18. 8. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
18. 8. 2003

V současné době peníze nejsou kryté zlatem, ale dluhy

POLEMIKA

Před časem Jan Čulík citoval svůj rozhovor s Ivanem Svítkem, poradcem Václava Klause, v Svobodné Evropě v lednu 1991. Doporučuji vrátit se v BL k problémům privatizace, zestátnění národního majetku bez referenda, k tvorbě penzijních fondů v souvislosti s reformou veřejných financí. Členství v EU snad skýtá i naději na nápravu křivd, které vznikly po "sametové" revoluci.

Bývalým státním bankovním úředníkům (Klausovi, Tošovskému, Stráskému, Kováčovi a dalším) se podařilo zmocnit se řízení státu a pomocí privatizace a úvěrových peněz dovolit éru loupeží století, tunelování, ovládnutí pomocí peněz nejen jednotlivců, ale celé společnosti. Přednostně zmizelo omezení příjmů především pracovníků v peněžnictví a v advokacií.

Podle Druckera, otce managementu a privatizace, v současné době neexistují žádné ekonomické meze, které by vládám bránily prostřednictvím daní a výdajů redistribuovat důchody společnosti, přetvářet společnost podle představ politiků. Prostřednictvím peněz, stanovením úrokových sazeb, směnného kurzu to vláda u nás prokázala.

Vládou a národní bankou stanovený kurz koruny k tvrdým měnám a stanovení vysokých úrokových sazeb vedly k přílivu tvrdých měn a k jejich zhodnocování v ČR a rozprodávání majetku spoluobčanů.

V ČR při kurzu 18 Kč za 1 DM a 15ti procentním úroku převedení 1miliadry DM na 18 miliard Kč za deset let znamenalo zisk 54 miliard Kč tedy 3 miliardy DM. I když si v zahraničí banka půjčila 1 miliardu DM na pětiprocentní úrok, v ČR získala při 15ti procentním úroku za deset let 54 miliard Kč - tj. 3miliardy DM, což ji umožnilo snadno dluh vyrovnat a v ČR dále půjčovat, nakupovat, investovat. Tímto způsobem byly zhodnocovány nejen úspory na stáří občanů z vyspělých států, ale i úvěrové peníze jejich bank.

Stanovení vysokých lichvářských úrokových sazeb a umožnění bankám poskytovat úvěry (úvěrové peníze) na privatizační projekty zahájilo éru tunelování,r ozkrádání majetku spoluobčanů, krachování podniků.

V každé společnosti vytvářejí občané hodnoty, které nejsou jimi zcela spotřebovány, které jsou určeny pro období stáří. Ve vyspělých zemích úspory občanů na stáří v penzijních fondech představují největší část jejich majetku (po domech, bytech, automobilech). Penzijní fondy jsou důležitým zdrojem finančních prostředků pro fungování celé ekonomiky. V zemích bývalého komunistického bloku výplata nízkých mezd neumožňovala občanům spoření na stáří. Stát si takto získané hodnoty usurpoval a hospodařil s nimi. Tím převzal na sebe zodpovědnost za zabezpečení občanů ve stáří a v nemoci.

Výsledky hospodaření: investice do infrastruktury, do bydlení, do škol, nemocnic, do přehrad, do dopravních, vodovodních, kanalizačních, telekomunikačních sítí, do podniků, do výzkumu, vývoje, do modernizace měly přinášet zdroje pro zabezpečení občanů ve stáří. Bez ohledu na ekonomickou efektivnost těchto akcí, nezbavil se ani dnešní stát zodpovědnosti za zabezpečení svých občanů ve stáří. Občané zůstali spoluvlastníky nově vytvořených hodnot, národního majetku, národních podniků, objektů infrastruktury. Ani nová vládní garnitura bez lidového referenda, bez zákonných úprav nemohla s národním majetkem libovolně nakládat. Aby vláda mohla s tímto majetkem disponovat, tento majetek zestátnila. V EU bude možná tento právní akt přezkoumán.

