12. 5. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
12. 5. 2005

DOKUMENT

Programové prohlášení vlády Jiřího Paroubka

Vláda České republiky, vytvořená společnou vůlí České strany sociálně demokratické, Křesťanské a demokratické unie -- Československé strany lidové a Unie svobody -- Demokratické unie, předstupuje před veřejnost a Poslaneckou sněmovnu přesvědčena, že se o důvěru uchází na základě jasně sděleného programu nové vládní politiky.

Poznámka ŠOK: Toto programové prohlášení bude podkladem pro hlasování o důvěře, které proběhne v den, který vylučuje pověrčivost premiéra - v pátek třináctého. Jeho součástí je i jeden kontroverzní bod, který se řeší už několik volebních období - "potřeba existence smlouvy mezi Českou republikou a Svatým stolcem". Odkaz na "reformulovanou Lisabonskou strategii" v tvorbě vládní střednědobé hospodářské strategie určuje i sociální mantinely, ve kterých se Paroubkova vláda chce pohybovat...

1. Úvod

Vláda České republiky, vytvořená společnou vůlí České strany sociálně demokratické, Křesťanské a demokratické unie -- Československé strany lidové a Unie svobody -- Demokratické unie, předstupuje před veřejnost a Poslaneckou sněmovnu přesvědčena, že se o důvěru uchází na základě jasně sděleného programu nové vládní politiky.

2. Preambule: cíle a priority

Vláda bude usilovat o rozvíjení demokratického právního státu, o svobodnou a rovnoprávnou účast občanů na utváření života společnosti, s nezastupitelnou rolí krajů a obcí.

Vláda bude v rámci evropského modelu přispívat k rozvoji ČR jako demokratického a moderního sociálního státu s vyspělou tržní ekonomikou založenou na znalostech, schopnou zajistit stabilní hospodářský růst, větší počet a vyšší kvalitu pracovních míst, vyšší životní úroveň a větší sociální soudržnost při respektování cílů udržitelného rozvoje.

Vláda vychází z příznivých výsledků prvního roku členství ČR v Evropské unii. Vláda bude na tomto základě posilovat úlohu ČR v dalším rozvoji evropské integrace. Současně bude vyvíjet snahu o maximální využití možností a výhod, které pro ČR z členství v EU vyplývají.

Vláda naváže na práci předchozích vlád a bude usilovat o prohlubování evropské integrace a zahraniční politiku orientovanou na bezpečnost, dodržování lidských práv a mezinárodního práva a spravedlivé a multikulturní uspořádání světa.

Vláda se soustředí na tyto priority:

 • účast na transatlantické a mezinárodní spolupráci založené na zásadě rovnoprávnosti v mezinárodních vztazích, aktivní a konstruktivní účast ČR v procesu prohlubování evropské integrace, a to zejména s ohledem na přijetí Smlouvy o Ústavě pro Evropu
 • urychlení hospodářského růstu na základě inovací, investic do moderních technologií a podpory malých a středních podniků, přijetí střednědobé Strategie hospodářského růstu České republiky na rok 2005 - 2013 zajišťující zvyšování konkurenceschopnosti české ekonomiky na základě reformulované Lisabonské strategie,
 • stabilizaci veřejných financí a zvyšování efektivity veřejných výdajů s cílem přistoupit k Evropské měnové unii do roku 2010, dosažení schodku veřejných rozpočtů hluboce pod hranicí 4% pro rok 2006 a založení trendu, aby nejpozději od roku 2008 schodek veřejných rozpočtů stabilně nepřesáhl tři procenta hrubého domácího produktu,
 • podporu malého a středního podnikání na základě pomoci financované z EU, zvýšení dotací a rozšířeného poradenství pro podnikatele a zaměstnance, vytváření podmínek pro partnerství veřejného a soukromého sektoru, zlevnění úvěrů a zlepšení přístupu k úvěrovému financování a zjednodušení a urychlení úpadkového řízení na základě přijetí nového zákona o úpadku,
 • důsledný boj s korupcí, s kriminalitou, šedou a černou ekonomikou, zlepšení vymahatelnosti práva a ochranu veřejného zájmu, a to zejména s ohledem na přijetí zákona o střetu zájmů,
 • prosazení daňové reformy snižující daně skupinám s nízkými a středními příjmy,
 • snížení nezaměstnanosti v přímé závislosti na vyšší výkonnosti ekonomiky, úpravou podmínek systému dávek sociální péče a aktivní politikou zaměstnanosti,
 • výrazné zvýšení investic na podporu celoživotního vzdělávání, flexibility vzdělávacího systému a aktivní politiky zaměstnanosti, a to na základě dokončení Programu realizace Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku,
 • podporu rodin s dětmi vytvářením příznivého sociálního a ekonomického prostředí na základě předložení nové Koncepce rodinné politiky,
 • prosazování rovných příležitostí pro ženy a muže na základě národního akčního plánu Priority a postupy vlády v prosazování rovnosti žen a mužů,
 • vytvoření co nejširší politické shody ohledně přijetí nejlepší varianty důchodové reformy zajišťující důstojné stáří dnešní střední a mladé generaci, zahájení prací na legislativním zpracování důchodové reformy,
 • zajištění dostupnosti, rovnocennosti a kvality zdravotní péče na nejvyšší dosažitelné úrovni moderní medicíny na základě nových zákonů o zdravotnických zařízeních a o zdravotní péči,
 • přijetí zákonů i podzákonných právních norem reformujících oblast bytové politiky,
 • výrazné zvýšení investic na podporu výzkumu a vývoje a vytvoření podmínek pro spolupráci vysokých škol a výzkumných ústavů s podniky schválením zákona o veřejných výzkumných institucích,
 • respekt k životnímu prostředí a dodržování principů a cílů udržitelného rozvoje,
 • zlepšování podmínek pro kvalitní život na venkově důsledným uplatňováním zásad Společné zemědělské politiky Evropské unie.

Tyto programové priority jsou rozvedeny v podobě dalších dílčích cílů a konkrétních záměrů v následujících kapitolách.

Vláda bude jednotlivé kroky svého programu realizovat v časovém rámci vymezeném řádnými volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v roce 2006 a se zřetelem k potřebě připravovat dlouhodobější projekty, zejména s výhledem do roku 2010.

3. Česká republika v Evropské unii

První rok členství v Evropské unii potvrdil, že naše země vstupem do Evropské unie získala kvalitativně nový prostor pro prosazování a uplatňování svých pozic v mezinárodním měřítku. Česká republika se začlenila do jednoho z nejvlivnějších uskupení současného světa a může tak mnohem účinněji přispívat k řešení globálních problémů, s nimiž je konfrontována. Roční členství České republiky v Evropské unii mělo jednoznačný a všeobecně uznávaný kladný vliv na vývoj české ekonomiky. Tento trend bude vláda podporovat.

Největší rozšíření v dosavadním vývoji, dosažená úroveň integrace a potřeba jejího dalšího směrování si vyžádaly postavit činnost Evropské unie na nový smluvní základ. Proto byla sjednána a podepsána Smlouva o Ústavě pro Evropu. Jde o závažný dokument, k němuž by se podle názoru vlády měli vyslovit občané České republiky v referendu. Z tohoto důvodu bude vláda nadále usilovat o přípravu referenda ve spojení s řádnými parlamentními volbami v r. 2006. Záměrem vlády je, aby v každém případě, tedy i pokud bude Smlouvu o Ústavě pro Evropu schvalovat Parlament České republiky, byla tato ratifikována tak, aby mohla vstoupit v platnost v druhé polovině roku 2006. Vláda zajistí informační kampaň k Smlouvě o Ústavě o Evropě s cílem poskytnout občanům kvalifikované a objektivní informace o důsledcích její ratifikace ve všech oblastech života České republiky.

Vláda bude systémově vstupovat do formulování a naplňování společné zahraniční a bezpečnostní politiky Evropské unie. Bude přitom vycházet z českých národních zájmů a vymezených priorit. Považuje za důležité další rozšiřování Evropské unie, zejména na západní Balkán. Společně s politikou evropského sousedství to cítí jako významný instrument pro zajištění bezpečnosti a hospodářské prosperity v Evropě. Při realizaci bezpečnostní politiky bude Česká republika i nadále vycházet z Evropské bezpečnostní strategie.

V souladu se Strategií hospodářského růstu vláda zpracuje Národní rozvojový plán České republiky 2007 - 2013 pro čerpání prostředků ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti. Vláda bude věnovat mimořádnou pozornost jednáním o finanční perspektivě Evropské unie na období 2007 - 2013 s důrazem na tradiční hodnoty Evropské unie -- solidaritu, sociální soudržnost, vyrovnávání rozdílů mezi regiony a se zvýšeným zřetelem na potřeby nových členských států Evropské unie

Vláda připisuje značný význam obsahu reformulované Lisabonské strategie, jejímiž dvěma cíli se staly hospodářský růst a pracovní místa. V této souvislosti Vláda České republiky zpracuje Národní program reforem, který bude zahrnovat specifická opatření, zacílená na podporu hospodářského růstu a vytváření nových pracovních míst na národní úrovni. Výchozím podkladem pro zpracování Národního programu reforem bude Strategie hospodářského růstu České republiky na roky 2005 - 2013.

4. Hospodářská politika a veřejné finance

4.1. Hospodářská politika

V současné době je zřejmé, že česká ekonomika je v nejlepší kondici za posledních deset let. (V letošním a příštím roce hospodářská strategie vlády počítá s růstem HDP 4% - 5%). Hlavním cílem hospodářské strategie vlády je tento započatý trend i nadále posilovat -- zejména dalším urychlením hospodářského růstu a aktivním bojem s nezaměstnaností. Pro zajištění trvalé prosperity je třeba tento cíl skloubit s dokončením reformy veřejných financí a vytvořit tak předpoklady pro co nejrychlejší sbližování naší ekonomické úrovně s vyspělými zeměmi Evropské unie.

Vláda schválí novou střednědobou Strategii hospodářského růstu České republiky na roky 2005 - 2013 na základě zásad reformulované Lisabonské strategie, která se stane základním dokumentem pro koordinaci činností vlády, jež ovlivňují hospodářský růst a zvyšování konkurenceschopnosti české ekonomiky.

