5. 2. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
5. 2. 2008

TRESTNÍ OZNÁMENÍ

Dopouštějí se členové vlády a další osoby závažné trestné činnosti?

Trestný čin nepravdivého znaleckého posudku může spáchat jen znalec a to, pokud je nám známo, není nikdo z nich a trestný čin křivé výpovědi může spáchat jen svědek, vypovídající před soudem či policejním orgánem. Takže výše uvedení autoři mohou libovolně lhát bez hrozby následků.

Občanské sdružení Servis Nezákladnám podalo dne 30. 1. 2008 na Obvodním zastupitelství pro Prahu 1 trestní oznámení, neboť existuje důvodné podezření, že došlo ke spáchání trestného činu zneužívání pravomoci veřejného činitele (maření úkolu veřejného činitele z nedbalosti) a trestného činu obecného ohrožení. Měli jsme v úmyslu podat další trestní oznámení na autory „Předběžného posouzení vlivu radiolokační stanice EBR (European Based Radar) na zdravotní stav populace v okolí vojenského újezdu Brdy“ a „Hodnotící zprávy měření radiolokační stanice EBR (European Based Radar) na atolu Kwajalein dne 3.října 2007“ .

Jde o tyto osoby:

 • MUDr. Michael Vít, Ph.D. - náměstek ministra zdravotnictví, hlavní hygienik České republiky, Praha
 • plukovník MUDr. Petr Navrátil - hlavní hygienik AČR, Praha
 • MUDr. Peter Bednarčík, CSc. - Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany, Hradec Králové
 • Ing. Luboš Marek - Ministerstvo obrany ČR, Praha
 • Ing. Zdeněk Komárek - Ústřední vojenský zdravotní ústav, Praha
 • doc. RNDr. Luděk Pekárek, DrSc. - Národní referenční laboratoř pro neionizující záření, Státní zdravotní ústav, Praha
 • MUDr. Michal Hofer, CSc. - Biofyzikální ústav Akademie věd ČR, Praha
 • MUDr. Jiří Škopek, Ph.D. - Zdravotně sociální fakulta, Jihočeská univerzita, České Budějovice
 • Michal Zdobinský - Agentura vojenských informací a služeb MO, Praha

Některé ze zpracovatelů těchto „zpráv“ a „posouzení“ lze označit za veřejné činitele. Mohli by se tedy i oni dopustit zneužití pravomoci veřejného činitele. Problém je v naplnění skutkové podstaty tohoto trestného činu.

Nelze je ani postihnout za samotnou nepravdivost „zprávy“ a „posouzení“ neboť trestný čin nepravdivého znaleckého posudku může spáchat jen znalec a to, pokud je nám známo, není nikdo z nich a trestný čin křivé výpovědi může spáchat jen svědek, vypovídající před soudem či policejním orgánem.

Takže výše uvedení autoři mohou libovolně lhát bez hrozby následků.

Oznámení o podezření ze spáchání trestného činu

Obvodnímu státnímu zastupitelství pro Prahu 1
nábř. E. Beneše 3
118 00 Praha 1

V Praze dne 30. 1. 2008

Věc: Oznámení o podezření ze spáchání trestného činu zneužívání pravomoci veřejného činitele (maření úkolu veřejného činitele z nedbalosti) a trestného činu obecného ohrožení

I.

Ve smyslu § 158 odst. 1 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), podáváme tímto oznámení pro okolnosti nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin podle § 158 trestního zákona - zneužívání pravomoci veřejného činitele (případně § 159 trestního zákona – maření úkolu veřejného činitele z nedbalosti), resp. podle § 179 (příp. § 180) – obecné ohrožení, jak je odůvodněno níže.

II.

