10. 11. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
11. 11. 2006

Virtuální bohoslužba nejen pro ty, kteří neumějí odpustit

Povýšená nízkost a ponížená lidskost

Čtení: Filip. 2, 5-11 ; Kázání: Matouš 23, 12

Jedna prastará židovská moudrost říká: Člověka poníží jeho povýšenost, kdežto kdo je poníženého ducha, dojde slávy (Př 29,23). Ježíš tuto myšlenku mnohokrát opakoval v situacích, kdy se setkával s lidskou pýchou, nadutostí, rivalitou, mocenskými ambicemi, jako třeba v tomto dvanáctém verši třinácté kapitoly Matoušova Evangelia, když kritizoval náboženskou nabubřelost farizeů a zákoníků. Ježíš však tuto moudrost nerecituje jako citovala satuninovská teta Kateřina přísloví, totiž aby jím utloukal své okolí.

Ani ji neříká jako takovou tu vyčpělou útěšnou frázi typu: Však na pány taky jednou dojde! Či: Sedávej panenko v koutě, budeš-li hodná, najdou tě!

To znamená: není to návod k trpnému snášení těžkého osudu, ani k poněkud škodolibému očekávání jakési satisfakce shůry. Ježíšovi je tato moudrost něčím jiným. Je to návod k aktivnímu, smysluplnému, plnému životu. Aktivnímu, pamatujme si to slovo, ještě se k němu budeme vracet. Ježíšovi je tato moudrost přímo axiomem jeho evangelia.

Text Pavlova dopisu Filipským velmi přesně vystihuje, oč Ježíši jde. Pokusme se Pavlův text sledovat slovo od slova. A než se do poněkud náročné exegese tohoto textu pustíme, odfoukněme si na chvilku popisem několika dobových reálií, aby nám ten rozbor nezněl tak odtažitě teoreticky.

Kolem roku 50, tedy asi dvacet let po Ježíšově smrti, zakládá Pavel v makedonském městě Filippy první křesťanský sbor na evropské půdě. Sbor se skládal většinou z křesťanů, kteří neměli za sebou židovskou tradici. K tomuto společenství Pavla poutalo zvlášť vřelé pouto -- však také dopis, který píše pravděpodobně z římského kriminálu kolem roku 63 je nazýván "zamilovaným dopisem".

Slavná je dramatická příhoda, kterou tam spolu se svými spolupracovníky zažil: když chodili po městě, neustále je den za dnem pronásledovala jakási otrokyně, věštkyně, která volala: Toto jsou služebníci nejvyššího Boha, zvěstují vám cestu ke spáse".

Pavel nestál o reklamu tohoto druhu, poněkud bláznivou a hysterickou, a tak tuto ženu její bláznivosti zbavil. To ale nazlobilo majitele této otrokyně, protože přišel o dobrý kšeft z jejího předpovídání budoucnosti, a tak Pavla nařkl z buřičství a vyvolal kvůli němu pouliční nepokoje. Městští soudci se moc nepárali s právními souvislostmi, Pavla spolu s jeho spolupracovníky nechali zbičovat a dali zavřít do vězení. Přišlo však zemětřesení, narušily se zdi kriminálu, a Pavel s ostatními měli příležitost uprchnout. Neudělali to ale, odmítli toto nedůstojné řešení a veliteli věznice, který ručil za vězně svým krkem, tím zachránili život.

Všimněme si: Pavel s ostatními nevolí pasivní, ale aktivní řešení své zdánlivě beznadějné situace. Aktivitou by nebyl útěk, to by bylo pasivní přijetí vnucených mu okolností. Svobodnou aktivitou je naopak setrvání v místě. Pavel se nechá klidně ošetřovat a hostit v domě konsternovaného bachaře, ze kterého udělala absurdnost (v jeho vidění světa) Pavlova chování křesťana.

Ráno vzkázali soudci do kriminálu, že Pavel se svými lidmi jsou volní a mohou odejít. A zase -- Pavel nereaguje pasivně, nenechává si vnucovat pravidla hry, ale donutí soudce poukazem na svá práva římského občana, že se přišli pokorně omluvit. Opět aktivita -- kéž bychom dokázali být vždy takto důslední ve vymáhání si svých občanských práv!

Po tomto epickém intermezzu, které bylo důležité pro ilustraci toho, jak ve svém vlastním životě jednal apoštol Pavel se pusťme do slíbené exegeze jeho textu.

Pavel z kriminálu -- nyní již toho římského, ze kterého se už nedostal, neboť byl zřejmě sťat (jako římský občan nesměl být ukřižován) - přesvědčuje své přátele ve Filippách, aby byli svorní, aby se nedali ovládat ctižádostí ani ješitností ale aby se v pokoře pokládali navzájem za důstojnější sebe. Aby, a to už přichází náš text, měli mezi sebou kristovské smýšlení. A hned začne vysvětlovat, co tím míní:

Nejprve: Ježíš byl způsobem svého bytí roven Bohu. Byl en morfh Qeou. Čeština je trochu nemotorná pro vyjádření toho, oč jde. Musíme si vypomoct opisem: morfh, způsob, forma, je to, co vyjadřuje danou bytost, je to osobní identita, v tomto případě jakýsi nebeský občanský průkaz, pečetní prsten, průkaz VIP. Kristus byl tedy, říká Pavel, stejného charakteru, stejné přirozenosti jako Bůh.