Vláda bude usilovat o trvalý růst konkurenceschopnosti českých firem prostřednictvím účinné podpory exportu, rozvoje podnikatelského a investičního prostředí a podpory rozvoje vědy, výzkumu, vývoje a inovací.

4.1.1. Rozvoj podnikatelského a investičního prostředí

Za účelem trvalé podpory rozvoje podnikatelského a investičního prostředí v České republice, jako jedné z klíčových podmínek urychlení hospodářského růstu a boje s nezaměstnaností, vláda přijme následující opatření:

 • bude důsledně pokračovat ve zlepšování právního prostředí pro podnikání zejména urychlením zápisu do obchodního rejstříku, zřízením jednotného registračního místa pro podnikatele na živnostenských úřadech, prosazením možností zavedení editační povinnosti v daňové správě a zjednodušením a zrychlením úpadkového řízení (předloží Parlamentu České republiky návrh nového zákona o úpadku),
 • zajistí provedení analýzy právních předpisů za účelem identifikace administrativní zátěže, která je kladena na podnikatele, a připraví návrhy na změny příslušných právních předpisů tak, aby došlo ke snížení této zátěže minimálně o 20 procent,
 • v rámci legislativního procesu bude vláda důsledně požadovat, aby součástí vládě předkládaných právních norem bylo zpracování analýzy dopadů na podnikatelské prostředí,
 • zajistí maximální využití zdrojů fondů Evropské unie při přípravě nového programovacího období na roky 2007 - 2013; bude i nadále usilovat o efektivní propojení finančních zdrojů pro podporu podnikání z fondů Evropské unie, státního rozpočtu a prostředků soukromého sektoru (zejména komerčních bank),
 • bude pokračovat v realizaci efektivního systému podpory zejména pro malé a střední podnikatele prostřednictvím cílených programů financovaných z prostředků strukturálních fondů Evropské unie a národních zdrojů; podporu více zaměří na usnadnění přístupu firem k finančním prostředkům pro jejich investiční a rozvojové záměry a na zkvalitnění poradenských služeb pro podnikatelskou veřejnost,
 • předloží novou Koncepci podpory malého a středního podnikání na roky 2007 - 2013, která se stane základním strategickým dokumentem pro přípravu programů podpory podnikání na další období; při této činnosti bude vláda úzce spolupracovat s podnikatelskými reprezentacemi,
 • přijme opatření ke snížení a zjednodušení administrativy živnostníků prostřednictvím možnosti uplatnění zvýšené paušalizace nákladů,
 • bude i nadále pokračovat v politice podpory investování a tvorby nových pracovních míst; vyhodnotí dosavadní systém podpory investic a následně předloží Parlamentu novelu zákona o investičních pobídkách, jejímž cílem bude vyšší podpora investičních aktivit v oblasti vývoje, výroby a služeb s vysokou přidanou hodnotou; zvýší podporu vzniku nových technologických center a strategických služeb,
 • v oblasti podpory rozvoje průmyslových zón bude preferovat strategické investice v nejvíce strukturálně postižených oblastech České republiky,
 • zkvalitní a zpřehlední environmentální legislativu s cílem podpořit rozvoj perspektivních šetrných technologií, zvýšit efektivitu českých podniků a posílit jejich konkurenceschopnost na vyspělých světových trzích,
 • posílí roli Hospodářské rady vlády a Rady pro rozvoj podnikatelského prostředí v jejich zaměření na trvalé zlepšování a zjednodušování podnikatelského prostředí v České republice,
 • zefektivní systém podpory českých firem na mezinárodních veletrzích a výstavách, který bude soustředěn na klíčové trhy a na rozšíření propagačních a prezentačních aktivit státu spojených s pozitivním budováním image České republiky pro zahraniční investory a obchodní partnery; za tímto účelem bude důsledně naplňovat nově přijatou Koncepci oficiálních účastí České republiky na mezinárodních veletrzích a výstavách v zahraničí.

4.1.2. Podpora exportu

S cílem účinně podpořit export vláda přijme následující opatření:

 • schválí novou Koncepci proexportní politiky na roky 2006 - 2010, která se stane základním strategickým dokumentem k rozvoji českého exportu a podpory konkurenceschopnosti firem na mezinárodních trzích,
 • připraví v návaznosti na Koncepci proexportní politiky na roky 2006 - 2010 a ve spolupráci s podnikatelskou reprezentací strategii prosazování obchodně-ekonomických zájmů České republiky v Evropské unii a v prioritních mimoevropských teritoriích; tyto strategie umožní efektivní nasměrování finančních, institucionálních a obchodně-politických nástrojů pro podporu českých firem na klíčových mezinárodních trzích,
 • zajistí vytvoření ucelené nabídky programů a služeb České exportní banky, Exportní garanční a pojišťovací společnosti a České agentury na podporu obchodu CzechTrade, které jsou klíčovými výkonnými institucemi v rámci státní podpory českých exportních firem; tato nabídka bude také více zaměřena na proexportní podporu malých a středních podnikatelů,
 • vytvoří nezbytné podmínky pro kapitálovou expanzi nejlepších českých firem do zahraničí,
 • bude i nadále zajišťovat naplňování společné obchodní politiky Evropské unie a bude prosazovat obchodně-politické zájmy České republiky v orgánech Evropské unie. Vláda bude podporovat plynulou liberalizaci podmínek světového obchodu zbožím a službami.

4.1.3. Podpora vědy, výzkumu, vývoje a inovací

Vláda bude vytvářet podmínky pro rozvoj společnosti znalostí, v níž budou mít výzkum a vývoj společně se vzděláváním jednoznačnou prioritu. Součástí tohoto úsilí bude jak vytváření prostoru pro růst investic do celého tohoto vědeckého komplexu, tak i optimalizace jeho způsobu řízení vedoucí k funkční integraci jeho složek.

Politika vlády bude zaměřena na podporu plného zapojení České republiky do evropského výzkumného prostoru a rozhodovacích procesů v oblasti výzkumu a vývoje v Evropské unii. Vláda připraví ucelenou koncepci podpory výzkumu a vývoje, opírajíc se přitom o aktualizovanou Národní politiku výzkumu a vývoje a o Národní inovační politiku, a navrhne navýšit prostředky ze státního rozpočtu na výzkum a vývoj tak, aby výdaje z veřejných prostředků na výzkum a vývoj dosáhly do roku 2010 výše 1 % HDP.

Součástí politiky vlády bude též důraz na pravidelné a objektivní hodnocení výsledků výzkumu a vývoje, jež bude jedním z rozhodujících kritérií dalšího rozdělování finanční podpory výzkumu a vývoje z veřejných zdrojů.

Za účelem podpory výzkumu, vývoje a inovací bude vláda dbát o provázání politiky výzkumu a vývoje s politikou inovační a o návaznost inovační politiky na výsledky průmyslového výzkumu a vývoje a jejich efektivní uplatňování v nových inovovaných produktech, technologiích a službách. Výsledky projektů průmyslového výzkumu a vývoje musí sloužit jako vstup pro projekty technických inovací.

4.1.4. Další opatření vlády v oblasti hospodářské politiky

Hospodářská politika vlády bude doplněna následujícími opatřeními:

 • bude důsledně dbát na ochranu české spotřebitelské veřejnosti a českých výrobců; bude i nadále pokračovat v ochraně občanů proti nekalým obchodním praktikám a proti klamavé reklamě,
 • bude usilovat o propojování průmyslových aktivit s rozvojem dopravní infrastruktury; vedle rozvoje silniční a dálniční sítě bude prioritně podporovat hromadnou železniční dopravu, přičemž v rámci potřeby nových železničních dopravních prostředků bude sledovat i významnou příležitost pro české průmyslové firmy,
 • podpoří snižování energetické náročnosti národního hospodářství; v této souvislosti přijme aktualizovaný Národní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie na rok 2006, k naplnění tohoto cíle se zaměří na podporu efektivního využití obnovitelných a v podmínkách České republiky efektivních energetických zdrojů,
 • v oblasti průmyslu a energetiky bude vláda pokračovat v procesu restrukturalizace a privatizace některých subjektů, jako např. Vítkovice Steel, Aero Vodochody nebo Severočeské doly.

4.2. Veřejné finance

Vláda považuje pokračování reformy veřejných rozpočtů za podmínku pro zajištění dlouhodobě udržitelného hospodářského růstu i pro jeho urychlení v nejbližších letech, jakož i pro zavedení společné evropské měny nejpozději od roku 2010. Vláda bude v souladu s přijatou Koncepcí reformy veřejných rozpočtů pokračovat ve snižování schodku veřejných rozpočtů tak, aby v roce 2006 byl schodek nižší než čtyři procenta a nejpozději v roce 2008 stabilně nepřesáhl tři procenta hrubého domácího produktu. Vláda bude ve své rozpočtové politice důsledně dodržovat Konvergenční program.

Vláda bude při přípravě na zavedení společné měny respektovat přijatou strategii vlády a České národní banky.

K dosažení těchto makroekonomických cílů bude vláda pokračovat souběžně v nezbytných opatřeních na příjmové i výdajové straně veřejných rozpočtů.

Na příjmové straně vláda:

 • nebude předkládat návrhy na zvýšení daňových sazeb a stabilizuje složenou daňovou kvótu na úrovni již schválených zákonů k reformě veřejných financí tak, aby celkové daňové zatížení bylo v roce 2006 ve vztahu k HDP nižší než v letech 2003 - 2005,
 • prosadí významné snížení daně z příjmu pro fyzické osoby se středními a nízkými příjmy,
 • bude pokračovat v široké diskusi o zjednodušení daně z příjmů s cílem zpřehlednit podmínky pro placení daní při zachování motivace podporující růst a inovace; v této oblasti také připraví další návrhy.

V zájmu zvýšení efektivity správy daní bude vláda pokračovat v procesu modernizace daňové a celní správy včetně dalšího rozšíření možnosti elektronického podávání daňových přiznání, posílení informovanosti poplatníků a včetně uplatňování přístupů, podporujících všestranné zlepšení podnikatelského prostředí. Vláda bude pokračovat v boji proti všem projevům šedé ekonomiky, proti daňovým únikům, korupci a dalším negativním ekonomickým jevům s tím, že efektivně využije všech nových legislativních nástrojů.

Vláda posoudí otázky účinné integrace různých informačních systémů a databází, využívaných daňovými úřady, orgány sociálního zabezpečení a zdravotními pojišťovnami.

