Mediální pasák

23. 1. 2011 / Štěpán Kotrba

Jak je těžké získat v současné mediální konkurenci atraktivní obsah do novin či hosta do rozhlasového či televizního pořadu, ví takřka každý novinář, který se tím v ostré konkurenci živí. Tohoto nedostatku využívají i různí mediální příživníci a pasáci. Obsah naleznou, je atraktivní, a líný redaktor je svému "zdroji" vděčný. Odvysílání příspěvku je navíc v zájmu někoho v pozadí, což si neviditelný zprostředkovatel nechá štědře od svého klienta zaplatit. Jedním z takových mediálních pasáků je i bývalý redaktor Českého rozhlasu Ostrava Daniel Rojan.

Nutno říct, že ostravský mediální "zprostředkovatel" je ve své činnosti úspěšný. Na svém webu se chlubí svými klienty a umístěnými PR pořady a zjevně komerčními články, které ovšem jako komerční sdělení označené nejsou a tváří se jako redakční materiály. Podle své prezentace dokázal tento pán ovlivnit přílohy všech deníků, řadu časopisů a většinu velkých televizí. Právo, Deník, Mladá fronta Dnes, Mladá fronta Plus, Ekonom a řada dalších časopisů... Televize Prima, Televize Nova, České televize a Český rozhlas. Tam všude Daniel Rojan dokázal nejspíš prosadit své klienty. A tam všude jsou redaktoři, kteří si to nechali líbit.

Nejvtipnější je, že tento způsob nelegálního umisťování reklamních sdělení za úplatu zprostředkovateli zvolil i orgán státu - příspěvková organizace ministerstva zdravotnictví Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě.

Zákon o regulaci reklamy (zák. 46/2000 Sb. § 1, odst. 2.) říká, že "reklamou se rozumí oznámení, předvedení či jiná prezentace šířené zejména komunikačními médii, mající za cíl podporu podnikatelské činnosti, zejména podporu spotřeby nebo prodeje zboží, výstavby, pronájmu nebo prodeje nemovitostí, prodeje nebo využití práv nebo závazků, podporu poskytování služeb, propagaci ochranné známky...." Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání (zák. 231/2001 Sb. § 2, odst. 1 l.) definuje reklamu obdobně: "reklamou je jakékoliv veřejné oznámení, vysílané za úplatu nebo jinou protihodnotu nebo vysílané za účelem vlastní propagace provozovatele vysílání, určené k podpoře prodeje, nákupu nebo pronájmu výrobků nebo služeb, včetně nemovitého majetku, práv a závazků." Direktiva Evropské unie (84/450/EHS článek 2 odst. 1.) má prakticky stejné znění: "Reklamou se rozumí každé předvedení související s obchodem, živností, řemeslem nebo svobodným povoláním, jehož cílem je podpora odbytu zboží nebo poskytnutí služeb, včetně nemovitostí, práv a závazků."

Je mi vcelku jedno, jak budou reagovat komerční redakce na takové praktiky, i když jde o poškození jejich pověsti, zpronevěru či poškození jejich reklamních příjmů jejich zaměstnanci, ale jde i o daňový únik nemalé hodnoty a mnohdy i jiné porušení zákona. Plocha komerčního obsahu je totiž v periodickém tisku limitována zákonem a skrytá (zák. 40/1995 Sb. §2 odst. 1 písm. d) a neoznačená (§2 odst. 5) reklama je porušením zákona o regulaci reklamy - správním deliktem (§ 8a, za každé porušení pokuta do 2 000 000 Kč). Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.... Za "redakční" obsah periodického tisku odpovídá vydavatel (zák. 46/2000 Sb. § 4) . Média, která limit obchodních sdělení překročí, jsou jako inzertní zdaněna 19%, zatímco média, kde limit reklamy není překročen a většinu tvoří redakční obsah, jsou zdaněna 9% ("knihy, brožury, noviny a časopisy, kde reklama nepřesahuje 50% plochy" - příl. č. 1 zákona o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb., osvobození od daně dle § 53 - vysílání mimo reklamy). Stejně tak nemohou být "obchodní tiskoviny" osvobozeny od výplatného či od cla. Doměrka daně Finančním úřadem spolu s pokutami může jít v tomto případě i do milionů...

