20. 3. 2009
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
20. 3. 2009

DOKUMENT, KTERÝ NIKDY NEBOL SCHVÁLENÝ

Zmluva medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou o práve uplatňovať výhrady vo svedomí

Prikladam navrh zmluvy s Vatikanom, ktory na Slovensku presadzovala KDH a ktory v roku 2006 viedol (chvalabohu) k rozpadu koalicie, v ktorej posobili a predcasnym parlamentnym volbam. Doporucujem hlavne clanok 3, odsek 1 vo vazbe na znenie a pravomoci zmluvy, píše ze Slovenska čtenář, jehož totožnost je redakci známá, ale s ohledem na jeho osobní bezpečnost se ji rozhodla neuvést.

"Vysoke magisterium" - nejaka pofiderna organizacia odtrhnuta od realneho zivota ako takeho a od zivota v podmienkach danej krajiny tiez, bez akejkolvek spatnej kontroly by mala pravomoc (vdaka nadradenosti medzinarodneho prava nad narodnym) urcovat zivot krajiny. Zaujimave je tiez, ze povinnosti su ukladane len jednej strane - akoby SR prehrala s Vatikanom nejaku vojnu a platila kontribucie.

Osobne mam vieru ludi v hlbokej ucte. V ziadnej ucte nemam cirkev, osobitne rimskokatolicku.

Otazka vyhrady svedomia nie je len o potratoch a antikoncepcii. Ale aj o tom, ze pravnik - katolik odmietne rozvadzat, sanitar - jehovista nebude davat transfuzie, zelezniciar - adventista nenastupi v sobotu do prace, ze RKC zatvori vsetky obchody v nedelu (inak ziadna skoda)... a to nehovorim o judaizme, islame, samanizme... - taky maly stredoeuropsky taliban, ktoremu sa SR tesne vyhlo a poliaci mali tu smolu, ze si ho - hoci len ciastocne - nejaky rok vychutnavali. Inak aj bez tejto zmluvy som pocul, ze su niektore oblasti SR, kde je velky problem pre zenu najst lekara - zariadenie, kde vykona potrat.

Problem v cirkvi nechcu vidiet tak, ze ak presvedceny katolik chce byt lekarom, nemal by posobit v gynekologicko porodnickej oblasti ale napriklad ako internista, alebo pediater. A nesnazit sa pracovat v zaradeni, kde si moze az vymysliet "vyhradu svedomia" a nasledne komplikovat situaciu inym ludom, ktory kvoli jeho praci za nim prisli.

ZMLUVA
medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou o práve uplatňovať výhrady vo svedomí


Slovenská republika a Svätá stolica,
uznávajúc slobodu svedomia pri ochrane a rozvoji hodnôt týkajúcich sa zmyslu ľudského života,
zdôrazňujúc toto uznanie vo vzťahu k slobode myslenia a slobode vyznania,

uznávajúc ľudský život, ľudskú dôstojnosť, zmysel ľudského života rodinu a manželstvo ako najvyššie všeobecné hodnoty, z ktorých vyplýva spoločné dobro a ktoré ako také vyžadujú ochranu pred ich stratou alebo poškodením ako aj obmedzením ich rozvoja a generačného odovzdávania,
deklarujúc vôľu chrániť právo na ľudský život, ľudskú dôstojnosť, ľudskú fyzickú integritu, ľudskú biologickú a psychologickú identitu, rodinu a manželstvo, odvolávajúc sa na záväzky prijaté v Základnej zmluve medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou, podpísanej vo Vatikáne 24. novembra 2000 (ďalej len "základná zmluva"),

a

Slovenská republika, vychádzajúc z Ústavy Slovenskej republiky a Svätá stolica, vychádzajúc z náuky viery a mravov Katolíckej cirkvi,
dohodli sa takto:

Článok l

Slovenská republika a Svätá stolica (ďalej len "zmluvné strany") uzatvárajú túto zmluvu s cieľom ustanoviť rozsah a podmienky práva uplatňovať výhrady vo svedomí v súlade s článkom 7 základnej zmluvy.

Článok 2

Zmluvné strany uznávajú slobodu svedomia vo vzťahu k ľudskému životu, ľudskej dôstojnosti, zmyslu ľudského života, k rodine a manželstvu a právo každého na slobodné uplatnenie výhrady vo svedomí k týmto všeľudským hodnotám.

Článok 3

(1) Pod pojmom "vieroučné a mravoučné zásady" sa v tejto zmluve rozumejú zásady vyhlásené Magistériom Katolíckej cirkvi.
(2) Pod pojmom "výhrada vo svedomí" sa v tejto zmluve rozumie námietka urobená na základe princípu slobody svedomia, podľa ktorého môže každý odmietnuť konať to, čo vo svojom svedomí pokladá za nedovolené podľa vieroučných a mravoučných zásad.
(3) Pojem "konať" zahrnuje aj spoluúčasť na konaní a akúkoľvek aj časovo neobmedzenú činnosť súvisiacu s týmto konaním vrátane asistencie.