Vláda zvýší intenzitu a publicitu kontrol i postihu prodeje pašovaného a falšovaného zboží, nezdaněných tabákových výrobků a alkoholu, zneužívání obchodních značek, porušování autorských práv na českém trhu; vláda přijme účinná opatření proti nelegálnímu zaměstnávání a zneužívání sociálních dávek.

Na výdajové straně veřejných rozpočtů vláda:

 • posílí strategické řízení a povinné programování veřejných výdajů a bude pokračovat ve snižování výdajů a jejich restrukturalizaci, včetně přijetí systémových opatření s dlouhodobým úsporným efektem,
 • připraví systém společného zadávání vybraných veřejných zakázek,
 • bude pokračovat v racionalizaci státní správy a ministerstev při využití poznatků získaných procesními a organizačními audity.

Vláda zajistí zrušení Fondu národního majetku k 31.12.2005. Vláda připraví Českou konsolidační agenturu na ukončení její činnosti v roce 2007 při současném zajištění efektivní správy a prodeje v ní soustředěných pohledávek a bude pokračovat v privatizaci omezeného rozsahu státních podílů tam, kde již privatizace byla zahájena nebo ji lze účelně, efektivně a transparentně realizovat v horizontu jednoho roku. Vláda bude ve spolupráci s Českou národní bankou pokračovat v přechodu na systém řízení výdajů státního rozpočtu a státních fondů prostřednictvím Státní pokladny.

Vláda bude účinně prosazovat oprávněné zájmy České republiky při přípravě finanční perspektivy Evropské unie na léta 2007 - 2013. Vláda podpoří takovou restrukturalizaci státního rozpočtu, která posílí zdroje pro spolufinancování projektů hrazených z rozpočtu Evropské unie, zdroje pro podporu vědy, výzkumu, vzdělání a dopravní infrastruktury tak, aby výdaje na vládní programové priority nenarušily schválené rozpočtové rámce a byly financovány pouze na vrub úspor a přehodnocení jiných druhů výdajů, včetně výdajů mandatorní povahy. V oblasti čerpání prostředků z rozpočtu Evropské unie si je vláda vědoma povinnosti zajistit co nejlepší podmínky pro jejich čerpání a nutnosti restrukturalizovat národní dotační programy ve prospěch spolufinancování.

S vědomím ústavní odpovědnosti za veřejné rozpočty jako celek bude vláda pokračovat v monitoringu hospodaření krajů a obcí s cílem působit preventivně proti nepřiměřenému zadlužování v této sféře veřejných rozpočtů.

Vláda připraví koncepci modernizace a rozvoje kontrolního systému v České republice s cílem posílit kontrolu vynakládání veřejných prostředků.

Vláda připraví novelu zákona o loteriích s cílem posílit transparentnost a regulaci v této oblasti. Vláda vytvoří k 1.1.2006 legislativní a regulatorní podmínky pro rozvoj Partnerství veřejného a soukromého sektoru.

Vláda bude pokračovat v integraci dozorových orgánů finančního trhu s cílem výrazně zefektivnit dozorovou činnost a zlepšit podmínky pro podnikání ve finančních službách. V prvním kroku vláda předloží zákon vedoucí ke snížení počtu dozorových institucí ze stávajících čtyř na dvě. Vláda bude rovněž věnovat pozornost posílení ochrany klientů v oblasti finančního trhu.

Vláda bude významnou část svého úsilí věnovat systematické a cílené podpoře neziskových organizací, jejichž činnost je životně důležitá pro sociální služby, péči o zdravotně postižené, řešení sociálních patologií, ochranu životního prostředí, ochranu kulturních památek či rozvoj komunitního života. Za tímto účelem vláda zváží přijetí zákona o daňových asignacích, který by mohl vést k finančnímu posílení neziskového sektoru a ke zvýšení spoluúčasti občanů na správě jejich daní.

4.3 Doprava

Vláda považuje dopravní infrastrukturu za jeden z pilířů ekonomického růstu. Vláda bude pokračovat v úsilí vybudovat na území státu kapacitní a výkonnou dopravní infrastrukturu s cílem zlepšit dopravní obsluhu a podpořit hospodářský rozvoj země.

Za tímto účelem bude stabilizovat příjmy Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) v objemu nejméně 50 miliard Kč a zajistí vyčerpání finančních prostředků z evropských fondů.

Zahájí jednání s Evropskou komisí o přípravě nového finančního období Evropské unie s cílem posílit finanční prostředky určené pro Českou republiku na roky 2007 - 2013 na investice do dopravních sítí a připraví spolufinancování nezbytné pro čerpání evropských fondů.

Vláda připraví novou Dopravní politiku státu s cílem zabezpečit koordinovaný rozvoj dopravních systémů, zvýšit jejich provozní spolehlivost a bezpečnost a snížit vliv na životní prostředí.

Vláda připraví zavedení výkonového zpoplatnění silniční sítě pro vozidla nákladní dopravy v roce 2006 s cílem zajistit příjem pro Státní fond dopravní infrastruktury a zrovnoprávnit tak cenově dopravní cestu pro automobilovou a železniční dopravu.

Vláda ve spolupráci s kraji podpoří rozvoj veřejné osobní dopravy, aby tak čelila neúměrnému nárůstu automobilové individuální dopravy.

K prioritám vlády v oblasti rozvoje dopravní infrastruktury patří zejména:

 1. dokončení spojení ČR a SRN ústeckou (D8) a plzeňskou (D5) dálnicí
 2. dokončení dalších nových úseků hradecké (D11) a brněnské (D1) dálnice
 3. výstavba českobudějovické (D3) a ostravské (D47) dálnice
 4. výstavba kapacitních silničních spojení, jako jsou pražský okruh, karlovarská (R6), písecká (R4), chomutovská (R7) a těšínská (R48) rychlostní komunikace
 5. dokončení modernizace I. a II. tranzitního železničního koridoru včetně jejich spojení v trase III. koridoru na traťovou rychlost 160 km/hod.
 6. urychlit zahájení výstavby IV. železničního koridoru -- trati Praha -- Linec a výstavby III. železničního koridoru -- trati Praha -- Plzeň -- Cheb.
 7. přestavba železničních uzlů, včetně modernizace uzlů Praha a Brno
 8. dokončení nového odbavovacího terminálu na letišti Praha-Ruzyně
 9. zlepšení plavebních podmínek na Labi zahájením výstavby plavební komory Přelouč a přípravou plavební komory Děčín

Vláda zajistí financování údržby a oprav základní silniční a železniční sítě.

Vláda bude podporovat programy obnovy vozidel a modernizace vozového parku provozovatelů veřejné dopravy. Obnovu železničních kolejových vozidel jak na celostátní, tak i na regionální úrovni podpoří také využitím možností plynoucích z členství v mezinárodní společnosti EUROFIMA.

Vláda prosadí účinná opatření pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu a snížení počtu úmrtí na následky dopravních nehod. Zabezpečí opatření pro zvýšení kvality činnosti Stanic technické kontroly.

Vláda podpoří rozvoj kombinované dopravy s cílem snížit počet kamionů na silnicích a zvýšit objem železniční nákladní dopravy.

Vláda se zavazuje zajistit občanům přístup ke službám veřejné dopravy v potřebném rozsahu, kvalitě a za přijatelnou cenu.

5. Sociální soudržnost

Sociální soudržnost společnosti chce vláda posilovat aktivní sociální a rodinnou politikou, vytvářením podmínek pro rovné příležitosti žen a mužů, celoživotním vzděláváním, péčí o zdraví, podporou kultury, vědy a výzkumu.

Vláda podporuje sociální dialog a bude projednávat zásadní opatření týkající se sociálního a hospodářského rozvoje se sociálními partnery. Vláda chce zejména využívat Rady hospodářské a sociální dohody a kolektivního vyjednávání na všech úrovních i v sektoru veřejné správy a služeb.

Vláda připraví právní a institucionální změny tak, aby právní řád poskytoval prostředky k vynucení dodržování zákazu diskriminace.

Nedílnou součástí ochrany lidských práv je ochrana práv národnostních menšin a znevýhodněných skupin. Pozornost bude věnována zejména podpoře menšinových kultur a interkulturní výchově ve společnosti. Vláda bude rovněž pokračovat v systémových opatřeních k předcházení sociálnímu vyloučení.

Vláda bude vytvářet podmínky pro rozvoj občanské společnosti a neziskového sektoru jako nenahraditelného prvku demokracie a partnera státu.

Vláda vytvoří podmínky pro efektivní využívání prostředků Evropského sociálního fondu a spolufinancování programů podporovaných z tohoto fondu Evropské unie. Zvýšená pozornost bude věnována postupné realizaci daných programů tak, aby přispěly k naplňování priorit České republiky v oblasti rozvoje lidských zdrojů a posílení sociální soudržnosti.

5.1. Sociální politika a sociální zabezpečení

Sociální politika vlády bude v souladu se strategií Evropské unie zaměřena na modernizaci a dobudování sociálních systémů České republiky. Základem bude boj proti nezaměstnanosti, chudobě a sociálnímu vyloučení, všestranný a vyvážený systém podpory rodin s dětmi, zdravá příjmová politika a dosažení flexibility v oblasti pracovněprávní ochrany zaměstnanců a dosažení evropských standardů nemocenského a úrazového pojištění a v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Vláda:

 • vytvoří co nejširší politickou shodu ohledně přijetí nejlepší formy důchodové reformy a zahájí práce na jejím legislativním zpracování,
 • přezkoumá možnost využití všech dosažitelných motivačních nástrojů na podporu vstupu do legálního zaměstnání, zváží vydání společných identifikačních karet sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění všem plátcům, ve spolupráci s orgány Evropské unie rozvine systematický boj se zneužíváním sociálních dávek a s prací na černo,
 • předloží Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky zákon o sociálních službách, založený na individuálním příspěvku na péči, který vytvoří podmínky pro posílení efektivní sítě sociálních služeb a pro rovnoprávné uplatnění neziskového sektoru v této oblasti, s cílem zajistit dětem, seniorům a osobám sociálně a zdravotně postiženým vysokou kvalitu života, jejich aktivizaci a začleňování do společnosti,
 • předloží Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky nový zákon o životním a existenčním minimu,
 • zachová základní jistoty občanů a současně bude modernizovat systémy solidárního sociálního zabezpečení,
 • přijme konsenzuální reformní opatření zajišťující dlouhodobou funkčnost, finanční stabilitu a únosnost jednotlivých systémů sociálního zabezpečení,
 • bude valorizovat již přiznané důchody tak, aby se i současní důchodci podíleli na růstu bohatství společnosti.

