12. 9. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
12. 9. 2007

POCHYBY PRÁVNÍKA

Válka proti terorismu: stala se již lidská práva přežitkem ?

Díky pozvání USIA na Kolumbijskou universitu jsem byl v roce 1988 fakticky začleněn do americké kampaně boje za dodržování lidských práv.

Začal jsem tam spolupracovat mj. s  Vratislavem Pěchotou, jedním z jejích spolutvůrců, jejímž prostřednictvím USA donucovaly SSSR k mocenským ústupkům doma i ve světě. A prezentované v  díle tehdejšího předsedy vládního Výboru pro lidská práva Louise Henkina „International Law“. Díky Pěchotou podporovanému nápadu (mj., o jeho úmrtí jsem se před dvěma roky dozvěděl zde v Čechách než od jeho syna z New Yorku) Amerika „jen“ kampaní za lidská práva natolik svázala Sovětský svaz, že bez jediného „humanitárního“ výstřelu kapituloval...

Ale i Amerika si lidskými právy poněkud svázala ruce. Zejména tam, kde svoje zájmy neprosadí jinak, než tradičně - silou.

V tomto názoru mne utvrdila zdánlivá, až úsměvná maličkost při opětovné stáži na „Kolumbii“ v roce 1996, když jsem zjistil, že z různých „ústředí“ pro studium lidských práv na School of International Affairs, zůstalo pět let po zániku SSSR jen „Center for study of USSR“.

A tak když G. W. Bush před Kongresem 20.září 2001 vyhlásil všem, „co nejdou s nimi“ „kampaň boje proti terorismu“, jsem si nemohl nepoložit otázky, zda tím jeho administrativa :

  • definitivně nahradila kampaň za lidská práva, odstartovanou Carterovou administrativou v polovině sedmdesátých let,
  • 2.a zda nová kampaň svým cílením přinejmenším nepovede k přehodnocení východisek mezinárodně právního systému ochrany lidských práv.

Zaměření na tyto otázky by mělo odhalit podstatu „kampaně boje proti terorismu“, která je od svých počátků prostřednictvím médií převážně zastírána. Především tak, aby veřejnost neodmítala excesy, které jí ve vztahu, zejména k mezinárodnímu právu a lidským právům, provázejí.

Jen pro názornost. Na jedné straně stojí osamocené konstatování odborníka na mezinárodní právo prof. Pěchoty, který pro české vysílání BBC v květnu 2004 označil případy z Abú Ghrajb za mučení, a nepřímo odsoudil to, že "Ženevské úmluvy byly porušeny“.

A na druhé straně médii soustavně šířený vzor „občanského postoje“, jaký lze nalézt již např. v čísle 42/2001 Reflexu: „Sedmého října 2001 vstoupil svět......do války s terorismem......Lze vůbec dodržovat zásady Ženevské konvence v nadcházejícím boji s (tímto)nepřítelem ...?

Vlastní řešení úvodních dvou otázek lze spatřovat v nalezení odpovědí na následující problémy :

1. Co je označováno za příčinu terorismu v rámci kampaně Bushovy administrativy „ boje proti terorismu“ ?

Pramenem informací jsou především klíčové dokumenty US provenience, zejm. Národní bezpečnostní strategie USA z roku 2002 a 2006, ale i projevy G.W.Bushe, zejména ve vojenské akademii ve West Point.

Podle výchozí teze kampaně „boje proti terorismu“ „terorismus vyrůstá z politického odcizení, zlosti na ostatní, ze subkultury konspirace a falešných informací a z ideologie, která ospravedlňuje vraždění“.

To je však v nejlepším případě jen pověstný vrchol ledovce. Prostředí, z něhož vzniká terorismus, a rekrutují se teroristé, představují totiž konkrétní sociálně-ekonomické, historické a mocenské podmínky reálných společností. Bída nebo blahobyt, zaostalost nebo vyspělost, závislost nebo svrchovanost.

Proč tyto faktory zmíněná teze opomíjí?

Aby se tak odpovědnost za projevy terorismu, což jsou kriminální delikty jednotlivců, a spadající do kompetence řádných soudů, mohla přenést na konkrétní politické režimy, tj. na celé státy, a které lze poté „preemptivně“ napadnout ?

2. Co je označováno za příčinu terorismu v rámci mezinárodního práva lidských práv ?

V tomto případě se odkazuje na obecně uznávanou příčinu, vyjádřenou již ve „Všeobecné deklaraci lidských práv“. Totiž nebudou-li lidé zbaveni nouze a důsledků porušování lidských práv, bude jedinec donucen uchylovat se i k odboji.