Tyto atributy božství však Ježíš nevyužil, nevnímal je jako své přirozené právo, ale dobrovolně a aktivně se své identity vzdal. A co je důležité, právě proto, že byl en morfh Qeou že byl stejné přirozenosti jako Bůh se této přirozenosti vzdal. Být jako Bůh znamená nelpět na svém, neubírat druhým, nebýt na jejich účet, ale dávat. Je to otevřená, nabízející dlaň dávající sebe sama bez hranic.

Dále: Sám sebe zmařil, doslova: vyprázdnil sám sebe. Připravil se o úspěch, o slávu, o postavení. Být jako Bůh znamená vyprázdnit se, dát všecko, vydat se, dát se. Trochu to připomíná psychologický termín burn out syndrom, vyhoření, dání se, až je z toho člověk prázdný jako po požáru. Je tu poeticky řečeno, že šlo o pokoření se až na dno, neboť:...přijal způsob otroka. Zde je opět slovo morfh , způsob. Způsob boží si Ježíš nechtěl přivlastnit, uzurpovat, nezakládal si na něm, ale vydal se. Postavil se aktivně do otrocké služby. Janovo evangelium to vyjádří příběhem o tom, jak Ježíš omýval svým učedníkům nohy. Říká to hodně o souvislosti služby Bohu a službou lidem -- službou lidem se slouží Bohu.

Dále: Stal se člověkem, a jako takový se pokořil, jsa poslušný až do smrti, a to smrti kříže. Až do krajnosti. Jde o vydání se až do konce, do dna. Smrt na kříži je ještě umocněním smrti jako takové. Je nejen velmi bolestivá, ale je ponižující. Tak umírali otroci a zločinci. A ještě hůře pro Židy -- pro ně je smrt "na dřevě" znakem zavržení od Boha, zatracení. Je to znak nejnižšího možného sestupu, největšího možného protikladu k původní rovnosti Bohu.

Nyní vstupujeme do druhé poloviny textu, související s první a přece radikálně odlišné. Jsou to verše o vyvýšení. Mění se i subjekt akce: v první části byl subjektem Ježíš, pokořující se a vydávající se, nyní je subjektem Bůh, který Ježíše vyvyšuje.

Tedy: A proto jej Bůh povýšil a dal mu jméno nad každé jméno. Jde o to, čemu jsme si zvykli říkat vzkříšení. Kristus, který sám svůj život dal, je vzkříšen. Smrt nemá poslední slovo, je poražena. A jméno, které dostal, to není nějaké nezávazné označení, ale vyjadřuje identitu člověka. A to jméno je kurios, Pán, označení pro Boha. Ten ponížený opět nabývá charakteru Boha, stává se Bohem. Dobrovolně se pokořující má identitu Boha. Boží identita je pokora.

Obecná, možná podvědomá představa o Bohu je o Bohu mocném, o tom, který zůstává "na nebesích". Ježíš tuto představu prolamuje. Zatímco člověk touží jít stále výš, touží být rovný Bohu -- viz mýtus o Adamovi -- Ježíš, ačkoliv byl jako Bůh, si božství nejen nenárokoval, ale vyšel pokorně lidem vstříc -- sestoupil až a dno. K pokoře jsou vyzýváni i adresáti dopisu, Filippenští, a tedy i my dnes. Jsme vyzýváni k postoji pokory, nelpění, vydávání se, vyprázdnění, jako opaku seberealizace, kariérismu, držení postů za každou cenu.

Ale pamatujme na to slovo aktivní. Pisatel našeho textu, Pavel, byl svobodný, vzdělaný, z domova zámožný muž, římský občan. Vzpomeňme na jeho chování v kriminále a před soudem. Jeho postoje byly svobodné, aktivní, věděl do čeho jde a proč. Vědomě přijal identitu pokorného Ježíše, ač nemusel. Bylo to jeho svobodné, aktivní rozhodnutí.

Zkusme tu Ježíšovu větu říct tak, jak ji slyšeli a vnímali jeho aramejští posluchači, totiž s menším důrazem na minulost a budoucnost, než na jaký je vázán náš jazyk: Kdo se povyšuje je nízký, a kdo se ponižuje je vysoký.

Pravá ježíšovská pokora je vlastnictvím, identitou duchovních velikánů, zatímco vytahování se, drápání se vzhůru, povyšování se bývá identické, vlastní malým a nízkým duším. Ještě jednou opakujme: Být jako Ježíš, jako Bůh znamená nelpět na svém, neubírat druhým, nebýt na jejich účet, ale aktivně dávat. Je to otevřená, nabízející dlaň dávající sebe sama bez hranic. To je ježíšovská identita. Jak je pro koho z nás tato identita přijatelná, to už je otázka víry a smyslu života, který zvolíme.

