26. 7. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
Stanislav Gross
26. 7. 2004

EXKLUZIVNÍ DOKUMENT

Návrh koaliční smlouvy

Pondělí 15:55 Britské listy přinášejí plné znění jedné z posledních variant neveřejného návrhu ČSSD na formulaci koaliční smlouvy. Sociální demokracie v něm trvá rozvíjení sociálního státu na základě sociálně tržního a ekologicky orientovaného hospodářství a na udržení sociální soudržnosti a sociálního smíru včetně posílení sociálního dialogu. Stejně jako lidovci požaduje i ČSSD aktivní rodinnou politiku zaměřenou na překonání kritického stavu demografického vývoje .

ČSSD prosazuje v tomto návrhu pokračování v přípravě důchodové reformy založené na průběžném financování garantovaném státem a na respektování příjmové a generační solidarity. Sociální demokraté chtějí podstatně pokročit v reformě zdravotního systému jako veřejné služby. V oblasti zahraniční politiky sociální demokracie trvá na rozvíjení a ochraně národních zájmů České republiky v rámci Evropské unie a NATO, založené ale na trvalém prosazování principu rovnoprávnosti v mezinárodních vztazích.

Tento dokument vyjadřuje poziční stanoviska ČSSD k programu budoucí vlády, kterou byl dnes pověřen sestavit Stanislav Gross. "Už finišují jednání o složení nové vlády. Nebude to žádná kosmetická změna. Až bude veřejnost seznámena se jmény, sama se o tom přesvědčí," prohlásil budoucí premiér.

Poziční teze US-DEU BL

Návrh ČSSD

Návrh koaliční smlouvy
mezi
ČSSD, KDU-ČSL a US-DEU

pro období 2004-6

Česká strana sociálně demokratická
zastoupená


a

Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová
zastoupená


a

Unie svobody - Demokratická unie
zastoupenávedeny snahou o upevňování demokracie, zlepšování fungování právního státu a posilování úcty k lidským právům, o realizaci zásad evropského sociálního modelu založeném na sociálně a ekologicky orientovaném tržním hospodářství, který zahrnuje svobodné odbory, zaměstnavatelské reprezentace, zaměstnaneckou účast na kontrole řízení podniků, podporu přirozených lidských společenství a občanské společnosti, sociální ochranu na principech solidarity a subsidiarity, ochranu soukromého vlastnictví, rovné příležitosti a důstojné životní podmínky pro všechny včetně příprav na demografické stárnutí populace,

vyjadřují společný zájem navázat na výsledky práce vlády, vzniklé v roce 2002 a v zájmu pokračování, prohloubení a urychlení klíčových reformních procesů

uzavírají tuto

KOALIČNÍ SMLOUVU

Smluvní strany vycházejí ze společně chápané odpovědnosti za další trvale udržitelný rozvoj České republiky;

Smluvní strany prohlašují za společný cíl své koaliční spolupráce

 • rozvíjení a ochranu národních zájmů České republiky v rámci Evropské unie a NATO, založené na trvalém prosazování principu rovnoprávnosti v mezinárodních vztazích,
 • rozvíjení demokratického právního státu a posílení vymahatelnosti práva
 • intenzivní boj proti všem formám kriminality zejména korupce a nelegálním způsobům obohacování,
 • hospodářský růst České republiky založený na všestranném rozvíjení dlouhodobé hospodářské konkurenceschopnosti v podmínkách svobodného a rovného podnikání a na snižování nezaměstnanosti - růst směřující k trvale udržitelném rozvoji a respektující ochranu životního prostředí;
 • rozvíjení sociálního státu na základě sociálně tržního a ekologicky orientovaného hospodářství a na udržení sociální soudržnosti a sociálního smíru včetně posílení sociálního dialogu,
 • ozdravení veřejných financí, včetně aktivního snižování růstu státního dluhu a zvyšování efektivity veřejných financí,
 • boj proti nezaměstnanosti na základě aktivní politiky zaměstnanosti,
 • aktivní rodinnou politiku zaměřenou na překonání kritického stavu demografického vývoje
 • úplné otevření přístupu občanů ke vzdělání a zvýšení investic státu do vzdělávání, vědy, výzkumu a vývoje
 • udržení a dalšího rozvíjení kvality sociálního a zdravotního systému,
 • podstatně pokročit v reformě zdravotního systému jako veřejné služby
 • důstojné, dostupné, přiměřené bydlení.
 • zásadní zlepšení postavení malých a středních podniků tak, aby se staly páteří české ekonomiky.
 • zastavení poklesu kvality života na venkově a optimalizace a stabilizace ekonomické pozice zemědělství tak, aby bylo schopno plnit funkce produkční, enviromentální a sociální
 • Strany povazuji za spolecny cil podporu a rozvoj informační a znalostní společnosti jako důležitého nástroje pro rozvoj vzdelanosti, ekonomiky a sluzeb verejne spravy

