23. 6. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
Felipe Peréz Roque, ministr zahraničních věcí Kubánské republiky
22. 6. 2006

Spojené státy přišly s proklamací, že "nejste-li na naší straně, stojíte proti nám"

Felipe Pérez Roque

V rámci zásady Audiatur et altera pars zveřejňujeme překlad plného znění projevu kubánského představitele

Poznámka šéfredaktora: Na Kubě vládne totalitní diktatura, v jejímž čele stojí diktátor Fidel Castro. Toto je prohlášení jeho nedemokratického režimu, který na svém území utlačuje jakýkoliv disent.

Vystoupení ministra zahraničních věcí Kubánské republiky na zasedání vysokých představitelů členů Rady pro lidská práva OSN.

Excelence, dnes je zvláště symbolický den. Kuba je zakládajícím členem Rady pro lidská práva, zatímco Spojené státy nikoli. Kuba byla zvolena drtivou podporou 135 zemí, více než dvout třetin Valného shromáždění Spojených národů, zatímco Spojené státy se ani neodvážily předložit svou kandidaturu. Kuba se spoléhala na tajné hlasování ze stejných důvodů, proč se ho Spojené státy obávaly.

Fidel Castro a Kuba TÉMA BL

Zvolení Kuby je vítězstvím zásad a pravdy, uznáním hodnoty našeho odporu. Nepřítomnost Spojených států je porážkou lži, morálním trestem za aroganci impéria.

Hlasování vyžadovalo náročné posouzení. Každý dostal, co si zasloužil. Kuba byla odměněna a Spojené státy potrestány. Oba mají svou historii a hlasující země ji dobře znaly.

Africké země si pamatovaly, že přes dva tisíce kubánských bojovníků prolily velkoryse svou krev v boji proti utlačovatelskému apartheidnímu režimu, který Spojené státy podporovaly a vyzbrojily dokonce i jadernými zbaněmi.

Kuba přicházela k hlasování s téměř 30 tisíci kubánskými lékaři, kteří zachra 8;ují životy a ulevují od bolesti v 70 zemích, zatímco Spojené státy se 150 tisíci invazními vojáky, které poslaly zabíjet a umírat v nespravedlivé a protiprávní válce.

Kuba přicházela s více než 300 tisíci pacientů ze 26 zemí Latinské Ameriky a Karibské oblasi, kteří znovu nabyli zrak díky bezplatným operacím prováděným kubánskými oftalmology. Spojené státy přišly s více než 100 tisíci zavražděnými civilisty a 2500 mladými Američany, kteří zemřeli ve válce vyvolané s cílem uloupit ropu jisté zemi a obdarovat šťavnatými smlouvami skupinu přítelíčků prezidenta jediné supervelmoci planety.

Kuba přicházela k hlasování s více než 25 tisíci mladých lidí ze 120 zemí třetího světa studujícími bezplatně na jejích univerzitách. Spojené státy přišly s koncentračním táborem v Guantanamu, kde jsou vězni mučeni a kde žalářníci oficiálně prohlašují, že sebevražda tří lidských bytostí "není aktem zoufalství, nýbrž válečným a propagandistickým činem".

Kuba přicházela k hlasování v době, kdy její letadla přepravovala kubánské lékaře a polní nemocnice do míst, kde se odehrály přírodní katastrofy nebo epidemie. Spojené státy přišly, zatímco jejich letouny přepravovaly tajně z jedněch věznich do druhých nadrogované a manipulované vězně.

Kuba přicházela k hlasování s tím, že proklamovala nadřazenost práva na silou, hájila Chartu Spojených národů, požadovala a bojovala o lepší svět. Spojené státy přišly s proklamací, že "nejste-li na naší straně, stojíte proti nám".

Kuba přicházela k hlasování s návrhem věnovat miliardu dolarů, která se ročně utratí za zbraně, na boj proti smrti 11 milionů dětí do 5 let věku a 600 tisíc chudých žen způsobené každoročně faktory, jimž lze předcházet. Spojené státy zatím přišly s proklamací svého práva na bombardování a "preventivní" ničení toho, co pohrdavě nazvaly "kterýmkoli temným koutem světa", nepodřídí-li se jejich záměrům. To by zahrnovalo město Haag, pakliže by hodlalo postavit nějakého amerického vojáka před Mezinárodní trestní tribunál.