Od poloviny roku 2002 probíhají jednání mezi Českou republikou a USA ohledně projektu protiraketové obrany. Tato jednání nabrala na intenzitě počátkem roku 2007, kdy dne 19. 1. 2007 USA oficiálně požádaly ČR o zapojení do amerického systému protiraketové obrany (PRO). Dne 24. 1. 2007 proběhla mimořádná schůze Bezpečnostní rady státu, na níž bylo jednáno o žádosti USA na zahájení jednání s ČR o umístění radarové stanice systému protiraketové obrany na území ČR. Následujícího dne, t.j. 25. 1. 2007 byla ze strany USA zaslána nóta, jejímž obsahem byla mimo jiné výzva k uzavření dohody o umístění radaru s USA. Dne 28. 3. 2007 vláda ČR schválila kladnou odpověď na americkou nótu ze dne 25. 1. 2007. 11. 4. 2007 předseda vlády Mirek Topolánek informoval senátory o postoji vlády k umístění radarové stanice systému protiraketové obrany na území ČR a základním rámci vyjednávacího procesu s USA v této otázce. Ve dnech 10. a 11. 5. 2007 se konalo první kolo jednání mezi USA a ČR o právním statutu amerických jednotek na území ČR. 17. 8. 2007 bylo zveřejněno předběžné posouzení vlivu radiolokační stanice EBR na zdravotní stav populace v okolí vojenského újezdu Brdy. 11. a 12. 9. 2007 se uskutečnila další schůzka zástupců ČR a USA o možném umístění amerického radaru PRO v ČR. Jednalo se o právních otázkách spojených s případným umístěním radaru USA v ČR. Na přelomu září a října 2007 provedla skupina českých odborníků na Marshallových ostrovech na atolu Kwajalein měření radaru, který by mohl být umístěn v ČR. 22. až 24. 10. 2007 proběhla jednání, kterých se účastnil americký ministr obrany Robert Gates, prezident ČR Václav Klaus, premiér Miroslav Topolánek a ministryně obrany Vlasta Parkanová. 29. až 31. 10. 2007 započala příprava tzv. statusové smlouvy. Tato jednání o smlouvě o pobytu amerických ozbrojených sil na území Česka - SOFA pokračovala ve dnech 30. 10. a 1. 11. 2007 a posléze i ve dnech 11. – 13. 12. 2007 a probíhají i v současnosti.

III.

K podezření ze spáchání trestného činu zneužívání pravomoci veřejného činitele (maření úkolu veřejného činitele z nedbalosti):

Během výše uvedené doby došlo ze strany vlády ČR, k opakovanému porušení zákonů ČR a též k šíření nepravdivých informací, které měly zmírnit všeobecný odpor proti vybudování radaru na území České republiky. Na základě níže uvedených důkazů lze důvodně předpokládat, že došlo ke spáchání trestného činu zneužívání pravomoci veřejného činitele, a to hned několika členy vlády ČR zároveň. Je zcela zřejmé, že došlo k tomu, že několik nejvýše postavených veřejných činitelů vykonávalo svou pravomoc způsobem odporujícím zákonu, potažmo překročilo své pravomoci a to s jasným úmyslem opatřit jinému neoprávněný prospěch. Neoprávněným prospěchem je jakékoli neoprávněné zvýhodnění hmotné i nehmotné. Veřejný činitel pak vykonává svou pravomoc způsobem odporujícím zákonu, pokud porušuje povinnost uloženou přímo mu zákonem, nebo povinnost uloženou mu podle zákona. Cílem působení vlády ČR je pak, i přes nesouhlas části občanů, dosáhnout umístění americké základny na území ČR. Je zcela nepochybné, že takovým umístěním základny dojde ke vzniku prospěchu na straně USA. Tento prospěch spočívá především v:

 • zvýšení geopolitického vlivu USA ve střední Evropě
 • zvýšených zakázkách pro americký průmysl, zejména zbrojařské závody

Podle čl. 11 zákona č. 1/1993 Sb. (Ústava ČR) tvoří území České republiky nedílný celek, jehož státní hranice mohou být měněny jen ústavním zákonem. § 2 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, stanovuje, že obrana státu je souhrn opatření k zajištění svrchovanosti, územní celistvosti, principů demokracie a právního státu, ochrany života obyvatel a jejich majetku před vnějším napadením. Dle § 4 tohoto zákona za přípravu a zajišťování obrany státu odpovídá vláda. Bezpečnostní strategie České republiky z roku 2003 pak v čl. 14. označuje zajištění suverenity a územní celistvosti za životní zájem ČR. Obdobné je stanoveno též v části B. Vojenské strategie ČR z roku 2004.