Privatizace majetku, jehož spoluvlastníky občané byli, měla vytvořit podmínky pro jeho efektivnější využívání a vytvořit potřebné finanční zdroje k zdravotnímu a důchodovému zabezpečení občanů, především ve stáří. Příjmy z privatizace v ČR bohužel nebyly použity k vytvoření potřebných fondů pro zdravotní a důchodové zabezpečení občanů, ale byly použity (ve výši přes 200 miliard Kč) především k sanaci krachujících bank. Nebyly vytvářeny fondy na údržbu, obnovu a rozvoj infrastruktury.

Manažerům v obchodních bankách bylo umožněno poskytovat úvěry (půjčovat úvěrové peníze) na privatizační projekty, napumpovat do ekonomiky peníze, jejichž návratnost byla problematická.

Obcím byly v rámci privatizace převedeny budovy v hodnotě stovek miliard korun. Obecní zastupitelstva svěřený majetek neopravovaly, nemodernizovaly, nerozšiřovaly. Přestala výstavba nájemných bytů. Při privatizaci bytového fondu a nedostatku finančních prostředků u občanů obce privatizovaly domy s byty za nízké ceny. Nabyvatelé mohly tyto byty prodávat za mnohem větší částky a takto se obohacovat. Banky odmítaly poskytovat obcím výhodné úvěry i když s jejich penězi hospodařily. Nevznikala úvěrová družstva v obcích, která by poskytovala výhodné úvěry na opravy, na údržbu, na novou výstavbu.

V minulosti bylo půjčování peněz vázáno na úspory, na odloženou kupní sílu. Množství půjčovaných peněz zpravidla nepřekročovalo množství nabízených produktů a služeb. Banky půjčovaly peníze, které občané či instituce bankám svěřili, eventuálně byly jejich vlastnictvím. Peníze byly směnitelné za zlato. c, množství peněz je závislé především na množství poskytnutých úvěrů.

Banky dnes půjčují zcela nové finanční prostředky, úvěrové peníze, které ve velkém množství vnášejí do ekonomiky. Peníze se staly zbožím, které lze se ziskem prodat, za peníze lze získat více peněz, lze s nimi provádět finanční transakce. Půjčováním peněz, poskytováním úvěrů lze zvyšovat množství peněz ve značném rozsahu.

Půjčováním peněz lze stimulovat podnikání, lze upravovat rovnováhu mezi množstvím vytvořeného zboží a služeb a kupní sílou, mezi nabídkou a poptávkou. Pomocí půjček, úvěrů jsou dnes ovládáni jednotlivci, organizace, podniky, instituce, národy, státy. Prostřednictvím peněz, stanovením lichvářských úrokových sazeb, směnného kurzu se podařilo stranicko-politické elitě ovládnout celou společnost.

Na půjčování peněz na úrok je dnes založena ekonomika ve většině vyspělých zemích v čele s USA. V USA čtvrtinu veškerých příjmů představují úroky a to nejen z USA, ale i ze zahraničí. Na půjčování, na úvěrech byly a jsou založeny i ekonomiky zemí bývalého komunistického bloku. Peníze přestaly být jen univerzálním prostředkem k výměně hodnot, ale staly se prostředkem k získávání dalších peněz. S dalšími penězi rostla i moc jejich vlastníků a jejich možnost korumpovat, dále akumulovat bohatství. S koncentrací bohatství docházelo ke kontrole majetků a zdrojů, dochází ke snižování počtu těch, kteří vlastní a kontrolují a na druhé straně k zvyšování počtu těch, kteří nevlastní, jejichž kontrola nad děním ve společnosti klesá.

Podmínkou hospodářské prosperity státu je nabídka zboží a služeb vyvážená poptávkou. Poptávku ovlivňují především mzdy, příjmy zaměstnanců, důchodců, tvořících většinu obyvatelstva, eventuálně jejich úspory. V době kdy nabídka převyšuje poptávku, kdy stoupá nezaměstnanost, kdy nejsou využívány výrobní kapacity a služby, je třeba zvyšovat příjmy zaměstnanců, ve školství, ve zdravotnictví, ve službách, zejména u středních vrstev a tím dosáhnout žádoucího vyrovnaného stavu. Poptávku lze zvyšovat i splátkovým obchodem, prodejem na leasing, půjčováním peněz bankami. Život na splátky, na dluh se však stává drogou, kdy dosažení momentálního uspokojení je spojeno s trvalou závislostí na půjčkách.