Vysílací zákon 231/2001 Sb. u elektronických médií určuje také limity reklamy a telesghopingu ve vysílání, striktně zapovídá skrytou a neoddělenou reklamu a trestá ji drakonickými pokutami, pokud se nejedná o regulérní product placement, identifikovaný v titulcích pořadu. Bude na Radě pro rozhlasového vysílání (RRTV), aby zahájila s příslušnými vysílateli správní řízení, a v jeho průběhu identifikovala všechny příspěvky, u nichž se podle ní bude jednat o obchodní sdělení. Zajímavé bude i posouzení, zda došlo k identifikaci jednotlivých produktů obchodními názvy, k zveřejnění jejich ochranných či identifikčních značek či ke sdělení obchodních označení výrobců či prodejců. Rada bude muset rozhodnout, zda tyto pořady či jejich části splňují kritéria, kladená na obchodní sdělení a zda dokonce nejde o sdělení, které zákon zakazuje či reguluje (reklama na zdravotní péči - zák. 40/1995 Sb. §2a , alkohol § 4, potraviny § 5d). Tím, kdo odpovídá za způsob šíření reklamy podle zákona, je její šiřitel (zák. 40/1995 Sb. § 6b) - dané médium.

To co mne na celé kauze agentury "Síla myšlenky" zajímá, je fakt, že ostravský mediální pasák pronikl se svými klienty do vysílání obou veřejnoprávních médií - do vysílání a pořadů ostravského studia České televize, do regionálního zpravodajství ČT a do Českého rozhlasu Ostrava a ČRo 6. Médiím veřejné služby totiž jejich Kodex, který je podzákonným předpisem, naprosto výslovně zakazuje jakoukoliv spolupráci s PR agenturami. Porušení Kodexu je ze zákona 483/1991 Sb. a 484/1991 Sb. chápáno jako závažné porušení pracovní kázně se všemi odpovídajícími důsledky pro inkriminované redaktory. Frekvence, s jakou se Rojanovi klienti ve vysílání ČRo a ČT objevovali, znemožňuje úvahu o ojedinělém pochybení či o náhodě. Pokud nejsou editoři a redaktoři vysílání pořadů Sama doma a dalších úplně hloupí stejně, jako jejich ostravský zprostředkovatel (vystavil vše na svůj firemní web), museli si být vědomi toho, že někteří hosté se v jejich pořadech objevují nadměrně často a vždy byli doporučeni tímtéž člověkem. Tím, kdo měl pořady monitorovat, je vedení redakce. Posouzení odpovědnosti za porušení Kodexu je na generálních ředitelích obou médií veřejné služby, případně na Radě České televize a Radě Českého rozhlasu jako institucích, které by měly dbát na dodržování zákona a Kodexu a kontrolovat ho. Nejbližší příští PR sdělení pro klienta Daniela Rojana se má odehrát v České televizi, kdy má být 25.1. 2011 od 6:00 hod MUDr. Otakar Lucák z Kliniky plastické chirurgie Ostrava hostem televizního pořadu Dobré ráno z Ostravy ....

Sebejistota, s jakou se ostravský PR man chlubí svými úspěchy na internetu, je ovšem až zarážející. No,... posuďte sami ze dvou malých ukázek jeho webu (redakce BL má kompletní web pana Rojana zazálohovaný):

"...Na úplném konci je čtenář, divák, nebo posluchač s pocitem, že dostává objektivní informace a zprávy od pana novináře, nebo slečny redaktorky."... "Reportáže, články, rozhovory, profily. To vše umíme v redakcích připravit a domluvit." ..."To stejné se týká také televizního a rozhlasového vysílání, kde probíhá množství nejrůznějších besed a vysílacích bloků, do nichž umíme klienta dostat, coby nositele zajímavostí a validních informací."