Připomínám, že v  době vzniku tohoto dokumentu měli jeho autoři v živé paměti to, jak Němci označovali za války odbojáře za teroristy.

3. Jaké metody k eliminaci terorismu zakládá kampaň „boje proti terorismu“ ?

Metody eliminace terorismu, generované kampaní Bushovy administrativy, jsou založeny na „priorizaci“ represe.

Budiž. Ale s ohledem na to, že se jedná o kriminální delikty jednotlivců by akty represe měly v rámci zákona uplatňovat policejní orgány a řádné soudy.

Namísto toho „kampaň“ vychází z principu jednostranného použití vojenské síly mezi státy, a to dokonce jako primární zásady k odvracení hrozeb teroristických akcí.

Nutno si také povšimnout forem těchto metod. Na počátku třetího tisíciletí, po historické éře kampaně boje za dodržování lidských práv, se formy metod kampaně „boje proti terorismu“ vyznačují prvky právního nihilismu a barbarizace právního vědomí. Podněcováním násilnického primitivismu westernového ražení, týráním a mučením...

Mohla se však teze „preemptivního úderu“ před veřejností prosadit, kdyby jí nepředcházely emotivně vypjaté návody brutálních metod likvidace teroristů? Nota bene v atmosféře opakovaných televizních záběrů lidí, kteří jako menší zlo volili sebevražedný skok z okenní římsy „dvojčat“ v New Yorku?

Supervelmoc byla krvavě zasažena, před jejím šíleným hněvem bylo lépe v tichosti ustoupit. Jakož i před jejím, mezinárodní právo popírajícím nárokem, že zdůvodnění, rozhodnutí a realizaci násilné změny jakéhokoli režimu je přisouzeno než jí samotné. A k jehož ospravedlnění jí postačí pouze její tvrzení o existenci protivníkových rozvinutých ničivých schopností, jak to bylo uplatněno při útocích na Afghánistán a zejména Irák.

4. Jaký postup je vytyčen k eliminaci terorismu v rámci mezinárodního práva lidských práv?

Jde o kontrast, neboť je založen na naplňování lidských práv. Nikoliv hrůz války. Připomínají se zásady mezinárodních paktů z šedesátých let, zejména pak „Deklarace o pokroku a rozvoji v sociální oblasti“ z roku 1969 nebo „Deklarace o právu na rozvoj“, z roku 1986. Jejich řešení vycházejí z provázanosti mezinárodní bezpečnosti a sociálního pokroku, odstraňování příčin chudoby, hladu a ponížení, války a okupace. To jest i faktorů objektivně podmiňujících i vznik terorismu.

5. Kam směřuje, a s jakými riziky a výsledky, kampaň „boje proti terorismu“?

Její kritika upozorňuje na rizika ve dvou rovinách - jednak vůči jiným státům, a jednak dovnitř občanské společnosti.

Ve vztazích mezi státy se doporučuje zkoumat prolínání kampaně „boje proti terorismu“ s postojem Bushovy administrativy interpretujícím vítězství USA ve studené válce jako „okamžik příležitosti“.

A to ve spojitosti s úvahami o tom, že jaderné síly USA jsou schopné preventivního odzbrojovacího úderu proti Rusku a Číně. Jenž by zničil jejich odstrašující jaderný arzenál a jeho případné zbytky by zachytila protiraketová obrana (PRO).

Nejsou to pak obavy Ruska z možné agrese, demaskující konečný, strategický cíl „kampaně“? Když upozorňují, že USA kamuflují budování uvedeného systému PRO právě rétorikou obrany před teroristy a „darebáckými státy“, či-li kampaní „boje proti terorismu“?

Rizikům kampaně působícím dovnitř občanské společnosti dominuje tzv.“Vlastenecký zákon“ z 26.10.2001. Jenž podle jeho kritiků umožňuje omezovat lidská práva a je v rozporu se čtvrtým dodatkem Ústavy USA, zaručujícím svobodu od neodůvodněného sledování.

6. Je kampaň „boje proti terorismu“ kompatibilní procesům udržení a rozvoje dosaženého standardu ochrany lidských práv?

V odpověď se doporučuje zkoumat konkrétní výsledky a efekt šest let trvající kampaně „boje proti terorismu“, a to zejména ve vztahu k lidským právům.

A komparovat je s analýzami zpráv o stavu lidských práv, jako např. zprávou „Human Rights Watch“ ze 24.1.2006. Z ní vyplývá, že mučení a špatné zacházení se staly úmyslnou součástí „kampaně“. Takové zprávy upozorňují přinejmenším na kontraproduktivnost metod kampaně s tím, že pokud jsou ilegální, tak to jen podněcuje další projevy terorismu.

