27. 3. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
27. 3. 2007

Odpověď ministru Schwarzenbergovi

Greenpeace: Jsme znepokojeni

tisková zpráva organizace Greenpeace

Odpověď na dopis ze dne 23. března 2007

Věc: Nóta USA k radarové základně a závazky České republiky

Vážený pane ministře, děkujeme za Vaši odpověď na žádost o poskytnutí nóty USA ohledně umístění protiraketového radaru v ČR ze dne 14. března. Tato žádost byla vedena zájmem o problematiku mezinárodní bezpečnosti, jíž se naše organizace zabývá od svého vzniku v roce 1971. Od té doby jsme měli mnohokrát možnost zjistit, že v podmínkách mezinárodního napětí a závodů ve zbrojení se ochraně přírody a zdravého prostředí zpravidla příliš nedaří.

Jsme velmi potěšeni, že jsme se mohli seznámit s textem neoficiálního překladu předmětného dokumentu, ačkoliv nám není zřejmý důvod, proč jsme nemohli obdržet originální anglický text. Vámi poskytnutý dokument sice není úplný, neboť postrádá obě přílohy evidované v režimu vyhrazené, umožňuje však učinit významné závěry o charakteru a dosahu probíhajících jednání mezi Spojenými státy a Českou republikou. Na základě jeho studia musíme konstatovat, že obavy, jimiž byla vedena naše první žádost, se jeví jako do značné míry oprávněné.

Odpověď organizace Greenpeace na dopis od ministra zahraničí Karla Schwarzenberga ohledně plánované americké základny v ČR.

Schwarzenbergův dopis - faksimile ZDE

Nóta Velvyslanectví Spojených států Ministerstvu zahraničních věcí ČR ve věci umístění radaru Spojených států amerických na obranu proti balistickým střelám

Veřejnost byla dosud informována v tom smyslu, že Vláda České republiky přijala rozhodnutí zahájit jednání o základně, a že z  něj neplynou žádné závazky. V textu nóty se však píše o „prozatímním rozhodnutí s výhradou vnitrostátních postupů“ umístit radar v ČR.

Článek 43 Ústavy České republiky uvádí, že vláda rozhoduje o pobytu cizích vojsk, pokud trvání tohoto pobytu nepřekročí 60 dnů. Jestliže naopak pobyt vojsk stanovenou lhůtu překročí, musí s ním vyslovit souhlas Parlament ČR. Výraz „prozatímní rozhodnutí“ se v celém textu ústavy nikde nevyskytuje a je podle všeho příležitostnou inovací. Podobně „kreativní“ přístup bohužel poznamenává rovněž zacházení současné americké administrativy s řadou významných mezinárodněprávních dokumentů – například Úmluvou o zákazu použití, skladování, výroby a přepravy protipěchotních min z roku 1997, Smlouvou o zásadách činnosti států při výzkumu o využívání kosmického prostoru z roku 1967 nebo Smlouvou o nešíření jaderných zbraní z roku 1970.

Obáváme se tedy, že jakékoliv „prozatímní“ rozhodnutí exekutivy přijaté „s výhradou vnitrostátních postupů“ hrozí překročením pravomocí vlády a obcházením Parlamentu České republiky metodou fait accompli.

Jsme dále přesvědčeni, že pokud by mezi dvěma rovnoprávnými zeměmi probíhalo standardní vyjednávání, nemohlo by proběhnout jinak než bez předběžných podmínek. Greenpeace velmi znepokojuje skutečnost, že text americké nóty obsahuje formulace typu „za účelem co možná nejrychlejšího uzavření dohody o radaru Spojených států“ a hovoří se v něm o platnosti dohod o spolupráci v oblasti obrany a o umístění radaru „prozatímně prováděných“ ode dne podpisu. Ze zpravodajských údajů, na něž se odvolávají informační materiály ministerstva obrany i Vašeho úřadu, nevyplývá existence bezprostřední hrozby útoku balistickými raketami na naše území; tím méně z nich plyne existence bezprostřední hrozby útoku mezikontinentální rakety na Spojené státy americké. Pokud hrozba není a ani v nejbližších letech nebude aktuální, neshledáváme sebemenší důvod k přijetí tak závažného rozhodnutí, jakým rozhodnutí o protiraketovém radaru jistě je, „co možná nejrychleji“ a způsobem, který bezprecedentně vychyluje ústavou rozdělené pravomoci ve prospěch exekutivy. Pozorujeme navíc, že některé evropské země, jako například Německo a Rakousko, jsou možností umístění protiraketového radaru v ČR bez spolupráce s EU a NATO silně zneklidněny.