"Pokud s klientem vypracujeme opravdu zajímavou informaci, například tiskovou zprávu, je téměř jisté, že ji média přijmou a zveřejní. ...Během svojí praxe jsem si v mnoha médiích vybudoval dobré jméno a slušnou pozici. Většina redakcí se mnou jedná otevřeně a vstřícně.... Bez vybudovaných vazeb a kontaktů s novináři dnes prakticky nelze očekávat mediální výstupy. Je potřeba pamatovat, že každý otištěný článek, pozitivní zmínka o produktu, či společnosti, nebo odvysílaný rozhovor, mají obrovskou cenu..."

PŘEHLED KLIENTŮ A ODVYSÍLANÝCH PR REALCÍ V ČRo A ČT

     MUDr. Otakar Lucák – Klinika plastické chirurgie Ostrava, 56x monitoring klienta »

19.01.2011 – MUDr. Otakar Lucák bude hostem televizního DOBRÉHO RÁNA z Ostravy Témata: INJEKČNÍ KOREKCE VRÁSEK – 25.1. 2011 v DOBRÉM RÁNU na programu ČT1 od 6:00 hod.

26.11.2010 – Primář MUDr. Otakar Lucák v Českém rozhlase 6. Medium: Český rozhlas 6, Pořad: Hovory o vědě, Téma: Nové trendy a pokroky v oblasti plastické chirurgii, ZDE

29.10.2010 – Primář MUDr. Otakar Lucák v televizním magazínu SAMA DOMA. Medium: Česká televize, studio Ostrava. Magazín: SAMA DOMA. Téma: Bezbolestná liposukce a kavitace – fungují tyto proklamované metody? ZDE

08.09.2010 – MUDr. Taisir Zakout z Kliniky plastické chirurgie Ostrava v magazínu LÉKÁRNA na vlnách Českého rozhlasu Ostrava. Medium: Český rozhlas Ostrava. Magazín: Lékárna. Téma: Estetické úpravy obličeje. ZDE

19.03.2010 – prim. MUDR. Otakar Lucák představil chemický peeling v televizním magazínu SAMA DOMA. Medium: Česká televize, studio Ostrava. Pořad: magazín SAMA DOMA. Téma: chemický perliny ZDE

25.01.2010 – MUDr. Otakar Lucák v DOBRÉM RÁNU České televize. Medium: Česká televize, studio Ostrava. Pořad: Dobré ráno. Téma: Zimní měsíce, ideální období pro estetické zákroky 1 2 3

13.11.2009 – MUDr. Otakar Lucák v televizním magazínu SAMA DOMA. Medium: Česká televize, magazín SAMA DOMA. Téma: Důvěra mezi lékařem a pacientem. ZDE

02.10.2009 – MUDr. Ladislav Lukáč, Ph. D., představuje ORTHOKINE, novou metodu léčby artrózy, v televizním magazínu SAMA DOMA. Medium: Česká televize, studio Ostrava. Téma: léčba artrózy novou metodou orthokine. Stopáže vstupů: 1:15 – 2:50 a 29:50 – 36:45 ZDE

29.05.2009 – MUDr. Otakar Lucák a MUDr. Taisir Zakout v televizním pořadu SAMA DOMA. Medium: Česká televize, studio Ostrava. Pořad: SAMA DOMA. Téma: Aptos, metoda pro napínání pleti. ZDE

31.10.2008 – MUDr. Otakar Lucák v televizním pořadu SAMA DOMA. Medium: Česká televize, studio Ostrava. Téma: Jak řešit problém s odstávajícíma ušima. ZDE

19.09.2008 – MUDr. Otakar Lucák v televizním pořadu SAMA DOMA. Medium: Česká televize, studio Ostrava. Téma: Frakční laser a jeho použití. ZDE

