22. 5. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
22. 5. 2003

Několik rozšířených mýtů a desítky otazníků kolem vstupu do EU

POLEMIKA

Problematika začleňování ČR do EU se již stala všeprostupující a klíčovou oblastí našeho života - a to minimálně do referenda. Na jedné straně jsme každodenně částí médií masírováni líčením EU téměř coby "pozemského ráje" a automatického řešení prakticky všech našich problémů. Na straně druhé však přetrvávají a stále zesilují značné pochybnosti a vynořuje se řada závažných otázek, na které nelze najít jednoduché odpovědi.

Text byl podkladovým materiálem k vystoupení na kritické diskusi "EU - ANO či NE?", pořádané Klubem ekonomů v Praze dne 27. 3. 2003.

Příspěvek se snaží poněkud netradiční a záměrně místy až provokativní formou přispět do diskusí o vstupu ČR do EU, o postoji KSČM k EU vůbec, resp. o stanovisku ke hlasování v referendu. Hlavním cílem je minimálně zrelativizovat několik obecně rozšířených silně zjednodušujících a zavádějících "mýtů" a zformulovat řadu související otázek - uspokojivé odpovědi na mnohé z nich jsou stále předmětem nikoli jednoznačných a jednoduchých diskusí a ani autor příspěvku je samozřejmě nezná. Některé ze zde naznačených "mýtů" se však často mění v propagandistické fráze a nezřídka nabývají podoby polopravd či přímo cílených lží.

Všechny uváděné problémy spolu úzce souvisí - rozčlenění je proto silným zjednodušením, ale prezentované řazení "mýtů" a otázek se snaží odrážet jistou logiku. V neposlední řadě je na místě připomenutí, že - zejména z důvodů přiměřeného rozsahu - tento příspěvek mapuje pouze vybrané aspekty a zcela jistě není vyčerpávajícím sumářem všech otazníků a problémů kolem vstupu. Proto např. také explicitně nerozvádí často frekventovaný (a relevantní) argument o ztrátě podstatné části suverenity a také se snaží neustále nepřipomínat skutečnost, že EU je sdružením kapitalistických států ovládané především mezinárodním finančním kapitálem a zájmy velkých zemí.

Při diskusích o stanovisku KSČM je nutné vždy mít na paměti řadu dimenzí celé problematiky - zde připomeňme pouze dvě z nich. Při úvahách o ANO či NE nejde jen o "ratio", ale významnou roli hrají i emoce - zde totiž nehovoříme o volbě týkající se modelových "ekonomických lidí", nýbrž o strategickém a nevratném rozhodnutí týkajícím se života reálných a mnohorozměrných lidských bytostí. Vzhledem ke komplexnosti a interdisciplinárnímu charakteru celé problematiky lze také jen pouze velmi obtížně oddělovat pohledy na vstup do EU "očima" ekonoma, sociologa či politika a tzv. běžného občana - rozhodně nelze na věc nahlížet pouze skrze ryze ekonomické argumenty (jakkoli jsou i tyto vždy diskutabilní, mnohdy snadno zpochybnitelné a téměř vždy nejednoznačné a relativní).

Další aspekt se týká rozlišení taktické a strategické roviny v kontextu postoje KSČM a jeho mediální prezentace. Úvahy ohledně naznačených "mýtů", otazníků a pochybností se odvíjejí výlučně v rovině strategického uvažování - z hlediska taktického se nutnost vyslovení jednoznačného NE (vstupu nyní za vyjednaných podmínek) jeví zcela zřetelně. KSČM svou váhavostí a alibistickou "pštrosí" politikou sice již část možného potenciálu zbytečně promarnila (např. neiniciování fronty odpůrců EU s KSČM v čele bylo asi chybou), pokud však k referendu jednoznačně nezazní vyargumentované NE, bude se to rovnat téměř politické sebevraždě. Vyčkávací postoj již řadu měsíců působí kontraproduktivně a místy se mění až v tragikomickou křeč. Již dávno mělo zaznít především srozumitelné a jasné stanovisko v podobě "ANO - za těchto přesně definovaných podmínek" nebo "NE - protože nejsou splněny tyto podmínky...". Stanovisko mohlo vypadat např. takto: KSČM HLASUJE PRO "ANO" EU POUZE S PEVNÝMI ZÁRUKAMI A POŽADUJE:

 1. rovnoprávné postavení všech členů,
 2. nepřípustnost jakýchkoli revizí výsledků II.SV,
 3. nepřípustnost cenových šoků bez odpovídajícího růstu mezd,
 4. prioritu boji s nezaměstnaností,
 5. postupné zdaňování spekulativního kapitálu,
 6. podporu rozvoje principů samosprávy a prvků přímé demokracie"

  podrobněji viz Sirůček, P.: Vstup do EU a stanovisko KSČM - několik subjektivních postřehů,- Příloha č. 11 Zpravodaje Klubu ekonomů, 2002, č.3, s.2).

Pokud do EU budeme "vstoupeni" (což však reálně pouze velmi volně souvisí s referendem a prakticky vůbec nezáleží na tom, co ČR, resp. my chceme) - dojde v horizontu minimálně několika let, a to zcela nepochybně, k celé řadě negativních "šoků". Nejedná se zde pouze o absolutní růst cen (sice nevyhnutelný, ale který může být rozložen a částečně i kompenzován a maskován), ale např. v podobě rychlé změny cenových relací a nutné bolestné úpravy spotřebních zvyklostí běžného českého občana. Např. kolikrát za měsíc si může "průměrný Evropan" dovolit povečeřet a vysedávat v průměrné restauraci (nikoli typu italského či čínského bistra)?

