22. 5. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
22. 5. 2006

"Kuba nebude komplicem mlčenlivého schválování čachrů mezi Washingtonem a jeho západními spojenci"

Felipe Pérez Roque
Prohlášení ministerstva zahraničních věcí Kuby z 28. února 2006

Poznámka šéfredaktora: Na Kubě vládne totalitní diktatura, v jejímž čele stojí diktátor Fidel Castro. Toto je tiskové prohlášení jeho nedemokratického režimu, který na svém území utlačuje jakýkoliv disent.

Jsme svědky nového útoku na multilateralismus a na Spojené národy. Spojené státy pohrozily, že budou žádat hlasování a samy budou hlasovat proti návrhu rezoluce předloženému předsedou Valného shromáždění Spojených národů ve čtvrtek 23.února, který stanoví zásady fungování Rady pro lidská práva, orgánu, jenž má nahradit současnou Komisi pro lidská práva. Jak je známo, tuto komisi zadusila ztráta důvěryhodnosti způsobená politickými manipulacemi její činnosti Bushovou administrativou a jejími spojenci a komplici z Evropské unie.

Velvyslanec Spojených států v OSN, dosazený jestřáby z Bílého domu proti vůli samotného Kongresu Unie, oznámil včera, v pondělí 27. února, že má pokyny, aby znovu otevřel jednání ohledně textu návrhu, a dodal, že pokud by byl učiněn pokus přijmout rozhodnutí k němu v jeho současné podobě, bude žádat hlasování a sám bude hlasovat proti němu.

Paradoxní na celé věci je, že návrh rezoluce, který byl oficiálně rozeslán 28.února, byl v zákulisí podrobně rozpracováván a projednáván s osobnostmi z Washingtonu právě proto, aby mohly být zohledněny hlavní požadavky supervelmoci, i s vědomím, že nezískají většinovou podporu členů Spojených národů.

V průběhu měsíců, kdy se tento proces odehrával, vyvíjely Spojené státy a jejich spojenci silný tlak na mnohé vlády třetího světa, aby zlomily jejich odpor vůči tomuto novému komplotu. Kubánská mise při OSN varovala tiskovým komuniké z 20. února před nebezpečím završení tohoto pokusu.

Jediným "argumentem" Bushovy administativy je vydírání. Její teze v debatě neobstojí. Jakou Radu pro lidská práva chtějí prosadit Spojené státy?

  • Takovou, jejíž členové budou muset splňovat požadavky a podmínky takové povahy, že znemožní vstup zemím, stojícím v první linii odporu vůči agresivním a hegenomickým akcím imperialismu v globálním měřítku. Spojené státy chtějí, aby se věřilo, že diskreditace Komise pro lidská práva je důsledkem přítomnosti zemí jako Kuba v ní, třebaže dobře vědí, že to naopak byly politicky motivované machinace podporované Washingtonem a členy Evropské unie, např. nespravedlivá protikubánská kampaň, které důvěryhodností komise otřásly. Připomeňme, že Spojené státy dokonce nebyly v roce 2001 zvoleny za člena Komise pro lidská práva, jako projev vůle většiny světa potrestat jejich manipulace a podmínky.
  • Takovou, jejíž počet členů by se oproti současným 53 v Komisi pro lidská práva snížil. Hovoří o "operativnějším" orgánu, to znamená menším, který by jim umožňoval soustředit svůj nátlak na menší počet členů, a tak zesílit a zefektivnit jeho důraznost. Jinými slovy, chtějí Radu, kterou by mohli lépe "manipulovat", bez účasti těch, kdo stejně jako Kuba nazývají věci jejich pravým jménem a nade vše ostatní hájí principy a důstojnost národů.
  • Takovou, kde by podmínkou přijetí kanditátů na členství byla dvoutřetinová podpora Valného shromáždění. Tak si hodlají za spoluúčasti jasné menšiny tvořené jejich blízkými spojenci a těmi, kdo se podřídí jejich diktátu, v praxi pojistit pravomoc vetovat kanditáty, kteří by komplikovali jejich kontrolu nad činností tohoto orgánu. Prosazení tohoto požadavku, který se uplatňuje pouze na volbu hlavních orgánů Spojených národů, tedy v tomto případě na Radu pro lidská práva, by menšině 62 států umožňovalo zablokovat kandidaturu jakéhokoli státu.
  • Takovou, která by v protikladu k mezinárodní spolupráci v oblasti lidských práv měla rozsáhlé pravomoci trestat a schopnost uvalit sankce proti zemím Jihu, kteroužto funkci Charta Spojených národů svěřuje institucím zabývajícím se touto problematikou. Jak Spojené státy tak Evropská unie budou v novém orgánu pokračovat ve své tradiční praxi politických manipulací proti rozvojovým národům. Jistě mají své důvody, proč odmítají byť i jen uvažovat o stanovení jasných kritérií, jež by při předkládání rezolucí o zemích platila stejnou měrou pro všechny.
  • Takovou, jejíž členové, pokud by zaujali postoj disidenta vůči manipulacím a podmínkám impéria, budou neustále vystaveni riziku zbavení svých práv - důsledku zpupnosti, zášti a arogance supervelmoci.
  • Takovou, která by měla úzké vazby na Radu bezpečnosti, nedemokratický orgán, v němž Spojené státy jako jediná supervelmoc prosazují své podmínky.
  • Takovou, která by neměla výslovný mandát věnovat se prioritně výkonu práva na rozvoj, životnímu požadavku velké většiny lidského rodu. Takovou, která by nemohla přijímat účinná rozhodnutí proti rasismu, rasové diskriminaci, xenofobii a dalším příbuzným formám netolerance. Takovou, jež by se ve své činnosti soustředila na občanská a politická práva tak, jak je chápe Washington, a která by navíc a mimo jiné sloužila k legitimizaci mučení, na jehož ospravedlnění vynaložili teoretici a jestřábi z Washingtonu tolik času.