5.2. Rodinná politika

Vláda považuje za svou prioritu úsilí o překonání kritického stavu demografického vývoje v České republice, který ohrožuje budoucnost naší společnosti a našeho národa. Vláda si je vědoma, že péče o dítě a podpora rodin s dětmi vyžaduje nové komplexní řešení.

Vláda:

 • připraví Koncepci rodinné politiky,
 • vytvoří podmínky mladým manželstvím a rodičům pro sladění rodinného a profesního života,
 • podpoří rozvoj veřejných služeb s cílem usnadnit mladým lidem založení vlastní rodiny,
 • bude usilovat o vytváření takových sociálně ekonomických podmínek, které umožní ženám i mužům dobře skloubit péči o děti a seniory s uplatněním na trhu práce, včetně využití netradičních forem práce při péči o děti a rozvoje předškolních zařízení pro děti,
 • zjednoduší a restrukturalizuje systém státní sociální podpory, v jehož rámci posoudí konstrukci přídavku na dítě,
 • bude pomáhat krajům a obcím při jejich všestranné podpoře rodinám s dětmi při zajištění jejich fungování, zdraví a bezpečnosti dětí, v poradenství týkajícím se výchovy i partnerských a rodinných vztahů a ve zvýšení informovanosti obcí a rodin o možnostech podpory rodiny a nárocích na ni,
 • předloží Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR novelu zákona o sociálně právní ochraně dětí s cílem zlepšit podmínky pro formy náhradní rodinné péče umožňující dítěti vyrůstat v prostředí co nejbližším rodinnému prostředí, včetně pěstounské péče.

5.3. Bydlení

V oblasti bydlení považuje vláda za svoji prioritu realizaci "Koncepce bytové politiky", která byla vládou schválena dne 16. března 2005. Vláda respektuje úlohu státu v této oblasti, která udržuje rovnováhu mezi ekonomickou výkonností trhu s byty na straně jedné a sociální spravedlností na straně druhé. Působení bytového trhu musí být usměrněno státem i spolurozhodováním občanů s cílem vytvořit co nejpříznivější podmínky pro život občanů a pro uplatnění zásad solidarity, sociální spravedlnosti a udržitelného rozvoje.

Vláda prosadí realizaci krátkodobého programu, který vychází ze schválené Koncepce a který obsahuje zejména:

 • dokončení legislativního procesu právní úpravy podpory výstavby družstevních bytů z prostředků Státního fondu rozvoje bydlení, přijetí zákona o neziskových společnostech pro bydlení,
 • novou právní úpravu vlastnictví bytů s cílem zvýšit efektivitu správy domů s byty ve vlastnictví,
 • novou právní úpravu nájemného, která zajistí právní jistotu nájemníků i vlastníků domů a povede k postupnému odstranění deformací, přičemž bude respektovat mezinárodně uznávané zásady, zejména důvodný aspekt veřejného zájmu na postupném a sociálně citlivém uvolňování nájemného.

Vláda vypracuje úpravu podpory neziskového nájemního bydlení na principu transparentní a sociálně zaměřené veřejné podpory. K existujícím zdrojům podpory bydlení ze státního rozpočtu či prostředků Státního fondu rozvoje bydlení bude vláda usilovat o zajištění doplňkových zdrojů ze strukturálních fondů Evropské unie s cílem umožnit jejich čerpání na rekonstrukci panelových bytových domů již v rozpočtovém období Evropské unie 2007--2013. Humanizace a rekonstrukce stávajících sídel je výraznou prioritou.

Vláda bude i nadále pomáhat mladým manželům a mladým lidem do 36 let, aby pro ně bylo reálné získat první bydlení. Tento cíl podpoří formou adresné podpory při získání vlastního nebo družstevního bytu či podporou rekonstrukce obydlí. Zajistí též cestou adresné sociální podpory seniorům a domácnostem s nízkými příjmy, aby důsledky postupného uvolňování nájemného neuvedly důchodce a tyto rodiny do situace hmotného nedostatku.

5.4. Zaměstnanost, pracovněprávní vztahy a bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Dosažení plné efektivní zaměstnanosti je strategickým cílem vlády ve smyslu evropské strategie zaměstnanosti, která se opírá o čtyři pilíře -- zaměstnatelnost, podnikání, přizpůsobivost a rovné příležitosti. Vycházejíc z toho, vláda:

 • zefektivní strukturu a funkci služeb zaměstnanosti tak, aby odpovídaly současným potřebám trhu práce,
 • bude usilovat o to, aby vzdělávání, odborný výcvik, rekvalifikace a kvalitní poradenství pro výběr povolání byly hlavními prostředky, které zajistí, že uchazeči o zaměstnání budou mít ty dovednosti a znalosti, po kterých je poptávka na trhu práce,
 • vytvoří předpoklady, aby se na ekonomickém růstu spravedlivě podílely všechny skupiny obyvatelstva,
 • předloží návrh nového Zákoníku práce, který rozšíří smluvní volnost v pracovněprávních vztazích a umožní ratifikaci příslušných mezinárodních úmluv,
 • po dohodě se sociálními partnery zabezpečí přijetí mechanismu vyjednávání o platech ve veřejné správě a službách,
 • zaměří se na snižování nezaměstnanosti v nejvíce postižených regionech,
 • bude podporovat projekty, jejichž realizace bude znamenat výraznou tvorbu nových pracovních míst, např. v oblasti veřejných a sociálních služeb,
 • vytvoří podmínky pro realizaci a kontrolu práva zaměstnance na stejnou odměnu za práci stejné hodnoty,
 • zlepší vymahatelnost pracovního práva,
 • bude posilovat motivační funkce minimální mzdy a minimálních mzdových tarifů,
 • sníží daňové zatížení nízkopříjmových skupin poplatníků ke zvýšení motivace k přijetí i méně placené práce,
 • předloží Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky nový zákon o úrazovém pojištění jako součást systému veřejného sociálního pojištění,
 • předloží Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky nový zákon o nemocenském pojištění a zavede stropy na placení sociálního pojištění pro zaměstnance.

5.5. Zdravotnictví

Vláda bude prosazovat moderní zdravotní politiku s vyrovnaným financováním především z prostředků veřejného zdravotního pojištění a v souladu s právem Evropské unie.

Konkrétní opatření :

Vláda projedná a předloží Parlamentu klíčové zákony zajišťující potřebnou zdravotní péči pro každého občana na území České republiky, a to zákon o zdravotnických zařízeních a zákon o zdravotní péči. Tím bude legislativně zajištěno, aby zdravotní péče byla nadále dostupná, rovnocenná a kvalitní, na úrovni moderních medicínských poznatků.

Vláda bude nadále podporovat preventivní programy, které vedou nejen k časnému odhalování případných onemocnění, ale i k pěstování doporučeného životního stylu, včetně péče o své vlastní zdraví fyzické, duševní a sociální. Vláda ve spolupráci s kompetentními představiteli krajů bude pokračovat v realizaci tvorby sítě zdravotnických zařízení.

Vláda chce neprodleně řešit složitou problematiku organizace zdravotní péče na území hlavního města Prahy v souvislosti s poskytováním péče i pro občany Středočeského kraje.

Vláda soustředí pozornost na zabezpečování zdravotně-sociální péče s ohledem na nepříznivý demografický vývoj ve smyslu stárnutí populace, aby nedocházelo pouze k prodlužování střední délky života, ale aby byla současně zajištěna důstojná komplexní péče o starší spoluobčany.

Vláda nepřipustí zúžení stávajícího rozsahu zdravotní péče hrazené ze solidárního veřejného zdravotního pojištění a nemíní v následném období zvyšovat finanční spoluúčast pacientů. Vláda přijme několikaetapovou koncepci zdravotnictví, doplněnou konkrétními krátkodobými stabilizačními opatřeními s předpokládaným kladným ekonomickým dopadem do systému veřejného zdravotního pojištění jak v jeho příjmové, tak i výdajové stránce. Funkce praktických lékařů jako koordinátorů poskytování zdravotní péče ve všech jejích segmentech musí sehrát klíčovou roli.

Vláda předloží návrh zákona o léčivech a bude nadále zabezpečovat dostupnost kvalitních, účinných a bezpečných léčiv a dále i zdravotnických prostředků, u kterých bude dokončena jejich kategorizace a ta pak průběžně doplňována. Bude obnovena činnost komisí účelné farmakoterapie s metodickými výstupy pro potřeby všech lékařů.

Vláda bude postupně zajišťovat lepší informovanost občanů i uplatňování jejich práv při nabídce a poskytování potřebné zdravotní péče cestou zdravotních knížek, nemocničního ombudsmana, informací o péči v zahraničí, přehledů o hospodaření pojišťoven apod.

Bude pokračováno v pořádání pravidelných tiskových konferencí na úrovni Ministerstva zdravotnictví České republiky se zařazováním aktuálních odborných témat, aby byla zajišťována jak informovanost občanů a upevňování jejich sociálních jistot, tak i činnost osvětová. Tento způsob spolupráce i s odborovými organizacemi ve zdravotnictví, a zejména s Českou lékařskou komorou a Svazy pacientů, povede k racionálnějšímu rozhodování o dalších diagnostických a léčebných centrech a jejich potřebném vybavení.

Vláda bude dbát o systematické uplatňování prostředků k zlepšování duševního zdraví dle závěrů Helsinské deklarace podepsané v lednu 2005.

6. Znalostní a informační společnost

6.1. Věda a výzkum

Vláda bude usilovat o vytváření znalostní společnosti na základě harmonického rozvoje vědy, výzkumu a vývoje jak na vysokých školách, tak v dalších výzkumných institucích, zvláště Akademie věd České republiky. V souladu se současnými evropskými trendy bude dbát o to, aby podpora základního výzkumu nezaostávala. Zaměří se na podporu sbližování mimoškolních pracovišť s vysokoškolským vývojem a výzkumem, přičemž pokládá za klíčový rozvoj spolupráce vysokých škol a Akademie věd České republiky.