Zatímco Kuba hájila práva palestinského národa, Spojené státy byly hlavní oporou zločinů a zvěrstev páchaných Izraelem.

Zatímco vláda Spojených států zanechala pod bičem uragánu Katrina osudu statisíce lidí, převážně černochů a chudáků, Kuba nabídla okamžitě vyslání 1100 lékařů, kteří mohli zachra 8;ovat životy a ulehčovat v utrpení.

A tak bych mohl ve výčtu důvodů pokračovat až do zítřka. Chci jen dodat, že kdo dnes neusedl do křesla člena Rady, je vláda Spojených států, nikoli její lid. Americký lid bude reprezentován ostatními, včetně křesla kubánského. Naše delegace bude i mluvčím práv amerického lidu, zvláště těch nejdisriminovanějších a nejodstrkovanějších.

Faktem ovšem je, že Spojené státy nebyly ve svých hrubých a zoufalých manévrech a nátlaku, který měl zabránit zvolení Kuby, samy. Malá skupina spojenců stála po jejich boku až do konce. Jsou to stále tíž. Ti, kdo těží z nespravedlivého a vyřazujícího světového pořádku, ve své většině bývalé koloniální metropole, jež dosud nesplatily svůj historický dluh vůči někdejším koloniím.

Kuba je dokonale, do nejmenších podrobností obeznámena s tajnou dohodou vyjednanou s Bruselem, podle níž se Evropská unie zavázala nehlasovat pro Kubu a úzce spolupracovat se Spojenými státy proti naší kandidatuře. Na celé čáře však ztroskotala. Dopadlo to tak, že Kuba byla zvolena i bez její podpory a její nepohodlný spojenec, jehož potřebuje jako četníka zaručujícího její privilegia a její rozhazovačnou opulentnost, nemohl do voleb ani vstoupit.

V chodbách a salonech této budovy je nyní právě z úst těch, kdo jsou zodpovědní za manipulace, pokrytectví a selektivní přístup, jenž potopil Komisi, slyšet opakované výzvy k "novému začátku" a k tomu, aby "byl nové Radě vdechnut čerstvý vzduch". Je namístě připomenout, že nový začátek nelze budovat na základě zapomnění toho, co se dělo, nebo předstírání, že trocha sladké rétoriky vyřeší problémy. Potřebujeme činy, ne slova.

Jsou-li prohlášení mluvčích Evropské unie upřímná a opravdu se jedná o "mea culpa", pak ještě očekáváme nápravu. Ne kvůli Kubě. Ne proto, že intrikovala se Spojenými státy, aby zabránila našemu zvolení. Ne proto, že by nebyla nikdy schopna etické a nezávislé politiky vůči Kubě.

Čekáme nápravu postoje Evropské unie, která loni Komisi pro lidská práva zabránila schválit vyšetřování masového, hrubého a systematického porušování lidských práv na námořní základně v Guantanamu.

Nápravu mlčení kompliců, které umožnilo, aby stovky tajných letů CIA převážely unesené osoby a aby byly zřízeny ilegální věznice přímo na evropském území, kde se mučí a vězni jsou týráni. Evropská unie dodnes pokrytecky kladla překážky vyšetření a objasnění těchto skutečností.

Evropská unie nemá odvahu příkladně potrestat podlé projevy neúcty k jiným náboženstvím či zvykům.

Evropská unie byla komplicem Spojených států při transformování někdejší Komise v jakýsi inkviziční tribunál proti zemím Jihu. Doufáme, že se to nyní nebude opakovat.

Evropská unie nepřiznala ani svůj historický dluh vůči téměř stovce zemí, dnes, po letech bojů a obětí již nezávislých národů, které byly před 57 lety, v době schvalování Všeobecné deklarace lidských práv, v níž se paradoxně říkalo, že: "Všechny lidské bytosti se rodí svobodné a rovnoprávné a stejně důstojné", jejími rabovanými koloniemi.