Smluvní strany se zavazují, že budou v období 2004-2006 ve veškeré své činnosti usilovat o věcné a časové naplnění těchto priorit ve smyslu ujednání  této smlouvy. Zároveň se zavazují promítnout tyto priority do programového prohlášení vlády České republiky a do práce svých klubů v obou komorách Parlamentu.

K naplnění těchto programových priorit se smluvní strany dohodly na těchto konkrétních krocích:

I.
Česká republika a Evropská unie

Smluvní strany se zavazují, že:

 1. klíčovým cílem ČR je posilování Evropské unie, neboť silná a vlivná Evropská unie znamená i silnou a vlivnou ČR,
 2. budou prosazovat aktivní účast ČR v Evropské unii na dalších evropských integračních procesech jako základního předpokladu udržení politické a sociální soudržnosti Evropské unie,
 3. budou usilovat, aby se instituce EU a rozhodování v EU více přiblížilo občanům. Za tímto účelem budou efektivně komunikovat s veřejností a v tomto rámci aktivně připravovat referendum o přijetí Evropské ústavy s cílem získat potřebný souhlas občanů s tímto klíčovým krokem pro další rozvoj demokratického evropského integračního procesu,
 4. budou vytvářet podmínky pro dosažení co největší efektivity využití evropských strukturálních nástrojů pro další rozvoj České republiky a EU jako celku ve prospěch hospodářského růstu, sociální a regionální soudržnosti, udržitelného životního prostředí a tvorby vysoce kvalifikovaných míst jako předpokladu pro rozvoj konkurenceschopných technologií na světové úrovni v rámci připravované finanční perspektivy EU 2007 - 2013.

II.
SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOST, SOCIÁLNÍ SMÍR, ZAMĚSTNANOST, RODINNÁ POLITIKA, ZDRAVOTNICTVÍ, BYDLENÍ

Smluvní strany se zavazují, že:

 1. budou usilovat o výrazné snížení míry nezaměstnanosti rozvíjením podmínek pro vytváření pracovních míst, zvláště v silně postižených regionech, jakož i prosazovat aktivní opatření směřující ke zvyšování mobility pracovních sil a k rozvoji veřejně prospěšných prací
 2. posilovat prostředky na aktivní politiku zaměstnanosti a bojovat proti podvodům v této oblasti
 3. podporovat větší aktivitu v získávání a zvyšování kvalifikace a rekvalifikace obtížně zaměstnavatelných skupin obyvatelstva
 4. budou projednávat zásadní opatření týkající se sociálního a hospodářského vývoje před jejich přijetím se sociálními partnery v Radě hospodářské a sociální dohody a přihlížet k jejich stanoviskům
 5. předložit nový zákoník práce zajišťující zachování dosažené úrovně pracovně právní ochrany závislé práce
 6. podporovat rozvoj kolektivního vyjednávání a vyšší profesionalizaci sociálního dialogu
 7. pokračovat urychleně v rozvoji vyváženého systému podpory rodinám s dětmi a vytvářet takové sociálně ekonomické prostředí, které umožní mužům i ženám dobře skloubit péči o děti s uplatněním na trhu práce
 8. usilovat o dodržení úrovně důchodů odpovídající mezinárodním závazkům
 9. restrukturalizovat systém sociálních dávek tak, aby podporoval rodiny s dětmi a motivoval k hledání zaměstnání
 10. pokračovat v přípravě důchodové reformy založené na průběžném financování garantovaném státem a na respektování příjmové a generační solidarity
 11. prosadí nový zákon o nemocenském pojištění založený na vyrovnaném hospodaření
 12. zavést průběžně financované úrazové pojištění jako součást sociálního pojištění
 13. zachovat pravidelnou valorizaci životního minima a v relaci k němu zajistit motivační funkci mzdy
 14. přijmout opatření ke všestrannému zkvalitnění života zdravotně postižených