Mnohem závažnějším efektem „kampaně“ jsou projevy faktického odklonu od dosažené faktické úrovně respektování lidských práv. Důvod je vysloven již v úvodu.Je to totiž řada kategorií lidských práv, které komplikují realizaci této kampaně.

Kontradiktorní vztah kampaně „boje proti terorismu“ a kampaně za prosazování lidských práv (do kterých se především ve svém počátku halila) dokazují např. postoje britského premiéra. Např. když na sklonku dubna 2006 obvinil zastánce lidských práv z toho, že „ztratili kontakt s obyčejnými občany“. A přišel s tím, že první svobodou je bezpečnost.

Podle repliky známého sociologa Ralfa Dahrendorfa tak ale svoboda nebude právem jedince určovat svůj vlastní život, nýbrž právem státu omezovat osobní svobodu ve jménu jím definované bezpečnosti. Což zároveň označuje za začátek nového autoritářství.

Anebo když ve stejné době britský ministr obrany požadoval revizi Ženevských konvencí, neboť podle jeho názoru válečná pravidla z dvacátého století už nepostačují.Posilují mír a chrání svobodu... (na rozdíl od Bushova generálního prokurátora Gonzálese, který mu je již v roce 2002 doporučoval ignorovat).

Přičemž tento trend určitého odvracení se od lidských práv prokazuje např.úsilí britské vlády z jara 2007, směřující proti Chartě základních lidských práv tzv.„Euroústavy“, a částečně zahalené do snah o výjimky z jejich dodržování.

Z naznačených odpovědí na uvedené otázky lze tak přisvědčit konstatovaní, že kampaň „boje proti terorismu“ v pojetí Bushovy administrativy nahradila kampaň za lidská práva především tam, kde Amerika svoje zájmy neprosadí jinak, než tradičně silou.

Bohužel ale svým strategickým cílením tato kampaň deformuje východiska mezinárodně právního systému ochrany lidských práv. A diskredituje je všude tam, kde se prosazuje ve jménu jejich ochrany.

Je tak otázkou, nakolik i v případě budoucího ústupu od ní se stane možnou revitalizace kampaně za dodržování lidských práv.

Neboť v dobách, kdy USA v celosvětovém měřítku prosazovaly tuto kampaň a respektovaly související konvence a autoritu OSN, byl terorismus ve světě, při porovnání s dneškem, prokazatelně na ústupu.

                 
Obsah vydání       12. 9. 2007
12. 9. 2007 Peklo na zemi
12. 9. 2007 Zemřela Anita Roddick, kapitalistka se svědomím
12. 9. 2007 Nechápu Michal  Mašín
12. 9. 2007 Potůček: radar škodit nebude ! Štěpán  Kotrba
12. 9. 2007 Válka proti terorismu: stala se již lidská práva přežitkem ? Jaroslav  Kuba
12. 9. 2007 Svět se změnil - 11.9.2001 Antonín  Hubený
12. 9. 2007 Výklady demokracie: Za dvě generace bude lépe Wenzel  Lischka
12. 9. 2007 Soumrak utopií - druhá část Zdena  Bratršovská, František  Hrdlička
12. 9. 2007 Spolkový ústavní soud podpořil platby veřejnoprávním sdělovacím prostředkům Richard  Seemann
12. 9. 2007 Poznámečka k volebnímu právu muslimek Lenka  Vytlačilová
12. 9. 2007 Zbytečná patálie Václav  Dušek
12. 9. 2007 O posledních věcech Miroslav  Florian
11. 9. 2007 Bude znamenat Klausova porážka pád kabinetu? Štěpán  Kotrba
11. 9. 2007 Krokodýlí slzy nad cenami taxikářů Stanislav  Křeček
10. 9. 2007 Skandálně manipulativní průzkum veřejného mínění
11. 9. 2007 Modernizace ČSSD Josef  Vít
11. 9. 2007 Ta sebedůvěřivá média! Miloš  Dokulil
11. 9. 2007 Čistá voda ve Střední Asii díky Čechům Petr  Kment
11. 9. 2007 Zastánci rozpadu Belgie hledají vzor v bývalém Československu Ivo  Šebestík
11. 9. 2007 Britští konzervativci: Bohatství a status celebrity vás neučiní šťastnými
11. 9. 2007 Roš hašana 5768: Kniha života a kniha smrti - aneb kdy odhodit své hříchy do proudu času