Jak bude uvedeno níže, vláda ČR svým jednáním vyvolává reálné ohrožení jak svrchovanosti a územní celistvosti České republiky tak životů části jejích obyvatel před vnějším napadením.

K ohrožení svrchovanosti a územní celistvosti:

Umístěním jakéhokoli vojenského zařízení cizího státu na území České republiky dojde k natolik závažnému zásahu do suverenity a svrchovanosti, který by, pokud by k němu mělo dojít, vyžadoval změnu ústavy ČR. Umístěním základny na území ČR by sice nedošlo ke změně státní hranice území ČR, avšak byla by porušena nedílnost celku jejího území – viz. již citovaný čl. 11 Ústavy ČR – a to tím, že by byla vyčleněna část území, která by nepodléhala suverenitě státní moci ČR. Žádné vojenské zařízení cizího státu, jehož provoz bude podléhat jen a pouze pravomoci tohoto státu a do něhož nebudou moci orgány ČR nikterak zasahovat, nemůže být na území České republiky zřízeno bez předchozí změny Ústavy. Pokud tedy vláda koná kroky, které povedou k narušení svrchovanosti a územní celistvosti ČR, porušuje Ústavu ČR i povinnost uloženou jí přímo zákonem č. 222/1999 Sb.

K ohrožení života obyvatel před vnějším napadením:

Vybudováním základny se strategickým vojenským významem na území ČR významnou měrou vzroste možnost jejího napadení. Česká republika se tak stane prvořadým terčem nepřátelského útoku – raketového, teroristického či jakéhokoliv jiného. Nikdo, kromě vlády ČR, nepochybuje o tom, že radar se v případě konfliktu mezi státy vlastnícími balistické střely velkého doletu stává prvořadým cílem. Z prohlášení předsedy vlády ČR, učiněného na 18. kongresu ODS dne 24. 11. 2007, navíc vyplývá, že jedním z důvodů výstavby základny je „Nedopustit, abychom se opět plíživě sunuli do sféry geopolitického vlivu Ruska. To je ten pravý důvod, proč u nás má stát radarová základna . Už jenom proto stojí za to držet tuto vládu“. Toto je třeba považovat za zásadní změnu v chápání účelu a poslání systému. Systém, který byl doposud prezentován jako výhradně obranný se stává systémem útočným, v nejlepším případě systémem sloužícím k odstrašování. Za této situace se ještě více zvyšuje riziko preventivního úderu na ČR.

V důsledku konání vlády ČR tak bezpochyby dojde (a již i dochází) k významnému nárůstu ohrožení životů obyvatel ČR.

Dle našeho názoru tedy výše uvedené jednání směřující k umístění radaru PRO na území ČR je jednáním, kdy členové vlády – veřejní činitelé – vykonávají svou pravomoc uloženou jí zejména zákonem č. 222/1999 Sb. způsobem odporujícím Ústavě ČR i zákonu, resp. neplní povinnost vyplývající z její pravomoci dle uvedeného zákona, čímž může být cizímu státu způsoben neoprávněný prospěch.

IV.

K podezření ze spáchání trestného činu obecného ohrožení:

Dále je třeba uvést, že hrozí též zvýšení obecného nebezpečí, v jehož důsledku dojde k přímému ohrožení samotného života a zdraví části obyvatel žijících v okolí plánovaného místa výstavby radaru. Způsobením obecného nebezpečí se přitom v souladu s § 179 odst. 1 tr. zák. a na něj navazující judikaturou rozumí vyvolání takového stavu, který se svou nebezpečností rovná nebezpečnosti požáru, povodně nebo škodlivým účinkům výbušnin, plynu či elektřiny, z něhož hrozí většímu počtu lidí (tj. v souladu s č. 39/1982 Sb. rozh. trest. nejméně sedmi osobám) bezprostřední a konkrétní nebezpečí smrti, těžké újmy na zdraví anebo cizímu majetku škoda velkého rozsahu. Pro stav obecného nebezpečí je přitom příznačná určitá živelnost a neovladatelnost průběhu události, jejíž průběh se již vymyká z vlivu pachatele (blíže k tomu viz č. 10/1965, 3/1963, 27/1967, 12/1988 Sb. rozh. trest.). Obecně nebezpečný následek je způsoben již provedením jednání, z něhož bezprostředně hrozí nebezpečí smrti nebo těžké újmy na zdraví lidí.