Greenpeace je proto přesvědčeno, že celý komplex bezpečnostních otázek týkajících se národní obrany, energetické bezpečnosti a ochrany životního prostředí by Česká republika měla řešit uvážlivě a přednostně v evropském kontextu – nikoliv tedy formou exkluzivních dvoustranných jednání, jejichž výstupy podléhají utajení a u nichž existuje tlak na co nejrychlejší akceptování z naší strany. Vámi zaslaný text nóty implikuje riziko platnosti dohod o výstavbě radaru a exkluzivní spolupráci v oblasti obrany od okamžiku odeslání odpovědi. To je však ve zjevném rozporu s Vaším tvrzením obsaženým v doprovodném dopisu, že „Žádná rozhodnutí v uvedených oblastech nebyla přijata a vše bude v průběhu roku 2007 předmětem vyjednávání mezi oběma státy“. Uvedl jste, že „zveřejňování diplomatické korespondence je v mezinárodní politice vysoce nestandardní krok“. Nezbývá nám tedy než vyjádřit politování nad tím, že jednání o zahraničněpolitické otázce významem srovnatelné s naším vstupem do NATO a EU je realizováno právě formou neveřejných odpovědí na neveřejnou diplomatickou korespondenci. Tento nedostatek transparentnosti příkře kontrastuje s procesem vstupu ČR do obou výše uvedených mezinárodních organizací, jejichž základní podmínky a klíčové dokumenty byly publikovány s velkým předstihem a staly se též předmětem intenzivní veřejné diskuse.

Podle našeho názoru z ústavy jednoznačně vyplývá, že vláda sama má možnost rozhodnout pouze o takovém pobytu amerického radaru na území ČR, jehož trvání nepřekročí 60 dnů. S dočasností pobytu cizích vojsk však má tato země z dob nedávno minulých velmi negativní zkušenosti.

V naznačené souvislosti si Vám dovolujeme položit několik doplňujících otázek:

  • Zveřejňování diplomatické korespondence je podle Vás nestandardním krokem. Text americké nóty však předpokládá, že samotná odpověď na nótu by již mohla mít za následek „prozatímní“ práce na výstavbě radaru. Jak se tedy díváte na uzavírání mezinárodních závazků formou diplomatické korespondence? Považujete takový postup za standardní diplomatický úkon? Domníváte se, že odeslání odpovědní nóty za takových podmínek je v zájmu stability ústavního uspořádání České republiky?
  • Uvádíte dále: „připravovanou odpovědní nótu americké straně Vám nemohu poskytnout dříve, nežli s ní bude seznámena americká strana.“ My jsme však v žádosti ze 14. března nežádali o nevlídný akt vůči USA, ale pouze o zveřejnění základních podmínek odpovědní nóty. S tímto upřesněním tedy naši žádost opakujeme.
  • Jaký český ústavní dokument - nebo alespoň mezinárodní diplomatická usance – umožňuje hovořit o „prozatímním rozhodnutí“ v oblasti mezinárodních vztahů?
  • Které konkrétní státy se chovají vůči Evropské unii nebo ČR nepřátelsky, takže z jejich strany hrozí napadení balistickými raketami?
  • Považujete skutečnost, že členové zahraničního výboru Poslanecké sněmovny ČR dosud – stejně jako my - neobdrželi jiný dokument než neoficiální překlad americké nóty bez obou příloh, za slučitelnou s Vaším tvrzením, že „Parlament ČR je průběhu vyjednávání mezi ČR a USA pravidelně informován a má v rámci Ústavy ČR dostatečnou řadu kontrolních mechanismů nad činností vlády a jednotlivých ministerstev“?
  • Jaký je Váš názor na vztah případné exkluzivní dvojstranné dohody s USA o radarové základně k následujícím pasážím klíčových bezpečnostních dokumentů?

