálních soudních sporů jednak podporou dalšího rozvoje probační a mediační služby, jednak vytvořením systému mimosoudního řešení sporů, zejména rodinné a pracovněprávní a obchodní povahy, s případným využitím nevládních neziskových subjektů.

V návaznosti na již předložený návrh nového trestního zákona vláda připraví návrh rekodifikace trestního práva procesního, který bude sledovat další urychlení trestního řízení zejména v tzv. bagatelních věcech a oproštění soudů od zbytečných úkonů tak, aby bylo možné daleko větší pozornost věnovat stíhání závažné kriminality.

Dohledová oprávnění vůči soudům budou zaměřena na významnější snížení neskončených soudních věcí a na dosažení potřebné rychlosti a plynulosti soudního řízení. K tomu bude využívána také elektronicky vedená evidence všech soudních případů, umožňující důslednější kontrolu práce soudů. S cílem stabilizovat justici vláda předloží návrh novely zákona o soudech a soudcích.

V oblasti vězeňství bude vláda usilovat o efektivnější dosažení účelu výkonu trestu, prohlubovat diferencovaný výkon trestu s důrazem na předcházení trestné činnosti především s rasovým podtextem, na opatření směřující proti drogové závislosti, na individualizaci resocializačních programů a vytvářením možností vyšší zaměstnanosti odsouzených.

8. Zemědělství, rozvoj venkova a ochrana životního prostředí

8.1. Zemědělství a rozvoj venkova

Vláda bude usilovat o to, aby ve venkovském prostoru bylo zemědělství schopno plnit nejen funkce produkční, ale také environmentální a sociální. Vláda podpoří spravedlivou soutěž českých zemědělců v konkurenčním prostředí uplatňováním systému přímých plateb ze zdrojů Evropské unie a zároveň využíváním národních doplňkových přímých plateb a programů státní pomoci a zabezpečí plné kofinancování programů podporovaných z prostředků Evropské unie.

V souladu se společnou zemědělskou politikou Evropské unie bude vláda podporovat:

 • posílení konkurenceschopnosti;
 • harmonický rozvoj venkovských oblastí, včetně krajových a lokálních specifik, a podpory rozvoje agroturistiky a služeb s tím souvisejících;
 • mimoprodukční a environmentální funkce zemědělství;
 • ekologické zemědělství jako progresivní formu hospodaření na zemědělské půdě;
 • potravinářský a zpracovatelský průmysl s cílem zajistit maximální bezpečnost potravin pro spotřebitele;
 • efektivní agrární export;
 • obnovitelné zdroje energie;
 • zefektivní a zjednoduší systém výkonu státní správy.

Vláda bude podporovat integraci zemědělských prvovýrobců do odbytových družstev a organizací. Podpoří export zemědělských a potravinářských produktů jejich zvýšenou propagací pomocí Agrární marketingové organizace a podpoří spotřebu domácích potravin prostřednictvím cílených propagačních kampaní v souladu s principy Evropské Unie. Postupně stabilizuje vlastnické vztahy v zemědělství, urychlí realizaci pozemkových úprav a proces prodeje státní půdy, bude podporovat rozvoj trhu se zemědělskou půdou tak, aby postupně docházelo k majetkové stabilizaci zemědělských výrobců z hlediska půdní držby. Převod zemědělské půdy na hospodařící subjekty bude probíhat za ekonomicky přijatelných podmínek s možností dlouhodobých splátek a ručení zemědělskou půdou.

Vláda považuje za svojí programovou prioritu rozvoj venkova obecně, zejména z hlediska podpory podnikání a vzniku nových pracovních míst, zlepšení dostupnosti služeb, zdravotní péče a dopravní obslužnosti. Vláda bude nadále podporovat zachování rozumně dimenzované sítě základních škol a zruší (alternativně přehodnotí) systém udělování výjimek z počtu žáků pro tato zařízení, zejména v těch místech, kde se obce chtějí podílet na jejich spolufinancování. Vláda vypracuje ve spolupráci s kraji projekt na zavedení školních autobusů tak, aby maximálně efektivně zajistila bezproblémovou, a pro žáky bezpečnou, dostupnost vzdělání.

Vláda se ve spolupráci s kraji soustředí na vytvoření efektivního systému podpory přípravy projektů, včetně podpory finanční, na čerpání prostředků ze strukturálních a rozvojových fondů.

