8. 4. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
7. 4. 2004

K Velikonocům II

(Možná se někdo v duchu ptal, o jaký úryvek tu minule pod uvedeným titulkem ZDE šlo. Zhruba před desíti lety bylo odvysíláno sedm rozhlasových relací pod názvem "Sedm velikonočních zastavení", zabývajících se volným převyprávěním událostí Zeleného čtvrtku, v nichž jsem se pokoušel respektovat možné reálie. Protože se první již otištěná část (v BL) po "Prologu" zařízla do 1. kapitoly, z níž zůstalo jen nepatrné torzo, neskromně si dovoluji ještě kousek textu k té "předvelikonoční" atmosféře připojit.)

Pokračování INTROITU (ANEB 1. KALICHA)

To ještě prodlévali učedníci se svým Mistrem na dvoře domu, v němž v jeho horním patře měla proběhnout Zákonem ustanovená večeře. Ježíš, s tou odzbrojující samozřejmostí, která byla nenapodobitelná a která vždy znovu mátla přátele i nepřátele, s nečekaným pousmáním najednou přerušil to ještě pořád trvající tetelivé ticho předchozího času a zničehonic řekl, obraceje se přitom na Šimona Petra a Jidáše, ty dva hlavní organizátory slavnostního večera:"A na víno jste nezapomněli?"

Chtěl zřejmě ještě něco dodat, ale jak teď ze všech rázem sňal ono napětí z očekávaných slavnostních příštích okamžiků a zaplašil tu rituálně očekávanou a již nastavenou niternou pohrouženost, uvolnil hned stavidla běžné --- k ničemu nezavazující --- výmluvnosti. Nejen Šimon Petr a Jidáš chtěli okamžitě začít mluvit, ale i nejeden z dalších učedníků cítil vhodnou příležitost k vnitřnímu uvolnění tím, že by třeba překlenul předchozí patrnou tíseň třeba nějakou narážkou na proslule poněkud těžkopádného Petra. Petr to někdy nemíval lehké mezi ostatními učedníky. Ježíš v chystajícím se příboji hlasů vycítil, že ten uvolněný potenciál hrozí vymknout se jak z původní sváteční radostnosti svátků díků, tak i ze zatím stěží tušené vážnosti a závažnosti příští památečné slavnostnosti. A tak dřív než našla všelijak propletená řeč nějaké své nové a uvolněné řečiště, ještě rychle dodal: "Nu, nechte mluvit Petra!"

A Šimon, řečený Petr, mávl teď už jen do opadajícího šumu rukou, mrkl na Tadeáše, jenž se zrovna opíral o zeď přístěnku a měl se spolu s Bartolomějem starat o to, aby bylo vždy včas víno pro soustolovníky pohotově, a jen zamručel: "Za co mě máte?"

Vmžiku byl Tadeáš v přilehlé místnosti, chopil se společně s Bartolomějem prvé vázy s vínem a oba už směřovali k večeřadlu. Filip, který předtím stál nějakou dobu vedle Bartoloměje, chtěl přitom nějak pomoci, ale na to bylo jaksi najednou pozdě. Ti dva se dostali tak rychle ke schodům do hořejšího patra, že na nějakou další pomoc už nebylo ani pomyšlení. Ty schody nahoru byly hrozně úzké, takže už těm dvěma se nevalně našlapovalo na stupně schodů, natož aby někdo třetí chtěl nějak nádobu přidržovat. Prostorná místnost v hořejším patře domu s vyhrazeným tam hodovním prostorem už na všechny čekala.

"Nuže jdeme!", snad jen pro uspořádání již nastoleného času pronesl Ježíš, a pak už jeden za druhým učedníci vystupovali spolu s Ježíšem po schodech do hořejšího podlaží za vynášenou vysokou a objemnou vázou s vínem.

Ježíš se zastavil až uprostřed, u dlouhého hodovního stolu, při jeho středu, z té jeho delší strany, která lícovala s východní hranou místnosti, mající okenní výklenky. Učedníci se rozestavěli kruhem poblíž jednotlivých večeřadlových lehátek, tak jak to již z dřívějška ustálil zvyk pro obdobné příležitosti, rezervujíce s odstupem jedno lehátko pro Mistra.