Excelence, toto jednání může být začátkem nové etapy v boji o vytvoření opravdového systému podpory a ochrany lidských práv pro všechny obyvatele planety, nejen pro bohaté a privilegované. Bude k tomu zapotřebí radikální změny, skutečné revoluce v pojetí a metodách, jež zatěžovaly zavrženou Komisi.

Kuba si nedělá iluze o skutečné ochotě rozvinutých zemí, spojenců Spojených států, učinit onen mimořádný a historický krok. Nicméně, ponechá jim výhodu pochybnosti. Vyčká a bude pozorovat.

Bude-li se pracovat tak, aby se uskutečnily sliby proklamované do všech světových stran, můžete s Kubou počítat. Bude-li se opakovat minulost a Rada se znovu stane bitevním polem, lze již nyní očekávat, že Kuba bude znovu bojovníkem v ideových zákopech třetího světa.

Při proměňování Rady v tribunál sloužící výlučně proti rozvojovým zemím a zajišťující beztrestnost zemím Severu, nelze s Kubou počítat. Ani při využívání klauzule o vyloučení z Rady proti odbojným zemím, ani při dalším zpolitizovaném a selektivním využívání rezolucí, které mají potrestat země, jež neskloní hlavu.

S Kubou nelze počítat při využívání nového mechanismu pravidelné všeobecné revize jako nástroje k novému nátlaku a mediálním kampaním.

S Kubou nelze počítat ani při obhajobě lží a pokryteckém jednání.

V boji za pravdu a transparentnost, za obranu práva na nezávislost, na svobodné sebeurčení, na sociální spravedlnost, na rovnost -- tam lze s Kubou počítat, stejně jako při obraně práva na výživu, vzdělání, zdraví, důstojnost, práva na důstojný život.

Při obraně skutečné demokracie, skutečné spoluúčasti, skutečného využívání všech lidských práv lze s Kubou počítat.

Spolupráci se špinavým mandátem jakéhokoli pověřence, zástupce či zpravodaje prosazeného silou a vydíráním od Kuby nečekejte. Od Kuby můžete očekávat spolupráci na bázi rovnosti s ostatními, spolupráci s Radou a jejími neselektivními mechanismy.

Od Kuby nelze čekat účast na mlčení a nekritizování kruté ekonomické blokády, jíž trpíme více než čtyři desetiletí, ani to, že nebude požadovat návrat pěti čistých a statečných mladých kubánských bojovníků proti terorismu vězněných nespravedlivě a protiprávně v amerických věznicích.

Od Kuby nelze čekat, že se vzdá jediné své zásady. Vždy lze však s Kubou počítat při obraně ušlechtilého ideálu budování lepšího světa pro všechny.

Konečně, jménem kubánského lidu, který doma v naší vlasti sní, buduje a brání svou revoluci, děkuji zejména našim bratřím ze třetího světa za rozhodující podporu při zvolení Kuby za člena Rady pro lidská práva a ujišťuji je, že my, Kubánci nikdy nezradíme důvěru, jíž jste v nás vložili.

