20. 3. 2009
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
20. 3. 2009

Zástupci živého umění se spojili v protestu proti škrtům v kultuře

tisková zpráva

Drastické škrty v rozpočtu ministerstva kultury, které letos poznamenaly podstatnou oblast živého umění, si žádají výrazný protest. Shodli se na tom zástupci všech uměleckých oborů, kteří připravují novou iniciativu Za Česko kulturní. První protestní shromáždění se uskuteční v předvečer konference Fórum pro kreativní Evropu. Tu paradoxně spolu s Evropskou komisí pořádá stejné Ministerstvo kultury ČR, které ve vlastní zemi živou kulturu ničí a v lepším případě odsuzuje k pouhému živoření. Konference je jednou z největších akcí českého předsednictví.

Demonstrace proběhne ve středu 25. března od 18 hod. před Českým muzeem hudby, kde se budou scházet oficiální hosté konference ke slavnostní večeři.

Zástupci odborné i umělecké veřejnosti zároveň doručí všem účastníkům mezinárodní konference otevřený dopis, v němž upozorní na paradox, že Česká republika pořádá mezinárodní sympozium o kreativitě ve chvíli, kdy české ministerstvo kultury snižuje grantovou podporu živému umění o 35 %. Vzhledem k tomu, že celkový rozpočet ministerstva kultury pro rok 2009 byl krácen o pouhých 5,8 %, nemá takové razantní krácení v rozpočtu pro živou kulturu logiku ani oprávnění. Celý rok 2009 byl přitom Evropskou unií vyhlášen rokem kreativity a inovace. Dopis adresovaný účastníkům ministerské konference podpořily desítky čelných představitelů umělecké, kulturní a akademické sféry - například rektor Akademie múzických umění Ivo Mathé, čerstvý držitel Ceny Alfréda Radoka Petr Forman, ředitel Ústavu pro českou literaturu Akademie věd ČR Pavel Janoušek, vedoucí knihovny Libri prohibiti Jiří Gruntorád, rektor Vysoké školy uměleckoprůmyslové Pavel Liška, proděkan brněnské Hudební fakulty JAMU Ivo Medek nebo režisérka Věra Chytilová.

"Jména podepsaných dokazují, že zásadní existenční potíže živé kultury nepociťují zdaleka pouze jednotliví umělci, redaktoři, divadelníci, tanečníci a další, jichž se situace v tuto chvíli bezprostředně dotýká, ale že problémy ve státní podpoře živého umění a kultury jsou dlouhodobé, hluboké a plošné. Proto je také neudržitelné, aby se rok co rok doslova na poslední chvíli hledala provizorní a dočasná řešení. Je třeba najít východisko systémové", dodává k tomu Terezie Pokorná ze vznikající iniciativy Za Česko kulturní.

Už v únoru 2009 zaslali šéfredaktoři literárních časopisů ministru kultury otevřený dopis, v němž vyjádřili nesouhlas s krácením podpory v oblasti vydávání literárních periodik, sborníků a literárních akcí, které bylo v této oblasti plánováno dokonce na 45 % oproti částce z roku 2008. Ministr posléze oznámil, že na tuto oblast přidá čtyři miliony korun. Tím by ale částka dosáhla pouhých 65 % loňské sumy. Takto navýšená dotace ovšem nic neřeší a nadále znamená například akutní hrozbu zániku všech literárních periodik. Podobně katastrofální situace je i v ostatních oblastech živého umění. Ve středu 18.3.2009 se pak šéfredaktoři literárních časopisů obrátili přímo na předsedu vlády Mirka Topolánka a ministra financí Miroslava Kalouska dopisem, v němž je vyzývají, aby nalezli systémové a koncepční řešení patové situace. Zároveň jim připomínají, že se jejich vláda ve svém programovém prohlášení zavázala k postupnému zvyšování výdajů na kulturu až na 1 % státního rozpočtu.

Kvůli škrtům v rozpočtu na kulturní aktivity už rezignovali členové odborné grantové komise ministerstva kultury pro profesionální tanec, pohybové a nonverbální divadlo. Tak razantní snížení podle zástupců komise znamená reálnou likvidaci projektů a činností v oblasti tance, za což odmítli nést odborníci z grantové komise odpovědnost. Zároveň důrazně upozornili na to, že Česku hrozí "kulturní bankrot".