Protože banky vzkvétají z nedostatku peněz brojí proti výměnnému obchodu, proti všem opatřením, která banky jako prostředníka vylučují (používání Internetu, mobilních telefonů, omezování zavádějící reklamy apod.)

Velmi zřídka se setkáváme s obranou před nadvládou, před ztrátou nezávislosti odmítáním úvěrů, dluhů. Zásada úspěšných hospodářů, podnikatelů "hospodařit bez dluhů"je pokládána za nemoderní. Z nepochopitelných důvodů nejsou využívány zkušenosti našeho i světově nejúspěšnějšího podnikatele Tomáše Bati, který se obešel bez úvěrů -- dluhů nejen domácích, ale i zahraničních.

V období úvěrových peněz schodek v ročním rozpočtu obcí, krajů, státu nehraje rozhodující roli. Strašení s nedostatkem finančních prostředků v budoucnosti, s ochuzováním budoucích generací v období technického rozvoje a stále se zvyšující produktivity práce je nutno pokládat za politickou propagandu.

Zavádějící je snaha po vyrovnaném státním rozpočtu v době kdy nabídka převyšuje poptávku, kdy stoupá nezaměstnanost, kdy nejsou využívány výrobní kapacity, kdy schodkový státní rozpočet v období úvěrových peněz ani vyspělým státům nevadí.

                 
Obsah vydání       18. 8. 2003
18. 8. 2003 Vatikán nařídil biskupům, aby utajovali sexuální zneužívání, páchané katolickými kněžími
18. 8. 2003
18. 8. 2003 Malá provokativní poznámka nejen k homosexualitě Aleš  Kubeczka
18. 8. 2003 Kolik peněz si může ještě dovolit Český rozhlas vyhodit "do éteru" Štěpán  Kotrba
18. 8. 2003 Ivan Štern: To, co radí Štěpán Kotrba, se už děje
18. 8. 2003 Aféra David Kelly a falešné důvody pro útok na Irák -- shrnutí první etapy vyšetřování
18. 8. 2003 Aféra Kelly: Po prvním týdnu vyšetřování prohrávají všichni
18. 8. 2003 Marta Kubišová: Tí, čo boli pri revolúcii, sa na nej stále vezú Miroslav  Brada
18. 8. 2003 Kde všude naleznete fotografie z CzechTeku 2003
18. 8. 2003 Kdo má neustále opravovat chyby
aneb zločin se sice nestal, ale...
Štěpán  Kotrba
18. 8. 2003 Hospodářský růst -- tabuizované téma? Jaroslav  Krajči
18. 8. 2003 V současné době peníze nejsou kryté zlatem, ale dluhy Josef  Hromádko
18. 8. 2003 Romové jsou sice páté kolo u vozu, avšak... Alžběta  Janíčková
18. 8. 2003 Papierová pomoc z Bruselu Damas  Gruska
18. 8. 2003 Letná filmová škola 2003: O spacákoch a akreditácii Peter  Konečný
18. 8. 2003 Skutočne občan? John  Pinder
18. 8. 2003 Čierny deň nemeckej armády Peter  Greguš
15. 8. 2003 Elektronické mýtné v Německu - exportní šlágr nebo Stolpeho noční můra ?
15. 8. 2003 Byl Hitler před mnichovskou konferencí málem zavražděn?
15. 8. 2003 Blokáda šumavských pralesů
15. 8. 2003 Výzva českých vědců: Zachraňme zbytky šumavských pralesů
17. 8. 2003 Amnesty International kritizuje porušování lidských práv v Rusku
4. 8. 2003 Hospodaření OSBL za červenec 2003
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech
13. 8. 2003 2003 - Usnesení valné hromady OSBL
13. 8. 2003 2003 - Zpráva předsedy OSBL o činnosti a hospodaření Občanského sdružení Britské listy