A jak tak teď kruhem stálo dvanáct učedníků, náhoda tomu chtěla, že po Ježíšově pravici stál nejblíž Jan a Jakub Zebedeovci. Šimon Petr a jeho bratr Ondřej byli sice Ježíšovi nejblíž z opačné --- levé --- strany, a dokud všichni stáli, nebylo možno se jen tak beze všeho dalšího dohadovat, zda je to méně příznivá strana; jenže kdopak teď --- s odstupem popisu --- zváží, jakým úradkem osudu tomu bylo právě tak?

Vedle Ondřeje pak stál Filip, vedle Filipa mezitím od štoudve přispěchavší Bartoloměj, dále Tadeáš a Šimon Kananejský. Z opačné strany hned vedle Zebedeovců se postavil Tomáš, vedle něho Matouš, dále Jakub Alfeův a Jidáš. Kruh se uzavřel.

***

Pospolitost třinácti byla nyní připravena k slavení hodu beránka. Shon a napětí celého toho dne zůstaly už kdesi za teď zavřenými dveřmi stejně, jako v podvečerních červáncích pomalu zacházející l4. nísan věstil přechod přes neviditelný práh nastalého začátku noci v l5. nísan. Všichni se teď vzájemně začali vítat, přecházejíce vzájemně jeden ke druhému, a tak jak jim to dovolovala vzdálenost od Ježíše, posléze se též všichni, déle než mezi sebou vzájemně, přivítali také obřadněji se svým Mistrem.

Konečně začal okamžik k zasvěcení svátku zvláštní modlitbou, "kidduš" zvanou, po níž měl být požehnán první kalich. Třináct vyleštěných kalichů stálo na hodovním stole, všechny měděné, plýtké, s okrajem do tvaru liliového květu. Teď, pro nalévání vína, bylo dobré, že zrovna zas stáli vedle sebe ti tři, kteří se předtím dole jako prví chápali práce s přenášením vína. Bartoloměj a Filip opatrně nakláněli vázu s vínem, a Tadeáš přidržel prvý pohár, který předtím obřadně a s nelíčenou vážností přejal mezi těmi třinácti se stolu a jenž postavením byl určen pro Mistra; poněvadž jinak ničím --- kupodivu ničím --- mezi ostatními poháry nevynikal. Aby se urychlilo nalévání vína, vznikl najednou řetěz rukou přebírajících plné poháry od Tadeáše a podávajících poháry dosud prázdné.

Brzy bylo všech třináct pohárů připravených k obřadu prvního kalicha. Všech třináct účastníků společenství stálo v kruhu kolem hodovního stolu, Ježíš poněkud více uvnitř tohoto seskupení, neboť Šimon Petr s anem za ním v úctě kruh uzavřeli. Chabura se chystala k zasvěcení svátku. Modlitbou, jak bylo obvyklé. Rozhovorem s Hospodinem. Neboť modlitba je svým projevem rozhovor. Nebo spíše pokus o vzbuzení boží pozornosti vůči sobě. A má-li vůbec takový pokus o společenství s Bohem být účinný, nemá-li být pouze svatokrádežným vnucováním vlastních proseb svrchovanému Otci, měla by modlitba být pouze pokorným snažením, jež by s neobratností člověku vlastní hledalo k Bohu cestu prostřednictvím nesměle naléhavého dožadování se zjevení boží vůle, aby prosící mohl objevit v sobě pochopení případného božího poselství a ve stavu osobní nouze chtění toho, co snad je tušenou boží vůlí. V běžných situacích je i nouze běžná, a modlitba je předem dána, obsahem i formou. Je-li hlas času znějící ozvěnou v srdci člověka nějak nejistý, je to mnohem horší, pro vzývajícího i pro jeho případnou modlitbu. Neboť kdožví zda se Hospodin může spokojit s výrazem abstraktní úzkosti, když moudří říkávali, že snad je hluchý k tápavým narážkám na nepříznivou sudbu. Kdožví!