Otevřený dopis účastníkům konference Fórum pro kreativní Evropu

V Praze 13. 3. 2009

Dámy a pánové, vážení účastníci konference Fórum pro kreativní Evropu!

Rádi bychom Vás upozornili na paradox, který v sobě skrývá konference, jíž se účastníte. Česká republika, země v současnosti předsedající Evropské unii, pořádá mezinárodní sympozium o kreativitě – a přitom svou kulturní politikou kreativitu ve vlastní zemi de facto likviduje.

České vlády dosud nikdy nesplnily slib daný voličům, že budou do kultury investovat jedno procento ze státního rozpočtu, legislativa České republiky podporu kultury nijak nezvýhodňuje a čeští politici živou kulturu čím dál víc ignorují.

Ve dnech, kdy Vám píšeme tento dopis, je situace kreativní české kultury obzvlášť dramatická: pro letošní rok se české ministerstvo kultury totiž rozhodlo rozpočet na živou kulturu dokonce snížit, a to o 35 procent, u některých oblastí až pod 50 procent už tak skromné loňské sumy (místo 18,38 milionu EUR je nyní pro všechny kulturní aktivity v České republice k dispozici pouze 13,45 milionu EUR [podle aktuálního vyjádření MKČR k 12. 3. 2009]). Pro mnohé dlouhodobé a úspěšné kulturní subjekty v zemi to znamená likvidaci nebo pouhé přežívání.

Pokles v celkovém rozpočtu ministerstva kultury je však pouhých 5,8 %, a proto větší krácení v oblasti živého umění nemá sebemenší logiku ani oprávnění. Ministerstvo kultury ČR tento svůj krok dosud veřejnosti uspokojivě nevysvětlilo a s představiteli živé kultury téměř nekomunikuje.

Taková je, dámy a pánové, situace v České republice v Evropském roce kreativity a inovace. Vyzýváme Vás proto, abyste tuto skutečnost měli nejen při průběhu konference na paměti.

S pozdravem

jménem iniciativy Za Česko kulturní
PhDr. Terezie Pokorná, šéfredaktorka kulturní revue RR
Mgr. Miroslav Balaštík, Ph.D., šéfredaktor literárního měsíčníku Host

K dopisu se připojili:

Doc. MgA. Petr Babák, grafický designer (Laboratoř), vedoucí ateliéru Grafický design a nová média Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze
Mgr. Libuše Bělunková, šéfredaktorka kulturního časopisu A2
Prof. PhDr. Petr Bílek, CSc., ředitel Ústavu české literatury a literární vědy FF UK, Praha
Eva Blažíčková, ředitelka taneční konzervatoře DUNCAN CENTRE
PhDr. Michal Bregant, vedoucí FAMU International, Akademie múzických umění, Praha
Doc. PhDr. Jan Čermák, CSc., ředitel Ústavu anglického jazyka a didaktiky FF UK, Praha
MgA. Michal Čunderle, Ph.D. proděkan DAMU, Praha
Jiří Dědeček, předseda Českého centra Mezinárodního PEN klubu, Praha
Jiří Dobeš, o.s. Terra Madoda, Pardubice
Prof. Lubor Dohnal, vedoucí katedry scenáristiky Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění, Praha
Doc. Mgr. Vratislav Doubek, Dr., historika a politolog, vysokoškolský pedagog Ústavu politologie FF UK, Praha
František Dryje, šéfredaktor revue Analogon
Prof. Edgar Dutka, pedagog Katedry scenáristiky a dramaturgie FAMU, Praha
Prof. PhDr. Leoš Faltus, prorektor Janáčkovy akademie múzických umění, Brno
Táňa Fischerová, herečka, bývalá poslankyně parlamentu ČR
Petr Forman, Divadlo bratří Formanů
Ing. Karel Foustka, prorektor pro zahraniční styky Akademie múzických umění, Praha
Jiří Gruntorád, jednatel Společnosti Libri prohibiti, Praha
Akad. mal. Karel Haloun, vedoucí ateliéru Tvorba písma a typografie, Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze
Doc. Jan Hančil, děkan DAMU, Praha
PhDr. Milan Hanuš, CSc., šéfredaktor revue Prostor
Prof. PhDr. Jiří Holý, DrSc., Ústav české literatury a literární vědy FF UK, Praha
Ing. Ondřej Hrab, ředitel Divadla Archa, Praha
Ing. Čestmír Huňát, předseda Sdružení na podporu kulturních aktivit UNIJAZZ, Praha
Prof. Věra Chytilová, vedoucí katedry režie Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění, Praha
Doc. PhDr. Pavel Janoušek, CSc., ředitel Ústavu pro českou literaturu Akademie věd ČR, Praha
MgA. Pavel Jech, MFA, děkan Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění, Praha
Mgr. Blanka Jiráčková, šéfredaktorka časopisu Ateliér
PhDr. Vladimír Karfík, literární vědec a kritik
Doc. PhDr. Kristina Kaiserová, CSc., ředitelka Ústavu slovansko-germánských studií FF UJEP, Ústí nad Labem
Mgr. Lubor Kasal, šéfredaktor literárního čtrnáctideníku Tvar
Mgr. Yvona Kreuzmannová, ředitelka o.s. Tanec Praha
Prof. Miloslav Klíma, studijní prorektor Akademie múzických umění, Praha
PhDr. Martin Klimeš, předseda sdružení Bludný kámen, Opava
Prof. PhDr. Vladimír Křivánek, CSc., předseda Obce spisovatelů
PhDr. Hana Linhartová, předsedkyně Obce překladatelů
PhDr. Ing. Pavel Liška, rektor Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze
Doc. PhDr. Lubomír Machala, CSc., vedoucí katedry bohemistiky FF UP, Olomouc
Mgr. Pavel Mandys, člen výboru občanského sdružení Litera (pořadatel výročních knižních cen Magnesia litera), Praha
Doc. Ivo Mathé, rektor Akademie múzických umění, Praha
Prof. MgA. Ing. Ivo Medek, Ph.D., proděkan Hudební fakulty JAMU, Brno
Mgr. Jana Návratová, šéfredaktorka časopisu Taneční Zóna
Mgr. Jarmila Pávková, o.s. Nová síť
Doc. PhDr. Jiří Pelán, vedoucí Oddělení italianistiky FF UK, Praha
Šimon Pellar, předseda Rady uměleckých obcí
Prof. Miroslav Petříček, Dr., profesor Ústavu filosofie a religionistiky FFUK v Praze
Mgr. Tomáš Pospiszyl, vedoucí Centra audiovizuálních studií Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění, Praha
PhDr. Miroslav Pudlák, ředitel Hudebního informačního střediska, Praha
Prof. MgA Přemysl Rut, vedoucí katedry autorské tvorby DAMU, Praha
RNDr. MgA. Alice Růžičková, studijní proděkanka Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění, Praha
Doc. PhDr. Petr Sak, CSc., prorektor Středočeského vysokoškolského institutu
Prof. RNDr. Eduard Schmidt, CSc, Emeritní rektor Masarykovy univerzity, Brno
Doc. Vladimír Skrepl, vedoucí ateliéru Malba II, Akadamie výtvarných umění v Praze
Prof. PhDr. Lubomír Slavíček, CSc., vedoucí Semináře dějin umění FF Masarykovy univerzity
Renata Spisarová, ředitelka Ostravského centra nové hudby, Ostrava
Mgr. Olga Stehlíková, editorka kulturně-literární revue Pandora a redaktorka magazínu Wagon on-line
Doubravka Svobodová, ředitelka Divadla Na zábradlí, Praha
PhDr. Ladislav Šerý, proděkan pro zahraniční styky Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění, Praha
PhDr. Jovanka Šotolová, šéfredaktorka literárního serveru iliteratura.cz
Mgr. Jakub Špalek, ředitel Divadla v Celetné, principál Spolku Kašpar, Praha
Mgr. Zdeněk A. Tichý, proděkan DAMU pro studijní záležitosti a uměleckou činnost, Praha
Prof. PhDr. Jiří Trávníček, M. A., zástupce ředitele Ústavu pro českou literaturu Akademie věd ČR, Brno
Mgr. Marek Vajchr, proděkan pro vědu a výzkum Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění, Praha
PhDr. Martin Valášek, Ph.D., šéfredaktor revue Souvislosti
Nina Vangeli, předsedkyně o.s. VIZE TANCE
MgA. Jan Vávra, ředitel hudebního festivalu Stimul, Praha
Doc. PhDr. Jiří Voráč, PhD., vedoucí Ústavu filmu a audiovizuální kultury FF MU, Brno
Jindra Zemanová, ředitelka mezinárodního centra současného umění MeetFactory, Praha