Aliance má „Sloužit, v souladu s článkem 4 Severoatlantické smlouvy, jako základní transatlantické fórum pro konzultace spojenců o jakýchkoli problémech dotýkajících se jejich životních zájmů, včetně možného vývoje představujícího ohrožení bezpečnosti členských států, a pro odpovídající koordinaci jejich úsilí v oblastech společného zájmu“

Strategická koncepce NATO, článek 10 ZDE

„Jakýkoli útok na území spojenců z jakéhokoli směru bude pokryt články 5 a 6 Severoatlantické smlouvy.“

Strategická koncepce NATO, článek 23 ZDE

„Aliance se hlásí k širokému pojetí bezpečnosti, které vedle nepostradatelného obranného rozměru uznává důležitost politických, ekonomických, sociálních a ekologických faktorů.“

Strategická koncepce NATO, článek 25 ZDE

„Členské státy aktivně a bezvýhradně podporují zahraniční a bezpečnostní politiku Unie v duchu loajality a vzájemné solidarity. Členské státy spolupracují na rozšiřování a rozvoji své vzájemné politické solidarity. Zdrží se jakéhokoli jednání, které je v rozporu se zájmy Unie nebo může snižovat účinnost jejího působení jako soudržné síly v mezinárodních vztazích.“

Amsterodamská smlouva Evropské unie, článek J.1 ZDE

„Bezpečnostní politika se provádí pomocí zahraniční, obranné a hospodářské politiky a politiky v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejné informovanosti, které jsou rovnocenné, soudržné a navzájem provázané. Při zajišťování bezpečnosti je důležité aktivní a preventivní působení v celém spektru bezpečnostní politiky. Především jde o prohlubování mezinárodní spolupráce a účast ČR ve spojeneckých svazcích, zapojování občanského sektoru do dílčích aktivit při zajišťování bezpečnosti, ale nutně také o vytváření podmínek pro uvědomělé konání občanů ČR.“

Bezpečnostní strategie ČR, článek 6 ZDE

„Na základě členství v NATO se ČR těší bezpečnostním zárukám, jež jsou ukotveny v Severoatlantické smlouvě. ČR se zároveň aktivně zapojuje do Společné zahraniční a bezpečnostní politiky (SZBP) EU a v jejím rámci do Evropské bezpečnostní a obranné politiky (ESDP).“

Bezpečnostní strategie ČR, článek 11 ZDE

„ČR vychází z předpokladu, že v dohledné budoucnosti lze vyloučit možnost rozsáhlého přímého vojenského útoku proti jejímu území i území jejích spojenců. Zároveň dochází k prohlubování integračních a demokratizačních procesů v euroatlantickém prostoru. Na straně druhé se však na globální úrovni, především mimo euroatlantický prostor, v posledních dvou letech zhoršilo bezpečnostní prostředí. Vzrostlo riziko realizace hrozeb asymetrického charakteru – zvláště v podobě teroristických útoků.“

Bezpečnostní strategie ČR, článek 12 ZDE

„Životním zájmem je zajištění existence ČR, její suverenity, územní celistvosti a politické nezávislosti; dále pak je životním zájmem obrana demokracie a právního státu a ochrana základních lidských práv a svobod obyvatel. Ochrana životních zájmů státu a jeho občanů je základní povinností vlády ČR.“

Bezpečnostní strategie ČR, článek 14 ZDE

Vážený pane ministře, vzhledem k Vašemu laskavému vyjádření, že „Ministerstvo zahraničních věcí je... připraveno v rámci možností daných zákony a diplomatickými zvyklostmi poskytovat české veřejnosti maximum informací“, doufáme v brzkou odpověď na výše položené otázky - zejména však v poskytnutí základních podmínek odpovědní nóty. Zároveň Vás s ohledem na utajování přílohy A americké nóty, v níž se hovoří o „prozatímním rozhodnutí“ ohledně radarové základny v ČR, vyzýváme, abyste v souladu s článkem 14 Bezpečnostní strategie ČR zabránil odeslání odpovědního dokumentu avízovanému na konec března 2007. Podle našeho názoru jste povinen odeslání pozdržet až do doby, kdy bude zcela jasné, že tento akt nezpůsobí vznik zahraničněpolitických závazků ČR bez příslušné legislativní procedury. Jako evropský politik jistě dokážete zvážit všechny důležité souvislosti případného souhlasu s takto formulovaným dokumentem.