                 
Obsah vydání       23. 6. 2006
23. 6. 2006 Budeme zas privatizovat ČEZ? František  Hezoučký
23. 6. 2006 Kubiceho aféra: Oč tu běží? Pavel  Urban
23. 6. 2006 Trestní oznámení a stížnost ministra zdravotnictví na "neznámého" pachatele David  Rath
22. 6. 2006 Časopis ČLK - ekonomický přehled
23. 6. 2006 Tady je to stejně blbý Bohumil  Kartous
23. 6. 2006 Do Schengenu nebo do ....?! Ladislav  Žák
23. 6. 2006 Vynesl Topolánek nečekaně novou kartu? Miloš  Dokulil
23. 6. 2006 Hon na komunisty: návrat do padesátých let?! Andrea  Cerqueirová
23. 6. 2006 Krůpěj deště Bohuslav  Reynek
22. 6. 2006 Komentář ke komentáři II. Alex  Koenigsmark
23. 6. 2006 Michael  Marčák
23. 6. 2006 Privatizace veřejných služeb nevede k nižším cenám Eduard  Zeman
23. 6. 2006 Od čtvrtka do čtvrtka Irena  Ryšánková
23. 6. 2006 Lidská práva nejsou scestné paradigma! Darina  Martykánová
23. 6. 2006 Velkodušný zastánce brutální diktatury Jakub  Rolčík
23. 6. 2006 K článku o Václavu Bendovi Ondřej  Šlechta
23. 6. 2006 Hádej, kdo přijde na večeři! Darina  Martykánová
23. 6. 2006 Volby Jaroslav  Hutka
23. 6. 2006 Jsem obětí feministek Lenka  Vytlačilová
23. 6. 2006 Ani nenávisť nepozná hraníc Gustáv  Murín
23. 6. 2006 Michael  Marčák
23. 6. 2006 Omluva Janu Piňosovi Ivan  Brezina
22. 6. 2006 Guantánamo není americký gulag, aneb Kam s jejich uvězněnými? Josef  Brož
23. 6. 2006 Opční protokol proti mučení vstupuje v platnost
23. 6. 2006 Německo-české vztahy potřebují podstatné zlepšení Radek  Vogl
22. 6. 2006 Den, který prohrál Hitlerovi válku Richard  Seemann
22. 6. 2006 O domácím násilí Jan  Potměšil
22. 6. 2006 Spojené státy přišly s proklamací, že "nejste-li na naší straně, stojíte proti nám" Felipe Pérez Roque
22. 6. 2006 Světový kongres Československé společnosti pro umění a vědy v Českých Budějovicích Michal  Giboda
22. 6. 2006 Prodám šéfa, zn: levně Václav  Dušek
22. 6. 2006 Kybersocialismus Milan  Valach
22. 6. 2006 Shopping mall není městotvorný element Jan  Mech
21. 6. 2006 Život v Bagdádu (jak ho líčí americký velvyslanec)
22. 6. 2006 Podoba historického kompromisu Martin  Kunštek
12. 6. 2006 Hospodaření OSBL za květen 2006
22. 11. 2003 Adresy redakce

Kuba a Fidel Castro RSS 2.0      Historie >
22. 6. 2006 Spojené státy přišly s proklamací, že "nejste-li na naší straně, stojíte proti nám" Felipe Pérez Roque
20. 6. 2006 Kuba a lidská práva   
25. 5. 2006 Kuba otočila o 180 stupňů, když zjistila, že také USA jsou v opozici Karel  Dolejší
22. 5. 2006 Limity HRW Vladislav  Černík
22. 5. 2006 "Kuba nebude komplicem mlčenlivého schválování čachrů mezi Washingtonem a jeho západními spojenci" Felipe Pérez Roque
22. 5. 2006 Nové Radě Kuba neoponuje. Na rozdíl od USA je členem. Štěpán  Kotrba
22. 5. 2006 Opětná nevyváženost Českého rozhlasu 7 Štěpán  Kotrba
19. 5. 2006 Kuba v Radě OSN pro lidská práva nevyhrála - spíše prohrály Spojené státy   
18. 5. 2006 Kuba: Někde bude chyba Lubomír  Molnár
14. 4. 2006 Latinská Amerika -- noční můra Condoleezzy Rice Ludvík  Šulda
20. 3. 2006 Kubánsko-floridská stopa: počkáme až se ministr Svoboda opět převlékne? Michal  Brož
10. 3. 2006 Chávez převzal Mezinárodní cenu UNESCO Fidel Castro Ruz
23. 12. 2005 Bezuzdný spotřební styl bohatých zemí Fidel Castro Ruz
29. 11. 2005 Nebezpečná fakta týkající se stoupence Fidela Castra Fabiano  Golgo
10. 11. 2005 Protikubánští spojenci USA a embargo Oldřich  Průša