Je tedy předložený návrh rezoluce protichůdný zájmům Washingtonu? Zcela naopak. Potvrzuje snížení počtu členů hlavního lidskoprávního orgánu Spojených národů z 53 na 47. Zvyšuje minimální počet hlasů potřebných ke zvolení kandidáta na 96. Zachovává v platnosti možnost prosadit rezoluce proti zemím Jihu, aniž by to podléhalo nebo odpovídalo nějakému kriteriu. Umožňuje rovněž odvolat členy Rady s podporou dvou třetin hlasujících přítomných na oficiálním zasedání Valného shromáždění, aniž by byl stanoven minimální přípustný počet. Otevírá možnost, že budou v budoucnosti muset země Jihu čelit nejen nebezpečí, že budou rezolucí odsouzeny, ale také že budou zrušena jejich práva v Radě. Dává Radě pravomoc volně reagovat na naléhavé výzvy týkající se porušování lidských práv, k nimž podle ůdajných vládců světa dochází pouze na Jihu. To se však nevztahuje na vážné, masové a vytrvalé porušování lidských práv v zajateckém táboře na základně Guantanamo, brutální mučení v Abu Ghraibu nebo převozy zadržených na mučení tajnými lety CIA přes civilizovanou a demokratickou Evropu. Umožňuje konat mimořádná zasedání Rady z menšinové vůle třetiny členů Rady.

Lze snad označit návrh rezoluce předložený předsedou Shromáždění za text podporující zájmy rozvojových zemí v neprospěch choutek Washingtonu? Naprosto ne. Z 28 odstavců návrhu nesměřuje ani jediný k podpoře konkrétních akcí, jež by umožnily překonat překážky vyplývající ze stávajícího mezinárodního pořádku při realizaci cíle zaručit všechna lidská práva všem, jak stanoví článek 28 Všeobecné deklarace lidských práv. Není zde žádný odstavec plně zasvěcený podpoře práva na rozvoj. Nejsou zde ani zmíněna práva na solidaritu. Ani právu národů na mír se v návrhu rezoluce nedostalo všeobecného uznání, jež si zaslouží.

Hlavní problém nespočívá v tom, že by text předložené rezoluce odporoval, byl neslučitelný nebo prostě jen nezaručoval zájmy stability, důvěryhodnosti a legitimity, jež vyžaduje schéma globální nadvlády vypracované imperialistickými kruhy, držícími moc ve Spojených státech. Skutečným motivem závěrečného útoku současné americké administrativy na jednání o Radě pro lidská práva, je snaha demonstrovat její vůli a schopnost prosadit, dokonce s použitím nejhrubšího vydírání, své podmínky v probíhajícím procesu reformování a restrukturalizace mezinárodního systému, představovaného Spojenými národy. Neokonzervativci v Bushově administravě již urychleně zahájili proces uplatňování světové nadvlády podle tzv. projektu pro nové století.

Washington si nedělal starosti, zda postaví své spojence a komplice z Evropské unie znova do absurdní podřízené role, věrně kopírující supervelmoc. Poté, co se veřejně vyjádřili, že jsou připraveni tlačit na co nejrychlejší přijetí návrhu rezoluce zpracované tak, aby zohledňovala nepopulární požadavky Washingtonu a jejich vlastní zájmy, stejně špinavé, jako zájmy jejich přísného poručníka, bylo zveřejněno Boltonovo výhružné prohlášení, a tak přispěchali s vyjádřením, že bude-li Washington trvat na svém postoji, bude nutno vytvoření Rady odložit.