ZDRAVOTNÍ PÉČE

Smluvní strany se zavazují, že

 1. budou prosazovat moderní zdravotní politiku založenou na solidaritě, rovnosti, profesionalitě, kvalitě zdravotní péče, efektivitě, finanční stabilitě a důstojném zacházení s pacientem, realizovanou v síti zařízení veřejného zdravotnictví, financované především z prostředků veřejného zdravotního pojištění a veřejných rozpočtů,
 2. podpoří implementaci programu Světové zdravotnické organizace "Zdraví pro všechny ve 21. století" a posílení role prevence,
 3. připraví a zajistí realizaci reformy systému zdravotní péče jako veřejné služby založené na ústavním právu občanů na bezplatnou zdravotní péči na základě veřejného pojištění,
 4. zajistí vytvoření podmínek pro posílení postavení pacienta zvýšením jeho informovanosti o kvalitě jednotlivých zdravotnických zařízení a práva na veřejnou kontrolu kvality zdravotní péče,
 5. vytvoří zákonné podmínky pro plné uplatnění zásad Úmluvy na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti při aplikaci biologie a medicíny,
 6. budou v lékové politice sledovat zabezpečení dostupnosti kvalitních, účinných a bezpečných léčiv všem, kteří je potřebují, a podpoří stabilizaci cen léčiv.

BYDLENÍ

Smluvní strany vycházejíce z potřeby sociální únosnosti:

 1. připraví a Parlamentu předloží návrh zákona o nájemném z bytu, který stanoví regulační pravidla místně obvyklého nájemného a pravidla úhrady služeb a připraví zákonnou úpravu příspěvku na bydlení.
 2. rozšíří zákonný základ pro podporu a rozvoj výstavby trvale nájemních bytů neziskovými právnickými osobami a družstvy a zároveň vytvoří podmínky k výstavbě bydlení pro nízkopříjmové skupiny obyvatel.
 3. Smluvní strany se dále dohodly:
  • přijmout nový zákon o vlastnictví bytů a zákon o družstevní bytové výstavbě trvale nájemních bytů
  • podporovat bydlení mladých rodin
  • zavést daňové úlevy při pořízení prvního vlastního bydlení
  • změnit postavení Státního fondu rozvoje bydlení využitím jeho revolvingové funkce, moderních a efektivnějších úvěrových nástrojů a jeho doplňování z vrácených půjček obcím pro obecní fondy rozvoje bydlení
  • podporovat budování infrastruktury pro bytovou výstavbu a bydlení na venkově
  • rozšířit investiční pobídky pro vstup potencionálních investorů do bytové výstavby
  • podporou hypoték nadále zvýhodňovat vlastnické bydlení
  • ponechat nižší sazby DPH na stavební práce související s bydlením
  • vytvářet účinné nástroje na snížení počtu neužívaných bytů a na odstranění existujících deformací trhu s byty

III.
Urychlení hospodářského růstu a konkurenceschopnosti

Smluvní strany se zavazují, že:

 1. urychleně vypracovat a uskutečňovat hospodářskou strategii, jejímž nejvyšším cílem bude důraz na vyšší hospodářský růst založený především na zvyšování necenové, kvalitativní konkurenceschopnosti našich podniků a celé ekonomiky v souladu s Lisabonským programem EU.
 2. přijmou opatření ke kultivaci tržního a institucionálního prostředí, zejména novou zákonnou úpravou úpadku podnikatelských subjektů, zjednodušením zakládání, rozvoje a zániku malých a středních podniků, zvýšením vymahatelnosti práva a zjednodušením právního a administrativního rámce podnikání.
 3. budou směřovat investice především
  • do podpory výzkumu, vývoje, inovací a jejich využití v praxi, přednostního rozvoje škol technického zaměření a učňovského školství a všeobecné informační (počítačové) gramotnosti, zvyšování profesní a územní mobility a motivace pracovní síly.
  • do modernizace a restrukturalizace produktivního kapitálu, zejména přehodnocením investičních pobídek k výrazné podpoře zvýšení sofistikovanosti a účasti tuzemské přidané hodnoty na výrobách i službách (včetně subdodávek) a podporou vstupu a expanze našeho vývozu na rychle se rozvíjející nové trhy.
  • do infrastruktury s využitím kofinancování s prostředky poskytnutými EU.
  • do ochrany životního prostředí, skloubené s hledisky konkurenceschopnosti podniků.
 4. usilovat ve spolupráci s ČNB o zvyšování náročnosti soutěžního prostředí na peněžním a kapitálovém trhu tak, aby byl hospodářský růst podpořen i zlepšenou dostupností úvěrů domácím podnikům
 5. v energetické politice vyvážit požadavky ochrany přírody a podpory obnovitelných zdrojů energie s požadavky hospodářského a sociálního rozvoje
 6. vypracovat a postupně realizovat komplexní program revitalizace reginů severní Morava a severozápadní Čechy,
 7. zachovat a na základě urychleně vypracovaného programu dále rozvinout systém podpory malým a středním podnikům - se zvláštním zřetelem na hospodářsky slabá území - aby se staly páteří české ekonomiky
 8. prosazovat aktivní opatření k dalšímu rozvoji kapitálového trhu