8.2. Ochrana životního prostředí

Vláda se zaměří na ochranu životního prostředí na základě principu udržitelného rozvoje, zejména na ochranu přírody a krajiny, využívání přírodních zdrojů, nakládání s odpady, omezení ohrožení kvality života toxickými kovy a organickými sloučeninami, včetně podpory ekologické dopravy, na zvýšení investic do vodárenské infrastruktury bez zvýšení vodného a stočného, na ochranu klimatického systému Země.

Vláda bude věnovat prvořadou pozornost plnění Státní politiky životního prostředí schválené do roku 2010. Při omezování ohrožení kvality života bude věnovat mimořádnou pozornost především nejvíce znečištěným oblastem jako jsou Praha, severní Morava a severní Čechy; významným úkolem vlády je dodržení Národního programu snižování emisí tuhých znečisťujících látek, oxidu siřičitého a oxidu dusíku zvláště u velkých spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší. V oblasti nakládání s chemickými látkami bude Česká republika připravena přizpůsobit se připravované nové chemické politice Evropské unie a na ní navazující legislativě Evropské unie.

Vláda bude pokračovat ve vodohospodářské politice, v zabezpečení ochrany území před záplavami a vodní erozí, včetně podpory další výstavby vodohospodářské infrastruktury, což přispěje ke zvyšující se kvalitě povrchových a podzemních vod.

V oblasti lesního hospodářství se vláda bude orientovat na trvalý rozvoj jeho produkčních a mimoprodukčních funkcí a zlepšení zdravotního stavu lesů.

K zajištění cílů politiky životního prostředí vláda předloží například návrh zákona o životním prostředí, návrh zákona o obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a návrhy zákonů o Národním parku Šumava a o Krkonošském národním parku.

9. Obrana a vnitřní bezpečnost

9.1. Obrana

Vláda v souladu s potřebami obrany státu, v kontextu členství České republiky v NATO a s využitím zkušeností dalších států, bude usměrňovat výstavbu armády tak, aby vznikla ve srovnání s předchozími lety menší, profesionální a dobře vycvičená armáda, která bude respektovanou ozbrojenou složkou jak doma, tak v rámci spojeneckých ozbrojených sil.

Vláda počítá s tím, že ozbrojené síly České republiky budou připraveny na zapojení do operací k obraně České republiky, k operacím na podporu míru, humanitárních akcí a protiteroristických operací, a to v souladu s dlouhodobě založenou zahraniční a bezpečnostní politikou České republiky. Prioritou vlády bude Armádu České republiky plně profesionalizovat k 1. lednu 2005, prohloubit kvalifikované civilní řízení a civilní kontrolu armády, prosazovat rovněž co možná nejširší zapojení českého obranného průmyslu v rámci přezbrojení Armády České republiky. Ve spolupráci s územními samosprávnými celky bude podporovat rozvoj regionů postižených rušením posádek bezúplatným převodem pro stát nepotřebného majetku na územní samosprávné celky.

9.2. Vnitřní bezpečnost

Prioritou vlády zůstává zajištění bezpečnosti občanů, ochrany jejich práv, životů, zdraví a majetku. Zásadní význam má pro vládu boj proti korupci a šedé ekonomice. Za účinný nástroj prevence korupce vláda přitom pokládá zejména maximální transparentnost při nakládání s veřejnými prostředky; bude současně navrhovat taková organizační, a v případě potřeby i legislativní opatření, která umožní kompetentním orgánům korupci odhalovat, stíhat a trestat ještě efektivněji než dosud.

Trvalou pozornost bude vláda věnovat vytváření podmínek pro dobrou spolupráci orgánů Policie České republiky s jinými orgány veřejné správy i s občany při předcházení a odhalování především závažné trestné činnosti.

Vláda se zasadí o důsledné odhalování a potírání organizovaného zločinu ve všech jeho podobách, zejména na úseku obchodu s lidmi, nelegálního obchodu s drogami a zneužívání informačních technologií. Navržena bude právní regulace prostituce. Vláda se zaměří na omezování možnosti legalizace výnosů z trestné činnosti. Realizovat bude systémové kroky v boji proti terorismu a extremismu.