                 
Obsah vydání       20. 3. 2009
21. 3. 2009 Kolaps amerického žurnalismu ohrožuje demokracii
21. 3. 2009 Evropská tisková lobby: "Google News jsou zloději." Neuvěřitelné.
21. 3. 2009 Všem, kdo moralizují a hlavně machrují
20. 3. 2009 Miloševičova role v jugoslávských válkách
20. 3. 2009 Nacionalistické byly po rozpadu Jugoslávie všechny vlády
20. 3. 2009 Besedy k výročí "agrese proti Jugoslávii"
20. 3. 2009 "V centru Gazy bychom měli přece zabít všechny, všichni tam jsou teroristé"
20. 3. 2009 Národní památkový ústav: Oprava Karlova mostu je sporná
21. 3. 2009 Google Street Views vyvolaly protesty
21. 3. 2009 Oprava: Pomohl Svaz Vietnamců v ČR
21. 3. 2009 Londýnští policisté obviněni z 60 útoků na příslušníky veřejnosti
20. 3. 2009 Zmluva medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou o práve uplatňovať výhrady vo svedomí
21. 3. 2009 Princ Gendži a tiskařský lis John Michael Greer
20. 3. 2009 Od e-revoluce k Obamově břitvě Pavel  Stankuš
21. 3. 2009 Projev prezidenta republiky na sjezdu ČSSD Václav  Klaus
20. 3. 2009 Nelze zničit hradčanské panorama
20. 3. 2009 Zástupci živého umění se spojili v protestu proti škrtům v kultuře
20. 3. 2009 Má být ministr zároveň poslancem? Miloš  Dokulil
20. 3. 2009 Nové problémy právního rozhodování, neboli O bezvýznamnosti zajímavých informací Uwe  Ladwig
21. 3. 2009 Proč chce Štěpán Kotrba potlačovat katolickou církev?
21. 3. 2009 Proč by mělo být pohlavní zneužívání vyšetřováno katolickou církví? Petr  Nachtmann
20. 3. 2009 Jak to "skutečně bylo" s onou snahou papežů
20. 3. 2009 Svoboda člověka končí tam, kde začíná svoboda druhého
20. 3. 2009 Svoboda křesťanky končí tam, kde začíná svoboda křesťana Štěpán  Kotrba
20. 3. 2009 Kde leží ČR, která jedná ve shodě s mezinárodními úmluvami?
20. 3. 2009 Svoboda otroka končí tam, kde začíná svoboda pána
20. 3. 2009 Kdo je tu vlastně křesťan? Tomáš  Koloc
20. 3. 2009 I Hnutí pro život má právo na život
20. 3. 2009 Česká republika je obnovitelná
20. 3. 2009 Jaderně konspirační realita aneb Někdo už problémy energetiky Bursíkovi konečně vysvětlete Jiří  Krautwurm
20. 3. 2009 Analýza: Problém jaderného odpadu zůstává nevyřešen
20. 3. 2009 Jak by se projevilo zbourání vepřína stojícího na místě koncentráku v Letech? Pavel  Pečínka
20. 3. 2009 Nejnovější lidovecký vynález: volební právo rodiny Štěpán  Kotrba
20. 3. 2009 Co řekl Dalík a do novin se nevešlo
19. 3. 2009 Americký radar v Brdech nechce stále víc lidí
20. 3. 2009 "Jednoznačné řešení" pro problémy Afriky s AIDS: věrnost
19. 3. 2009 Ministerstvo pro rodinu má zachránit lidovce? K smíchu... Anna  Čurdová
19. 3. 2009 Systém jako systém, dyť je to fuk, hlavně když poslouží "naší" věci Stanislav  Kaucký
19. 3. 2009 Revoluce je možná, jen chtít! Milan  Valach
19. 3. 2009 "Demokratická výzva" svolává valnou hromadu
19. 3. 2009 Není frakce jako frakce Pavel  Pečínka
19. 3. 2009 Michael  Marčák
19. 3. 2009 Prodavač vyhodil Angličanku z polského obchodu v Yorkshiru
19. 3. 2009 V zájmu objektivity Štěpán  Kotrba
19. 3. 2009 Nebudeme šířit ničí propagandu, ani propagandu prosrbskou Jan  Čulík
19. 3. 2009 Kosovská válka ve zpětném zrcátku Karel  Dolejší
2. 3. 2009 Hospodaření OSBL za únor 2009