Spoléháme na Vás,


Ing. Jiří Tutter
Výkonný ředitel Greenpeace ČR

pan
Karel Schwarzenberg
Ministr zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí
Loretánské náměstí 5
118 00 Praha 1

                 
Obsah vydání       27. 3. 2007
27. 3. 2007 Blair chce bombardovat Súdán
27. 3. 2007 Greenpeace: Jsme znepokojeni
27. 3. 2007 Kauza Uzunoglu: Pokračující řetězec taškařic Zdeněk  Jemelík
27. 3. 2007 Der Spiegel: Americká protiraketová obrana je kontroverzní v mnoha aspektech
27. 3. 2007 MZV ČR: "Nechte nás, my CHCEME lézt Američanům kamsi!" Jan  Čulík
26. 3. 2007 Informace o pokračování jednání o případném umístění komponentu Štěpán  Kotrba
27. 3. 2007 Klaus souhlasil, ale asi jen na několik hodin, aneb Berlínská deklarace jako fraška ve třech dějstvích Uwe  Ladwig
26. 3. 2007 Berlínská deklarace
27. 3. 2007 Otec v zahradě Petr  Španger
27. 3. 2007 Unie potřebuje odvahu Oskar  Krejčí
27. 3. 2007 Německo "se spiklo s Ruskem" kvůli energiím
27. 3. 2007 Zemřel rozhlasový režisér Jiří Horčička
27. 3. 2007 Čunek hodlá vymýtit soudní ochranu nájemníka Stanislav  Křeček
27. 3. 2007 Perly sviním Zdeněk  Bárta
27. 3. 2007 Ještě jednou o Mongolech v Blansku Lukáš  Zádrapa
27. 3. 2007 Konfuciův ústav a lidskoprávní globalizace Lukáš  Zádrapa
27. 3. 2007 Oskar Lafontaine dosáhl svého cíle - nové levicové strany v Německu Richard  Seemann
27. 3. 2007 Pohrdání soudem v České republice
27. 3. 2007 Je environmentalista nebezpečný levičák? Rudolf  Havelka
27. 3. 2007 Klausův antiekologismus Jiří  Olšovský
27. 3. 2007 Z oken Pražského hradu ničení planety vidět není Ondřej  Rut
27. 3. 2007 Zimbabwe: vítejte zpět špatné vzpomínky! Mesfin  Gedlu
27. 3. 2007 Vlastimil Balín o Mostecké stávce
27. 3. 2007 Noční klid? Pouhý sen!
26. 3. 2007 Nemáme ani přístup do médií, ani miliony na informační kampaň Milan  Valach
26. 3. 2007 EU ve věku Abraháma Boris  Cvek
26. 3. 2007 Marx prorok rozhodně nebyl Milan  Valach
16. 3. 2007 Hospodaření OSBL za únor 2007

Americká protiraketová základna v České republice RSS 2.0      Historie >
27. 3. 2007 Der Spiegel: Americká protiraketová obrana je kontroverzní v mnoha aspektech   
27. 3. 2007 MZV ČR: "Nechte nás, my CHCEME lézt Američanům kamsi!" Jan  Čulík
27. 3. 2007 Greenpeace: Jsme znepokojeni   
26. 3. 2007 Nemáme ani přístup do médií, ani miliony na informační kampaň Milan  Valach
26. 3. 2007 Ano, REVO se vám opravdu směje!   
26. 3. 2007 Informace o pokračování jednání o případném umístění komponentu Štěpán  Kotrba
24. 3. 2007 Proč by měl platící koncesionář podporovat neobjektivní pořady ČT?   
24. 3. 2007 Nevěrohodnost iniciativy Ne základnám Miroslav  Šuta
24. 3. 2007 Lze důvěřovat českým médiím? Jan  Čulík
24. 3. 2007 Česká televize -- televize veřejné služby, nebo PR agentura? Milan  Valach
24. 3. 2007 O reportáži, ktorú sa nepodarilo vyvážiť Peter  Vittek
24. 3. 2007 Rozhlas BBC o amerických protiraketových základnách   
23. 3. 2007 Nepřesnosti v informacích o včerejší brněnské demonstraci proti základně   
23. 3. 2007 Jak to vidím já.... aneb když točíte o radaru Vojtěch  Frič
23. 3. 2007 Jak to bylo dál na čtvrteční brněnské demonstraci proti radaru