30. 7. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
30. 7. 2004

Aktuální zprávy z jednání WTO v Ženevě

Světová obchodní organizace: neztratí příležitost?

V pátek 30. 7., v ranních hodinách, byl členům WTO předložen nový, revidovaný návrh dohody, která by měla umožnit negociace, které se beznadějně zastavily na V. konferenci WTO v Cancúnu. Přinášíme první poznatky z analýzy textu dohody a nejzajímavější první reakce členů.

K návrhu dohody:

Text dohody, i když vychází z návrhu předloženého dne 16. 7. 2004, je v některých aspektech v oblasti zemědělského obchodu a v oblasti zjednodušování celních procedur (tzv. usnadňování obchodu) značně odlišný především co do vlivu, který by v případě přijetí měl na další mnohostranná obchodní vyjednávání.

V návrhu rozhodnutí Generální rady je zvýrazněna rozvojová oblast, tj. zvláštní a rozdílné zacházení pro rozvojové země, technická pomoc, implementační otázky a zvláštní ustanovení pro nejméně rozvinuté země. Kromě toho jsou výjimky nebo zvláštní zacházení pro rozvojové země součástí i jednotlivých věcných témat. V rozhodnutí je také promítnuta problematika obchodu se službami (a je jim věnována také oddělená příloha, viz dále), stručně jsou zmíněna pravidla obchodování, vztah obchodu a životního prostředí, rozhodování sporů, vytvoření registru pro zeměpisná označení vín a lihovin a další elementy z deklarace ze IV. konference v Doha. Ze singapurských témat je uvedeno usnadňování obchodu (a je mu také věnována zvláštní příloha); ostatní témata jsou v zásadě vyloučena z dalších negociací.

Jedna ze žhavých problematik, bavlna, kterou se některé rozvojové země již v Cancúnu snažily prosadit jako naprosto samostatné téma a jako hlavní článek řetězu, se kterým další jednání padají, je i v novém návrhu zařazena jako významné, leč pouze podtéma obchodu se zemědělskými produkty. Rozvojové země nakonec s tímto předběžně souhlasily.

Zemědělství, obchodu s nezemědělskými výrobky, službám a usnadňování obchodu jsou věnovány samostatné přílohy, vymezující jejich rámec.

V obchodu se zemědělstvím došlo oproti minulému návrhu k oslabení paralelismu v oblasti exportní soutěže, tj. vazby mezi všemi formami exportního subvencování, především exportními podporami, exportními úvěry, státními podniky a potravinovou pomocí. Na druhou stranu by přijetí textu znamenalo kromě snížení exportních dotací v EU i snížení krátkodobých exportních úvěrů užívaných např. v USA.

V oblasti domácích podpor (ve vyspělých zemích) by mělo dojít k jednorázovému snížení (o 20%) všech podpor narušujících obchod s následujícím plynulým snižováním na hranici, dohodnutou v budoucnu. Pro podpory nejvíce narušující obchod by měl být využit tzv. pásmový přístup, tj. rozdělení podpor do skupin podle jejich výše a snižování podle principu "největší snížení u nejvyšších podpor". Podpory, které nejsou přímo škodlivé pro obchod, avšak mají na něj negativní vliv, by měly být sníženy až na 5% objemu produkce. Tyto podpory by měly být stejně jako podpory povolené, tj. podpory vážící se k ochraně životního prostředí, ke krajinotvorbě, atp., znovu a přísněji definovány. Snížení podpor by se mělo týkat také rozvojových zemí, kde by mělo dojít ke snížení hranice 5% z objemu produkce, která je nyní povolena pro výši podpor bez ohledu na jejich druh.

V oblasti přístupu na trh, tedy tarifních a netarifních překážek pro dovoz, je navržena liberalizace v pásmech, pro která bude stanoven vzorec pro snížení tarifů. Výjimku by měly tvořit tzv. citlivé výrobky, které by mohly země oproti minulému definovat volněji, bez ohledu na to, zda jako citlivé byly posuzovány již v minulosti a zda pro ně byly stanoveny dovozní kvóty. Rozvojovým zemím navíc návrh dohody ponechává možnost specifikovat speciální výrobky, jejichž tarify by vzhledem k jejich vlivu na potravinovou bezpečnost, zachování obživy a rozvoj venkova nebyly vůbec liberalizovány. Rozvojové země by také měly možnost použít tzv. záchrannou síť, tj. zastavit dovoz zemědělských výrobků v případě ohrožení své ekonomiky. Její pravidla by však byla předmětem dalších jednání. Dále je v textu zakotvena možnost odsouhlasit dočasnou finanční pomoc pro vývoz z rozvojových zemí v případech, kdy při zvláštních okolnostech nebude možno využít potravinovou pomoc, obchodní vývozní úvěry nebo preferenční mezinárodní financování.