DOPRAVA

Smluvní strany se zavazují, že:

 1. budou podporovat rozvoj dopravní infrastruktury, především železničních koridorů a uzlů, dálnic, vodních cest a překladišť kombinované dopravy.
 2. dlouhodobý rozvoj dopravní infrastruktury zajistií stabilizací příjmů Státního fondu dopravní infrastruktury v objemu nejméně 50 miliard Kč ročně a to především zvýšením jeho podílu na výnosu spotřební daně z minerálních olejů minimálně na 30 %.
 3. budou podporovat program obnovy a modernizace parku železničních kolejových vozidel (s využitím organizace EUROFIMA).
 4. zajistí občanům přístup ke službám veřejné dopravy v potřebném rozsahu, kvalitě a za přijatelnou cenu.
 5. sjednotí podmínky pro úhradu ztráty z veřejné hromadné dopravy pro silniční i železniční dopravu
 6. prosadí opatření pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu
 7. v orgánech EU i ve dvoustranných jednáních budou usilovat o ukončení omezujících přechodných opatření pro národní dopravce.

INFORMAČNÍ SPOLEČNOST

Smluvní strany se zavazují, že:

 1. připraví návrh zákona o elektronických komunikacích a zákon o sdílení dat při výkonu veřejné správy (zákon o registrech)
 2. připraví zahájení pravidelného digitálního vysílání televize s cílem zvýšení dostupnosti vysílání veřejnosti s výrazně širší programovou nabídkou s důrazem na postavení medií veřejné služby
 3. připraví Státní strategii pro vysokorychlostní přístup k internetu za přijatelnou cenu, včetně legislativních a daňových opatření
 4. připraví národní strategii informační bezpečnosti, včetně založení pracovní skupiny pro boj s počítačovou kriminalitou

ZEMĚDĚLSTVÍ A ROZVOJ VENKOVA

Smluvní strany konstatují, že základním cílem v oblasti zemědělství je optimalizovat a stabilizovat rozměr a ekonomickou pozici zemědělství tak, aby bylo schopno ve venkovském prostoru plnit funkce produkční, enviromentální a sociální.

K dosažení tohoto cíle se smluvní strany zavazují:

 1. Zajistit plné kofinancování programů hrazených z fondů a podpor EU.
 2. Systémem podpor a dalšími opatřeními umožnit spravedlivou soutěž českých zemědělců v evropském konkurenčním prostředí.
  c) Dokončit harmonizaci právních předpisů s EU
 3. Zachovat produkční kvóty pro jednotlivé komodity a urychlit vyrovnání přímých plateb a zdrojů na rozvoj venkova.
 4. Podpořit zemědělskou prvovýrobu v produkčních a marginálních oblastech v souladu se společnou zemědělskou politikou EU
 5. Podpořit potravinářský a zpracovatelský průmysl ve smyslu maximální bezpečnosti potravin pro spotřebitele.
 6. Podpořit zemědělské prvovýrobce při sdružování do odbytových družstev a organizací.
 7. Dokončit restituční a transformační procesy v zemědělství, obnovit a postupně stabilizovat vlastnické vztahy v zemědělství. Urychlit realizaci pozemkových úprav a proces prodeje státní zemědělské půdy. Využít vyjednaného přechodného období k převodu zemědělské půdy na české subjekty na ní hospodařící za přijatelných podmínek s možností dlouhodobých splátek a ručení zemědělskou půdou.
 8. Udržet multifunkční zemědělství na celé ploše zemědělské půdy při výrazné podpoře údržby krajiny a kvality životního prostředí ekologicky únosnou produkcí. Podpořit nepotravinářské využití zemědělské produkce a zvýšit produkci obnovitelných zdrojů energie.
 9. Pokračovat ve vodohospodářské politice zabezpečující ochranu území před záplavami a vodní erozí.
 10. Lesy nadále považovat za významné celospolečenské bohatství a lesní hospodářství orientovat na trvalý rozvoj jejich produkčních a mimoprodukčních funkcí a zlepšování jejich zdravotního stavu.
 11. Podpořit progresivní zemědělský výzkum a zemědělské školství s důrazem na celoživotní program vzdělávání pro zemědělce a zavádění nových technologií do výroby.