V daném případě doposud nebyla vyřešena otázka vlivu radaru na jeho blízké okolí. Studie „Předběžné posouzení vlivu radiolokační stanice EBR“ zpracovaná ministerstvem obrany (posléze byla označena za pouhý „materiál“) a následně ověřovaná na Marshallových ostrovech obsahuje celou řadu opomenutí a nepřesností – hlavně však vychází z nejasných výkonových parametrů zařízení, které jsou v rozporu s tím, co sama oficiální místa dříve publikovala.

U radaru je nutné vždy zvažovat jak nepřetržité vyzařování tak i impulsní vyzařování, kdy energie nahromaděná zařízením v intervalu mezi jednotlivými pulsy je vyzářena během krátkého časového rozmezí. Rozdíl mezi výkonem vyzářeným spojitě (středním efektivním výkonem) a výkonem vyzářeným impulsně (maximálním impulsním výkonem) je enormní. U radaru XBR-P umístěného dosud na Marshallových ostrovech, jehož modernizací by měl vzniknout radar EBR pro základnu v Brdech, činí hodnoty středního/impulsního výkonu 170 kW/4,5 MW. Největším nedostatkem studie je fakt, že ve všech hodnoceních vychází jen ze středního vyzařovaného výkonu, přičemž impulsní výkon není vůbec zvažován, jako kdyby neexistoval. Přitom právě impulsní výkon má na lidský organismus mnohem horší důsledky. S tím souvisí i doslova propastné rozdíly v oficiálních publikovaných údajích. Informace o tom, že radar bude před převozem do Evropy „modernizován“ je velmi obecná a nicneříkající. Přesná specifikace této modernizace nebyla doposud nikde zveřejněna a veřejnost tedy nemůže mít ani tu nejmenší představu o tom, co se za touto „modernizací radaru“ skrývá. Z toho také logicky vyplývá, že delegace na Marshallových ostrovech měřila radar zcela jiných parametrů než radar, který by měl stát v Brdech (ten přirozeně zatím neexistuje).

Obdobné platí též o maximálním dosahu radaru, uvedeným ve studii ministerstva obrany, který není vztažen ke konkrétní efektivní radiolokační odrazné ploše cíle a oproti předchozím informacím MO je pouze třetinový (2058 kilometrů oproti 6700 kilometrům).

Přestože závěry této studie byly opakovaně zpochybněny – viz. zejména stanovisko prof. Ing. Zdeňka Raidy a Ing. Jiřího Šebesty ze dne 1. 11. 2007 – nebyl doposud učiněn jediný krok k nápravě takto vzniklé situace. Pouze Ministerstvo obrany posléze připustilo, že se nejednalo o žádnou studii, ale jen o jakýsi „předběžný materiál“. Pravdou však zůstává, že tento předběžný materiál, obsahující navíc řadu závažných chyb, byl a je vládou ČR používán jako nezvratný důkaz o absenci negativních vlivů radaru na jeho okolí. Nelze tedy než dojít k závěru, že vláda ČR vědomě uvádí obyvatele ČR v omyl, a to s cílem umožnit výstavbu americké základny na území ČR.

