20. 3. 2009
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
20. 3. 2009

Národní památkový ústav: Oprava Karlova mostu je sporná

tisková zpráva

Národní památkový ústav se při obnově Karlova mostu ocitá ve složité situaci. Veřejnost jej vnímá jako hlavního garanta památkové péče a tedy i obnovy Karlova mostu. Ve smyslu platného zákona o státní památkové péči je však hlas NPÚ pouze poradní a skutečnou rozhodovací pravomoc a tedy i bezprostřední odpovědnost za průběh opravy má výkonný orgán, kterým je v tomto případě Odbor kultury a památkové péče Magistrátu hlavního města Prahy. Národní památkový ústav proto prakticky nemůže prosazení svého odborného názoru zaručit.

Národní památkový ústav uspořádal ke kontroverzním aspektům opravy Karlova mostu začátkem března workshop. Tato tisková zpráva, vydaná k věci, nikoho v českých médiích nezaujala. │RED

Na základě skutečností prezentovaných na workshopu je nutné konstatovat, že dosavadní průběh obnovy Karlova mostu lze v mnoha ohledech považovat za sporný. V rozporu se vstupními podmínkami NPÚ, které byly potvrzeny výkonným orgánem státní památkové péče, nezajistil investor (Magistrát hl. m. Prahy) provedení standardního stavebně-historického průzkumu, který by jednoznačně prokázal stáří a hodnotu jednotlivých partií stavby a umožnil přizpůsobit projekt obnovy konkrétním situacím a hodnotám. Již obnovené partie mostu navíc vykazují velmi nízkou kvalitu kamenických prací, která je ve vztahu k mimořádnému významu této národní kulturní památky zcela neadekvátní.

V současné době probíhá obnova mostovky a parapetů mostu, jejichž vzhled je do značné míry výsledkem přestaveb v 19. a 20. století. Přes závažnost situace tak naštěstí zatím nelze hovořit o zásadním poškození historické stavby, které by mohlo nastat v případě, že by se stejným způsobem pokračovalo i na nejcennějších partiích mostu. I zde však vzhledem k absenci průzkumu unikají zásadní a nenahraditelné informace a v důsledku nedostatečného poznání tak může během stavebních prací dojít i k dílčímu poškození mostu. Vzhledem k situaci, kdy investor stále nezajistil stavebně-historický průzkum a doplnění chybějící dokumentace, se NPÚ rozhodl v této fázi zajistit zpracování stavebně-historického průzkumu provizorně, částečně ve vlastní režii s tím, že vyzval vlastníka, aby se na jeho financování rovněž odpovídajícím způsobem podílel.

Problém nízké kvality kamenických prací na mostě lze dle názoru NPÚ těžko řešit jinak, než zásadní změnou přístupu investora a případnou výměnou kamenické firmy. Tato změna by dle názoru NPÚ měla nastat okamžitě a nikoli až po dokončení současné etapy obnovy.

Špatný technický stav mostovky a kamenných parapetů vedl NPÚ dále k tomu, že jako odborná složka státní památkové péče původně akceptoval zahájení obnovy bez dopracované kompletní detailní dokumentace s předpokladem, že potřebné průzkumy a na ně navazující partie projektu budou realizovány v patřičném předstihu před zahájením každého úseku stavby. Názor NPÚ podpořil ve svém rozhodnutí i výkonný orgán, jehož úlohou je na průběh stavby dohlížet. Od zahájení až do současné doby však stavba pokračuje velmi rychlým tempem, aniž by byla tato dokumentace dodatečně zpracována. Tato situace je velmi závažná a opět je dle názoru NPÚ žádoucí, aby orgán státní památkové péče u investora zajistil její okamžitou nápravu.

Vzhledem k mimořádné historické a umělecké hodnotě Karlova mostu věnuje NPÚ jeho obnově nejvyšší pozornost. Z výše uvedeného vyplývá, že současný průběh obnovy mostu lze v některých bodech vskutku označit za problematický. Svůj díl odpovědnosti za tento neuspokojivý stav nese bohužel i NPÚ, který měl jako garant odborné památkové péče na výše uvedené skutečnosti již dříve a důrazněji veřejně upozornit. Aby napříště nemohlo dojít k opakování výše zmíněných situací, rozhodla se generální ředitelka NPÚ jmenovat odbornou interdisciplinární komisi, která bude obnovu mostu za NPÚ garantovat. Paralelně bude jmenována komise průzkumně-dokumentační, která zajistí dopracování stavebně-historického průzkumu i operativní dokumentaci během stavby. Reálný dopad činnosti obou komisí je nemyslitelný bez spolupráce s výkonnou složkou památkové péče, která dle zákona výkon památkové péče zajišťuje, a investorem, jenž musí zajistit jak financování potřebných průzkumů, tak dopracování realizační dokumentace a zejména výrazně vyšší kvalitu realizovaných kamenických prací.