13.03.2008 – MUDr. Otakar Lucák v DOBRÉM RÁNU. Medium: Česká televize, studio Ostrava. Téma: Plastická chirurgie u mužů. Doktor Otakar Lucák se v ranním bloku ČT Ostrava věnoval mužské části plastické chirurgie. S moderátorkou Ivou Bartoňovou hovořili o nějvětších problémech, které trápí moderní muže. ZDE

     Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, příspěvková organizace ministerstva zdravotnictví. 57x monitoring klienta »

21.10.2010 – AIR SILESIA – monitorovací systém znečištění ovzduší Česko-Polského pohraničí ve zpravodajství programu ČT24. Medium: Česká televize program ČT24. Název reportáže: Češi a Poláci budou společně bojovat se znečištěným ovzduším. ZDE

20.10.2010 – AIR SILESIA – monitorovací systém znečištění ovzduší česko-polského pohraničí ve zpravodajství České televize. Medium: Česká televize. Pořad: Události v regionech. stopáž: 13:58-15:55 ZDE

15.10.2010 – RNDr. Erich Pazdziora a Mgr. Radim Dobiáš ze Zdravotního ústavu Ostrava v televizním magazínu SAMA DOMA. Medium: Česká televize, studio Ostrava. Pořad: Magazín SAMA DOMA. Téma: domácí hygiena, boj s plísněmi a bakteriemi. Stopáž: 29:40-37.00 ZDE

29.09.2010 – RNDr. Eva Chmelařová ze Zdravotního ústavu Ostrava v magazínu LÉKÁRNA ČRo Ostrava. Medium: Český rozhlas Ostrava. Magazín: Lékárna. Téma: rezistence (odolnost) některých bakterií na podávaná antibiotika. ZDE

09.09.2010 – RNDr. Eva Chmelařová a RNDr. Erich Pazdziora ze Zdravotního ústavu Ostrava v DOBRÉM RÁNU. Medium: DOBRÉ RÁNO, Česká televize, studio Ostrava. Téma: Rezistence (odolnost) virů na antibiotika a rezistence škodlivého hmyzu na chemické přípravky. 1 2 3 4 5

09.07.2010 – Mgr. Jiří Bílek ze Zdravotního ústavu Ostrava ve zpravodajské relaci Události v regionech komentoval škodlivý přízemní ozon. Medium: Česká televize, studio Ostrava. Relace: Události v regionech. Téma: přízemní ozon. Stopáž: 3:15 – 5:15. ZDE

23.06.2010 – Odbornice Mgr. Hana Bílková Fránková a MUDr. Hana Zelená ze Zdravotního ústavu Ostrava hovořily o cestovní medicíně v magazínu Lékárna v ČRo Ostrava. Medium: Český rozhlas Ostrava. Téma: cestovní medicína a rizika spojená s návštěvou exotických zemí. ZDE

02.06.2010 – Odbornice Mgr. Hana Bílková Fránková a MUDr. Hana Zelená ze Zdravotního ústavu Ostrava, hosty DOBRÉHO RÁNA. Medium: DOBRÉ RÁNO, Česká televize, studio Ostrava. Téma: Cestovní medicína – nebezpečné viry a parazité, dovezení z dovolené. 1 2 3 4

16.04.2010 – Odbornice Mgr. Hana Bílková Fránková a MUDr. Hana Zelená ze Zdravotního ústavu Ostrava, hosty magazínu SAMA DOMA. Medium: Česká televize, studio Ostrava. Magazín: SAMA DOMA. Téma: Nemoci a infekce přenosné z těhotné matky na plod. ZDE

19.03.2010 – Mgr. Jiří Bílek ze Zdravotního ústavu Ostrava se vyjadřuje k likvidaci olejových lagun. Medium: Česká televize, studio Ostrava. Relace: Události v regionech. Téma: Ropné laguny v Ostravě zmizí o něco později. ZDE