Tíživé budou také s velkou pravděpodobností dopady na nezaměstnanost či životní úroveň seniorů, mladých rodin atd.; nehledě na to, že hypotetické přínosy z členství budou rozděleny velmi nerovnoměrně a případné zlepšování oficiálních makroekonomických ukazatelů se jen velmi pozvolna a málo (možná ale vůbec) promítne do reálného zlepšení situace mnoha pracujících. Desiluse, rozčarování z nenaplněných iluzí a dalšího "podvodu" ze strany vládnoucích garnitur budou značné a KSČM nesmí být s podporou vstupu přímo spojována. Hrozí zde nebezpečí minimálně krátkodobějšího odlivu sympatizantů směrem k dosud absentující populistické a nacionální extrémní pravici i růst počtu nevolících "od politiky odrazených" občanů, možná ale také ztráty příliš "proevropských " stran (a to včetně KSČM) trvalejšího a nevratného charakteru.

Mýtus první - "Není jiná alternativa než vstup do EU již nyní"

Integrace (stejně jako postupující globalizace) jsou do jisté míry objektivní procesy a nelze se jim zcela vyhnout - ať se nám to líbí či nelíbí. Vždy však ale záleží na formě, připravenosti, vyjednaných podmínkách a také např. na celkové geopolitické situaci či fázi vývoje, ve které se nacházíme. Procesy globalizace však nelze zjednodušeně pojímat mechanicky a zapomínat, že (obdobně jako v případě integračních procesů) se nejedná pouze o sjednocování a propojování, ale v neposlední řadě také např. o fragmentaci či prohlubování nerovnoměrností. Odkud se bere ona "jistota", že integrace evropského regionu musí nevyhnutelně probíhat právě v duchu mediálně propagovaných schémat a prakticky pouze fakticky realizovanou "federalistickou" cestou? Je snad ČR již dnes uspokojivě na okamžité pohlcení ze strany EU připravena a jsou snad vyjednané podmínky minimálně přijatelné a alespoň rámcově rovnoprávné? Je skutečně tak nezbytné spěchat za každou cenu - nejde pouze o jeden z propagandistických triků a politické zadání především "eurofanatické části" ČSSD, která vše vsadila na jednu kartu (na co nejrychlejší vstup prakticky za jakýchkoli podmínek)? Opravdu nebylo reálné vyjednat více a postupovat jinak?

Skutečně bychom na oddálení vstupu pouze ztratili? Opravdu neexistuje žádná relativně schůdná alternativa k tomu, co je nám fatalisticky prezentováno jako naprosto nevyhnutelné? Není spíše blíže pravdě, že jiné možnosti nejsou záměrně rozpracovávány (a to, bohužel, ani ze strany KSČM)? Neplatí, že jakékoli zmínky o alternativách jsou bagatelizovány a ironizovány s poukazem na to, že euroskeptici pouze kritizují a "nic nenabízejí místo EU"? Nestálo by za to alespoň zlomek prostředků a úsilí, které jsou vynakládány na propagaci vstupu směřovat na důkladné rozpracování jiných scénářů vývoje a orientace ČR? Je snad k dispozici dostupná seriózní komplexnější studie např. ekonomických důsledků nevstupu ČR do EU v roce 2004? Skutečně by došlo k nějakým dramatickým změnám ve srovnání s dnešním stavem? Není snad tedy minimálně alternativou nevstupovat - vůbec nebo vstup oddálit,- sledovat vývoj,- lépe se připravit a -úspěšněji vyjednávat? Opravdu si nelze ani představit jiné možnosti (i když o reálnosti mnohých z nich lze dnes oprávněně pochybovat)?

Jsou skutečně z hlediska typického českého občana o tolik horší "americké scénáře" (evropského Portorika, oblasti amerických základen nebo model skanzenu v kafkovsko-švejkovském stylu pro turisty) ve srovnání se scénářem "německé provincie"? Skutečně jsou i z hlediska střednědobějšího horizontu naprosto iluzorní a nereálné úvahy o postupných nadstandardních vztazích s Východem (Rusko i Čína), o "mostech" Východ-Západ, či idea moderního "Rakousko-Uherska" (v případě nikoli nepravděpodobného rozpadu EU apod.)? V kontextu výše naznačených možností je však nezbytné upozornit, že nynější "irácká krize" může minimálně mnohé napovědět a přinést nové podstatné argumenty pro úvahy o budoucí orientaci ČR (psáno 14. 2. 2003 - pozn. red.).

Nebylo by však i přes výše naznačené poctivější konstatovat, že: "Jiné alternativy vždy existují a je na nás, abychom komplexně posoudili jejich výhodnost a reálnost"?