Vláda pokládá za potřebné sáhnout v rámci boje proti nejzávažnějším formám organizované kriminality také k některým novým, ve světě již vyzkoušeným institutům, které jsou způsobilé přispět k potírání této kriminality, například k takovým, které budou motivovat členy organizovaných zločineckých skupin k jejich vystoupení z kriminálního prostředí a k aktivní spolupráci se státními orgány při odhalování trestné činnosti, např. bude zváženo zavedení institutu tzv. korunního svědka.

Vláda se bude i nadále zabývat některými znepokojujícími projevy obecné kriminality, jakými jsou například ozbrojené loupeže, krádeže aut a věcí z nich a vloupání do bytů a rekreačních objektů. Nedílnou součástí postupu proti této kriminalitě bude podpora dalšího rozvoje situační a sociální prevence kriminality, včetně podpory preventivních programů na místní úrovni. Pozornost bude věnována systémovému přístupu k práci s delikventní mládeží.

Vláda zintenzívní aktivity zaměřené na komplexní systém řešení bezpečnosti silničního provozu.

Vláda bude pokračovat v podpoře prohlubování mezinárodní policejní spolupráce a zapojování Policie České republiky do mnohostranných mezinárodních policejních aktivit. Bude usilovat o aktivní zapojení České republiky do Evropské obranné a bezpečnostní politiky (ESDP).

Vláda se bude intenzivně zabývat problematikou nelegální migrace, nelegálního zaměstnávání cizinců a všech souvisejících jevů. V souladu s mezinárodními závazky České republiky bude usilovat o spravedlivé a efektivní azylové řízení a zároveň bude přijímat opatření k omezení zneužívání azylového systému. Klíčovým úkolem je přijetí České republiky do schengenského prostoru.

10. Zahraniční politika

Vláda bude usilovat o uznání lidí ve spravedlivém a multikulturním uspořádání v evropském, transatlantickém a globálním měřítku. Bude realizovat zahraniční politiku státu orientovanou na dodržování mezinárodního práva a lidských práv a na rozvíjení potřebného nového institucionálního rámce v globálním měřítku. Zejména s  ohledem na situaci ve třetím světě se bude vláda snažit, aby Česká republika v rámci svých možností přispívala k omezování ekonomické polarizace a kulturní destrukce či asimilace jednotlivců, sociálních skupin a národů, a tím napomáhala odstraňování celého spektra ekonomických, kulturních a politických příčin státních i nestátních ozbrojených konfliktů, zejména teroristických. Vláda bude provádět koordinovanou a jednotnou zahraniční politiku. Jejím cílem bude zahraniční politika předvídatelná a stabilní.

Vláda se bude aktivně podílet na formulaci a naplňování společné zahraniční a bezpečnostní politiky Evropské unie. Dále bude rozvíjet a chránit národní zájmy České republiky v rámci Evropské unie a NATO, založené na trvalém prosazování principu rovnoprávnosti v mezinárodních vztazích. Vláda bude podporovat vytvoření vzájemně se doplňujících nástrojů bezpečnostní politiky v rámci Evropské unie a NATO, včetně budování příslušných vojenských a civilních kapacit, uplatňování kontrolních režimů obchodu se zbraněmi a zbožím dvojího užití, programů rozvojové spolupráce a poskytování transformační pomoci. Vláda bude rozvíjet dvoustranné vztahy s dalšími zeměmi s důrazem na jejich bezpečnostní a ekonomický rozměr a na podporu exportu v prioritních oblastech a oborech.

Vláda bude podporovat aktivní a vyváženou zahraniční a bezpečnostní politiku založenou na principech mezinárodního práva a funkční mnohostrannosti, jejímž pilířem je Organizace spojených národů. Bude prosazovat v rámci Evropské unie a NATO posilování pásma bezpečnosti a stability ve světě i v bezprostředním sousedství Evropské unie.

11. Legislativní činnost vlády

Vláda, kromě návrhů zákonů uvedených v předchozích bodech tohoto programového prohlášení, hodlá předložit některé další návrhy zákonů, a to zejména:

 • návrh zákona o kontrole zpravodajských služeb Parlamentem;
 • návrh zákona o střetu zájmů;
 • návrh stavebního zákona, návrh zákona o veřejně soukromých partnerstvích, návrh novely zákona o veřejných zakázkách;
 • návrh novely zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem.