Zároveň je dle názoru NPÚ na základě dosavadního průběhu obnovy velmi žádoucí uvažovat o založení "kamenické huti", která při mostě vždy historicky existovala. Tato huť by dle názoru NPÚ měla vstoupit již do dalšího procesu obnovy mostu a po dokončení obnovy by zajišťovala jeho průběžné nezbytné opravy a minimalizovala tak případnou nutnost další obdobně razantní jednorázové obnovy. Protože obnova Karlova mostu bude probíhat ještě několik let, počítá NPÚ i do budoucna s dalšími akcemi, shrnujícími a vyhodnocujícími postupující práce.

                 
Obsah vydání       20. 3. 2009
21. 3. 2009 Kolaps amerického žurnalismu ohrožuje demokracii
21. 3. 2009 Evropská tisková lobby: "Google News jsou zloději." Neuvěřitelné.
21. 3. 2009 Všem, kdo moralizují a hlavně machrují
20. 3. 2009 Miloševičova role v jugoslávských válkách
20. 3. 2009 Nacionalistické byly po rozpadu Jugoslávie všechny vlády
20. 3. 2009 Besedy k výročí "agrese proti Jugoslávii"
20. 3. 2009 "V centru Gazy bychom měli přece zabít všechny, všichni tam jsou teroristé"
20. 3. 2009 Národní památkový ústav: Oprava Karlova mostu je sporná
21. 3. 2009 Google Street Views vyvolaly protesty
21. 3. 2009 Oprava: Pomohl Svaz Vietnamců v ČR
21. 3. 2009 Londýnští policisté obviněni z 60 útoků na příslušníky veřejnosti
20. 3. 2009 Zmluva medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou o práve uplatňovať výhrady vo svedomí
21. 3. 2009 Princ Gendži a tiskařský lis John Michael Greer
20. 3. 2009 Od e-revoluce k Obamově břitvě Pavel  Stankuš
21. 3. 2009 Projev prezidenta republiky na sjezdu ČSSD Václav  Klaus
20. 3. 2009 Nelze zničit hradčanské panorama
20. 3. 2009 Zástupci živého umění se spojili v protestu proti škrtům v kultuře
20. 3. 2009 Má být ministr zároveň poslancem? Miloš  Dokulil
20. 3. 2009 Nové problémy právního rozhodování, neboli O bezvýznamnosti zajímavých informací Uwe  Ladwig
21. 3. 2009 Proč chce Štěpán Kotrba potlačovat katolickou církev?
21. 3. 2009 Proč by mělo být pohlavní zneužívání vyšetřováno katolickou církví? Petr  Nachtmann
20. 3. 2009 Jak to "skutečně bylo" s onou snahou papežů
20. 3. 2009 Svoboda člověka končí tam, kde začíná svoboda druhého
20. 3. 2009 Svoboda křesťanky končí tam, kde začíná svoboda křesťana Štěpán  Kotrba
20. 3. 2009 Kde leží ČR, která jedná ve shodě s mezinárodními úmluvami?
20. 3. 2009 Svoboda otroka končí tam, kde začíná svoboda pána
20. 3. 2009 Kdo je tu vlastně křesťan? Tomáš  Koloc
20. 3. 2009 I Hnutí pro život má právo na život
20. 3. 2009 Česká republika je obnovitelná
20. 3. 2009 Jaderně konspirační realita aneb Někdo už problémy energetiky Bursíkovi konečně vysvětlete Jiří  Krautwurm
20. 3. 2009 Analýza: Problém jaderného odpadu zůstává nevyřešen
20. 3. 2009 Jak by se projevilo zbourání vepřína stojícího na místě koncentráku v Letech? Pavel  Pečínka
20. 3. 2009 Nejnovější lidovecký vynález: volební právo rodiny Štěpán  Kotrba
20. 3. 2009 Co řekl Dalík a do novin se nevešlo
19. 3. 2009 Americký radar v Brdech nechce stále víc lidí
20. 3. 2009 "Jednoznačné řešení" pro problémy Afriky s AIDS: věrnost
19. 3. 2009 Ministerstvo pro rodinu má zachránit lidovce? K smíchu... Anna  Čurdová
19. 3. 2009 Systém jako systém, dyť je to fuk, hlavně když poslouží "naší" věci Stanislav  Kaucký
19. 3. 2009 Revoluce je možná, jen chtít! Milan  Valach
19. 3. 2009 "Demokratická výzva" svolává valnou hromadu
19. 3. 2009 Není frakce jako frakce Pavel  Pečínka
19. 3. 2009 Michael  Marčák
19. 3. 2009 Prodavač vyhodil Angličanku z polského obchodu v Yorkshiru
19. 3. 2009 V zájmu objektivity Štěpán  Kotrba
19. 3. 2009 Nebudeme šířit ničí propagandu, ani propagandu prosrbskou Jan  Čulík
19. 3. 2009 Kosovská válka ve zpětném zrcátku Karel  Dolejší
2. 3. 2009 Hospodaření OSBL za únor 2009