Text vytvářející rámec pro obchod s nezemědělskými výrobky zachovává předpoklady liberalizace, které byly již na stole v průběhu V. konference, včetně ohledu na preference rozvojových zemí a obchod s komoditami. Aspekty tohoto textu jsou rozšířeny úvodem, který ponechává prostor pro další specifická jednání týkající se formule pro liberalizaci, liberalizace nezavázaných tarifů, flexibilitu rozvojových zemí, tarifů v rámci sektorů výrobků a nerecipročních preferencí.

Návrh dohody v oblasti obchodu se službami je oproti minulému návrhu nezměněn a ponechává pro členy termín pro předložení jejich nabídek na liberalizaci ve formulaci "co nejdříve".

Zjednodušování celních procedur bylo předmětem názorového rozdělení členů po relativně dlouhou dobu. Současný kompromisní návrh na budoucí negociace je nakonec zaměřen především na technickou pomoc a budování kapacit, aniž by v nejmenším zaručoval sjednání budoucí dohody.

V oblasti implementačních otázek, mezi které patří také problematika rozšíření zesílené ochrany zeměpisných označení pro všechny výrobky, jež je jedním z ofenzivních zájmů České republiky, nedošlo oproti minulému návrhu k významným změnám. Navržený text dohody by však neznamenal výrazný posun v jednáních, ponechává totiž problematiku pouze v konzultacích, byť na úrovni generálního ředitele. Otevřenými vrátky k nadějnému posunu v jednáních je sice navržená povinnost Generální rady najít do určitého data odpovídající postup, ale záleželo by velmi na výkladu tohoto ustanovení a především na shodě všech členů o pozitivním výkladu.

První reakce a hodnocení členů:

Neformální setkání členů proběhlo během dnešního dopoledne. V jeho úvodu jednotliví facilitátoři charakterizovali nový text ve svých částech. Ve velmi krátkém vystoupení generální ředitel vyzval členy, aby posuzovali návrh dohody jako celek, tj. jako průsečích zájmů a výhrad členů, a to v dlouhodobé perspektivě, na jejímž velmi vzdáleném cíli je úspěšné uzavření negociací. Pro přežití mnohostranného obchodního systému, zdůraznil, je nutné, aby každý člen posoudil eventuální negativní dopady na své zájmy ve světle těch pozitivních.

Poté se ovšem rozpoutala smršť převážně negativních reakcí rozvojových zemí. Podle některých nebylo dosaženo ani nejskromnějších očekávání. Textu chybí rovnováha mezi zájmy, nejsou v něm zohledněny výhrady rozvojových zemí, nedošlo ani v nejmenším ke konvergenci zájmů. V některých vystoupeních byla použita slova jako naprosté zklamání, nemorální návrh, vydírání rozvojových zemí. Představitelé nejvýznamnějších skupin těchto zemí (G 20, Africké skupiny, G 33) měli výhrady téměř ke všem oblastem návrhu.

V zemědělství rozvojové země zásadně nesouhlasí se snížením úrovně svých podpor, požadují však další snižování ze strany vyspělých zemí. V některých oblastech požadují -- v obavách z dalšího vývoje negociací, který by nemusely "uhlídat", precizní zakotvení výjimečného zacházení pro své citlivé a speciální výrobky a specifikaci "záchranné sítě". Předmětem výhrad je i návrh na odstranění vývozních cel, která pro rozvojové země představují především politický nástroj.

Ani návrh na liberalizaci obchodu s nezemědělskými výrobky nebyl většinou rozvojových zemí přijat kladně. Především byla kritizována právní nevyjasněnost dodatečného úvodu, který zařazuje do jednání další prvky. S věcnými připomínkami rozvojové země hodlají přijít později.

Nikoli překvapivě byla kritizována rozvojovými zeměmi i část zabývající se rozvojovou problematikou, která umožňuje rozvojovým zemím co nejvíce získat z nového kola jednání a využít různých výjimek, zvláštního zacházení a technické pomoci. Pro některé rozvojové země tato část není formulována dostatečně ve prospěch všech jejich zájmů a měla by být podle jejich představ dále výrazně prohloubena.