Mýtus druhý

"My potřebujeme Evropu a nikoli oni nás"

Nezřídka je nám sdělovacími prostředky servírováno, že: "ČR vstupuje do Evropy a ne naopak" či "My Evropu potřebujeme", "Pro nás je životně důležité být uvnitř a nestát stranou" apod. Proto bychom se také měli chovat náležitě pokorně, být rádi a smířit se s podmínkami, které nám Evropa prý velkoryse nabízí. Nelze však uvažovat také poněkud jinak a nikoli tak silně zjednodušujícím způsobem? Je opravdu zcestná teze, že plánované rozšíření EU není hlavně ekonomickou, ale v prvé řadě geopolitickou a strategickou záležitostí? Nelze také v tomto kontextu možné na EU nahlížet jako na monstrózního byrokratického "molocha" s nepříliš pevnými základy, který se pohybuje víceméně samospádem, není příliš řiditelný a z logiky věci se již nemůže ani zastavit ani zpomalit, aniž by došlo k jeho vnitřnímu rozvratu a rozpadu? Kdo tedy potřebuje pokračování integračních procesů více - jsme to skutečně pouze my a ostatní kandidátské země? Nelze se tedy ptát, zda bychom na oddálení vstupu nemohli spíše získat a své podmínky postupně poněkud "přitvrdit" a žádat pevné záruky? Skutečně bychom v hypotetickém případě ČR coby "ostrůvku" ze všech stran obklopeného členskými zeměmi pouze zaostávali, ztráceli a nemohli realizovat žádné výhody?

Jsou opravdu jen dětsky naivní a úsměvné představy ultraliberálních ekonomů o "daňovém a liberálním ráji" uprostřed byrokratické, nepružné a stále více zaostávající sociálnědemokratické Evropy? Snění o jakémsi "českém Švýcarsku" je nepochybně silně utopické, a také zřejmě dlouhodoběji je nutné někam pevněji "patřit" - lze ale v krátkodobějších horizontech zcela zavrhovat vize ČR jako relativně samostatnějšího subjektu ve vztahu k EU (např. v kombinaci s naznačenými jinými variantami vývoje)? Nelze v neposlední řadě nacházet ještě další koncepce, resp. argumenty poněkud relativizující automatickou nezbytnost a životní důležitost našeho brzkého plného začlenění do EU? Je možné zcela opomíjet např. úvahy o tlaku USA na rozšiřování Evropy o velký počet méně rozvinutých zemí (včetně např. polského zemědělství) s cílem Evropu coby konkurenta ekonomicky oslabit a také politicky rozmělnit a rozdělit (např. dělením Evropy na protiamerickou "starou" a flexibilní proamerickou "novou") atd.?

Jsme opravdu nyní bezpečnější díky členství v NATO - jak jsme o tom byli před přijetím stále přesvědčováni - nebo je tomu právě naopak? Neopakuje se nyní tato situace i se vstupem do EU? Nebylo by tedy správnější stavět problematiku takto: "Bez prohlubováni spolupráce se zeměmi EU se těžko zcela obejdeme, ale samotná Evropa je také na přijeti nových členů značně zainteresována"?

Mýtus třetí

"Všichni noví členové na vstupu do EU "vydělali""

Není snad ale faktem, že zatím nikdy nepřistupovalo tolik nových zemí, a tolik zemí relativně chudších? Neplatí také, že dosavadní členové vždy přistupovali ve zcela jiných podmínkách (v odlišné fázi dlouhodobého technologického, resp. společenskoekonomického cyklu, v situaci jinak rozděleného světa s klíčovými protitlaky socialistického tábora a šlo zde o země kapitalistické s naprosto jiným politickým vývojem a tradicemi než např. u nás)? Jak by dnes asi dopadla hypotetická referenda o vstupu či setrvání v EU v celé řadě členských zemí? Kdo může s jistotou tvrdit, jaká by dnes byla celková situace v některých zemích, kdyby do EU nebyly přijaty? Horší, stejná či dokonce lepší? Není zde příklad východního Německa (přes obrovské finanční injekce od "západního bratra") minimálně relativizující automatickou výhodnost pro každého nového člena?

Není líčení EU jako v podstatě charitativní instituce netoužící po ničem jiném než k nám směřovat své prostředky, aby se všem našim občanům žilo lépe, výrazem značné naivity a prostoduchosti či cílené manipulace? Není snad EU institucí, ve které hrají prim zájmy především mezinárodního kapitálu a velkých zemí? Lze ve výše naznačeném kontextu také brát vážně přesvědčení. že "český Švejk" se svou improvizací, vypočítavostí i "ohebností" na členství "neprodělá" a "přitroublé eurokraty" stejně nějak ošidí? A v neposlední řadě - lze se vůbec spolehnout pouze na oficiálně prezentované údaje? Je skutečně statistika (se systémem národního účetnictví) zcela nestranná a objektivní či zde také záleží na politickém zadání, výběru dat, volbě metod nebo na prezentaci výsledků? Neukazují nedávné chyby našeho statistického úřadu (nejen při vykazování zahraničního obchodu, ale např. také i navyšování ukazatelů díky zásobám) na značnou nevěrohodnost oficiálních statistik (nehledě na mnohá problematická místa v samotné podstatě západní statistiky, kde standardní makroekonomické ukazatele pouze velmi volně vypovídají o životních podmínkách většiny lidí a na celé řadě míst reálnou situaci spíše překrucují a zamlžují)?

Nebylo by proto serioznější připustit, že: "Pro řadu zemi přijatých dříve (ale v kvalitativně jiné situaci) se členství v EU jeví spíše výhodným,- z čehož však nelze automaticky usuzovat o značných přínosech také pro nás"?