  Rozvoj zemědělství a lesnictví je a zůstane základem prosperity venkova.

 1. prostřednictvím "Programu obnovy venkova" podpoří harmonický rozvoj venkovských oblastí, včetně krajových a lokálních specifik.
 2. systémem podpor a dalšími opatřeními umožní spravedlivou soutěž českých zemědělců v evropském konkurenčním prostředí.
 3. obhajovat produkční kvóty pro jednotlivé komodity a rovný přístup v přiznání přímých plateb a zdrojů na rozvoj venkova.
 4. podpořit zemědělskou prvovýrobu v produkčních a marginálních oblastech a při sdružování do odbytových družstev a organizací.
 5. podpoří potravinářský a zpracovatelský průmysl ve smyslu maximální bezpečnosti potravin pro spotřebitele.
 6. dokončí restituční a transformační procesy v zemědělství, obnovit a postupně stabilizovat vlastnické vztahy v zemědělství.
 7. udrží multifunkční zemědělství na celé ploše zemědělské půdy při výrazné podpoře údržby krajiny a kvality životního prostředí ekologicky únosnou produkcí.

IV.
Zdravé veřejné finance

Smluvní strany se zavazují, že:

 1. budou prosazovat trvalé snižování schodku veřejných rozpočtů, jako podmínku hospodářského růstu i dosažení měnového integračního cíle (schodek nižší, než 4% HDP v roce 2006),
 2. budou sledovat cíl zavedení společné evropské měny Eura v České republice vytvářením podmínek pro ně konzolidací veřejných financí a zvyšováním konkurenční zralosti tak, aby jej bylo možno dosáhnoutletech 2009 až 2010,
 3. budou prosazovat zavedení principu povinného projektového programování veřejných výdajů do rozpočtových pravidel k dosažení podstatného růstu prokazatelné efektivity veřejných výdajů; zásadou bude měřitelnost výsledků a zveřejňování kritérií,
 4. budou prosazovat zavedení ekologických daní do daňového systému v České republice,
 5. budou stabilizovat složenou daňovou kvótu (míru celkového zdanění v poměru k HDP) na úrovni vyplývající z již přijatých zákonů k reformě veřejných financí
 6. ve struktuře daňového inkasa posílit podíl majetkových daní, zvýšit progresivitu daně z příjmu fyzických osob a nesnižovat pojistné sociálního a zdravotního pojištění.

V.
Vzdělávání, věda, kultura a sport

Smluvní strany se zavazují, že:

 1. zachovají bezplatné veřejné základní, střední i vysoké školství s důrazem na soustavné zvyšování vzdělanostní úrovně obyvatelstva
 2. budou usilovat o zlepšování společenského postavení pedagogických pracovníků a podmínek pro jejich práci, pokračovat ve zvyšování jejich platů s cílem výrazně překročit průměrnou mzdu v ČR
 3. budou usilovat o založení systému celoživotního vzdělávání
 4. budou vytvářet podmínky pro podstatné rozšíření nabídky studijních příležitostí v oblasti terciárního vzdělávání
 5. budou usilovat o zachování jednotně řízeného školství při respektování specifik a priorit jednotlivých krajů;
 6. budou všestranně podporovat podmínky pro rozvoj zájmového vzdělávání a volnočasových aktivit dětí a mládeže
 7. připraví ucelenou koncepci státní podpory vědy a výzkumu a navýší prostředky ze státního rozpočtu na výzkum a vývoj v každém dalším roce minimálně o 0,05 (optimálně o 0,08) % HDP oproti předchozímu roku."
 8. budou podporovat rozvoj sportovních aktivit pro širokou veřejnost, především talentovanou mládež a to zejména vyšším využitím výnosů z loterií.