S textem k usnadňování obchodu byly rozvojové země relativně spokojeny, nebo spíše neméně nespokojeny, rozhodně ho necitovaly mezi svými hlavními výhradami. Stejně tak mezi pozitivní prvky návrhu byl zařazován text k obchodu ke službám.

Vyspělé země, pokud svá předběžná stanoviska vyjádřily, se snažily o konstruktivní přístup, i když samozřejmě plná podpora návrhu nemohla zaznít. Zemědělští producenti reprezentováni Austrálií přes některé drobnosti jsou s návrhem v zemědělství spokojeni. Pro Švýcarsko text v oblasti obchodu s nezemědělskými výrobky představuje dobrý základ pro další negociace, avšak s návrhem v zemědělském obchodě mají jejich zemědělští exportéři problémy, především v oblasti citlivých výrobků. Pro Norsko je naopak text pro obchod s nezemědělskými výrobky nedostatečně ambiciózní. Celkem pozitivně se k návrhu staví Japonsko. Za zaznamenání stojí, že se k textu nevyjádřila prozatím ani Evropská komise jménem členských států EU, ani USA.

Je nutno zdůraznit, že všechny reakce členů byly pouze předběžné. Někteří z nich neměli možnost z důvodu časového posunu za tři hodiny, které měli na studium textu, ani kontaktovat své experty v ústředí. Velká většina členů zdůrazňovala, že potřebuje odpovídající dobu pro posouzení nového návrhu a že od nich není možno v nejbližších hodinách očekávat závěrečné stanovisko. Nelze proto odhadnout, nakolik negativní reakce byly součástí vyjednávací taktiky, nakolik byly poznamenány obavou nebýt příliš pozitivní před získáním konečného stanoviska z hlavních měst nebo nakolik je pro rozvojové země text skutečně nevyhovující a bez zásadních úprav ho není možno přijmout.

V současných hodinách probíhají konzultace jednotlivých skupin členů mezi sebou k textu. Je možno předpokládat, že po jejich skončení bude informován o výsledku nejprve předseda Generální rady a generální ředitel WTO, poté by mohlo být -- za předpokladu konsensu k textu -- svoláno zasedání Generální rady přerušené 27. 7. Pokud ovšem ke konsensu nedojde -- a naplnit se mohou jakékoli prognózy učiněné v této chvíli -- může být otevřeno další kolo konzultací ke změnám návrhu dohody. Závěrečné výsledky -- ať už pozitivní nebo negativní - však není možno očekávat dříve než v průběhu neposlednějších hodin posledního letošního červencového dne.