Mýtus čtvrtý

"Výhody převažuji nevýhody. resp. již dnes jsme stejně s EU tak úzce svázáni, že plné členství nám pouze umožní realizovat veškeré přínosy a uplatňovat zde svůj hlas"

Mnohé realističtější pohledy nepodléhají "lakování EU narůžovo" a minimálně připouštějí možná rizika, nebezpečí a nevýhody pro ČR z členství v EU - obvykle však s nezbytným závěrem, že kalkul pozitiv a negativ vyznívá jednoznačně (či spíše) pro vstup. Na místě je však otázka, zda je prostá "hokynářská kalkulace" aktiv a pasív při takto strategickém rozhodování vůbec dostatečná? Nebyl by vhodnějším spíše takový postoj, kdy existence nějaké důležitější oblasti pro kterou by vstup znamenal totální likvidaci (a takové s velkou pravděpodobností skutečně existují - např. český venkov) popírá a převyšuje možné případné výhody a přínosy v jiných oblastech a nutí ke stanovisku NE? Lze skutečně také všechno kvantifikovat a vyčíslovat penězi? Budou mít čeští občané k dispozici dostatečné a věrohodné informace pro zodpovědné zvážení všech výhod a nevýhod? Lze opravdu spoléhat na úplnost a nestrannost předkládaných údajů v údajně "informační" a nikoli manipulační a přesvědčovací kampani (mimo jiné placené námi všemi), kde však prostor a prostředky dostává pouze jedna strana? Když má jít výhradně o poskytování informací - proč tedy jsou i sebemenší pochybovači cejchováni nálepkami přinejmenším málo informovaných staromilců či intelektuálně méně vybavených jedinců, kteří si odmítají připustit nezbytnost objektivních vývojových trendů?

Komu skutečně prospěje "být uvnitř" EU, a to i přes vyjednané podmínky, které mají k plnohodnotnému členství dosti daleko? Lze vůbec hovořit o reálnější rovnoprávnosti členů u instituce ve společenském řádu orientovaném v prvé řadě na maximalizaci zisku? Nepřináší toto nakonec výhody pouze malému počtu našich obyvatel - např. v podobě řady nových funkcí a lukrativnějších postů (a to včetně části naší byrokracie, ale i poslanců a dalších politiků)? Skutečně je natolik relevantní tvrzení, že již nyní v mnoha aspektech (především svými povinnostmi), členem EU fakticky jsme a tedy, že formální vstup nám již příliš neublíží a naopak umožní podílet se na všech výhodách i spolurozhodovat o dění v EU? Není třeba každý i sebemenší krok důkladně zvážit - a to s ohledem především na faktickou nevratnost řady procesů a rozhodnutí? Není představa, že svým významem, velikostí a silou budeme v EU schopni cokoli podstatnějšího ovlivnit silně naivní? Nevypovídá již dostatečně o "demokratické" podstatě EU neexistence možnosti vystoupení nebo časté opakování různých hlasování a referend (či jejich absence) - tak dlouho, dokud se nedosáhne žádoucího výsledku? Nespočívá podstata "demokracie" EU v tom, že lidé "svobodně" odsouhlasí, co eurokracie reprezentující především zájmy mezinárodního kapitálu potřebuje? Nebylo by proto na místě vždy připomínat, že: "Při takto strategickém rozhodování nelze pouze ryze ekonomicky porovnávat hypotetické efekty a náklady, a také ani, že nelze automaticky spoléhat na to, že ČR bude v rámci EU schopna reálně ovlivňovat významnější rozhodnutí"?

Mýtus pátý

"EU není pouze o penězích, ale hlavně o společných hodnotách a o prohlubování demokracie, a integrace vede i k posílení národní identity i udržení řady národních pravomocí"

Často nám bývají předhazovány společné "evropské" (či dokonce přímo "civilizační") hodnoty, a také mechanizmy v EU jsou běžně prezentovány coby důkaz posilování a prohlubování demokracie, kde každý člen může svobodně uplatnit svou vůli a spolurozhodovat. Nelze však poukázat na to, že tyto "společné hodnoty" nebývají obvykle příliš specifikovány a konkretizovány? Neodehrávají se proklamace téměř výhradně v abstraktní rovině (s frázemi o individuální svobodě, nenahraditelnosti kapitalistické tržní ekonomiky či západní liberální parlamentní demokracie, kdy se ale záměrně nehovoří o soukromovlastnické buržoazní podstatě všech těchto kategorií)?

Nesvědčí uvedené fráze o pevně zakořeněné víře v nadřazenost, vyvolenost a civilizační "poslání" euroamerického modelu? Jsou ale toto skutečně hodnoty, se kterými se vnitřně ztotožňuje většina našich obyvatel? Nejsou také spíše "šity na míru" těm bohatším, úspěšnějším, mladším a flexibilnějším (a to i přes neustále deklarovanou solidaritu, na kterou se však Evropě již jaksi delší dobu nedostává prostředků)? Kolik procent našich občanů například skutečně chce a může dlouhodobě pobývat v jiných zemích, pracovat či podnikat tam, vlastnit v jiné zemi nemovitost nebo do EU vyvážet? Nepodceňují se poněkud v uvedeném kontextu odlišné kulturní, politické, geografické, ale např. i náboženské kořeny a tradice různých částí Evropy? Nehrají zde také důležitou roli národní specifika a jsou skutečně Němci, Francouzi, Poláci a Češi či Moravané v podstatě stejní - a chtějí vůbec být "unifikovanými evropskými světoobčany"? Lze proto na snahy o připomínání "slovanské vzájemnosti" nahlížet pouze jako na folklór hrstky zpozdilých nacionalistů?

