14. 8. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
14. 8. 2006

Virtuální bohoslužba nejen pro dopravní policajty

Zákon a my: Sobota je učiněna pro člověka a ne člověk pro sobotu

Koncem července se těžce zranil dvacetiletý Tomáš Petrů ze Zlína, když spadl z kola. Některá periodika (MF Dnes, Týden) začala v této souvislosti psát o tom, že vlastně podle nového silničního zákona by ještě měl zaplatit pokutu, neboť se stal viníkem dopravní nehody, při níž byl zraněn člověk. Považuji to za typický příklad zlomyslnosti, která se naoko drží litery zákona, aby se tak mohla obejít dobrá intence tohoto zákona, jeho duch.

Je to vlastně totéž, na co ukazuje Ježíš ve dnešním čtení: dodržení litery zákona popírá jeho ducha. Korban (v.11), tedy zaslíbený dar chrámu (Bohu), nesměl být podle Mojžíšova zákona použit k ničemu jinému, než k čemu byl zaslíben. Tohoto předpisu bylo podle Ježíše zneužíváno, když se potomci chtěli vyhnout povinnostem vůči svým rodičům. Děti prostě řekly, že prostředky na pomoc rodičům jsou korbanem a nemusely tak, podle doslovného výkladu, pro rodiče již nic udělat.

Ježíš tak argumentuje proti výtce farizeů, že on a jeho učedníci nedodržují náboženské předpisy a například si před jídlem kulticky neomývají ruce. K podobným sporům docházelo často mezi farizei, úzkostlivě dodržujícími každé písmenko zákona, a Ježíšem, který ukazoval naopak na intenci, ducha zákona. Vzpomeňme například na Ježíšovu svobodu v dodržování dne klidu, když řekne: sobota je učiněna pro člověka a ne člověk pro sobotu. To jest, je-li třeba něco důležitého pro druhého vykonat i v sobotu, je důležitější zákon lásky, než předpis dne odpočinku.

Tento poukaz na limity doslovného výkladu litery zákonů, který zaznívá již na počátku naší křesťanské civilizace, je platný samozřejmě doposud. Není to dlouho, co jsem dostal od známého vyhubováno, jaké že přijímáme hloupé zákony, které znemožňují to a ono -- šlo o tenkrát o oblast památkové péče. A ukazoval mi celý šanon korespondence, který vede s úředníky ministerstva kultury, kteří mu zakazují konat evidentně pozitivní věc. Zastyděl jsem se, a napsal dopis příslušnému řediteli odboru, ať je tak laskavý, a ocituje mi paragraf, který onu činnost zakazuje, že se pokusím paragraf novelizovat. Během dvou dnů (!) jsem dostal omluvnou odpověď, že to samozřejmě zákon nezakazuje, a že si to jen úředníci neověřili. Byla to typická ukázka úředního šimlovství, které raději psalo stohy zamítavých stanovisek, než aby se podívalo, zda ta věc náhodou opravdu nejde povolit. Je to běžná praxe: z lhostejnosti, ze strachu vzít na sebe kus odpovědnosti, z absence kreativity, která by chtěla pomoci dobré věci raději ouřadové věci zamítají v hnidopišském přehnaně doslovném výkladu zákona místo toho, aby hleděli k duchu zákona a umožnili věcem vznikat.

Nejde ale jen o hloupost úředníků či o karikaturní výklady nového silničního zákona, snažící se ho znevážit, jakkoli již prokazatelně zachránil desítky lidských životů. Jde o mnohem důležitější věci, které se v  podstatě dají vyjádřit dnešní terminologií jako rozdíl mezi pozitivním a přirozeným právem. Tj. mezi tím psaným, parlamentem přijatým zákonem, a zákonem vyšším, zohledňujícím lidská práva, právem kodifikovaným v  Listině základních práv a svobod, která je součástí Ústavy.

Když po druhé světové válce v Norimberském procesu soudili nacistické zločince, hájili se poukazem na to, že pouze plnili zákony své země, řádně přijaté a platné. Tato obhajoba neobstála, soud přijal názor, že je ještě vyšší zákon, ono přirozené právo, podle kterého byli naopak ti souzení povinni odmítnout zákony zločinné, jakkoli údajně řádně vyhlášené v jejich zemi. Proto ve všech právních státech je vedle zákonodárného sboru, parlamentu, ještě Ústavní soud, či nějaká jeho obdoba. Tj. instituce, která z pozic přirozeného práva je oprávněna odmítnout jakýkoliv zákon, či jeho část (tedy předpis práva pozitivního), který parlament přijme.