Mzdy, odbory a sociální politika RSS 2.0      Historie >
18. 8. 2003 Hospodářský růst -- tabuizované téma? Jaroslav  Krajči
18. 8. 2003 V současné době peníze nejsou kryté zlatem, ale dluhy Josef  Hromádko
8. 8. 2003 Jak se v ČR kradou platy - další reakce čtenářů   
7. 8. 2003 Jak se v ČR kradou platy - reakce čtenářů   
7. 8. 2003 Jak stát nechrání zaměstnance   
6. 8. 2003 Jak se v ČR kradou platy Jan  Čulík
4. 8. 2003 Jsou učitelé darmožrouti a vyděrači? Jan  Pacovský
1. 8. 2003 Učitelé za školou Ladislav  Žák
18. 7. 2003 Ohlédnutí za odboráři: fiasko protestů proti reformě veřejných financí Ondřej  Slačálek
16. 7. 2003 Jsme vzdělanostní ekonomikou, nebo úřednickou? Jaroslav  Vávra
7. 7. 2003 Školští bossové, bosorky, kantorské prázdninové osudy a marné volání ... Ivo V. Fencl
3. 7. 2003 Co psal Toni Negri před rokem:
Obnova italské levice mimo rámec sociáldemokratismu
Toni  Negri
1. 7. 2003 Socánkova amnézie - výuka globálního kapitalismu v Česku Jindřich  Zíka
23. 6. 2003 Kolektivní vyjednávání napříště individuální? Štěpán  Kotrba
23. 6. 2003 Nejlepší sociální politikou je prosperující ekonomika Josef  Trnka

Reforma veřejných financí a tvorba rozpočtu RSS 2.0      Historie >
18. 8. 2003 Hospodářský růst -- tabuizované téma? Jaroslav  Krajči
18. 8. 2003 V současné době peníze nejsou kryté zlatem, ale dluhy Josef  Hromádko
18. 8. 2003 Papierová pomoc z Bruselu Damas  Gruska
12. 8. 2003 Je to jiný Ivan Svítek?   
7. 8. 2003 Kdo je větší žrout peněz než České dráhy?   
5. 8. 2003 ODS ukazuje atrofické svaly Petr  Baubín
28. 7. 2003 Česká digitální média VI.
Podzimní rozhodování se blíží
Zdeněk  Duspiva
22. 7. 2003 Má ještě koalice 101 hlasů, nebo ne? Štěpán  Kotrba
18. 7. 2003 Ohlédnutí za odboráři: fiasko protestů proti reformě veřejných financí Ondřej  Slačálek
16. 7. 2003 Jsme vzdělanostní ekonomikou, nebo úřednickou? Jaroslav  Vávra
1. 7. 2003 Socánkova amnézie - výuka globálního kapitalismu v Česku Jindřich  Zíka
26. 6. 2003 Vláda bude rušit některá ministerstva. Kteří ministři dokáží obhájit své židle? Michal  Kubíček, Štěpán Kotrba
23. 6. 2003 Nejlepší sociální politikou je prosperující ekonomika Josef  Trnka
20. 6. 2003 Odboráři, kteří chtějí 5000 EUR měsíčně, a vzájemná solidarita Štěpán  Kotrba

Privatizace po česku RSS 2.0      Historie >
18. 8. 2003 V současné době peníze nejsou kryté zlatem, ale dluhy Josef  Hromádko
30. 7. 2003 Malý černý pudlík: Je úpadek osudem podnikání? Ladislav  Žák
25. 7. 2003 Tlustá modrá šance Petr  Baubín
5. 3. 2003 Trabant s karoserií Ferrari aneb kontinuita privatizování v Čechách Štěpán  Kotrba
3. 3. 2003 Monitor Jana Paula : Tunelování Mánesa se státním dohledem? Jan  Paul
11. 2. 2003 Media Observatory varuje před monopolizací českého tisku   
11. 2. 2003 Jak to hučelo v devadesátých letech Marek  Fak
18. 12. 2002 Riziká privatizácie vodární a kanalizácií Roman  Havlíček
26. 9. 2002 Kdo vlastně zprivatizoval za 1 820 064 517 EUR Český Telecom? Štěpán  Kotrba