Odkud se ostatně berou vize a praktické kroky k budování "univerzální" kosmopolitní odnárodněné Evropy či neustálé přesvědčování o pozitivní roli a "přirozenosti" multikulturalismu - komu toto vlastně slouží a prospívá? Nejedná se zde o jedno z největších "tabu" (např. z hlediska zkoumání společenských věd), které především s ohledem na tzv. politickou korektnost nesmí být ve "slušné" společnosti vůbec vzpomínáno? Nejsou tendence k postupnému snižování významu národních států záměrně zveličovány a jeho odumírání cíleně urychlováno? Není stálé ujišťování o posílení našeho sebevědomí a národní identity v rámci sjednocené Evropy pouhou "vějičkou"? A lze v této souvislosti odsuzovat tvrzení typu: "Co nedokázaly tanky Adolfa Hitlera, to dokázala marka - takticky přejmenovaná na EURO" pouze jako novinářské zjednodušování a nemístné strašení? Jsou ujišťování o tom, že ve sjednocené Evropě (včetně společné měny!) si lze trvaleji udržet řadu národních kompetencí (např. suverénní politiku v oblasti daní či odlišný vývoj cenových relací) ještě vůbec pouhým mýtem nebo již jde o záměrné nepravdy? Nejsou údajně demokratické mechanizmy rozhodování v EU velkou iluzí, když např. v systému většinového rozhodování těžko něco podstatného ovlivníme?

Není také varující skutečnost, že samotná EU není vůbec jednotná ve vizi, kam a jak má směřovat? Existuje vůbec taková vize? Jsou tyto procesy ještě řiditelné nebo se již Evropa řítí pouze samospádem? A kam? Jsou snad dostatečně rozpracovány a svobodně prodiskutovány výhody a nevýhody dvou základních modelů "federalistického" a "konfederačního"? Není snad faktem, že přístup "federalistický" (či zjednodušeně komunitární apod.) směřující k jakémusi superstátu, společné vládě atd. dominuje a že logika procesů ve stávající EU se dlouhodoběji ubírá (či je kýmsi směřována) právě tímto směrem?

Proč je v podstatě každý, kdo projeví sebemenší pochybnost o tom, že objektivní trend k integraci musí zákonitě probíhat právě touto cestou, ihned cejchován nálepkou "eurosabotéra"? Lze automaticky zavrhovat přístup "konfederační" (či mezivládní apod.) s důrazem na EU ve smyslu především ekonomického prostoru a seskupení s větší volností a manévrovacím prostorem národních států a vlád? Co by zde vlastně bylo pro nás výhodnější - a to z hlediska taktického a strategického? Lze v tomto kontextu zcela odsuzovat či ignorovat eurorealistické postoje ODS pouze s poukazem na jejich pravicovost či na zájmy a vrstvy, které ODS reprezentuje? Jsou snad reálné kroky ČSSD o tolik přijatelnější - např. pouze proto, že údajně jde o levici? Nemění se již podstatně obsah a pojetí levicovosti a pravicovosti i neztratilo fakticky toto dělení již podstatnou část svého původního smyslu?

Nebylo by z naznačených důvodů proto lepší uvádět, že: "Ke společným "hodnotám" je třeba přistupovat značně obezřetně, resp. nikdy nezapomínat na jejich podstatu, dále je nutno kriticky poukazovat na faktický stav a mechanizmy EU v oblasti prohlubování demokracie a nepodléhat iluzi o zachování si větší části národních pravomocí v rámci EU"?

Mýtus šestý

V EU je tradičně velmi silný sociální akcent a naši pracující vstupem rozhodně v sociální oblasti získají

Není však poněkud idealizován a přeceňován evropský model tzv. sociálního státu, který bývá často vychvalován s poukazy na to, že přijetí do EU bude znamenat v sociální oblasti výrazné zlepšení ve srovnání se současným stavem? Nelze snad v této souvislosti upozornit na kvalitativně zcela odlišnou situaci po II.SV oproti globálním podmínkám dnešním? Nebyla relativně přijatelná životní úroveň části západoevropských pracujících po II.SV výsledkem především -

 1. příznivých, v podstatě však již neopakovatelných, růstových faktorů (včetně vzestupné fáze IV. dlouhé vlny apod.),
 2. tlaku zemí socialistického společenství,
 3. prohlubující se integrace, která však představuje poslední pokus, jak zabránit postupujícímu úpadku Evropy?