Rozvoj znalostní společnosti vláda nepojímá jen v úzké orientaci na rozvoj přírodních a technických věd či aplikovaný výzkum. Vláda bude zároveň klást důraz na rozvoj zkoumání společnosti, zvláště principů demokratické a sociálně spravedlivé společnosti jako jednoho z předpokladů rozvoje a kultivace občanské společnosti a veřejnosti a inovace státní správy. Součástí politiky vlády bude též důraz na pravidelné a objektivní hodnocení výsledků výzkumu a vývoje, jež bude jedním z rozhodujících kritérií dalšího rozdělování finanční podpory výzkumu a vývoje z veřejných zdrojů.

6.2. Školství a vzdělávání

Vláda považuje školství a vzdělávání za svou prioritu a bude usilovat o jeho rozvoj a o to, aby ČR v této oblasti důstojně obstála v mezinárodním srovnání, zvláště v rámci Evropské unie, a naplnila cíle reformulované Lisabonské strategie.

Vláda bude pokračovat v reformě školství s cílem utvářet prostupnou, ucelenou a otevřenou vzdělávací soustavu zaručující celoživotní vzdělávání. V návaznosti na přijetí nového školského zákona se vláda zaměří na reformu obsahu vzdělávání a jeho vysokou kvalitu. V zájmu zachování vysoké kvality vzdělávání bude vláda posilovat systematické hodnocení výstupů vzdělávacího systému v uzlových bodech vzdělávací dráhy. Transformaci vzdělávání bude výrazněji orientovat na rozvoj klíčových dovedností a schopností, na zkvalitnění informační i občanské gramotnosti a na posílení výuky cizích jazyků.

Vědoma si toho, že základním předpokladem ekonomického růstu jsou ve společnosti postavené na znalostech vzdělaní občané, bude věnovat zvýšenou pozornost zejména terciárnímu vzdělávání, tj. vysokoškolskému včetně vyššího odborného vzdělávání.

Vláda se zavazuje zachovat a rozšiřovat dostupnost vzdělání a princip bezplatného veřejného základního, středního a vysokoškolského vzdělávání. Zároveň se zavazuje zvýšit a diverzifikovat financování vysokých škol (v souladu s dokumentem Evropské komise Growth and Jobs z dubna 2005). Při konkrétním naplňování práva na vzdělání bude vláda zvláště:

 • s ohledem na místní a finanční dostupnost výrazněji podporovat co nejširší účast dětí na předškolním vzdělávání,
 • vytvářet lepší podmínky k začleňování zdravotně a sociálně znevýhodněných a postižených žáků do vzdělávacích programů základních a středních škol,
 • rozšiřovat přístup k vyššímu vzdělání včetně terciárního pro děti z méně podnětného sociálního prostředí,
 • vytvářet srovnatelné podmínky pro vzdělávání na druhém stupni základní školy se vzděláváním v nižších ročnících víceletého gymnázia,
 • zajišťovat rovné šance pro vzdělání příslušníků jednotlivých národnostních skupin,
 • podporovat vzdělávání v uměleckých a jazykových školách jako nedílné a nepostradatelné součásti vzdělávacího systému.

Vláda se zavazuje zachovat srovnatelné postavení škol všech zřizovatelů.

Vláda bude prosazovat bezpečné prostředí ve školách. Ponižování, zastrašování, nezvládnutá agresivita (šikana), projevy rasismu a xenofobie musí být soustavně vytlačovány ze škol obdobně jako další sociálně patologické jevy. Vláda se zavazuje podpořit instituce, které poskytnou v tomto úsilí školám i rodičům dostatečnou metodickou a odbornou podporu.

Vláda se zavazuje zlepšovat podmínky pro práci pedagogů v souladu se současným úsilím OECD a Evropské unie, a to včetně podmínek platových. Rozhodující roli v tom sehraje zvláště implementace zákona o pedagogických pracovnících a podpora reformy jak postgraduálního, tak dalšího vzdělávání učitelů, jejímž cílem je vytvořit ucelený systém vzdělávání učitelů, za jehož kvalitu bude sdílet odpovědnost stát a vysoké školy.

Vláda zachová jednotnou a ucelenou vzdělávací soustavu při respektování priorit jednotlivých krajů a dokončí procesy, které vedou k racionalizaci a následné stabilizaci sítě škol, především ve vztahu ke skutečnému stavu populace v sídlech, k zajištění obecné dostupnosti předškolního a základního vzdělávání a k optimalizaci struktury nabídky středoškolského vzdělání se zvláštním zřetelem k střednímu odbornému školství.

Vláda předloží návrh zákona o dalším vzdělávání a zvýší motivaci k němu zejména systémem certifikace a přenositelnosti certifikátů do oblasti školní přípravy a rozvojem informačního prostředí v oblasti dalšího vzdělávání.

Vláda se zavazuje dokončit reformu vysokého školství, která povede k posílení role vysokých škol jako hlavního zdroje inovací nutných pro ekonomický a sociálně udržitelný rozvoj státu a ke zvýšení konkurenceschopnosti vysokých škol v rámci evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání a evropského prostoru výzkumu a vývoje a následně i konkurenceschopnosti v oblasti ekonomické.

Změny povedou ve svém důsledku především k rozčlenění vzdělávací činnosti na profesně bezprostředně na pracovním trhu uplatnitelné i všeobecně orientované základní (bakalářské) programy, na pokročilá studia vysokých škol poskytující kvalifikaci pro výkon povolání na magisterské úrovni, na přípravu pro činnost ve výzkumu a vývoji i kariéru akademického pracovníka, pracovníka v oblasti výzkumu a vývoje apod. Toto rozčlenění umožní, aby terciárního vzdělání zřetelně dosáhlo vyšší procento populace.

Rozhodujícím nástrojem je transformace a posílení financování vysokých škol. Ve střednědobém výhledu bude navýšen rozpočet vysokých škol tak, aby bylo možné zohlednit kvalitu a zaměření škol, studijní úspěšnost, spolupráci vysokých škol s průmyslem a podnikatelskou sférou, aktivity škol v regionu, a nová metodika financování podpoří zvláště výzkum a vývoj na vysokých školách. Vláda legislativně a daňově podpoří financování činnosti vysokých škol z více zdrojů a bude podporovat firemní investice do vzdělávání.

Vláda bude usilovat o udržení talentovaných absolventů vysokých škol a mladých odborníků (do 35 let) na domácím trhu práce tím, že posílí a bude účinně koordinovat podporu začínajících pracovníků výzkumu na vysokých školách a ve výzkumných institucích, a tím, že podpoří zavedení rozvojových programů zaměřených na vytváření špičkových vzájemně spolupracujících vysokoškolských pracovišť, které zvýší atraktivitu dalšího působení absolventů vysokých škol. Zároveň vláda vytvoří prostředí, které bude více motivovat k úzké spolupráci mezi středními a vysokými školami a zaměstnavateli.

Vláda si uvědomuje, že znalost světových jazyků a především angličtiny je významnou prioritou v úsilí o zvýšení konkurenceschopnosti českých občanů na světovém i jednotném evropském trhu práce. Vláda se proto zavazuje připravit Národní plán výuky cizích jazyků 2005 - 2008 podporující vznik motivujícího prostředí k učení se cizím jazykům a zvýšení jazykových kompetencí.

6.3. Děti, mládež, sport

Vláda v oblasti práce s dětmi a mládeží bude všestranně vytvářet podmínky pro rozvoj zájmového vzdělávání a vzdělávání v uměleckých a jazykových školách, jako nedílné součásti vzdělávacího systému. Zároveň se zaměří na zkvalitnění právního prostředí, zvláště na prosazování garanční a atestační funkce státu při práci s dětmi a mládeží, a na podporu organizací realizujících zájmové aktivity ve volném čase dětí a mládeže.

Vláda bude prosazovat, aby se prevence sociálně patologických jevů, zvláště drogové závislosti mladistvých, řešila účinnou meziresortní spoluprací.

Vláda bude podporovat rozvoj a sociální dostupnost širokého spektra forem sportovních činností. Bude nadále vytvářet optimální podmínky pro každodenní systematickou činnost aktivních sportovců, trenérů, cvičitelů. Zvýšenou pozornost bude věnovat zejména přípravě sportovně talentované mládeže a podpoře státní sportovní reprezentace.

6.4. Informační společnost

Vláda se v souladu s iniciativou Evropské komise eEurope a navazující iniciativou i2010 hlásí k myšlence budování informačního prostoru bez hranic. Vláda bude podporovat další zavádění a efektivnější využívání informačních a komunikačních technologií (ICT) ve veřejné správě a službách, školách, malých a středních podnicích i běžném životě občanů. Vláda považuje tyto technologie za jeden z důležitých nástrojů podporujících rozvoj vzdělanosti, zvyšujících konkurence-schopnost ekonomiky a kvalitu služeb veřejné správy. Při realizaci těchto cílů bude vláda vycházet z principů obsažených ve Státní informační a komunikační politice (e-Česko 2006) a Státní informační politice ve vzdělávání. Cílem je zejména do roku 2006 umožnit elektronické vyřizování nejdůležitějších úředních agend, dosáhnout alespoň 50% počítačové gramotnosti a maximální dostupnosti a využívání ICT. Vláda umožní zahájení pravidelného digitálního televizního vysílání. V této souvislosti bude vláda podporovat přípravu nového Rámcového programu pro konkurenceschopnost a inovace (2007--2013) Evropské unie jako nástroje realizace cílů stanovených v iniciativě i2010.

Konkrétně vláda:

 • připraví zákon o sdílení dat při výkonu veřejné správy (zákon o registrech),
 • bude pokračovat v koordinaci a integraci služeb komunikační infrastruktury pro veřejnou správu,
 • bude pokračovat v rozvoji Portálu veřejné správy včetně možnosti elektronického náhledu do vybraných registrů a možnosti elektronicky podávat nejčastější úřední podání,
 • podpoří další rozvoj informačních technologií ve školách,
 • bude pokračovat v realizaci Národního programu počítačové gramotnosti,
 • dokončí připojení všech veřejných knihoven k internetu,
 • dokončí Státní informační politiku ve vzdělávání,
 • připraví Koncepci rozvoje digitálního vysílání v České republice,
 • bude realizovat opatření na podporu vysokorychlostního přístupu k internetu obsažená v Broadband strategii,
 • připraví Národní strategii informační bezpečnosti.