Pod budovou základny bude též umístěna podzemní nádrž na naftu k pohonu dieselového agregátu, který vyrábí elektrickou energii pro celý objekt. Zařízení však vedle toho spotřebovává i velké množství potenciálně škodlivých chladiv a maziv (freony, oleje). V amerických materiálech hodnotících dopad podobných staveb je problematika možných úniků tekutých chemických substancí při běžném provozu soustavně podhodnocována a otázka řešení případných havárií (dopravní nehoda cisterny, únik během přečerpávání do podzemního rezervoáru nebo případně netěsnost rezervoáru samotného) není zmíněna prakticky vůbec. Nikde není ani zmínka o obrovském množství vody (pitné vody z nedalekého jezera) spotřebované na chlazení radaru během jeho provozu. Přestože veškeré tyto záležitosti je třeba při posuzování možných vlivů stavby na blízké okolí vzít v úvahu, zejména z hlediska rizika znečištění a přírodního prostředí na povrchu, atmosféry nebo podzemních zdrojů pitné vody, až do současné doby se těmito otázkami nikdo relevantně nezabýval.

Jedním z nejobvyklejších argumentů, kterým se vláda snaží obhájit neškodnost radaru je, že je prakticky vyloučeno, aby vůbec kohokoli jakékoli vyzařování (ať již vyzařování hlavního svazku tak i vyzařování bočních smyček) zasáhlo. Tento argument je však poněkud zavádějící. Operuje především s absencí pohybu obyvatel ve větší blízkosti radaru. Ovšem podle samotného vyjádření Vlasty Parkanové učiněného na konferenci Výboru pro zahraničí, obranu a bezpečnost konané v dubnu 2007 vyplývá, že na území brdského újezdu mají být otevírány nové turistické stezky. Je zřejmé, že v lokalitě dojde k nárůstu pohybu osob, kteří se pak z nejrůznějších důvodů mohou dostat do blízkosti radaru a tedy i do oblasti, kde jeho účinky na lidské zdraví nejsou tak bezvýznamné, jak se vláda ČR snaží prezentovat. Navíc je též zřejmé, že oficiálně uváděná hranice bezletové zóny 8,6 km pro civilní letadla neposkytuje dostatečnou ochranu proti elektromagnetickému záření osobám na zemi a na palubě letounu. Problém neřeší ani bezletová zóna určená pro Vojenský újezd Brdy. Oficiálně stanovená bezletová zóna je stanovena chybně a je v podmínkách ČR nebezpečná. Bezletová zóna by měla být rozšířena na 50 km (kritériem takto stanovené zóny je bezpečnost osob na palubě letounů, na zemi a bezpečnost letounu). Stanovení 50 km zóny se shoduje se závěrem americké agentury BMDO (organizace zabývající se problematikou protiraketové obrany). Uvedená rizika nejsou zanedbatelná. Geografické, meteorologické podmínky, hustota osídlení a hustota letového provozu v ČR jsou s podmínkami malého ostrova v Pacifiku nesrovnatelné. Riziko nadlimitního ozáření se pak netýká pouze občanů brdských obcí.

Dle našeho názoru tedy výše uvedené jednání směřující k umístění radaru PRO na území ČR je jednáním, které – vzhledem k výše uvedeným rizikům vyplývajícím z provozu radaru – vede k vydání lidí v nebezpečí těžké újmy na zdraví.

V.

Dle našeho názoru tedy výše uvedené jednání – jednání o umístění vojenské základny, přičemž tato jednání probíhají v příkrém rozporu s povinnostmi uloženými zákonem – je jednáním, kdy jednotliví členové vlády – veřejní činitelé – vykonávají svou pravomoc způsobem odporujícím zákonu, resp. neplní povinnosti vyplývající ze své pravomoci (přičemž tímto může vzniknout jinému neoprávněný prospěch). V důsledku stejného jednání pak může dojít ke zvýšení obecného ohrožení, které je sto vydat nemalou část obyvatel České republiky v nebezpečí těžké újmy na zdraví.

S ohledem na fakt, že celá vláda ČR byla na všechny výše uvedené skutečnosti opakovaně občany upozorněna a přesto dále pokračuje ve výše popsaném jednání, lze toto její jednání v tomto ohledu považovat za úmyslné (přičemž i v případě, že by nebyl prokázán úmysl, jednalo by se o v tomto podání uvedené činy nedbalostní).