KULTURA

Smluvní strany se zavazují:

 1. prosazovat strategii účinnější státní podpory kultury a kulturního způsobu života. Nový životní styl je jednou z podmínek přetváření naší společnosti směřující k novému evropanství a společnosti vědění.
 2. vyčleňovat na podporu živé kultury i kulturního dědictví v naší společnosti finanční prostředky ve výši obvyklé ve většině zemí Evropské unie
 3. podporovat zvýšenou péči státu o kulturní dědictví, kulturní rozvoj regionů a všech forem uměleckých sdělení směřující k racionálnímu provozu a naplnění vyšší programové nabídky pro pravidelné digitální vysílání rozhlasu a televize
 4. zhodnotit dosavadní působení veřejnoprávních sdělovacích prostředků a jejich rad s důrazem na požadavky nestrannosti, vyváženosti a plnění veřejné služby. e)

  zachovat veřejnoprávnost českého rozhlasu, obou programů Čta ČTK, včetně podpory zavádění zákonů souvisejících s činností sdělovacích prostředků

 5. podporovat zákony směřující k veřejné podpoře kultury, veřejnoprávních organizací v kultuře, včetně novel zákonů k zajištění vícezdrojového financování kultury a péče o kulturní dědictví s prioritou financování všech forem kulturních projektů
 6. pokračovat v řešení otázek uspořádání vzájemného vztahu státu a církví na základě principu laického státu

VI
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Smluvní strany se zavazují, že:

 1. připraví fiskální ekologickou daňovou reformu,
 2. budou podporovat rozvoj inovací a technologií šetrných k životnímu prostředí formou investičních pobídek a dotačních titulů,
 3. budou podporovat opatření pro udržení vody v krajině spolu s protipovodňovou ochranou,
 4. jsou pro zachování lesů ve správě Lesů České republiky s. p. v majetku státu
 5. prosadí úhrady újmy vlastníkům, které vzniknou z požadavků ochrany přírody ze zákona o ochraně přírody a krajiny a z uplatnění evropské soustavy NATURA 2000
 6. zasadí se o nárůst investic do vodárenské infrastruktury bez zvyšování vodného a stočného.

VII.
DEMOKRATICKÝ PRÁVNÍ STÁT A VEŘEJNÁ SPRÁVA

Smluvní strany se zavazují, že:

 1. předloží a v obou komorách Parlamentu podpoří ústavní zákon o referendu, na jehož základě by mohli občané rozhodovat o zásadních otázkách vnitřní i zahraniční politiky státu
 2. podpoří takovou změnu Ústavy ČR, která omezí rozsah imunity ústavních činitelů a založí kontrolní působnost Nejvyššího kontrolního úřadu ve vztahu k hospodaření územních samosprávných celků se stáními prostředky
 3. učiní vše pro to, aby Česká republika ratifikovala Římský statut Mezinárodního trestního soudu
 4. budou prosazovat dokončení reformy soudnictví za účelem posílení vymahatelnosti práva,
 5. budou prosazovat přijetí zákona o právní pomoci,
 6. budou prosazovat zlepšení postavení věřitelů vůči dlužníkům v soudním řízení
 7. budou prosazovat právní úpravy, které urychlí zápisy do obchodního rejstříku,
 8. budou prosazovat dokončení rekodifikačních prací v oblasti práva občanského, obchodního, trestního a úpadkového.
 9. dokončí připravovanou reformu ústřední státní správy s cílem zvýšit její funkčnost a efektivnost. Její součástí bude především posílení strategického řízení, dopracování systému státní služby, zavádění výkonnostních auditů a projektového programování veřejných výdajů a průběžně dolaďování vztahů mezi centrem a kraji.
 10. připraví rozpočtové určení daní pro kraje a obce tak, aby byly zajištěny potřeby státu a zároveň měly územní samosprávné celky nutné prostředky pro řešení regionálních problémů
 11. provedou revizi správních agend s cílem jejich zjednodušení pro občany
 12. připraví reformu ústřední státní správy založenou na omezení počtu ústředních správních úřadů a jejich pracovníků
 13. připraví nový stavební zákon zjednodušující územní plánování a rozvoj i stavební řízení