Útok na USA, Afghánistán, Irák RSS 2.0      Historie >
12. 9. 2007 Válka proti terorismu: stala se již lidská práva přežitkem ? Jaroslav  Kuba
1. 9. 2007 Britský armádní šéf zaútočil na USA, že ohledně Iráku "intelektuálně zbankrotovaly"   
23. 8. 2007 Bush: Dokud budu prezidentem, "největší síla pro osvobození člověka, jakou kdy svět poznal" z Iráku neodejde   
22. 8. 2007 Guantánamo: "mnoho pistáciových oříšků či Coca-Coly" Jiří  Hudeček
21. 8. 2007 Britové plánují odchod z Iráku, Američané jsou rozhněváni   
15. 8. 2007 Sebevražední atentátníci usmrtili v Iráku nejméně 175 osob   
13. 8. 2007 Fáma nebo skutečnost?   
13. 8. 2007 Bude zničena pleněním irácká státní knihovna?   
13. 8. 2007 Rodiny vojáků žijí v hrůze, zatímco Amerika pilně nakupuje   
10. 8. 2007 Američané zabíjejí v Afghánistánu civilisty   
7. 8. 2007 Američané "ztratili" v Iráku 190 000 zbraní   
6. 8. 2007 Americký viceprezident Dick Cheney údajně připravuje teroristický útok v USA Jakub  Rolčík
31. 7. 2007 Zmatek v překladech anebo "jemné rozdíly"? Štěpán  Kotrba
31. 7. 2007 Amerika prodá na Blízký východ obrovské množství zbraní   
27. 7. 2007 Válka mezi USA a Evropou začala Štěpán  Kotrba

Asymetrická válka a to, co nazýváme terorismem RSS 2.0      Historie >
12. 9. 2007 Válka proti terorismu: stala se již lidská práva přežitkem ? Jaroslav  Kuba
18. 5. 2007 Putin je opět zatracován pro odpor k Sorosovým nečistým praktikám Hugo  Fibiger
25. 1. 2007 Islám jako ideologická zbraň v rukou Západu Daniel  Veselý
16. 1. 2007 Vějička evropské lidskoprávní politiky a vějička boje proti terorismu Štěpán  Kotrba
15. 11. 2006 Boj proti terorismu: Novodobý hon na čarodějnice Jakub  Rolčík
25. 9. 2006 Trendy globálního terorismu: drtivé dopady války v Iráku Štěpán  Kotrba
23. 9. 2006 Atta je opět v Praze? Štěpán  Kotrba
23. 9. 2006 Teroristický útok musí mít novinářskou hodnotu Jan  Čulík
23. 9. 2006 Chirac vyšetřuje údajnou bin Ladinovu "smrt"   
9. 9. 2006 Konspirační teorie, anebo alternativní verze událostí? Michal  Brož
8. 9. 2006 Česká vojenská rozvědka přiznává, že Al-Kajda měla sloužit proti Rusům Štěpán  Kotrba
7. 9. 2006 Dotčení -- terorem postižení i samotní teroristé Egon T. Lánský
4. 9. 2006 Ptačí chřipka Ivana Gabala Štěpán  Kotrba
20. 3. 2006 Česká televize uvádí na pravou míru... Štěpán  Kotrba
11. 3. 2005 Neoliberální plíživý převrat a smrt demokracie podle Noreeny Hertzové Stanislav  Heczko

Armáda, policie a lidská práva RSS 2.0      Historie >
12. 9. 2007 Válka proti terorismu: stala se již lidská práva přežitkem ? Jaroslav  Kuba
10. 9. 2007 Policisté budou muset zmlátit Karla Gotta Dalibor "Exx" Záhora
21. 6. 2007 Podivná historka. Nevím o nikom, kdo by jí věřil. Petr  Wagner
11. 5. 2007 Dozvuky 1. máje 2007: Oznámení o skutečnostech nasvědčujících spáchání trestného činu zneužití pravomoci veřejného činitele Štěpán  Kotrba
16. 1. 2007 Vějička evropské lidskoprávní politiky a vějička boje proti terorismu Štěpán  Kotrba
24. 2. 2006 Británie zadržuje osoby podezřívané z terorismu v "kafkovském světě"   
19. 8. 2005 Neobčané v Evropské unii Oskar  Krejčí
19. 8. 2005 Kde doopravdy končí svoboda Ivo  Železný
18. 8. 2005 Pendrekový zákon Made in Bublan: Důvodová zpráva   
2. 7. 2004 Aubonne 2003: Tak trochu jiný terorismus Pavel  Houdek
15. 6. 2004 "Boj proti terorismu" jako marketingový tah - malá, česká verze Petr  Šafařík
15. 3. 2004 Britští vězni z Guantánama: Američané porušují lidská práva   
22. 10. 2003 Sloboda prejavu v období boja proti terorizmu Adrian Peter Pressburg