                 
Obsah vydání       30. 7. 2004
1. 8. 2004 Světová obchodní organizace: dohoda! Ludmila  Štěrbová
1. 8. 2004 V centru Prahy vybuchl granát - stopy vedou k izraelské mafii
31. 7. 2004 Papež kritizuje feministické hnutí
31. 7. 2004 Gross: Varianta vlády, která je možná, i když není žádným zázrakem Štěpán  Kotrba
1. 8. 2004 Grossova vláda - poslední představa
31. 7. 2004 Koaliční smlouva - definitivní znění
31. 7. 2004 Že ČSSD utrpěla zdrcující vítězství Oldřich  Průša
31. 7. 2004 Škatulata, hejbejte se! Karel  Klimša
30. 7. 2004 Monty Python Terry Gilliam: Všechny státy mají tendenci směřovat k totalitě Jan  Čulík
30. 7. 2004 Monty Python Terry Jones: Tony Blair by měl být postaven před soud jako válečný zločinec Jan  Čulík
30. 7. 2004 CzechTek 2004: V Boněnově na Tachovsku začíná free technoparty
30. 7. 2004 Světová obchodní organizace: neztratí příležitost? Ludmila  Štěrbová
29. 7. 2004 Tom Stoppard: Ve svobodné společnosti musejí mít lidé právo hovořit neodpovědně Jan  Čulík
30. 7. 2004 Bude ČR nakonec opravdu posledním útočištěm teroristů z celé EU? Jan  Sýkora
30. 7. 2004 Plíživé stěhování Václav  Dušek
30. 7. 2004 Británie: Velký Bratr posiluje své pravomoci
1. 8. 2004 Bůh je mezi potřebnými, Bůh miluje tento svět, Bůh je solidární s menšinami, chudými, opovrhuje zbožnou pýchou farizeů, kárá bohaté a mocné, Bůh se za lidi obětuje, Bůh nepotřebuje chrám Zdeněk  Bárta
30. 7. 2004 Pokřivování dějin? Pavel  Urban
30. 7. 2004 "Ideologická klišé exilového literárního encyklopedisty" Jakub  Žytek
30. 7. 2004 Kdo to neprožil, nemůže tomu porozumět Štěpán  Kotrba
30. 7. 2004 Škoda, že v České televizi nemůže Igor Chaun odvysílat celý svůj film Jan  Čulík
30. 7. 2004 ČRo6: internetová svoboda a média v postmoderním světě
30. 7. 2004 Když mašinky houkají a redaktoři mlaskají - už i v ČTK
30. 7. 2004 Nepřehnal Gross svou vyjednávací "pružnost"? Miloš  Dokulil
30. 7. 2004 Dvojí "poučení z krizového vývoje" Miloš  Dokulil
30. 7. 2004 Demise premiéra znamená demisi celé vlády Jan  Kudrna
30. 7. 2004 Ceterum autem censeo...demise premiéra neznamená demisi celé vlády! Jan  Sýkora
30. 7. 2004 Zpravodajství iráckého odboje za dny 19. - 24. července 2004
30. 7. 2004 Policie, jak má být Štefan  Švec
30. 7. 2004 Reklama funguje
30. 7. 2004 Evropský komisař a přiznání chyby Oldřich  Průša
30. 7. 2004 Viktorie, zasloužil si.....? Jaroslav  Doležal
29. 7. 2004 Čerstvé zprávy o vyjednávání Světové organizace pro obchod Ludmila  Štěrbová
29. 7. 2004 Znovu s Vojtěchem Jasným Jan  Čulík
26. 7. 2004 Vojtěch Jasný: Dítě, dobrodruh a filmař Jan  Čulík
29. 7. 2004 Reklama - alarmující zpráva o společenské situaci Bohumil  Kartous
29. 7. 2004 Film Tatínek: Jan Svěrák oslavuje svého otce
29. 7. 2004 Irena Dousková: "Humor je způsob obrany proti agresivitě světa" Jan  Čulík
28. 7. 2004 Irena Dousková, dětství a normalizační komunismus Jan  Čulík
29. 7. 2004 Stereotypy a osobní zkušenost Štěpán  Kotrba
29. 7. 2004 Světová obchodní organizace: dočká se vyřešených otazníků? Ludmila  Štěrbová
28. 7. 2004 Stanislav Gross: "pražský princ" a virtuální realita
29. 7. 2004 Svoboda chovat se jako debil
29. 7. 2004 Touha a Tři přání Jan  Čulík
29. 7. 2004 Bytová politika jako test nové koaliční vlády Jaromír  Císař
1. 7. 2004 Hospodaření OSBL za červen 2004
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech
29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů
17. 6. 2004 Provizorní umístění starých archivů
22. 11. 2003 Adresy redakce

Liberalizace světového obchodu a WTO RSS 2.0      Historie >
1. 8. 2004 Světová obchodní organizace: dohoda! Ludmila  Štěrbová
30. 7. 2004 Světová obchodní organizace: neztratí příležitost? Ludmila  Štěrbová
29. 7. 2004 Čerstvé zprávy o vyjednávání Světové organizace pro obchod Ludmila  Štěrbová
22. 7. 2004 Světová obchodní organizace: dojde k dohodě? Ludmila  Štěrbová
9. 7. 2004 Světová obchodní organizace: jak velká je naděje na průlom? Ludmila  Štěrbová
21. 6. 2004 Supermarkety na muške Andrew  Wasley
14. 5. 2004 Světová obchodní organizace: světlo na konci tunelu? Ludmila  Štěrbová
3. 3. 2004 Zeměpisná označení: jsou čeští výrobci připraveni na zánik současné právní ochrany po vstupu do EU? Ludmila  Štěrbová
23. 12. 2003 Světová obchodní organizace: stále na rozcestí Ludmila  Štěrbová
12. 12. 2003 Světová obchodní organizace před dalším mezníkem Ludmila  Štěrbová
6. 11. 2003 Dnes jsou pravidla hry proti nám a my nemůžeme podle takových pravidel hrát   
6. 11. 2003 Mosty přes globální propasti nebo slova, která nikdo neslyší, ale musí být vyslovena?   
14. 10. 2003 Moc, média a "pátá moc"   
1. 10. 2003 Konec historie nebo začátek konce kapitalismu? Josef  Vít
29. 9. 2003 Koniec významu sociálnej demokracie: privatizácia sociálnych mechanizmov sa šíri rýchlosťou epidémie Egon  Matzner