Není to však pokus již předem objektivně odsouzený k neúspěchu, od kterého je potřeba se držet "co nejdále"? Nebylo tedy ono vychvalované "sociálno" západní Evropy z velké části výsledkem specifické situace po II.SV, kde klíčovou roli sehrával tlak socialistického tábora? Jak tomu bude dnes - prakticky bez jakékoli "konkurence" a protitlaků? A v neposlední řadě, kde by vůbec dnes Evropa měla brát prostředky při zcela jiné situaci (např. v důsledku odlišné fáze dlouhodobého cyklu, kdy ještě nedošlo ke globálnímu nastartování V.dlouhé vlny) - pokud by ovšem nepřekročila své kapitalistické mantinely (což se však ani ve střednědobějším horizontu nejeví příliš reálné)? N

ení také již od 70. let 20. století patrný úpadek, krize a "demontáž" sociálního evropského státu? Lze vůbec ještě pokračovat ve starých sociálnědemokratických schématech? Jsou potom nadějí vize a praktická politika tzv. nové levice nebo je spíše na místě považovat je za přesvědčivý důkaz bezvýchodnosti a rozkladu reformistické sociálnědemokratické koncepce? Nelze dále poukázat na řadu specifických evropských faktorů působících zde spíše negativně (od nepružností mezd a cen, resp. malé flexibility Evropanů vůbec, přes nepříznivý demografický vývoj až po klíčové prohlubující se deficity v nových technologiích)? Není snad minimálně varující, že při zmínkách o nezaměstnanosti (jejíž míra za vlády sociální demokracie již v ČR překročila 10 %) vládní politici sice halasně deklarují nutnost řešení, ale také prakticky vždy neopomenou poukázat na to, že v řadě zemí EU je situace ještě horší? Co naše pracující, resp. současné a budoucí nezaměstnané v EU skutečně očekává? Nebylo by proto obezřetnější uvádět, že: "V EU existovala a ještě existuje řada sociálních opatření na vyšší úrovni ve srovnání s dnešním stavem u nás (především díky specifickým faktorům po II.SV), ale záruky trvalejších přínosů pro naše pracující nejsou příliš velké"?

Mýtus sedmý

"V EU budeme patřit do zóny prosperitu a blahobytu"

Je však stále západní Evropa oním centrem a nositelem pokroku nebo se stala jistou "periférií" světového vývoje a představuje v podstatě již retardační činitel?

Stane se Evropa opravdu do roku 2010 motorem světového hospodářství, jak nezřídka sebevědomě prohlašuje? Bude sjednocená Evropa "štikou" či "tygrem" nebo je realitě bližší spíše přirovnání ke astmatické nepříliš pohyblivé staré dámě údajně aristokratického původu, které se stále nechce smířit se svou nemohoucností a postupující senilitou? Je zcela mylný a zavádějící názor, že západní Evropa hrála progresivní úlohu pouze cca do I.SV (do vrcholu III.dlouhé vlny) a během 20. století již pouze ztrácela a relativně zaostávala? A i kdyby se Evropě podařilo díky postupující integraci v kombinaci s řadou příznivých okolností a faktorů (které se však zatím nerýsují příliš pravděpodobně) zvrátit nepříznivé trendy a zachytit nástup vzestupné fáze dalšího dlouhodobého cyklu (nastane-li však vůbec) - je na místě stále setrvávat na schématech stálého exponenciálního kvantitativního růstu? Jak to tedy vlastně je s často proklamovanou trvalou udržitelností rozvoje a trvalou udržitelností způsobu života? Je vůbec smysluplné a ještě reálné tradiční růstová industriální schémata, resp. "kvantitativní" a "prorůstový" způsob uvažovaní aplikovat na všechny nové země? O čem vlastně vypovídají standardní indikátory a ukazatele kvantitativního ekonomického růstu, když např. tento růst již dnes nezřídka nesnižuje nezaměstnanost (právě naopak) a jeho přínosy velká část obyvatel reálně příliš nepociťuje?

Jsou také stále ještě dostatečně přesvědčivé výhody velkého volného trhu či lze opravdu ještě dnes vážně argumentovat koncepcí komparativních výhod D. Ricarda z roku 1817 - když i samotný Ricardo upozorňoval na omezení platnosti v případě mobility kapitálu? Neusilují v neposlední řadě také snad mnohé země EU o ekonomickou expanzi na východ a nehrozí zde vážné nebezpečí neokoloniální závislosti českých zemí (jako např. pouze méně významného subdodavatele), a to i přes formální členství v EU (nebo právě díky jemu)? Není velmi naivní představa, že vstupem do EU automaticky vzroste naše produktivita (v průmyslu či stavebnictví) a konkurenceschopnost naší ekonomiky? Nepůsobí poněkud tragikomicky úvahy na téma "silné české koruny", která prý může eventuální negativa vstupu eliminovat? A čím je tato "silná" koruna vůbec podložena? Nejsou to v prvé řadě pouze spekulace? Neexistuje dále řada vážných pochybností a otazníků kolem EURO - je opravdu Evropa "ideální měnovou oblastí" nebo zde hrozí velké problémy či přímo krach celého projektu s gigantickými následky?

Nebylo by proto poctivější připustit, že: "Existuje celá řada náznaků zpochybňujících představu západní Evropy jako oblasti budoucí prosperity a blahobytu, a být uvnitř přináší i značná rizika"?