6.5. Kultura

Vláda chápe kulturu a národní kulturní dědictví jako základní dimenzi uchování národní identity a jako významný faktor rozvoje České republiky.

Vláda si je vědoma odpovědnosti za stav kulturní infrastruktury státu a národního kulturního pokladu. Proto vláda vypracuje a předloží ke schválení návrh zákona o veřejné podpoře kultury, novelu autorského zákona a bude pokračovat v úsilí minulých vlád zajistit odpovídající postavení české kinematografii prostřednictvím nového modelu jejího financování. K zajištění péče o uchování národního kulturního pokladu využije vláda co nejefektivněji evropských fondů.

Bude nadále podporovat duální a nezávislý systém rozhlasového a televizního vysílání a dostatečné financování médií veřejné služby. Podpoří proces digitalizace včetně legislativního zajištění jejího postupu.

K posílení kulturní infrastruktury v regionech (vždy však s celostátním významem) vláda přispěje otevřením památníku -- pietního místa připomínajícího utrpení občanů v době komunistické zvůle -- Vojna u Příbrami, dobudováním Muzea romské kultury v Brně, otevřením nového Arcidiecézního muzea v Olomouci a dokončením Památníku Lidice, Památníku Dr. Edvarda Beneše v Sezimově Ústí a Centra středoevropského setkávání ve Vrchotových Janovicích.

Vláda přispěje k otevření nového Národopisného muzea v Praze, na rozsáhlou opravu Národního divadla a rozsáhlou opravu Státní opery Praha. V souvislosti s reformou státní správy a za účelem zvýšení funkčnosti systému státní památkové péče vláda zajistí otevření územních pracovišť Národního památkového ústavu v krajích Libereckém a Zlínském v roce 2006, a v Kraji Vysočina, Královéhradeckém a Karlovarském v následujících letech. Vláda se bude podílet na realizaci zahraničního projektu rehabilitace památníku Jana Ámose Komenského v Naardenu.

7. Právní stát

7.1. Demokracie a ústavnost

Vláda je odhodlána upevňovat důvěru občanů v instituce veřejné moci a podporovat vytváření možností občanské aktivity při správě věcí veřejných. Proto bude prosazovat návrh ústavního zákona o referendu, podle něhož by občané mohli o zásadních obecných otázkách výkonu státní moci rozhodovat přímo svým hlasováním.

7.2. Veřejná správa

Vláda bude pokračovat v reformě a modernizaci veřejné správy za účelem jejího zefektivnění, funkčnosti, racionalizace, zvýšení kvality a transparentnosti. V této souvislosti předloží vláda návrhy novel zákonů k zajištění racionalizace výkonu státní správy.

Vláda bude nadále pokračovat v rozšiřování využitelnosti jednotného informačního systému veřejné správy s využitím jednotlivých registrů veřejné správy za účelem zrychlení a zjednodušení správních procesů.

Vláda bude prosazovat posílení vnitřního kontrolního systému veřejných financí. Vláda se také zasadí o zlepšení podmínek pro efektivní státní dozor nad zákonností v činnosti orgánů územních samosprávných celků.

Vláda provede na základě rozboru činností, které byly přeneseny na orgány územních samosprávných celků k výkonu státní správy, jejich optimalizaci za účelem snížení administrativní zátěže občanů, zjednodušení správních postupů a celkového zlepšení podmínek pro výkon veřejné správy.

Vláda zajistí přizpůsobení občanských průkazů a cestovních dokladů občanů České republiky novým bezpečnostním požadavkům.

Vláda bude věnovat velkou pozornost přípravě na aplikaci nového správního řádu.

Vláda předloží návrh zákona o územně správním členění státu a po jeho přijetí Parlamentem České republiky dokončí koordinaci sladění správních obvodů, které přispěje k zajištění přehlednosti územní veřejné správy.

7.3. Zpřehlednění právního řádu

Vláda ve své legislativní činnosti bude usilovat o zpřehlednění právního řádu, o omezení počtu novel již přijatých zákonů na nezbytnou míru a zároveň se na úrovni orgánů Evropské unie bude aktivně podílet na přípravě opatření směřujících ke zjednodušení práva Evropské unie a k racionálnějšímu způsobu jeho přípravy a přijímání.

Vláda předloží kodex civilního práva a obchodní zákon a sjednotí smluvní právo v rámci nového občanského zákoníku. Novou úpravu obchodního práva pojme tak, aby došlo ke snížení požadavků kladených na podnikatele tam, kde požadavky českého práva jdou nad rámec požadavků práva Evropské unie.

7.4. Soudnictví

V oblasti soudnictví chce vláda postupně odstraňovat příčiny neúměrného prodlužování soudních řízení. Bude prosazovat efektivnější vnitřní uspořádání soudů s cílem dosáhnout plynulejšího vyřizování soudní agendy. Vláda bude usilovat o snižování potenciálních soudních sporů jednak podporou dalšího rozvoje probační a mediační služby, jednak vytvořením systému mimosoudního řešení sporů, zejména rodinné a pracovněprávní a obchodní povahy, s případným využitím nevládních neziskových subjektů. Vláda se zasadí o dokončení široké odborné diskuse nad návrhem nového občanského zákoníku tak, aby tento zákoník mohl být Parlamentem České republiky posouzen počátkem následujícího volebního období.

V návaznosti na již předložený návrh nového trestního zákona vláda připraví návrh rekodifikace trestního práva procesního, který bude sledovat další urychlení trestního řízení zejména v tzv. bagatelních věcech a oproštění soudů od zbytečných úkonů tak, aby bylo možné daleko větší pozornost věnovat stíhání závažné kriminality.

Dohledová oprávnění vůči soudům budou zaměřena na významnější snížení neskončených soudních věcí a na dosažení potřebné rychlosti a plynulosti soudního řízení, zejména obchodních a pracovněprávních sporů. K tomu bude využívána také elektronicky vedená evidence všech soudních případů, umožňující důslednější kontrolu práce soudů. S cílem stabilizovat justici předloží vláda návrh novely zákona o soudech a soudcích.

V oblasti vězeňství bude vláda prohlubovat diferencovaný výkon trestu s důrazem na předcházení trestné činnosti především s rasovým podtextem, na opatření směřující proti drogové závislosti, na individualizaci resocializačních programů a vytvářením možností pro vyšší zaměstnanost odsouzených.

8. Zemědělství a venkov, ochrana životního prostředí, regionální rozvoj

8.1. Zemědělství a rozvoj venkova

Vláda bude usilovat o to, aby ve venkovském prostoru bylo zemědělství schopno plnit nejen funkce produkční, ale také environmentální a sociální. Vláda podpoří spravedlivou soutěž českých zemědělců v evropském konkurenčním prostředí uplatňováním systému přímých plateb a programů podporovaných z prostředků Evropské unie a zároveň využíváním národních doplňkových přímých plateb a programů státní pomoci.

V souladu se Společnou zemědělskou politikou Evropské unie bude vláda podporovat:

 • konkurenceschopnost zemědělců,
 • harmonický rozvoj venkovských oblastí a vesnic včetně krajových a lokálních specifik,
 • mimoprodukční a environmentální funkce zemědělství včetně obnovitelných zdrojů energie, jako je např. naplnění směrnice Evropské unie 2003/30/EC,
 • potravinářský a zpracovatelský průmysl s cílem zajistit maximální pestrost, kvalitu a bezpečnost potravin pro spotřebitele,
 • efektivní agrární export.

Vláda podpoří export zemědělských a potravinářských produktů. Prostřednictvím cílených propagačních kampaní v souladu s principy Evropské unie bude zvyšovat spotřebu domácí produkce. Postupně stabilizuje vlastnické vztahy v zemědělství např. realizací pozemkových úprav, urychlí proces prodeje státní půdy, bude podporovat rozvoj trhu se zemědělskou půdou tak, aby postupně docházelo k majetkové stabilizaci zemědělských výrobců z hlediska půdní držby. Převod zemědělské půdy na hospodařící subjekty bude probíhat za ekonomicky přijatelných podmínek s možností dlouhodobých splátek a ručení zemědělskou půdou.

Vláda považuje za svoji programovou prioritu komplexní rozvoj venkova, zejména z hlediska podpory malého a středního podnikání a vzniku nových pracovních míst včetně spolupráce se zájmovými a nevládními organizacemi.

Vláda se ve spolupráci s kraji soustředí na vytvoření efektivního systému podpory přípravy projektů, včetně podpory finanční, na čerpání prostředků ze strukturálních a rozvojových fondů.

Vláda hodlá využít prostředků Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova k péči o krajinu v míře přinejmenším stejné, jako tomu bylo v Horizontálním plánu rozvoje venkova v letech 2004 - 2006.

Vláda podpoří celoživotní program vzdělávání pro pracovníky v zemědělství.

Vláda bude pokračovat ve vodohospodářské politice ke zkvalitnění služeb v zabezpečení ochrany území před záplavami včetně podpory další výstavby vodohospodářské infrastruktury, což přispěje ke zvýšení kvality povrchových a podzemních vod.

Lesy jsou národním bohatstvím; proto bude vláda lesní hospodářství orientovat na trvalý rozvoj jeho produkčních a mimoprodukčních funkcí a zlepšování zdravotního stavu lesů. Vláda podpoří rozvoj trvale udržitelného a šetrného hospodaření v lesích při současném využití ekonomického potenciálu státního lesního majetku.

8.2. Ochrana životního prostředí

Vláda věnuje prvořadou pozornost plnění Státní politiky životního prostředí schválené do roku 2010. Nepřipustí snížení úrovně ochrany životního prostředí a přírody jako důležitého předpokladu pro zajištění kvalitních podmínek pro život občanů.

Vláda:

 • bude respektovat princip účasti dotčené veřejnosti na rozhodování ve věcech životního prostředí (Aarhuská úmluva) a zachová současnou úroveň občanských práv v této oblasti,
 • vytvoří podmínky pro kvalitní péči o soustavu chráněných území NATURA 2000 a bude přitom podporovat větší zainteresovanost vlastníků, obcí a neziskového sektoru a finanční náhrady za způsobené újmy,
 • projedná koncepci rozpočtově neutrální ekologické daňové reformy a předloží návrhy příslušných zákonů,
 • připraví program podpory využívání energie z obnovitelných zdrojů v součinnosti se zainteresovanými resorty.