To, mimochodem, bylo také meritum sporu mezi Senátem a prezidentem Klausem před necelými dvěma lety. Prezident Klaus, který nemá rád Listinu a je zastáncem parlamentarismu, tj. onoho systému, kdy parlament může všechno, i přijímat hrozné zákony, se snažil ochromit Ústavní soud, aby tento nemohl "remcat" parlamentu do jeho zákonů. Senát naopak hájil konstitucionalismus, to je systém, kdy Ústavní soud je pojistkou proti zbláznivšímu se parlamentu a hájí přirozená práva lidí.

Odpusťte chvilku občanské výchovy, ale považoval jsem ji za nutnou k osvětlení toho, jak důležitý princip lidského jednání Ježíš nastoluje. Je to princip ukazující k lidské svobodě, k právům člověka, princip odmítající tupou poslušnost litery zákonů, princip hledající vždy takovou jejich intenci, která hledá skutečnou spravedlnost a ne jen legalistická pravidla. Jde o to rozhodovat se nikoli na základě strnulých pojmových schémat, nýbrž podle konkrétního vztahu ke spravedlnosti -- biblicky pověděno k živé vůli Boží.

Ve smyslu Ježíšova učení i celého Nového zákona nelze Boží vůli jen tak vydedukovat ze žádného principu, ani přímo vyhledat v nějakém paragrafu zákonného kodexu, ani toho Mojžíšova. Nový zákon překonává farizejské zákonictví. Hledání a nalézání spravedlnosti není tak pohodlné, jak se zákonictví, či jakási "principiálnost" domnívá. Nejvyšší spravedlnost nám není nikdy k dispozici, není "hotová" ani v podobě kodexu ani v podobě myšlenkového systému. Musíme ji stále hledat, zvažovat, pátrat po ní.

O tom všem mluví náš druhý biblický text z dopisu apoštola Pavla do Říma. Pavel zde podává jakousi "preambuli" novozákonní etiky když říká, že Boží vůle se musí "zkoumat" - dokimazein.Je to významný termín: zkoumat, a v odvozeném významu "vyzkoušet", přezkoušením shledat dobrým, nalézt osvědčeným, schvalovat. Zní to bigotním farizejským uším až blasfemicky -- vůli boží, dobro, libost a dokonalost je nutno takto zkoumat, tj. hledat a nalézat, přijímat a uznávat s vnitřním pochopením a souhlasem. Vůle boží není nějaká věc, na kterou bych mohl vnějšně narazit, ani pojem, který bych jen rozumově pochopil.

Nepřizpůsobujete se, nebuďte konformní světu kolem sebe a předkládaným "pravdám", ani těm náboženským, říká Pavel, ale udělejte se sebou všechno proto, abyste byli schopni "zkoumat" boží vůli -- pravdu. Je to arci náročná životní cesta, je k ní třeba hodně odvahy, vnitřní svobody, naděje, že má smysl pokoušet se staré věci měnit a objevovat nové, je k ní třeba hodně nonkonformismu a osobního rozhledu, který nám poznání umožňuje. Je to cesta svým způsobem individualistická svým apelem na osobní rozhodování a na osobní odpovědnost. Je to však cesta, která posouvá dějiny kupředu, chrání lidská práva a člověčí svobodu.

Etika nového zákona, jak vidíme z obou textů, je svým způsobem situační, staví se radikálně proti jakékoliv zkostnatělosti, ideologizaci, bigotnosti, každému přebujení věcných vztahů, ohledů, požadavků a domnělých nutností. Vždycky nám připomíná, že všechny věci mají oprávnění a nutnost jen natolik, nakolik srozumitelně slouží člověku. V tom smyslu je "radikálně humanistická", či antropocentrická. V jejím středu však nestojí sobecké já, ale právě ono "ty" -- druhý člověk, bratr, druh, bližní.

To všechno jsou velmi důležité věci, které se jeví být téměř základní pro naši civilizaci, má-li si uchovat svoji otevřenost, úctu ke svobodě a lidským právům. A není náhodou, že zaznívají hned na počátku této naší éry od jejích zakladatelů.