Všechny své legislativní návrhy se vláda pokusí předložit Parlamentu nejpozději do konce června 2005. Vláda zároveň zahájí diskusi s relevantními politickými silami o způsobu řešení právní úpravy úpadku vzhledem k výše uvedenému záměru vlády předložit rozsáhlejší novelu stávajícího zákona o konkursu a vyrovnání a k současně předložené rozsáhlé poslanecké novele zákona o konkursu a vyrovnání.

Vláda v podobě věcných záměrů bude projednávat:

 • návrh nového systému důchodového zabezpečení;
 • návrh nového systému sociální péče a sociálních služeb a státní sociální podpory;
 • systém zdravotní péče, včetně systému zdravotnických zařízení, způsobu jejich utváření, vybavení a financování;
 • systém racionalizace výstavby státní správy.

Vláda se pokusí dokončit širokou odbornou diskusi nad návrhem nového občanského zákoníku tak, aby tento zákoník mohl být Parlamentem posouzen počátkem následujícího volebního období; obdobný záměr vláda uskuteční ohledně připravovaného nového trestního řádu.

Vláda je rovněž připravena pokračovat v diskusi o návrzích zákon, které byly Parlamentu předloženy předchozí vládou a nebyly ještě Parlamentem schváleny.

Zdroj: Úřad vlády ČR

                 
Obsah vydání       6. 8. 2004
6. 8. 2004 Irena Zítková: La grande dame české literatury Jan  Čulík, Štefan  Švec
8. 8. 2004 Irácký premiér vykázal ze země televizi al Džazíra
6. 8. 2004 Bývali disidenti Ivan Martin Jirous a Stanislav Penc útočí na Grosse kvůli zásahu proti CzechTeku
8. 8. 2004 Czechtek: "policisté šikanovali odjíždějící účastníky"
7. 8. 2004 Přátelská akce: Milion fanoušků techno music se zúčastnil street parade v Curychu
7. 8. 2004 V Británii zakázala konzervativní vláda akce jako CzechTek už před deseti lety
7. 8. 2004 Powell podepsal dohody o modernizaci radarové základny USA v Grónsku Štěpán  Kotrba
6. 8. 2004 Programové prohlášení vlády České republiky
6. 8. 2004 Americké týrání v Guantánamu je možná válečný zločin
6. 8. 2004 Bůh třetího tisíciletí Václav  Dušek
6. 8. 2004 Kdo je zfetovaný? Premiér, technaři nebo novináři? Tomáš  Tetiva
6. 8. 2004 CzechTek: Neoprávněně obsadili cizí majetek
6. 8. 2004 CzechTek a hysterie českých médií i veřejnosti Luděk  Staněk
6. 8. 2004 Nevyčerpatelné zdroje -- další ekonomický mýtus?! Jan  Sýkora
6. 8. 2004 Jistě, pane premiére... Zdeněk  Šulc
7. 8. 2004 Hospodaření OSBL za červenec 2004
6. 8. 2004 Tygerberg Childrens' Choir - umělecký zázrak české letní sezóny? Ivo V. Fencl
6. 8. 2004 Hnutí DUHA s politiky netančí Vojtěch  Kotecký
6. 8. 2004 Teorie spiknutí v podání Ivana Breziny Karolína  Šůlová
6. 8. 2004 Jmenovité složení vlády není důležité, přečtěte si koaliční smlouvu Ivan  David
6. 8. 2004 Chateaubriand: Fumaroliho itinerář poezie a teroru Josef  Brož
6. 8. 2004 Svoboda v Kanadě - tentokrát trochu jinak Miloš  Kaláb
6. 8. 2004 Socha svobody v New Yorku byla opět zpřístupněna Miloš  Kaláb
6. 8. 2004 Hvězdné války a globální bezpečnostní prostředí Miroslav  Polreich
6. 8. 2004 Global Trends 2015: A Dialogue About the Future With Nongovernment Experts
6. 8. 2004 Kerry nepotrebuje alebo nechce protivojnových aktivistov
6. 8. 2004 Za západom Timothy Garton Ash
6. 8. 2004 Péče Jiřího Pehe Ivan  David
6. 8. 2004 Zpravodajství iráckého odboje za dny 29. července - 1. srpna 2004
6. 8. 2004 Kdo koho kdy ojebe či ojebal Štěpán  Kotrba
6. 8. 2004 Revitalizovaný model rusko-slovenského Švejka 21. storočia Pavol  Janík
6. 8. 2004 Co udělali oni -- nám Sergej  Chelemendik
5. 8. 2004 Evropské fórum Romů a Travellerů je zklamáním Ivan  Veselý
5. 8. 2004 Kde jsou hranice svobody projevu? Jan  Čulík
5. 8. 2004 Netomáš a Bělorusko Štefan  Švec
6. 8. 2004 Vráťte nám štát Francis  Fukuyama
6. 8. 2004 Odmietnutie TEJTO ústavy Radovan  Geist
6. 8. 2004 Slovensko 2004: evolúcia zlým smerom Robert  Žanony
4. 8. 2004 Policie a CzechTek Bohumil  Kartous
5. 8. 2004 Korupční galaxie Charlese Pasquy se rozpadá na kusy Josef  Brož
5. 8. 2004 Několik poznámek na téma LÁSKA Igor  Chaun
5. 8. 2004 Umělec, autenticita života a totalitní společnost Boris  Cvek
5. 8. 2004 Mor na ty vaše festivaly Martin  Groman
5. 8. 2004 Výslechy před namířenou zbraní, věznění v železech, nutnost pózovat nazí
5. 8. 2004 Nesnesitelná touha po vědě Pavel  Voňka
3. 8. 2004 Slavný americký filmař Albert Maysels: "Nepotřebuju Hollywood!" Petr  Šafařík
5. 8. 2004 O filmové klasice: stačilo by uvolnit autorská práva
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech
29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů
17. 6. 2004 Provizorní umístění starých archivů
22. 11. 2003 Adresy redakce