8.3. Hospodářský a územní rozvoj

Vláda bude podporovat investování a podnikání a tuto podporu bude koordinovat s využíváním zdrojů Evropské unie.

Tato podpora bude rovněž vyjádřena nově koncipovaným stavebním zákonem, zákonem o vyvlastnění, novým zákonem o zadávání veřejných zakázek a zákonem o veřejně soukromých partnerstvích -- Koncesní zákon.

Účelem nového zákona o veřejných zakázkách je uvést do souladu oblast veřejného zadávání zakázek v České republice a v EU, a to zejména v návaznosti na nové předpisy práva ES v této oblasti.

Nový stavební zákon umožní na principech udržitelného rozvoje harmonizovat požadavky na životní prostředí s požadavky na sociální a hospodářský rozvoj měst a obcí. Tento zákon přispěje též k zásadnímu zjednodušení a zefektivnění celé naší investiční výstavby. K zefektivnění investic ve veřejném zájmu vláda předloží Poslanecké sněmovně návrh zákona o vyvlastnění.

Mezi základní priority v oblasti územního plánování do roku 2006 patří příprava koncepce územního rozvoje státu, nezbytná i pro řešení nadnárodních souvislostí. V uvedeném období bude zpracován strategický celorepublikový dokument - Politika územního rozvoje ČR.

8.4. Regionální politika

Základním cílem vlády v oblasti regionální politiky je zajistit harmonický rozvoj jednotlivých regionů v České republice. Vláda bude systematicky sledovat a vyhodnocovat ekonomický, sociální a společenský rozvoj jednotlivých regionů včetně průběžné aktualizace vymezení regionů hospodářsky slabých a strukturálně postižených při zohlednění jejich vývojových specifik. Za tímto účelem vláda připraví základní koncepční dokument Strategie regionálního rozvoje České republiky.

Zvláštní zřetel přitom bude vláda nadále věnovat regionům hospodářsky slabým a strukturálně postiženým. Pro řešení problémů těchto regionů bude využívat prostředků Evropské unie a Národních programů regionálního rozvoje. Dále bude vláda podporovat rozvoj a regeneraci měst a spolupráci měst a venkova.

Cílem regionální politiky vlády bude zejména snižování míry nezaměstnanosti, podpora restrukturalizace průmyslu a nových investic, diferencovaná podpora malého a středního podnikání, včetně vybudování nutné infrastruktury, zejména v oblastech, kde nebude možno využít prostředky Evropské unie.

Pro dosažení tohoto cíle bude vláda podporovat:


 • prorůstové aktivity v regionech přinášející multiplikační efekt pro jejich rozvoj (restrukturalizace průmyslové výroby, podpora malého a středního podnikání, páteřní infrastruktura),
 • činnosti vedoucí ke snižování ekonomicky a sociálně nežádoucích rozdílů v úrovni regionů,
 • aktivity vedoucí ke zvyšování zaměstnanosti a snižování nezaměstnanosti, zejména v hospodářsky slabých a strukturálně postižených regionech a příhraničních oblastech,
 • aktivní spolupráci krajů, obcí a ostatních partnerů při plánování a realizaci rozvoje regionů,
 • využití vědy a výzkumu pro rozvoj regionů.

8.5. Cestovní ruch

Vláda bude pokračovat v podpoře rozvoje odvětví cestovního ruchu. Cílem podpory rozvoje cestovního ruchu je zvýšení konkurenceschopnosti podnikatelů v cestovním ruchu, zvýšení kvality nabízených služeb a rovněž zvýšení podílu cestovního ruchu na hospodářské prosperitě regionů.

Za velmi důležitou součást rozvoje odvětví cestovního ruchu považuje vláda rozšíření nabídky a zlepšování podmínek možností domácí rekreace, která bude atraktivní a dostupná pro většinu obyvatelstva včetně domácností s nižšími příjmy (důchodci nebo rodiny s dětmi).

Vláda připraví Koncepci státní politiky cestovního ruchu ČR na roky 2007 - 2013. Zabezpečí zpracování nové rajonizace cestovního ruchu ČR a návrhu Operačního programu Cestovní ruch a lázeňství na léta 2007 - 2013.

Vláda vytvoří jednotný systém cestovního ruchu, podporovaný prezentací České republiky v zahraničí a novými studijními obory. Zároveň bude pokračovat ve zdokonalování právních podmínek pro kontrolu v oblasti poskytování služeb cestovního ruchu.

9. Obrana a vnitřní bezpečnost

9.1. Obrana

Vláda chápe zajišťování obrany České republiky jako komplexní systém vzájemně se doplňujících a provázaných věcných i institucionálních opatření, jež budou upevňovat vnější bezpečnost a obranyschopnost České republiky.

Za základní východiska pro bezpečnost a obranu České republiky vláda považuje členství v Severoatlantické alianci a rozvoj transatlantických vztahů a dále účast na Evropské bezpečnostní a obranné politice, při jejíž realizaci bude vláda vycházet ze schválené Evropské bezpečnostní strategie. Vláda bude i nadále pokračovat v procesu vojenské integrace do NATO a velký důraz bude klást na spolupráci NATO a Evropské unie v oblasti obrany a bezpečnosti.

Vláda bude stejnou měrou usilovat o zvýšení bezpečnosti České republiky i součinností v rámci celosvětových a regionálních organizací, především v Organizaci spojených národů a v Organizaci pro bezpečnost a spolupráci v Evropě.

Vláda bude i nadále vytvářet podmínky pro aktivní zapojení ozbrojených sil České republiky do operací na podporu míru, humanitárních operací a protiteroristických operací včetně účasti v jednotkách rychlého nasazení, v souladu s koncepcí zahraniční a bezpečnostní politiky.

Vláda bude upevňovat bezpečnost České republiky pomocí profesionální, pružné a mobilní armády schopné reagovat na nové hrozby včetně hrozeb asymetrického charakteru (terorismus, ilegální migrace, organizovaný zločin apod.).

Vláda bude uskutečňovat schválenou Koncepci reformy ozbrojených sil a vytvoří podmínky pro dosažení počátečních operačních schopností AČR k 31.12.2006. Vláda bude dbát o vysokou úroveň výcviku profesionální armády a o další rozvoj specializovaných jednotek (zejména v oblasti ochrany proti chemickým, biologickým a radiologickým zbraním, v oblasti vojenského zdravotnictví a pasivních sledovacích systémů). Specializace ozbrojených sil ale nenaruší jejich vnitřní vyváženost. Armádu budou i nadále tvořit plnohodnotné jednotky pozemních i vzdušných sil, které budou mít kvalitní podporu a zabezpečení, a jednotky zajišťující pomoc Integrovanému záchrannému systému České republiky při řešení krizových situací.

Prioritou vlády bude prohloubení kvalifikovaného civilního řízení a kontroly armády. Kvalifikované civilní řízení znamená především zvýšenou odpovědnost civilních složek za zajišťování obrany. Vláda stanoví, v souladu s prioritami zahraniční a bezpečnostní politiky České republiky, zásady a principy obranné politiky státu jako klíčový parametr pro další řízení dlouhodobého rozvoje systému zajišťování obrany státu.

Vláda bude podporovat co nejširší zapojení českého průmyslu do procesu modernizace a přezbrojení Armády České republiky a mezinárodních vyzbrojovacích projektů, zejména v rámci struktur Evropské unie.

Vláda bude klást důraz na spolupráci s územní samosprávou. Regionům a obcím, kterých se dotkne rušení posádek, pomůže bezúplatným převodem nepotřebného majetku či pomocí při odstraňování ekologických škod a dále bude využívat i všech možností pro tvorbu sociálních programů.

9.2. Vnitřní bezpečnost

Vláda považuje zajištění bezpečnosti občanů, ochrany jejich práv, životů, zdraví a majetku za svou prioritu. Bude proto podporovat společné, koordinované úsilí všech kompetentních orgánů při vymáhání práva.

Vláda vnímá vnitřní bezpečnostní politiku jako oblast, kde se musí přirozeně protnout a vzájemně souznít aktivity státní správy, územní samosprávy, nevládního a soukromého sektoru a všech občanů. Z tohoto důvodu vláda za jeden ze svých úkolů pokládá další zdokonalování schopnosti komunikace státního sektoru s veřejností. Nedílnou součástí tohoto postupu bude podpora efektivních preventivních opatření včetně podpory preventivních programů na místní úrovni a posilování aktivního přístupu občanů k jejich vlastní bezpečnosti.

Vláda se zasadí o intenzivní boj proti korupci a šedé ekonomice. Za účinný nástroj prevence korupce pokládá zejména maximální transparentnost při nakládání s veřejnými prostředky. Vláda bude nadále navrhovat a prosazovat organizační i legislativní opatření, která umožní kompetentním orgánům korupci efektivněji odhalovat, stíhat a trestat. V této souvislosti bude usilovat o prosazení efektivního návrhu zákona o střetu zájmů.

Vláda se nehodlá smířit s pouliční prostitucí a kriminálními riziky, která se na prostituci a komerční sexuální zneužívání vážou. Kromě hledání nejvhodnějších legislativních úprav proto podpoří organizační opatření realizovaná policií a dalšími orgány v mezích platného práva.

Vláda nehodlá tolerovat provokativní srazy neonacistických a jiných extremistických organizací na území České republiky a zajistí v tomto směru razantní postup všech kompetentních orgánů.

Vláda zvýší kontrolu střelných zbraní, jejich technického stavu a prověřování způsobilosti a oprávněnosti majitelů k jejich držení.

Vláda pokládá za nezbytné předcházet bezpečnostním rizikům, která se váží k sociálně vyloučeným skupinám. Naváže proto na dosavadní aktivity exekutivy a podpoří konkrétní projekty spolupráce orgánů sociální péče, policie a nevládních organizací.

Vláda bude nadále podporovat proces vytváření policie jako moderního evropského bezpečnostního sboru, u kterého je policejní práce chápána jako služba občanovi. Posilována proto bude první linie práce policie na místních odděleních, kde občan přichází do styku s policií nejčastěji. V této souvislosti však také vláda hodlá podpořit vytváření vhodných podmínek vedoucích ke stabilizaci Policie České republiky v oblasti personální i materiální.

V rámci boje proti terorismu bude vláda i nadále přijímat systémové kroky, vedoucí k ochraně teritoria České republiky.