VIII.
Boj s korupcí a kriminalitou

Smluvní strany se zavazují, že:

 1. podpoří zákon o registračních pokladnách s fiskální pamětí a zákon o povinném značení lihu
 2. předloží a prosadí zákon o prokázání původu majetku, podle kterého budou muset všechny fyzické a právnické osoby prokázat, zda majetek nad stanovenou hranici nabyly z legálních zdrojů,
 3. vypracují a uskuteční důrazná opatření proti práci na černo,
 4. budou prosazovat novou zákonnou úpravu střetu zájmů u veřejných činitelů, včetně zavedení jejich povinných majetkových přiznání,
 5. budou prosazovat kroky, vedoucí ke zjednodušení byrokracie, jako cestu k omezení prostoru pro korupci,
 6. předloží nový trestní zákoník, v rámci něhož zavedou trestní odpovědnost právnických osob a zvýšení trestního postihu za násilnou kriminalitu

IX.
Zahraniční a obranná politika

Smluvní strany se zavazují, že:

 1. budou podporovat aktivní a vyváženou zahraniční a bezpečnostní politiku založenou na principech mezinárodního práva a funkčním multilateralismu, jehož pilířem je Organizace spojených národů,
 2. budou nadále podporovat úsilí mezinárodního společenství vedené OSN předcházet ozbrojeným konfliktům a válkám, řešit vzniklé konflikty především mírovou cestou a čelit novým bezpečnostním hrozbám jak vojenskými tak nevojenskými prostředky a nástroji,
 3. budou prosazovat v rámci NATO a EU posilování pásma bezpečnosti a stability ve světě i v bezprostředním sousedství EU,
 4. budou nadále věnovat pozornost realizaci reformy ozbrojených sil jako důležitého komponentu posilování obranyschopnosti země.

V Praze dne .............. 2004

                 
Obsah vydání       26. 7. 2004
26. 7. 2004 Návrh koaliční smlouvy
26. 7. 2004 Vojtěch Jasný: Dítě, dobrodruh a filmař Jan  Čulík
26. 7. 2004 Börkur Gunnarsson: Každé dílo je "cizí". Každá osoba je "cizinec" Jan  Čulík
24. 7. 2004 Česká byrokracie zabránila známému íránskému režiséru, aby přijel do Uherského Hradiště Jan  Čulík
26. 7. 2004 Zdánlivá dvojjazyčnost Letní filmové školy a seznam dalších závad Jan  Čulík
26. 7. 2004 Je nejsvobodnějším médiem Internet? Pro koho? Štěpán  Kotrba
23. 7. 2004 Internetová svoboda a její budoucnost
26. 7. 2004 Jsou neexistující "zemanovci" vlivní nebo bezvýznamní ? Ivan  David
24. 7. 2004 Lex Mašín? Jan  Sýkora
24. 7. 2004 Vrah anebo hrdina, bohužel jsme jedna rodina Štěpán  Kotrba
24. 7. 2004 Státní vyznamenání Mašínům? ANO! Petr  Bísek
23. 7. 2004 "Československo" jako země, kde policie střílí po chodcích Jan  Sýkora
26. 7. 2004 Mexické bezpečnostní špičky si dávají implantovat mikročipy proti únosům Miloš  Kaláb
26. 7. 2004 Eurovolby nebyly zelené Ondřej  Slačálek
26. 7. 2004 Není zeď jako zeď, hlavně, že je tlustá Zdeněk  Moravčík
24. 7. 2004 Deník Guardian je za posledního půl roku na Google News nejpopulárnějším zdrojem zpravodajství
25. 7. 2004 Český sen o českém snu Zdeněk  Bárta
26. 7. 2004 Ministerstvo školství by měl vést odborník Radek  Sárközi
23. 7. 2004 Špidla bude "vykopnut nahoru"?
23. 7. 2004 Zdiskreditovaný spojenec Tonyho Blaira nominován na komisaře EU
24. 7. 2004 Za "tvrdou práci" bude mít eurokomisař plat 600 000 Kč měsíčně
24. 7. 2004 Usáma bin Ladin se šíří jako počítačový virus
23. 7. 2004 Politika - nevstupovat Václav  Dušek
23. 7. 2004 V Británii byly povoleny "designer babies" na záchranu sourozenců
22. 7. 2004 Blair nahradil politiku reklamou Jan  Čulík
1. 7. 2004 Hospodaření OSBL za červen 2004
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech
22. 11. 2003 Adresy redakce
29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů
17. 6. 2004 Provizorní umístění starých archivů