Amen.

                 
Obsah vydání       10. 11. 2006
11. 11. 2006 Polsko ostře kritizováno delegací Evropského parlamentu
11. 11. 2006 Co na to V. J. Rott?
11. 11. 2006 USA vetovaly rezoluci, odsuzující izraelský útok v Gaze
11. 11. 2006 Povýšená nízkost a ponížená lidskost Zdeněk  Bárta
10. 11. 2006 Demokraté získali i Senát
10. 11. 2006 Michael  Marčák
10. 11. 2006 I mezi kameny Jiří  Pištora
10. 11. 2006 Porota: Šéf extremistické BNP "nevyvolával rasovou nenávist"
10. 11. 2006 Tony Blair a rozvědka MI5: "hrozba terorismu potrvá léta"
11. 11. 2006 Předvolební tah Nicolase Sarkozyho Lubomír  Molnár
10. 11. 2006 Turecko do Evropy nebo Evropa do Turecka...?!? Ladislav  Žák
10. 11. 2006 ČSSD kritizuje, že Topolánkova vláda "porušuje zákon"
10. 11. 2006 Slovensko: Údajně zbitá Maďarka obviněna za křivou výpověď Štěpán  Kotrba
10. 11. 2006 Povolební chronické nemoci Věra  Říhová
10. 11. 2006 Němci vymřou, aneb jak žurnalisté blbnou Uwe  Ladwig
10. 11. 2006 50 významných evropských ekonomů varuje před klimatickými švindly à la MŽP ČR Miroslav  Šuta
10. 11. 2006 Michael  Marčák
9. 11. 2006 Kurvy jsou všude aneb o chvályhodné německé iniciativě Štěpán  Kotrba
10. 11. 2006 Citát dne - včerejšího
10. 11. 2006 Lesk a bída privatizace Robert  Bartoš
10. 11. 2006 Soud uložil tresty za křivé obvinění Milana Venclíka
10. 11. 2006 Dvě ze tří frekvencí BBC na Slovensku skončí v rukou privátů Štěpán  Kotrba
9. 11. 2006 I my jsme se velice zasmály(i) Jiří  Drašnar
9. 11. 2006 Dva premiéři, jeden Topolánek Jiří  Pehe
10. 11. 2006 Kometa Alex  Koenigsmark
9. 11. 2006 Když Mlynáře mele mlýn justice Zdeněk  Jemelík
10. 11. 2006 Michael  Marčák
9. 11. 2006 Kauza Doležel: Je po volbách, zapomeňte Michael  Kroh
9. 11. 2006 Byt k pronajmutí Meike  Snijder
9. 11. 2006 Flat to let Meike  Snijder
8. 11. 2006 Reakce návštěvníků stránek BBC na odsouzení Saddáma Husajna Jiří  Jírovec
8. 11. 2006 Policie si plete socialismus a komunismus Radek  Mikula
8. 11. 2006 Volby 2006: tolik procent, kolik si zaplatíš Michal  Brož
8. 11. 2006 Británie je rozhodnuta hájit své právo zabíjet náhodně civilisty
8. 11. 2006 Zbytečná Sekaninová ve zbytečném Senátu Jan "Matt" Hájek
8. 11. 2006 Od babičky z Ratibořic ke gravidní hopsandě Věra  Říhová
6. 10. 2006 Hospodaření OSBL za září 2006
22. 11. 2003 Adresy redakce

Virtuální bohoslužby - kázání na víkend RSS 2.0      Historie >
11. 11. 2006 Povýšená nízkost a ponížená lidskost Zdeněk  Bárta
8. 9. 2006 Vůle ke smyslu Zdeněk  Bárta
28. 8. 2006 Telefon do nebe Stanislav  Heczko
25. 8. 2006 Osoba blízká, aneb arogantní nedůvěra Zdeněk  Bárta
14. 8. 2006 Zákon a my: Sobota je učiněna pro člověka a ne člověk pro sobotu Zdeněk  Bárta
15. 7. 2006 Moc jeho Ducha Zdeněk  Bárta
2. 7. 2006 Žízeň po životě Zdeněk  Bárta
15. 1. 2006 Pachatelé nepravosti a zbyteční lidé Zdeněk  Bárta
7. 1. 2006 Nesmíme se orientovat jen na požitkářství a přepych Zdeněk  Bárta
23. 12. 2005 Vánoce 39˚C Zdeněk  Bárta
9. 9. 2005 Kázání o naší době a době konce Stanislav  Heczko
2. 9. 2005 Kázání o pravdě Stanislav  Heczko
29. 1. 2005 Vaše srdce obrostlo tukem, takže jste slepí a hluší, vaše srdce je tvrdé a necitlivé Zdeněk  Bárta
24. 1. 2005 O lásce, protože té není nikdy dost... Štěpán  Brodský
16. 1. 2005 Budeme čekat na Godota? Zdeněk  Bárta