26.02.2010 – Mgr. Jiří Bílek ze Zdravotního ústavu Ostrava hostem v DOBRÉM RÁNU. Medium: DOBRÉ RÁNO, Česká televize, studio Ostrava. Téma: nový monitorovací systém, smog, inverze, škodliviny v ovzduší. 1 2 3 4

17.02.2010 – Chystanému Informačnímu monitorovacímu systému průmyslového znečištění ovzduší v Moravskoslezském kraji se věnovaly zpravodajské portály. Medium: portál ROZHLAS. CZ. Téma:     Na severu Moravy se začne systematicky měřit znečištění ovzduší. ZDE

16.02.2010 – Zpravodajství TV PRIMA a České televize se věnovala chystanému Informačnímu monitorovacímu systému průmyslového znečištění ovzduší v Moravskoslezském kraji. Medium: Česká televize, studio Ostrava. Reportáž: Nový monitorovací systém. ZDE

03.12.2009 – Odborníci Zdravotního ústavu Ostrava v DOBRÉM RÁNU. Medium: Česká televize, studio Ostrava. Pořad: Dobré ráno. Téma: Prasečí chřipka. 1 2

     Sportovní medicína, a. s. 12x monitoring klienta »

26.11.2010 – Sportovní lékař MUDr. Radan Gocal byl hostem magazínu SAMA DOMA. Medium: Česká televize, studio Ostrava. Pořad: SAMA DOMA. Téma: Sport vers. zdraví a sportování po cévní mozkové příhodě. Stopáž: 2:40-9:10 ZDE

01.10.2010 – Fyzioterapeut Lada Jarošová ze společnosti Sportovní medicína v magazínu SAMA DOMA. Medium: Česká televize, studio Ostrava. Magazín: SAMA DOMA. Téma: Domácí cvičení s dětmi. Stopáž: 31:50 – 38:30 ZDE

28.07.2010 – Sportovní lékař MUDr. Radan Gocal v magazínu LÉKÁRNA Českého rozhlasu Ostrava. Medium: Český rozhlas Ostrava. Téma: Sportujete správně? ZDE

13.07.2010 – Sportovní lékař MUDr. Radan Gocal hostem DOBRÉHO RÁNA v České televizi. Medium:  Česká televize, studio Ostrava. Pořad: DOBRÉ RÁNO. Téma: Sportovní medicína 1 2 3 4 5 6

     ORTHOKINE, revoluční metoda léčby artrózy a MUDr. Ladislav Lukáč, Ph. D. 19x monitoring klienta »

09.12.2009 – ORTHOKINE, nová léčebná metoda na bolavé klouby v Českém rozhlase Ostrava. Medium: Český rozhlas Ostrava. Pořad: Lékárna. Téma rozhovoru: ORTHOKINE, nová léčebná metoda na bolavé klouby. MP3

02.10.2009 – ORTHOKINE, nová metoda léčby artrózy v televizním magazínu SAMA DOMA. Medium: Česká televize, studio Ostrava. Téma: léčba artrózy novou metodou orthokine. Stopáže vstupů: 1:15 – 2:50 a 29:50 – 36:45 ZDE

     Lightway s. r. o. – Tubusové světlovody 37x monitoring klienta »

18.01.2011 – Světlovody LIGHTWAY a Jakub Brandalík v televizním DOBRÉM RÁNU. Budiž světlo.   To je název celého ranního bloku na programu ČT1 v pondělí 24.1. 2011. DOBRÉ RÁNO v pondělí 24.1. na programu ČT1 od 6:00 hod.