Pád vlády Vladimíra Špidly RSS 2.0      Historie >
26. 7. 2004 Jsou neexistující "zemanovci" vlivní nebo bezvýznamní ? Ivan  David
26. 7. 2004 Ministerstvo školství by měl vést odborník Radek  Sárközi
26. 7. 2004 Návrh koaliční smlouvy   
23. 7. 2004 Špidla bude "vykopnut nahoru"?   
22. 7. 2004 Unie svobody a sociální demokracie: stabilita? Martin  Martínek
22. 7. 2004 Co po washingtonském konsensu? Miloš  Pick, Jaroslav Ungerman
22. 7. 2004 Deset programových priorit Unie svobody Štěpán  Kotrba
22. 7. 2004 Komunisté nebudou za nikoho tahat horké kaštany Karel  Klimša
21. 7. 2004 Předseda je mrtev, ať žije předseda! Jan  Sýkora
21. 7. 2004 Koaliční mechanismy spolupráce Štěpán  Kotrba
18. 7. 2004 Hojdar: "US-DEU nikoho nezastupuje" Štěpán  Kotrba
18. 7. 2004 ÚVV ČSSD: Šéfe, já to beru... Štěpán  Kotrba
17. 7. 2004 Ibl potvrdil, že bylo rozhodnuto zpřístupnit zasedání ÚVV ČSSD novinářům Štěpán  Kotrba
16. 7. 2004 Vážená přítelkyně, vážený příteli... Stanislav  Gross

Socialistická politika a ekonomika RSS 2.0      Historie >
26. 7. 2004 Návrh koaliční smlouvy   
22. 7. 2004 Co po washingtonském konsensu? Miloš  Pick, Jaroslav Ungerman
16. 7. 2004 Vážená přítelkyně, vážený příteli... Stanislav  Gross
15. 7. 2004 Gross: Slibuji, že řadu věcí budeme dělat jinak Štěpán  Kotrba
15. 7. 2004 Vládní krize v Česku: Známá jména, nejasný program Oskar  Krejčí
15. 7. 2004 Nausea (nevolnost) Jaroslav  Pour
7. 7. 2004 Demontáž sociálneho modelu Európy? Ľubomír  Tokár
2. 7. 2004 Sociální stát a globalizace Miloš  Pick
29. 6. 2004 Pád Špidlovy vlády a krize levice Milan  Valach
25. 6. 2004 Vladimír Špidla: "Sociální demokracie na prahu nové civilizační etapy" Vladimír  Špidla

Vláda Stanislava Grosse a politika ČSSD RSS 2.0      Historie >
26. 7. 2004 Jsou neexistující "zemanovci" vlivní nebo bezvýznamní ? Ivan  David
26. 7. 2004 Ministerstvo školství by měl vést odborník Radek  Sárközi
26. 7. 2004 Návrh koaliční smlouvy   
22. 7. 2004 Unie svobody a sociální demokracie: stabilita? Martin  Martínek
22. 7. 2004 Deset programových priorit Unie svobody Štěpán  Kotrba
21. 7. 2004 Předseda je mrtev, ať žije předseda! Jan  Sýkora
21. 7. 2004 Koaliční mechanismy spolupráce Štěpán  Kotrba
18. 7. 2004 ÚVV ČSSD: Šéfe, já to beru... Štěpán  Kotrba
16. 7. 2004 Vážená přítelkyně, vážený příteli... Stanislav  Gross
15. 7. 2004 Vládní krize v Česku: Známá jména, nejasný program Oskar  Krejčí
15. 7. 2004 Nausea (nevolnost) Jaroslav  Pour
15. 7. 2004 Gross: Slibuji, že řadu věcí budeme dělat jinak Štěpán  Kotrba
13. 7. 2004 Karty na stole, Damoklův meč nad hlavou Miloš  Dokulil
12. 7. 2004 Koalice: Podpis vlastní krví aneb konec objímání stromů Irena  Ryšánková
9. 7. 2004 Stoprocentní podpora vládě, která ještě neexistuje, a křesťanský "slib věrnosti" Štěpán  Kotrba