Řada orgánů Evropské unie již deklarovala, že "Rada vytvořená bez podpory všech demokracií světa není žádoucí, a tak se musíme snažit přivést USA do našeho tábora".

Evropští spojenci impéria již zřejmě vehementně pracují na tom, aby přiměli zbytek světa k dalším ústupkům, jež by ukojily světovládné a kořistnické touhy Bushovy administrativy.

Jejich ideologické a politické zájmy jsou konec konců shodné s Washingtonem, který jim ukázal, že jejich cíle nemohou dojít v Ženevě naplnění bez podpory Spojených států.

Manipulujíce s celosvětovým zájmem o posílení multilaterialismu, chtějí Washington, jeho spojenci a další vlády podléhající nátlaku Spojených států dál prosazovat své podmínky a přimět ostatní národy, aby rezignovaly na nezbytnou obranu základních principů mezinárodního systému.

Multilateralismus může fungovat jedině na základě respektování rovné svrchovanosti států. Spojené národy, jež by supervelmoci umožňovaly postupovat po libosti při prosazovájí svých hegemonických choutek a egoistických zájmů, nejsou životaschopné.

Kuba se aktivně zapojuje do debat o reformě Komise pro lidská práva v konstruktivním a plně transparentním duchu. V jednotlivých etapách procesu předložila mnoho návrhů, mnohdy vycházejících z pojetí již dříve schváleného na Světové konferenci o lidských právech, která se konala v roce 1993 ve Vídni, nebo z následných rezolucí Komise pro lidská práva a Valného shromáždění.

Kuba bude dále pracovat na tom, aby aspekty, jež byly neodůvodněně a proti vůli většiny států Jihu odsunuty stranou, byly zahrnuty do návrhu rezoluce, k němuž se bude muset vyslovit Valné shromáždění. Již zmíněné vynechávky vážně ohrožují možnost zajistit vytvoření Rady pro lidská práva, jež by svou činnost opírala o skutečný dialog.

Kuba tvrdě pracuje, aby zabránila přenesení závažných problémů, jež vedly k rozpadu důvěryhodnosti Komise pro lidská práva, na činnost nového orgánu. Naše země nebude komplicem mlčenlivého schválování nových, právě se rodících čachrů mezi Washingtonem a jeho hlavními západními spojenci proti zájmům národů Jihu.

Kuba bude pevně třímat prapor kritiky tohoto nového útoku proti mezinárodnímu systému a zájmům národů Jihu a podle okolností bude vystupovat na obranu spravedlnosti, mezinárodního práva a tak potřebné mezinárodní spolupráce při podpoře a obraně všech lidských práv pro všechny národy a všechny lidi.