Článok 4

(1) Právo uplatňovať výhrady vo svedomí sa týka:

činnosti v ozbrojených silách a ozbrojených zboroch vrátane výkonu vojenskej služby, výkonov v oblasti zdravotníctva, najmä konania vo vzťahu k umelým ukončeniam tehotenstva, umelým alebo asistovaným oplodneniam, pokusom a nakladaniu s ľudskými orgánmi, ľudskými zárodkami a ľudskými pohlavnými bunkami, eutanázii, klonovaniu, sterilizácii a antikoncepcii, činnosti v oblasti výchovy a vzdelávania, najmä konania týkajúceho sa článku 12 a 13 základnej zmluvy, poskytovania právnych služieb, pracovnoprávnych vzťahov a iných pracovných vzťahov, ktorých obsah sa týka predmetu úpravy tejto zmluvy.
(2) Slovenská republika sa zaväzuje, že nemocniciam a zdravotníckym zariadeniam zriadeným Katolíckou cirkvou alebo jej organizáciou neuloží povinnosť vykonávať umelé ukončenia tehotenstva, umelé alebo asistované oplodnenia, pokusy alebo nakladanie s ľudskými orgánmi, ľudskými zárodkami a ľudskými pohlavnými bunkami, eutanáziu, klonovanie, sterilizáciu, úkony spojené s antikoncepciou a tiež nestanoví vykonávanie týchto činností ako podmienku potrebnú pre vznik alebo činnosť nemocnice alebo zdravotníckeho zariadenia zriadeného Katolíckou cirkvou alebo jej organizáciou.

Článok 5

Právo uplatňovať výhrady vo svedomí možno uplatniť podľa právneho poriadku Slovenskej republiky a v jeho medziach. Medze a spôsob uplatnenia upraví Slovenská republika tak, aby bola zachovaná podstata a zmysel práva uplatňovať výhrady vo svedomí.

Článok 6

(1) Konanie, ktoré je dôsledkom uplatnenia výhrady vo svedomí vylučuje právnu zodpovednosť osoby, ktorá uplatnila toto právo.
(2) Právo uplatňovať výhrady vo svedomí neoprávňuje ku konaniu vedúcemu k zneužitiu výhrady vo svedomí. Zneužitie výhrady vo svedomí nezbavuje právnej zodpovednosti. Uplatnenie výhrady vo svedomí nesmie ohroziť ľudský život a ľudské zdravie.

Článok 7

(1) Sporné otázky, týkajúce sa výkladu alebo vykonávania tejto zmluvy, budú zmluvné strany riešiť formou vzájomných konzultácií. Zmluvné strany si budú vzájomne poskytovať informácie týkajúce sa najmä oblastí jednotlivých činností, ktoré sú predmetom výhrady vo svedomí a informácie o návrhoch všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré upravujú výhrady vo svedomí.

(2) Na vykonanie tejto zmluvy zmluvné strany zriadia spoločnú komisiu, ktorá bude mať poradný charakter. Spoločná komisia bude mať paritné zloženie po troch zástupcoch z každej zmluvnej strany a bude sa schádzať najmenej dvakrát ročne alebo kedykoľvek, ak o to požiada jedna zo zmluvných strán. Úlohou spoločnej komisie bude najmä:

a) posudzovať oblasti a jednotlivé činnosti, ktoré sú predmetom výhrad vo svedomí,
b) predkladať pripomienky k návrhom všeobecne záväzných právnych predpisov a podnety na legislatívnu úpravu práva uplatňovať výhrady vo svedomí a na zabránenie jeho zneužívania,
c) vyhodnocovať uplatňovanie tejto zmluvy,
d) predkladať návrhy na zmeny a doplnky tejto zmluvy.

Článok 8

Táto zmluva sa môže meniť a dopĺňať o skutočnosti, ktoré nie sú obsahom tejto zmluvy na základe vzájomnej dohody zmluvných strán písomnou formou.

Článok 9

Táto zmluva sa uzatvára na neurčitý čas a jej platnosť sa skončí na základe dohody zmluvných strán alebo skončením platnosti základnej zmluvy.

Článok 10

Táto zmluva podlieha ratifikácii a nadobudne platnosť tridsiatym dňom po dni výmeny ratifikačných listín.
Dané v dňa v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom jazyku a talianskom jazyku, pričom obidve znenia sú rovnako rozhodujúce.


Za Slovenskú republiku:                                       Za Svätú stolicu:

