Otevřený dopis Petru Nečasovi

Žádáme o jasné stanovisko k postu zmocněnce pro lidská práva

2. 9. 2010

V Praze dne 2. 9. 2010

Vážený pane premiére,

obracíme se na Vás s žádostí o schůzku a dále s žádostí o Vaše jasné stanovisko k postu zmocněnce pro lidská práva, včetně lidsko-právní agendy v gesci zmocněnce.

Lidská práva a základní svobody jsou nedílnou a neoddělitelnou součástí fungující demokratické společnosti. Práce na dalším prohlubování lidsko-právní dimenze společnosti a institucionální zakotvení této agendy pak je výsadou každé demokracie. Toto není a nemůže být zajištěno pouhým právním zakotvením lidských práv. Naopak se jedná o aktivní úsilí, které navíc nabývá na intenzitě v době krizí, kdy např. v zájmu bezpečnosti, v zájmu ekonomických reforem hrozí postupné oklešťování lidských práv a základních svobod.

Dovolte nám proto vyjádřit hluboké znepokojení, že programové prohlášení vlády věnuje otázce lidských práv a základních svobod velmi malou pozornost, a že se vláda dosud nijak nepostavila k otázce postu zmocněnce vlády pro lidská práva a zachování lidsko-právních poradních orgánů vlády, jež v současnosti spadají do gesce zmocněnce. Jedná se o oblasti věnující se např. lidským právům a základním svobodám, postavení romské menšiny, osob se zdravotním postižením, seniorů, migrantů, tématu rovnosti žen a mužů či neziskových organizací.

Dodržování lidských práv je nezbytným předpokladem nejen pro každodenní důstojný život jednotlivce, a také z dlouhodobého hlediska rozvoje demokracie, aktivního a plnohodnotného občanství a prosazování právního řádu. Ne náhodou byla tato agenda po různých variantách soustředěna na Úřad vlády -- prolíná se totiž všemi rezorty. Zmocněnec se pak může na základě rozhodnutí vlády účastnit jejího jednání, což ochraně lidských práv přiznává význam, již si zcela bezpochyby zaslouží, ale také na operativnosti, s níž je třeba řešit důležitá témata.

Institucionální oddělení agendy lidských práv dodává zcela nový, inspirativní rozměr tématům, jež jednotlivá ministerstva obvykle řeší pouze ze své perspektivy. Zmocněnec pro lidská práva, jakož i lidsko-právní poradní orgány prostřednictvím svých sekretariátů vypracovávají -- z hlediska mezinárodních závazků ČR povinné -- posudky souladu legislativních i nelegislativních návrhů s Listinou základních práv a svobod a dalšími mezinárodními úmluvami a administruje velmi rozsáhlou evropskou i mezinárodní agendu týkající se výše zmíněných témat.

Společnost, kde lidé mohou naplno uplatnit svůj potenciál a nemusejí překonávat bariéry k jeho využití, lépe funguje. Občanská společnost v podobě formálně ustavených neziskových organizací, ale také nezávislých hnutí a alternativních platforem má v tomto nezastupitelnou roli. Vedle své kritické role namířené vůči státu plní občanská společnost pro stát obrovské množství potřebných úkolů. Stát na ni přenáší celou řadu svých povinností, např. v oblasti sociální práce, vzdělávání či prevence patologických jevů. Navíc je na tyto aktivity občanského sektoru navázáno obrovské množství dobrovolnické práce, která státnímu rozpočtu ročně ušetří několik miliard korun.

Občanský sektor vládě dlouhodobě nabízí spolupráci, svou expertizu a znalosti přímo z terénu. V poradních orgánech vlády zaměřených na různé oblasti lidských práv a neziskových organizací (Rady vlády, jež jsou v současnosti v gesci zmocněnce) působí zcela bez nároku na honorář zástupci a zástupkyně občanské společnosti, odborné a akademické veřejnosti. Jednotlivé poradní orgány tak představují zcela unikátní platformy, na nichž dochází k produkci konsensuálních, vysoce odborných návrhů pro vládu a k vzájemnému obohacení všech zúčastněných stran. Nutno dodat, že vzhledem ke složení Rad vlády nemusí být návrhy z nich vzešlé vždy v souladu se směřováním vlády. Je nicméně úkolem těchto orgánů dávat vládě své podněty a doporučení v oblasti ochrany lidských práv a je právem vlády naložit s podněty zcela podle vlastního uvážení.

Vážený pane premiére, věříme, že se koaliční vláda bude s plnou vážností věnovat oblastem ochrany lidských práv a základních svobod. Žádáme Vás tímto o schůzku, na níž bychom tuto agendu prodiskutovali.

S pozdravem,
Jana Smiggels Kavková
ředitelka Fórum 50 %
místopředsedkyně České ženské lobby

Organizace podporující tuto iniciativu:


Calla
Česká ženská lobby
Ekumenická akademie
Národní rada osob se zdravotním postižením
Poradna pro občanství -- občanská a lidská práva
Romea
Sdružení Romů na Moravě
Amnesty International

Organizace sdružené v České ženské lobby:


Aperio
Asociace podnikatelek a manažerek
Česká asociace dul
Český helsinský výbor
Český svaz žen
Evropská kontaktní skupina
Fórum 50 %
Gender a sociologie -- oddělení AV ČR
Gender Studies
Hnutí za aktivní mateřství
Katedra genderových studií FHS UK
Klub K2
Manushe (Slovo 21)
Moravská asociace podnikatelek a manažerek
Národní kontaktní centrum - ženy a věda
Nesehnutí Brno
Pexeso -- rodinné centrum Zbraslav
proFem
Rosa
UNIPA

Vytisknout

Obsah vydání | Čtvrtek 2.9. 2010