Havana, 28. února 2006

                 
Obsah vydání       22. 5. 2006
22. 5. 2006 New York Times: Raketová sila v České republice? Po volbách ! Štěpán  Kotrba
22. 5. 2006 V čím zájmu a proti komu je "protiraketový štít"? Jiří G. Müller, Stanislav  Kliment
22. 5. 2006 Těžko se v tom vyznat Jindřich  Kalous
22. 5. 2006 Michael  Marčák
22. 5. 2006 Toto je změna, kterou slibuje ODS? Štěpán  Kotrba
20. 5. 2006 Bude se ODS snažit vysvětlit zbabělost jako oprávněnou? Bohumil  Kartous
22. 5. 2006 Křivárny v České televizi Oldřich  Průša
22. 5. 2006 A je Oldřich  Čálek
22. 5. 2006 Bolí víc facka, nebo pomluva? Petr  Dušek
20. 5. 2006 Program ODS je mi nejbližší, ale...
22. 5. 2006 Proč nekritizujete Jandáka?
22. 5. 2006 Lůza bolševická a její propaganda
22. 5. 2006 Vyřizoval si Macek věci "jako chlap?" Petr  Wagner
22. 5. 2006 Článek Bohumila Kartouse není jen na facku
22. 5. 2006 Ve škole jsme říkali takovým Mackům zmetek Jan  Žižka
22. 5. 2006 Volební agitace Josef  Vít
22. 5. 2006 Michael  Marčák
22. 5. 2006 Černá Hora "zvolila nezávislost"
22. 5. 2006 Bezdrátový internet do britských měst
22. 5. 2006 Francie se snažila utajit dokument dokládající zranitelnost nových reaktorů EPR Jan  Beránek
21. 5. 2006 Podněcování k nenávisti, lhostejnost k nenávisti Štěpán  Kotrba
22. 5. 2006 Třeba se jednou naučíme argumentovat Jan  Klusáček
22. 5. 2006 O adrenalinové "analýze" zelených aneb Kotrbovi natvrdo Pavel  Pečínka
21. 5. 2006 Zelení hadi na politickém zápraží Štěpán  Kotrba
22. 5. 2006 Vyměňte poradce! Veřejné doporučení pro prezidenta republiky Milan  Daniel
22. 5. 2006 Konspirační teoretiky žádné argumenty nepřesvědčí Tomáš  Poláček
22. 5. 2006 Brezina pomáhá PR jaderného průmyslu a měl by raději mlčet Jan  Beránek
22. 5. 2006 Pane Kotrbo, opravdu věříte paranoidní vizi amerického spiknutí ovládajícího svět? Miroslav  Šuta
22. 5. 2006 To byl, panečku, argument Jan  Rovenský
22. 5. 2006 Zvláštní rafinovanost Greenpeace
20. 5. 2006 Jak to, že Human Rights Watch systematicky kritizuje americkou vládu? Jan  Rovenský
22. 5. 2006 Limity HRW Vladislav  Černík
22. 5. 2006 Nové Radě Kuba neoponuje. Na rozdíl od USA je členem. Štěpán  Kotrba
22. 5. 2006 "Kuba nebude komplicem mlčenlivého schválování čachrů mezi Washingtonem a jeho západními spojenci" Felipe Pérez Roque
19. 5. 2006 Digitální vysílání -- Velká Británie Jan  Čulík
22. 5. 2006 Kdo se podnikáním nedokáže ani uživit, nemá co podnikat Tomáš  Stýblo
22. 5. 2006 Máte můj obdiv Jan  Hošek
22. 5. 2006 Podnikatelé jsou téměř zloději Miroslav  Kodet
19. 5. 2006 Český rozhlas k případu Aleš Cibulka
22. 5. 2006 Opětná nevyváženost Českého rozhlasu 7 Štěpán  Kotrba
19. 5. 2006 Jak je to přesně s dálnicí D 47 Jaroslav  Štemberk
22. 5. 2006 Pendolino stálo mnoho peněz, možná že i zbytečně moc
21. 5. 2006 Bundestag schválil nejvyšší zvýšení daní v dějinách SRN Radek  Vogl
21. 5. 2006 Příběh novin
22. 5. 2006 Češi za elektřinu zaplatí více než průměrný Evropan Jan  Beránek
19. 5. 2006 Odcizování přírodě -- důsledek či příčina krize člověka a společnosti Petr  Sak
19. 5. 2006 Zákaz potravin z GMO v moskevských školách Miroslav  Šuta
6. 5. 2006 Hospodaření OSBL za duben 2006
22. 11. 2003 Adresy redakce

Kuba a Fidel Castro RSS 2.0      Historie >
22. 5. 2006 Limity HRW Vladislav  Černík
22. 5. 2006 "Kuba nebude komplicem mlčenlivého schválování čachrů mezi Washingtonem a jeho západními spojenci" Felipe Pérez Roque
22. 5. 2006 Nové Radě Kuba neoponuje. Na rozdíl od USA je členem. Štěpán  Kotrba
22. 5. 2006 Opětná nevyváženost Českého rozhlasu 7 Štěpán  Kotrba
19. 5. 2006 Kuba v Radě OSN pro lidská práva nevyhrála - spíše prohrály Spojené státy   
18. 5. 2006 Kuba: Někde bude chyba Lubomír  Molnár
14. 4. 2006 Latinská Amerika -- noční můra Condoleezzy Rice Ludvík  Šulda
20. 3. 2006 Kubánsko-floridská stopa: počkáme až se ministr Svoboda opět převlékne? Michal  Brož
10. 3. 2006 Chávez převzal Mezinárodní cenu UNESCO Fidel Castro Ruz
23. 12. 2005 Bezuzdný spotřební styl bohatých zemí Fidel Castro Ruz
29. 11. 2005 Nebezpečná fakta týkající se stoupence Fidela Castra Fabiano  Golgo
10. 11. 2005 Protikubánští spojenci USA a embargo Oldřich  Průša
29. 9. 2005 Je třeba vychovávat lékaře, kteří budou mít rádi venkov, vesnice, okrajové a chudé čtvrti měst třetího světa Fidel Castro Ruz
26. 7. 2005 Kubánský model trvale udržitelného zemědělství Jindřich  Kalous
27. 5. 2005 Proč je Václav Havel pokrytecký? Martin  Šaffek