***

Učedníci již čekali na to, kdy konečně Ježíš pozvedne ruce k nebesům a započne se zasvěcující modlitbou. Už dříve se naučili jednoduchý hold Hospodinovi, začínající slovy "Otče náš", v němž se sice s výrazem osobní potřeby prosí Bůh o to, aby přišlo jeho království, ale hned vzápětí jsou pokorná slova "buď vůle Tvá"...

Ježíš zřejmě --- v tom pohroužení do vlastního nitra ---nespěchal se započetím obřadu, jehož význam měl tak dalekosáhle přesáhnout danou chvíli. Posléze zvedl pomalu, a snad váhavě, své ruce vzhůru, dlaněmi k nebesům, jako by do nich měl nabrat nějaký dar. Zároveň pozvedl i své oči vzhůru, tam, kde bylo možno tušit kůry andělské a svrchovaného Boha veškerenstva, a --- k překvapení všech přítomných --- nezačal velebným "Otče náš", jako při nejednom předchozím vzývání Hospodina, nýbrž svým hladícím hlasem zanotoval:

"Dobrořeč, má duše Hospodinu!"

A učedníci, ještě poněkud zmateni zlomem v očekávání, už druhým v průběhu nastalého večera, se přidali se svými hlasy:

"Hospodine, Bože můj, jsi neskonale velký,

oděl ses velebnou důstojností.

Halíš se světlem jak pláštěm,

rozpínáš nebesa jako stanovou plachtu."

A dále, stejně velebně, pokračoval text, který trochu připomíná --- poukazem na tvůrčí sílu Hospodinovu --- začátek První knihy Mojžíšovy. Jenže v žalmu --- stočtvrtém podle tradičního řazení --- je víc básnivosti a méně suchého popisu samotného díla vyvěrajícího z Hospodinova stvoření.

"Dáváš růst trávě pro dobytek

i rostlinám, aby je pěstoval člověk,

a tak si ze země dobýval chléb."

A teď, když už dávno všechny sladil rytmus zpěvného přednesu, následujícími verši, ještě než začal, v předehře se prostřel do tváří při navyklém sledu rozjímání úsměv:

"Dáváš víno pro radost lidskému srdci,

až se tvář leskne víc než olej;

chléb dodá lidskému srdci síly."

Hold Hospodinu pokračoval. Žalm jako ustálená forma modlitby střídal obrazy, tak jako se střídají den za dnem nebo jedna práce střídá druhou, bez valného překvapení, jako když jde život svým navyklým rytmem.

***

Blížil se verš dvacátý sedmý...