Pád vlády Vladimíra Špidly RSS 2.0      Historie >
6. 8. 2004 Jistě, pane premiére... Zdeněk  Šulc
6. 8. 2004 Programové prohlášení vlády České republiky   
2. 8. 2004 Není otázka jako otázka Štěpán  Kotrba
31. 7. 2004 Gross: Varianta vlády, která je možná, i když není žádným zázrakem Štěpán  Kotrba
30. 7. 2004 Demise premiéra znamená demisi celé vlády Jan  Kudrna
30. 7. 2004 Dvojí "poučení z krizového vývoje" Miloš  Dokulil
30. 7. 2004 Viktorie, zasloužil si.....? Jaroslav  Doležal
30. 7. 2004 Nepřehnal Gross svou vyjednávací "pružnost"? Miloš  Dokulil
29. 7. 2004 Bytová politika jako test nové koaliční vlády Jaromír  Císař
26. 7. 2004 Jsou neexistující "zemanovci" vlivní nebo bezvýznamní ? Ivan  David
26. 7. 2004 Ministerstvo školství by měl vést odborník Radek  Sárközi
26. 7. 2004 Návrh koaliční smlouvy   
23. 7. 2004 Špidla bude "vykopnut nahoru"?   
22. 7. 2004 Unie svobody a sociální demokracie: stabilita? Martin  Martínek
22. 7. 2004 Co po washingtonském konsensu? Miloš  Pick

Vláda Stanislava Grosse a politika ČSSD RSS 2.0      Historie >
6. 8. 2004 Programové prohlášení vlády České republiky   
6. 8. 2004 Jmenovité složení vlády není důležité, přečtěte si koaliční smlouvu Ivan  David
4. 8. 2004 Pouhá účast nestačí Oskar  Krejčí
31. 7. 2004 Že ČSSD utrpěla zdrcující vítězství Oldřich  Průša
31. 7. 2004 Gross: Varianta vlády, která je možná, i když není žádným zázrakem Štěpán  Kotrba
31. 7. 2004 Koaliční smlouva - definitivní znění   
30. 7. 2004 Dvojí "poučení z krizového vývoje" Miloš  Dokulil
30. 7. 2004 Viktorie, zasloužil si.....? Jaroslav  Doležal
30. 7. 2004 Nepřehnal Gross svou vyjednávací "pružnost"? Miloš  Dokulil
29. 7. 2004 Bytová politika jako test nové koaliční vlády Jaromír  Císař
28. 7. 2004 Záhada Stanislava Grosse Oskar  Krejčí
28. 7. 2004 Stanislav Gross: "pražský princ" a virtuální realita   
26. 7. 2004 Jsou neexistující "zemanovci" vlivní nebo bezvýznamní ? Ivan  David
26. 7. 2004 Ministerstvo školství by měl vést odborník Radek  Sárközi
26. 7. 2004 Návrh koaliční smlouvy