Mýtus osmý

"Pouze sjednocená Evropa je schopna překonat kapitalistický rámec a vytvořit ohniska nového uspořádání"

Soustřeďuje se centrum globalizačních, resp. revolučních procesů skutečně do západní Evropy nebo se přesouvá jinam (či se v Evropě nikdy nenacházelo)? A je opravdu jedinou reálnou možností adekvátně se zapojit do těchto procesů právě pomocí EU? Kde se dnes nalézají centra (či centrum) vědeckotechnického pokroku? Nebyla by z hlediska nových technologií přínosnější silnější transatlantická vazba než spoléhání se na zaostávající Evropu? Bude EU schopna zachytit nástup technologické V.dlouhé vlny (pokud vůbec nastane v globálním měřítku) a kvalitativně nové technologie masově aplikovat? Kde na to vezme nezbytné zdroje? Jaké výdaje bude muset EU v této souvislosti redukovat? Nebude však potenciální vzestupná fáze V.dlouhé K - vlny doprovázena spíše poklesem zaměstnanosti (a nikoli růstem, jako u vln dřívějších)? Kdo tedy bude profitovat z možného růstu a k čemu to povede? Lze však např. z hlediska vize systémové změny vše redukovat na vývoj techniky a technologií a podléhat iluzi (ale i "kouzlu") technologického determinismu?

Skutečně musí být nejlepší podmínky pro systémovou změnu v oblasti s nejvyspělejšími technologiemi? Je možná systémová změna "ne" revolučního charakteru, která "se provede" nerevolučním způsobem? Jak by tedy proběhla, a předně - kdo ji provede? Je např. dostatečným argumentem dovolávání se K.Marxe v představě, že socialismus musí zvítězit v hospodářsky vyspělých zemí západní Evropy, resp. že u nás nemůže existovat trvaleji bez vítězství v těchto zemích? Nebyly by adekvátnější spíše úvahy o "nejslabších článcích" globálního kapitalistického systému a zaměření pozornosti např. k velkým národům na Východě? Co však v minulosti představovalo onen "nejslabší článek" - šlo pouze o zaostalé Rusko v době kolem I.SV nebo např. i o vyspělou Anglii před několika staletími, kde se poprvé "provalil" kapitalismus? Co může být "neslabším článkem" globálního kapitalismu dnes - USA, Jižní Amerika, západní Evropa, Čína či Rusko nebo např. oblast mezinárodního spekulativního kapitálu? Lze také opomenout možnost, že kolaps kapitalismu (či jeho rozklad, rozpad nebo "samolikvidace") nemusí automaticky znamenat nástup socialismu (zde ve smyslu progresivnějšího uspořádání)?

Nehrozí snad již dnes nebezpečí globálního chaosu, nestability i možnost "refeudalizace" vývoje? Odkud se bere přesvědčení, že ohniska systémových změn a schopnost překonat kapitalistický rámec vznikají právě v EU? Lze zavírat oči před tím, že "zárodky" např. v podobě samosprávy zatím příliš nezapustily kořeny nikde, a v západní Evropě (až na drobné výjimky) již prakticky vůbec ne? A v neposlední řadě: Rýsuje se snad v EU adekvátní revoluční subjekt - či je spíše zde jeho absence patrná více než jinde? Lze např. za jisté známky subjektu považovat statisícové demonstrace proti válce v Iráku? Není zde již na první pohled patrná jistá bezradnost a především stále chybějící "reálný základ"? Pokud se ale již tento konstituuje, koho zahrnuje a kdo bude představovat "předvoj"?

Není však pravděpodobnější, že ohniska nového uspořádání budou vzniknout spíše někde jinde - a nebudou zde proto nevratné vazby na EU překážkou a brzdícím činitelem? Proč tedy přijímat ještě další "chomout" když z hlediska systémové změny bude třeba řešit naše členství v NATO? ?

Nejeví se proto vhodnějším konstatovat, že: "Není vůbec jasné, zda sjednocená Evropa bude schopna překročit kapitalistické mantinely a ohniska nového systému se zde zatím příliš nerýsují"?

Přehnané snahy o "státotvornost" (včetně snah o zachování údajné prestiže českého parlamentu či havlovského "ducha ústavy" v rámci kupčení při volbě prezidenta - (text psán 14. 2. 2002, pozn. red.), touhy po standardní "salónní přijatelnosti", resp. úsilí být za každou cenu normální "komunistickou" stranou západoevropského typu mohou být sice přínosné z hlediska sebevědomí, mediální prezentace a lukrativnějších postů pro některé funkcionáře, ale pro KSČM jako celek představují přímou cestu k její rychlé marginalizaci.

Není náhodou, že právě po tom neustále volají různí Hanákové, Mejstříkové či Grossové a Špidlové. KSČM se samozřejmě neřídí pouze heslem "čím hůře tím lépe" a neodmítá dílčí zlepšování životních podmínek neprivilegovaných vrstev v rámci kapitalistického uspořádání - neměla by však nikdy zapomínat na to, že není "normální" buržoazní stranou usilující jen o kosmetického úpravy globálního kapitalismu, nýbrž vždy jasně a přesvědčivě prezentovat svoji vizi systémové změny směrem k sociálně spravedlivějšímu společenskému uspořádání.