Amen

                 
Obsah vydání       14. 8. 2006
14. 8. 2006 Fašismus dnes existuje!
14. 8. 2006 Paroubek odmítl americkou základnu, média ho ignorovala Štěpán  Kotrba
14. 8. 2006 Ty absurdní lži o Západě a o islámu
12. 8. 2006 Terorismus podle MacGyvera Štěpán  Kotrba
14. 8. 2006 Zákon a my: Sobota je učiněna pro člověka a ne člověk pro sobotu Zdeněk  Bárta
13. 8. 2006 Vedoucí britští muslimští představitelé: "Britská zahraniční politika činí Británii terčem útoků"
14. 8. 2006 Británie: Ministryně zahraničí popřela souvislost mezi britskou zahraniční politikou a terorismem
14. 8. 2006 Britská vláda snížila bezpečnostní opatření na britských letištích
14. 8. 2006 Dívka Fráňa  Šrámek
14. 8. 2006 Krysy vyrážejí z mediálního podpalubí do útoku Štěpán  Kotrba
14. 8. 2006 V Libanonu vešlo v platnost příměří
14. 8. 2006 Referendum o americké základně potřebuje informace, ale pravdivé Jiří G. Müller
14. 8. 2006 Šťastně pochodovat v davu Jan  Čulík
13. 8. 2006 Polská charitativní organizace začíná pomáhat středoevropským bezdomovcům v Británii
13. 8. 2006 Plazmové obrazovky hrozí vyvolat ekologickou krizi
14. 8. 2006 Fidelovo pokrytectví: nosí adidas! Fabiano  Golgo
14. 8. 2006 Stop Star Wars: Greenpeace
14. 8. 2006 Hon na Bokonona -- další epizoda Jiří  Šatánek
13. 8. 2006 Británie: Letecké společnosti kritizují letiště Heathrow za chaos
12. 8. 2006 Izrael rozšířil útoky na Libanon navzdory rezoluci OSN
12. 8. 2006 Bárta společným kandidátem Zelených a lidovců Štěpán  Kotrba
11. 8. 2006 Násilné útoky a demokracie
11. 8. 2006 Jsou Britské listy levicové? Jozef Bohumil Ftorek
11. 8. 2006 Brasilia - pod mostem Josef  Mikovec
11. 8. 2006 Křepelka umí číst, dokonce i Britské listy Vladislav  Černík
11. 8. 2006 Jak psali deníky za Stalina Jan  Čulík
11. 8. 2006 Revolution on My Mind Jan  Čulík
11. 8. 2006 Hizballáh je teroristická organizace, USA náš spojenec
11. 8. 2006 České republice hrozí největší ztráta suverenity od roku 1968 Jan  Žižka
11. 8. 2006 Britské listy neustále na křižovatce! Bohumil  Kartous
6. 8. 2006 Hospodaření OSBL za červenec 2006

Virtuální bohoslužby - kázání na víkend RSS 2.0      Historie >
14. 8. 2006 Zákon a my: Sobota je učiněna pro člověka a ne člověk pro sobotu Zdeněk  Bárta
15. 7. 2006 Moc jeho Ducha Zdeněk  Bárta
2. 7. 2006 Žízeň po životě Zdeněk  Bárta
15. 1. 2006 Pachatelé nepravosti a zbyteční lidé Zdeněk  Bárta
7. 1. 2006 Nesmíme se orientovat jen na požitkářství a přepych Zdeněk  Bárta
23. 12. 2005 Vánoce 39˚C Zdeněk  Bárta
9. 9. 2005 Kázání o naší době a době konce Stanislav  Heczko
2. 9. 2005 Kázání o pravdě Stanislav  Heczko
29. 1. 2005 Vaše srdce obrostlo tukem, takže jste slepí a hluší, vaše srdce je tvrdé a necitlivé Zdeněk  Bárta
24. 1. 2005 O lásce, protože té není nikdy dost... Štěpán  Brodský
16. 1. 2005 Budeme čekat na Godota? Zdeněk  Bárta
19. 12. 2004 "Blboune!" pravil Bůh Ondřej  Stehlík
13. 12. 2004 K plnému životu nechť patří i zákon i tělo Daniel  Ženatý
3. 12. 2004 Novináři jsou kurvy, ale udělejme jim Mikuláše! Zdeněk  Bárta
28. 11. 2004 Advent: Žijte, jako by Boha nebylo Zdeněk  Bárta