                 
Obsah vydání       20. 3. 2009
21. 3. 2009 Kolaps amerického žurnalismu ohrožuje demokracii
21. 3. 2009 Evropská tisková lobby: "Google News jsou zloději." Neuvěřitelné.
21. 3. 2009 Všem, kdo moralizují a hlavně machrují
20. 3. 2009 Miloševičova role v jugoslávských válkách
20. 3. 2009 Nacionalistické byly po rozpadu Jugoslávie všechny vlády
20. 3. 2009 Besedy k výročí "agrese proti Jugoslávii"
20. 3. 2009 "V centru Gazy bychom měli přece zabít všechny, všichni tam jsou teroristé"
20. 3. 2009 Národní památkový ústav: Oprava Karlova mostu je sporná
21. 3. 2009 Google Street Views vyvolaly protesty
21. 3. 2009 Oprava: Pomohl Svaz Vietnamců v ČR
21. 3. 2009 Londýnští policisté obviněni z 60 útoků na příslušníky veřejnosti
20. 3. 2009 Zmluva medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou o práve uplatňovať výhrady vo svedomí
21. 3. 2009 Princ Gendži a tiskařský lis John Michael Greer
20. 3. 2009 Od e-revoluce k Obamově břitvě Pavel  Stankuš
21. 3. 2009 Projev prezidenta republiky na sjezdu ČSSD Václav  Klaus
20. 3. 2009 Nelze zničit hradčanské panorama
20. 3. 2009 Zástupci živého umění se spojili v protestu proti škrtům v kultuře
20. 3. 2009 Má být ministr zároveň poslancem? Miloš  Dokulil
20. 3. 2009 Nové problémy právního rozhodování, neboli O bezvýznamnosti zajímavých informací Uwe  Ladwig
21. 3. 2009 Proč chce Štěpán Kotrba potlačovat katolickou církev?
21. 3. 2009 Proč by mělo být pohlavní zneužívání vyšetřováno katolickou církví? Petr  Nachtmann
20. 3. 2009 Jak to "skutečně bylo" s onou snahou papežů
20. 3. 2009 Svoboda člověka končí tam, kde začíná svoboda druhého
20. 3. 2009 Svoboda křesťanky končí tam, kde začíná svoboda křesťana Štěpán  Kotrba
20. 3. 2009 Kde leží ČR, která jedná ve shodě s mezinárodními úmluvami?
20. 3. 2009 Svoboda otroka končí tam, kde začíná svoboda pána
20. 3. 2009 Kdo je tu vlastně křesťan? Tomáš  Koloc
20. 3. 2009 I Hnutí pro život má právo na život
20. 3. 2009 Česká republika je obnovitelná
20. 3. 2009 Jaderně konspirační realita aneb Někdo už problémy energetiky Bursíkovi konečně vysvětlete Jiří  Krautwurm
20. 3. 2009 Analýza: Problém jaderného odpadu zůstává nevyřešen
20. 3. 2009 Jak by se projevilo zbourání vepřína stojícího na místě koncentráku v Letech? Pavel  Pečínka
20. 3. 2009 Nejnovější lidovecký vynález: volební právo rodiny Štěpán  Kotrba
20. 3. 2009 Co řekl Dalík a do novin se nevešlo
19. 3. 2009 Americký radar v Brdech nechce stále víc lidí
20. 3. 2009 "Jednoznačné řešení" pro problémy Afriky s AIDS: věrnost
19. 3. 2009 Ministerstvo pro rodinu má zachránit lidovce? K smíchu... Anna  Čurdová
19. 3. 2009 Systém jako systém, dyť je to fuk, hlavně když poslouží "naší" věci Stanislav  Kaucký
19. 3. 2009 Revoluce je možná, jen chtít! Milan  Valach
19. 3. 2009 "Demokratická výzva" svolává valnou hromadu
19. 3. 2009 Není frakce jako frakce Pavel  Pečínka
19. 3. 2009 Michael  Marčák
19. 3. 2009 Prodavač vyhodil Angličanku z polského obchodu v Yorkshiru
19. 3. 2009 V zájmu objektivity Štěpán  Kotrba
19. 3. 2009 Nebudeme šířit ničí propagandu, ani propagandu prosrbskou Jan  Čulík
19. 3. 2009 Kosovská válka ve zpětném zrcátku Karel  Dolejší
2. 3. 2009 Hospodaření OSBL za únor 2009

Katolická církev RSS 2.0      Historie >
21. 3. 2009 Proč chce Štěpán Kotrba potlačovat katolickou církev?   
20. 3. 2009 Kdo je tu vlastně křesťan? Tomáš  Koloc
20. 3. 2009 Svoboda člověka končí tam, kde začíná svoboda druhého   
20. 3. 2009 Svoboda křesťanky končí tam, kde začíná svoboda křesťana Štěpán  Kotrba
20. 3. 2009 Nejnovější lidovecký vynález: volební právo rodiny Štěpán  Kotrba
20. 3. 2009 Zmluva medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou o práve uplatňovať výhrady vo svedomí   
19. 3. 2009 Jak církev ohlupuje věřící: důvody pro nepřijatelnost antikoncepce Štěpán  Kotrba
19. 3. 2009 Vatikán se pokusil uklidnit kontroverzi o kondomech   
18. 3. 2009 Pokrytectví církve Boris  Cvek
17. 3. 2009 Pohled věřícího   
16. 3. 2009 Katolická církev by měla odškodnit všechny včetně ateistů Ivan  Sommer
16. 3. 2009 Církev nemůže uznat občanský rozvod ani potraty   
16. 3. 2009 Písně, které nesmíme slyšet Miloslav  Štěrba
15. 3. 2009 Neprivilegovanost církví a kouzlo nechtěného Štěpán  Kotrba
14. 3. 2009 Rozchod, nebo spolupráce nezávislých subjektů? Ivan Odilo Štampach