18.12.2009 – Jakub Brandalík ze společnosti LIGHTWAY na vlnách Českého rozhlasu Ostrava. Jak se žije výrobci světlovodů Medium: Český rozhlas Ostrava. Pořad: KOKTEJL. M MP3

14.12.2009 – Jakub Brandalík a světlovody LIGHTWAY v televizním DOBRÉM RÁNU. Medium: Česká televize, studio Ostrava. Pořad: DOBRÉ RÁNO z Ostravy. Téma: Jak fungují světlovody a jejich přednosti. ZDE

12.03.2009 – Jakub Brandalík a světlovody LIGHTWAY v televizním pořadu POKR. Medium: Česká televize, studio Ostrava, pořad POKR. Název reportáže: Svělovody. ZDE

06.03.2009 – Jakub Brandalík představil světlovody LIGHTWAY v televizním magazínu SAMA DOMA. Medium: Česká televize, studio Ostrava, magazín SAMA DOMA. Téma: představení světlovodů. Stopáž: 33.38 – 39.20. ZDE

     KIKKO. CZ s. r. o – velkoobchod i maloobchod kojeneckým zbožím 23x monitoring klienta »

12.11.2010 – Dětské nádobí KIKKO®ECO v magazínu SAMA DOMA. Medium: Česká televize, studio Ostrava. Magazín: SAMA DOMA. Téma: představení dětského nádobí KIKKO®ECO. Stopáž: 10:55 – 14:55. ZDE

08.01.2010 – Robert Nosek, specialista na dětské zboží v magazínu SAMA DOMA. Medium: Česká televize, studio Ostrava. Pořad: SAMA DOMA. Téma: novinky v dětském zboží. Stopáž: 20:16 – 26:35 ZDE

15.05.2009 – Ekologické hračky KIKKO®ECO v televizním magazínu SAMA DOMA. Medium: Česká televize, studio Ostrava. Téma: Ekologické hračky KIKKO®ECO. ZDE

     Excel – jazykové centrum Ostrava 3x monitoring klienta »

07.09.2010 – Mgr. Zora Jelínková, jednatelka ostravského jazykového centra EXCEL v DOBRÉM RÁNU. Medium: DOBRÉ RÁNO, Česká televize, studio Ostrava. Téma: výuka angličiny, nová metoda AVALON. ZDE

     ZNOVÍN ZNOJMO, a. s. 17x monitoring klienta »

15.11.2009 – Jaroslav Opatřil, obchodní ředitel společnosti ZNOVÍN ZNOJMO, a. s., v televizním magazínu SAMA DOMA. Medium: Česká televize, magazín SAMA DOMA. Téma: Svatomartinské víno, jeho tradice a ekologické pěstování révy. ZDE

30.07.2009 – Ekologie v pěstování a výrobě vína. Česká televize, blok DOBRÉ RÁNO, hostem byl obchodní ředitel společnosti ZNOVÍN ZNOJMO, ing. Jaroslav Opatřil. Vysíláno živě 30.7. 2009. ZDE

30.07.2009 – Pěstování vína v ekologicky čistém prostředí. Český rozhlas Ostrava, pořad KOKTEJL, hostem byl obchodní ředitel společnosti ZNOVÍN ZNOJMO, ing. Jaroslav Opatřil. Vysíláno živě 30.7. 2009. ZDE

     Mikulovská rozvojová s. r. o. 7x monitoring klienta »

04.09.2009 – Pálavské vinobraní v DOBRÉM RÁNU z Moravy. Médium: Česká televize, studio Brno. Pořad: Dobré ráno z Moravy. Téma: Pálavské vinobraní. ZDE

     Conti Real Čeladná s. r. o. 10x monitoring klienta »

12.06.2009 – Čeladná v televizním magazínu SAMA DOMA. Medium: Česká televize, studio Ostrava, magazín SAMA DOMA. Téma: Pozvání na Neladnou. ZDE

24.03.2009 – Jakub Bernady z CONTI REAL ČELADNÁ ve zpravodajství České televize. Medium: Česká televize, studio Ostrava. Relace: Události regionu. Téma: Developerské projekty na Ostravsku. ZDE

Vytisknout

Obsah vydání | Pátek 21.1. 2011