                 
Obsah vydání       22. 5. 2003
22. 5. 2003 Jak jsem zůstal civět na německé ceny Radek  Mokrý
22. 5. 2003 12 000 lidí demonstrovalo v Ostravě proti nezaměstnanosti, Špidla nepřijel Jaroslav  Hlaváček
22. 5. 2003 Tošenovský: důkazem stavu ekonomiky není Praha, ale ostravský kraj
22. 5. 2003 OSN schválila americké plány
22. 5. 2003 Blair byl varován: okupace Iráku je protizákonná
21. 5. 2003 Hrozí nemoc šílených krav i konzumací kuřecího masa?
22. 5. 2003 Teroristé z Paříže?
22. 5. 2003 Někteří věznové z Guantanama zřejmě zešíleli Josef  Brož
22. 5. 2003 Smí nestranný státní úředník sprostými útoky vyvíjet tlak na novináře? Jan  Čulík
22. 5. 2003 192 zemí světa do pěti let zakáže či drasticky omezí reklamu na cigarety
22. 5. 2003 Americké tabákové firmy nebudou muset platit pokutu
21. 5. 2003 Al Kajdá vyzvala své stoupence k novým útokům
22. 5. 2003 Vrh křídel: antologie, která chyběla
22. 5. 2003 Několik rozšířených mýtů a desítky otazníků kolem vstupu do EU Pavel  Sirůček
22. 5. 2003 Válka a církve Ilja  Herold
21. 5. 2003 CME obdržela na účet 358 634 568 dolarů
22. 5. 2003 STV: Vietor v Mlynskej doline
22. 5. 2003 Referendum s odretými ušami Marián  Repa
22. 5. 2003 Slovensko do EU - iná možnosť nebola Peter  Greguš
22. 5. 2003 Ropa -- požehnanie či prekliatie
21. 5. 2003 Intifáda byla odpovědí na neuskutečněný mírový proces
22. 5. 2003 Teória hier a terorizmus: racionalita sa nemusí vyplatiť
22. 5. 2003 Keď slová zabíjajú Martin  Muránsky, Radovan  Geist
21. 5. 2003 40 let Elysejské smlouvy, ústavní Konvent a budoucnost Evropy
21. 5. 2003 Irák: Lze posuzovat morálku našich činů až jejich konečnými důsledky?
21. 5. 2003 Zapomnění: Zemřel disident Augustin Navrátil Karel  Mašita
21. 5. 2003 SARS: Peking a Tchajwan: Dvě silná epicentra epidemie v krátkém čase Kateřina  Amiourová
2. 5. 2003 Hospodaření OSBL za duben 2003
5. 2. 2003 Pošta redakci
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
22. 5. 2003 Tošenovský: důkazem stavu ekonomiky není Praha, ale ostravský kraj   
22. 5. 2003 12 000 lidí demonstrovalo v Ostravě proti nezaměstnanosti, Špidla nepřijel Jaroslav  Hlaváček
22. 5. 2003 Smí nestranný státní úředník sprostými útoky vyvíjet tlak na novináře? Jan  Čulík
22. 5. 2003 Někteří věznové z Guantanama zřejmě zešíleli Josef  Brož
22. 5. 2003 Jak jsem zůstal civět na německé ceny Radek  Mokrý
22. 5. 2003 192 zemí světa do pěti let zakáže či drasticky omezí reklamu na cigarety   
22. 5. 2003 Válka a církve Ilja  Herold
22. 5. 2003 Několik rozšířených mýtů a desítky otazníků kolem vstupu do EU Pavel  Sirůček
21. 5. 2003 Intifáda byla odpovědí na neuskutečněný mírový proces   
21. 5. 2003 Zapomnění: Zemřel disident Augustin Navrátil Karel  Mašita
21. 5. 2003 Irák: Lze posuzovat morálku našich činů až jejich konečnými důsledky?   
21. 5. 2003 SARS: Peking a Tchajwan: Dvě silná epicentra epidemie v krátkém čase Kateřina  Amiourová
21. 5. 2003 Mají mít ředitelé velkých firem nárok na astronomické platy?   
21. 5. 2003 Taky dáváte své peníze velkým podnikům předem? Jan  Čulík
20. 5. 2003 V Iráku se rozkrádá jaderný materiál   

Evropská unie RSS 2.0      Historie >
22. 5. 2003 Několik rozšířených mýtů a desítky otazníků kolem vstupu do EU Pavel  Sirůček
22. 5. 2003 Slovensko do EU - iná možnosť nebola Peter  Greguš
22. 5. 2003 Referendum s odretými ušami Marián  Repa
21. 5. 2003 40 let Elysejské smlouvy, ústavní Konvent a budoucnost Evropy   
20. 5. 2003 Referendum? Ne, ČR ještě není tak daleko Vladimír  Rott
20. 5. 2003 ČR musí vstoupit do EU Jan  Čulík
20. 5. 2003 Kolaps Evropské unie za dveřmi - a jak z toho ven Vladimír  Rott
18. 5. 2003 Memento 10: aneb "O eurorealismu"? Miloš  Dokulil
16. 5. 2003 Teror z EU: Řidič, který jel rychlostí 250 km/h, byl odsouzen na pět měsíců nepodmíněně Jan  Čulík
14. 5. 2003 Teror z EU: Fízlování nebo služba veřejnosti? Jan  Čulík
14. 5. 2003 O spravování nemovitostí v Belgii Jaroslav  Pour
14. 5. 2003 EUrokraté, KOMUkraté a občané - tři procitnutí Vladimír  Rott
13. 5. 2003 Bude mít ČR ze vstupu do EU prospěch? Jan  Čulík
13. 5. 2003 Vstup do EU ohrozí existenci českého národa Jindřich  Tichý
13. 5. 2003 Občané proti EU kritizují Vladimíra Špidlu