                 
Obsah vydání       8. 4. 2004
7. 4. 2004 "40 osob usmrceno" při americkém útoku na iráckou mešitu
8. 4. 2004 Co může na ČR zajímat občany západních zemí? Jan  Čulík
8. 4. 2004 Sebrané vytáčky Kamila Čermáka Jan  Čulík
8. 4. 2004 Los Angeles Times: Pán prstenů je absolutní nuda
8. 4. 2004 Co je příčinou světového antiamerikanismu?
8. 4. 2004 Kde jsou lidé hloupější, v ČR nebo v Británii? Jan  Čulík
8. 4. 2004 ČR patří k zemím EU s nejnižším počtem vysokoškolsky vzdělaných občanů
8. 4. 2004 Británie: pravicový tisk posedlý obavami z východoevropských přistěhovalců Jan  Čulík
8. 4. 2004 Politováníhodný výhřez mravní a intelektuální invalidity Petr  Kužvart
8. 4. 2004 Polemika s Petrem Kužvartem o dopravě (nejen) v Praze Jan  Bláha
8. 4. 2004 Pan Axamit to má pěkně promyšlené Dalibor  Žůrek
8. 4. 2004 Právo na rodinu, aneb o čem odpůrci potratů nemluví Tomáš  Klas
8. 4. 2004 Ivan Jaroslav  Hutka
8. 4. 2004 Španělsko, Evropa a pan Bush Immanuel  Wallerstein
8. 4. 2004 Resonance UK 104,4 FM live
8. 4. 2004 Entente cordiale: je to láska nebo nenávist ? Jana  Roy
8. 4. 2004 Speciální hospodářská zóna Východ: požehnání nebo prokletí?
8. 4. 2004 Týden Pesachu a Velikonoc
7. 4. 2004 K Velikonocům II Miloš  Dokulil
7. 4. 2004 K Velikonocům I.... Miloš  Dokulil
7. 4. 2004 Čeká dnešní islám na svého Jana Křtitele? Martin  Škabraha
7. 4. 2004 Chcete učit češtině na Glasgow University?
7. 4. 2004 Deníček sněmovní panny XVI. Alexandra  Virgová
7. 4. 2004 O bulvarizaci médií Jan  Čulík, Václav  Žák, Radko  Kubičko
7. 4. 2004 Skutečné informace o Černobylu
7. 4. 2004 Černobyl vedl k obrovskému zvýšení radiace na českém území
7. 4. 2004 Pomalost Radek  Mokrý
7. 4. 2004 Iráčtí emigranti podávali falešné informace
7. 4. 2004 Jak jsem náhodou nezemřel v letadle společnosti ČSA Jan  Čulík
7. 4. 2004 Proti ČSA je vedena v médiích kampaň
7. 4. 2004 S perutěmi ČSA
6. 4. 2004 Neuvěřitelně špatné služby ČSA
7. 4. 2004 Pane Čulíku, jakou náhodou jste nezemřel?
7. 4. 2004 Víra v porozumění a dorozumění nemá šanci?
6. 4. 2004 Nedělní závada na letadle Boeing se nedala předvídat
6. 4. 2004 Závada na letadle: Jak to vidí člen letecké posádky
6. 4. 2004 Pozadí rwandské genocidy
31. 3. 2004 Chcete studovat v Británii pro získání titulu PhD v oblasti středoevropských studií?
29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů
22. 11. 2003 Adresy redakce
7. 4. 2004 Hospodaření OSBL za březen 2004

Rituály - co židy, křesťany a muslimy rozděluje a co je spojuje RSS 2.0      Historie >
8. 4. 2004 Týden Pesachu a Velikonoc   
7. 4. 2004 K Velikonocům I.... Miloš  Dokulil
7. 4. 2004 K Velikonocům II Miloš  Dokulil
5. 4. 2004 Velikonoce 2004 tak hezky česky... Ivo V. Fencl
6. 3. 2004 Purim mezi dobrem a zlem Štěpán  Kotrba
19. 12. 2003 Chanuka   
25. 10. 2003 1424: Chvála budiž Bohu, který ukončil měsíc šacbán a započal měsíc ramadán   
23. 9. 2003 Equinox čili stejný den a stejná noc Štěpán  Kotrba
14. 7. 2003 Korán - co obsahuje i z křesťanství a judaismu   
16. 6. 2003 16. 6. - Father's Day Štěpán  Kotrba
6. 6. 2003 Šavuot   
30. 4. 2003 Čarodějnice mezi námi   
30. 4. 2003 Satanova církev - Sabat Jules  Bois
30. 4. 2003 Kniha Belialova - teória i prax satanskej mágie   
24. 4. 2003 Za velikonocemi Darius  Nosreti

Velikonoce RSS 2.0      Historie >
8. 4. 2004 Týden Pesachu a Velikonoc   
7. 4. 2004 K Velikonocům I.... Miloš  Dokulil
7. 4. 2004 K Velikonocům II Miloš  Dokulil
5. 4. 2004 Velikonoce 2004 tak hezky česky... Ivo V. Fencl
28. 12. 2003 Fundamentální člověčí touhy Zdeněk  Bárta
22. 8. 2003 Slovanská výspa trnem v saském oku Jaromír  Kohlíček
24. 4. 2003 Za velikonocemi Darius  Nosreti
18. 4. 2003 Velikonoce - po stopách Ježíšových Štěpán  Kotrba
18. 4. 2003 Tři hodiny odpoledne   
17. 4. 2003 Velikonoce jsou výzvou pro všechny generace Ivo V. Fencl
16. 4. 2003 Pesach 5763:
Stvoření mých rukou se utopilo v moři a vy chcete zpívat píseň?
Štěpán  Kotrba
16. 4. 2003 Velikonoční zajíčci z krmiva pro dobytek Radek  Mokrý