Snahou vlády v následujícím období bude pokračovat v zajišťování trvalé materiální a organizační připravenosti a akceschopnosti Hasičského záchranného sboru České republiky a ostatních složek integrovaného záchranného systému k likvidaci následků přírodních katastrof a jiných mimořádných událostí s důrazem na zintenzivnění všech forem ochrany obyvatelstva a majetku při mimořádných událostech a preventivních opatření proti nebezpečí terorismu.

Vláda je rozhodnuta dále posilovat připravenost České republiky na vzniklá bezpečnostní rizika a rozvíjet složky integrovaného záchranného systému.

Vláda prosadí účinná preventivní i represivní opatření pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu.

V oblasti azylové politiky a migrace bude vláda uplatňovat aktivní politiku při integraci cizinců na území České republiky, přijímat opatření směřující k eliminaci nelegální migrace, nelegálního zaměstnávání cizinců a všech souvisejících jevů, usilovat o spravedlivé a efektivní azylové řízení a přijímat opatření směřující k omezení zneužívání azylového systému v souladu s mezinárodními závazky, legislativou a politikou Evropské unie.

Vláda považuje za svou prioritu připravit Českou republiku na úspěšné absolvování schengenského hodnotícího procesu, který je nezbytnou podmínkou pro zrušení kontrol na hranicích se sousedními státy v roce 2007.10. Zahraniční politika

Zahraniční politika vlády vychází ze zájmů českých občanů. Jejím cílem je spoluvytvářet co nejlepší podmínky pro demokratický vývoj v míru, hospodářskou prosperitu a stálé zvyšování životní úrovně obyvatel.

Česká republika má jako plnoprávný člen Evropské unie možnost spoluutvářet její politiku k okolnímu světu. Rozšířená Evropská unie bude vlivným partnerem Spojených států amerických a tato spolupráce může přispět k účinnějšímu řešení světových problémů, ke snížení napětí a k většímu respektování mezinárodního práva. Toto partnerství podpoří úsilí o vytvoření mezinárodního společenství, založeného na respektu k chartě Organizace spojených národů, v němž jsou společně identifikovány a zvládány hrozby a rizika a v němž se rozvíjejí různé formy politické a hospodářské spolupráce. Vstupem do Evropské unie se otevřel České republice největší světový trh, jehož výhod může plně využívat. Pro Českou republiku, její bezpečnost a mírový vývoj má mimořádný význam, že všichni její sousedé jsou členy Evropské unie a s výjimkou Rakouska též Organizace Severoatlantické smlouvy.

Vláda bude:

 • provádět aktivní a vyváženou zahraniční a bezpečnostní politiku, založenou na principech demokracie, mezinárodního práva, multilateralismu a na spojeneckých závazcích,
 • podporovat evropský integrační proces s cílem vytvořit sjednocenou, demokratickou, sociálně soudržnou, prosperující a mírovou Evropu bez napětí, Evropu svobodných občanů a spolupracujících regionů; silná a vlivná Evropská unie představuje významný faktor řešení světových problémů, a tím i problémů, s nimiž je v éře globalizace konfrontována Česká republika,
 • upevňovat spojenecké vztahy v rámci Organizace Severoatlantické smlouvy tak, aby i nadále byla garantem bezpečnosti v Evropě, euroatlantickém prostoru i spolutvůrcem stability a bezpečnosti v celosvětovém měřítku a byla schopná čelit novým hrozbám,
 • nadále podporovat úsilí Organizace spojených národů a mezinárodního společenství předcházet ozbrojeným konfliktům a válkám, řešit vzniklé konflikty především mírovou cestou a čelit novým bezpečnostním hrozbám účinnými opatřeními.

Vláda se ve svém funkčním období do června 2006 soustředí v oblasti zahraniční politiky na tyto hlavní otázky:

Aktivní účast České republiky v Evropské unii

Cíle a úkoly politiky České republiky jsou rozvedeny zejména v kapitole 3. tohoto prohlášení.

Aktivní účast v Organizaci Severoatlantické smlouvy

Vláda přikládá velký význam budování euroatlantického bezpečnostního systému při předcházení krizím a ozbrojeným konfliktům a jejich účinnému zvládání v případě, že k nim dojde.

Vláda bude posilovat další rozvoj transatlantických vztahů. Bude se podílet na dalších transformačních krocích v NATO vedoucích k adaptaci Severoatlantické aliance na současné podmínky. Dále bude vláda pokračovat v účasti ve stabilizačních misích.

Další úkoly zahraniční politiky

Vláda bude podporovat kroky vedoucí k posílení partnerských vztahů mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými a Kanadou a společný přístup k eliminaci současných akutních nebezpečí a hrozeb, jako je mezinárodní terorismus, šíření zbraní hromadného ničení a mezinárodní kriminalita.

Prvořadou pozornost bude vláda věnovat rozvíjení těsných vztahů se sousedními státy. Nadále bude věnovat pozornost visegrádské spolupráci a středoevropskému prostoru.

Ve vztahu k otázkám souvisejícím s koncem a důsledky druhé světové války bude vláda vycházet z česko-německé deklarace z roku 1997 a z usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky z 24. dubna 2002.

Česká republika se jako členský stát Evropské unie zapojí do stabilizačního a asociačního procesu v oblasti Balkánu.

V oblasti Blízkého a Středního východu bude vláda podporovat úsilí o mírové řešení palestinsko-izraelského konfliktu, o snížení napětí a o zajištění bezpečnosti, stability a hospodářské prosperity regionu. Vláda vyslovuje plnou podporu "cestovní mapě", na níž se shodly USA, Evropská unie, Rusko a Organizace spojených národů, i příslušným rezolucím Rady bezpečnosti Organizace národů spojených národů, jejichž cílem je spravedlivé a trvalé řešení palestinsko-izraelského konfliktu zajištěním bezpečných hranic Izraele a vytvořením samostatné životaschopné a demokratické Palestiny.

Vláda bude usilovat, aby se Česká republika dle svých možností podílela na obnově míru a nastolení demokracie a prosperity v Iráku a v Afghánistánu.

Vláda si je vědoma potřeby existence smlouvy mezi ČR a Svatým stolcem.

Vláda bude věnovat trvalou pozornost mnohostranným vztahům a aktivní účasti ČR v mezinárodních organizacích, z nichž za nejvýznamnější považuje Organizaci spojených národů. Vláda bude podporovat jejich úsilí snížit mezinárodní napětí, odstraňovat kořeny ozbrojených konfliktů i zdroje mezinárodního terorismu a zamezovat akcím, které vedou k destabilizaci mezinárodního řádu. Vláda bude podporovat posílení role Organizace spojených národů i potřebnou reformu Rady bezpečnosti Organizace spojených národů a kroky Organizace spojených národů vedoucí k realizaci rozvojových cílů Programu tisíciletí z roku 2000 včetně snížení světové chudoby. Česká republika se bude nadále podílet na činnosti Rady Evropy, Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě a dalších regionálních uskupení.

Vláda bude věnovat trvalou pozornost ekonomické dimenzi zahraniční politiky, pro niž se díky členství v Evropské unii vytváří nový prostor. Bude využívat poznatků a zkušeností, které mají členské státy Evropské unie v této oblasti. Péče o rozvoj vnějších ekonomických vztahů bude patřit mezi prioritní úkoly českých zastupitelských úřadů.

Nedílnou součástí zahraniční politiky České republiky je zahraniční rozvojová spolupráce, humanitární pomoc a podpora transformačních demokratických procesů.

Mezi trvalé úkoly zahraniční politiky patří prezentace České republiky a její kultury v zahraničí; Česká republika přikládá velký význam udržování a rozvíjení vztahů s krajany.

11. Závěr

Vláda České republiky věří, že důsledná realizace jednotlivých cílů vládního prohlášení přispěje k řešení aktuálních problémů České republiky, zlepší život jejích občanů a celkově posílí postavení České republiky ve světě.

Vláda, přesvědčena, že diskuse o představeném programu je nezbytnou podmínkou demokratického dialogu v zájmu rozvoje celé společnosti, je připravena k široké komunikaci s Parlamentem, prezidentem republiky a veřejností.

                 
Obsah vydání       12. 5. 2005
12. 5. 2005 Krajský hejtman Petr Bendl obdržel z Rakovníka petici 4965 občanů Petr  Kotyk
12. 5. 2005 Hejtman Tošenovský je šokovaný: Poslanci chtějí zabránit vytunelování nemocnic Michal  Kubíček
12. 5. 2005 Viewegh se k stáru naučil psát Jan  Čulík
12. 5. 2005 Václav Havel - superstar? Jindřich  Jůzl
12. 5. 2005 Zelená je dobrá -- ale modrá je lepší! Martin  Škabraha
12. 5. 2005 Ekonomický význam rovné daně se přeceňuje, jde spíše o politický problém Michael  Kroh
12. 5. 2005 Neschopnost solidárnosti nebo citový defekt? Lubomír  Novotný
12. 5. 2005 Budou se vybírat nepřímé daně
12. 5. 2005 Superbohatí lidé utrácením české ekonomice neprospějí
12. 5. 2005 Válka Milan  Valach
12. 5. 2005 Programové prohlášení vlády Jiřího Paroubka
12. 5. 2005 Výdaje za léky každoročně rostou. PROČ ?? Josef  Vít
12. 5. 2005 Dvě zprávy pro dobráky, kteří by chtěli řešit propad porodnosti a la pan Mareš Lenka  Vytlačilová
12. 5. 2005 Konopí nezpůsobuje duševní choroby, ale dobře se tím straší veřejnost Bushka  Bryndová
11. 5. 2005 Je Václav Klaus presidentem svrchovaného státu, nebo figurkou? Jan  Žižka
11. 5. 2005 Skanzen Bohumil  Kartous
10. 5. 2005 Nesmírně se těším na Modrou šanci Jan  Bláha
11. 5. 2005 Život jako boží dar a výlučnost křesťanské zvěsti pro značně omezený "orbis terrarum" Miloš  Dokulil
10. 5. 2005 Nacismus byl poražen v důsledku oběti 50 milionů ruských a čínských mrtvých
10. 5. 2005 Lidé bděte. Probuďte se z modrého snu. Josef  Vít
6. 5. 2005 Hospodaření OSBL za duben 2005
22. 11. 2003 Adresy redakce