Vzhledem k výše uvedenému se domníváme, že jsou zde dány skutečnosti, které zakládají důvodné podezření z jednání, jež by mohlo naplňovat skutkovou podstatu trestného činu zneužívání pravomoci veřejného činitele dle § 158 trestního zákona (případně trestného činu maření úkolu veřejného činitele z nedbalosti dle § 159 trestního zákona), resp. trestného činu obecného ohrožení dle § 179 trestního zákona (resp. dle § 180 trestního zákona).

Z tohoto důvodu podáváme toto oznámení a žádáme o prošetření této věci.

Vzhledem k tomu, že výše uvedené jednání se může přímo dotknout kteréhokoli obyvatele České republiky, máme za to, že by s oznamovatelem v případném trestním řízení mělo být jednáno jako s poškozeným, tj. žádáme aby oznamovateli byla doručována všechna příslušná rozhodnutí týkající se tohoto oznámení a aby byla respektována všechna další práva, která poškozenému náleží. Žádáme též o vyrozumění o naložení s touto věcí.

Přílohy:

 • usnesení vlády České republiky ze dne 28. 3. 2007 č. 322,
 • Projev premiéra Mirka Topolánka na kongresu ODS
 • Posouzení zprávy „Předběžné posouzení vlivu radiolokační stanice EBR (European Based Radar) na zdravotní stav populace v okolí vojenského újezdu Brdy. Praha: Ministerstvo obrany ČR, srpen 2007“ z 1. 11. 2007 - textová část, obrazová část a přílohy jsou ZDE
 • Hodnotící zpráva měření radiolokační stanice EBR (European Based Radar) na atolu Kwajalein dne 3.října 2007 ZDE
 • Zpráva prof. Dr. Ing. Zbyňka Raidy a Ing. Jiřího Šebesty, Ph.D. z ČVUT Brno ze dne 1.11.2007
 • Stanovy obč. sdružení Servis NEZAKLADNAM
 • Zápisy z členských schůzí, na kterých se volily orgány sdružení

Za občanské sdružení Servis NEZAKLADNAM, Senovážné nám. č. 24, 116 47 Praha 1

Ing. Václav Drbohlav
RNDr. Miroslav Prokeš
Lukáš Neterda

Autor je předsedou občanského sdružení Servis NEZAKLADNAM

                 
Obsah vydání       5. 2. 2008
5. 2. 2008 Británie plánovala postavit v Afghánistánu pro Taliban výcvikový tábor
5. 2. 2008 Britský princ Andrew kritizoval USA za iráckou válku
5. 2. 2008 Žádejte od zaměstnavatelů minimální mzdu
5. 2. 2008 Radar, který si poradí s klamáním? Stanislav  Kaucký
5. 2. 2008 Jak to, že lékaři neprotestují? Alexandr  Grozněv
5. 2. 2008 Chce Bůh radar a rakety? Milan  Daniel
5. 2. 2008 Trestní oznámení v souvislosti s distribucí knihy Harry Potter a relikvie smrti
5. 2. 2008 Přehnali novináři nebezpečí ptačí chřipky? Jan  Čulík
5. 2. 2008 Švejnar: Knihovny jsou v Americe laboratoře, s iráckou válkou to bylo komplikovanější Jan  Mech
5. 2. 2008 Policie odposlouchávala poslance
5. 2. 2008 Gorbačov se bál vážně hovořit s Bushem o Německu
5. 2. 2008 Totální blokáda "největšího vězení pod širým nebem na světě" v Gaze a hrobové ticho Daniel  Veselý
5. 2. 2008 Diskotéka aneb Incident na dálnici Antonín  Brousek
5. 2. 2008 Michael  Marčák
5. 2. 2008 Bling-bling: Francie hlásí Sarkozyho volný pád Josef  Brož
5. 2. 2008 Národní urážka krásy, žen a mužnosti Sandra  Wain
5. 2. 2008 Je ten "super úterek" pro nás v ČR "nic moc"? Miloš  Dokulil
5. 2. 2008 Ztratili jsme víru v sebe samotné? Zdeněk  Roubal
5. 2. 2008 Biologická a společenská evoluce, neboli Vlastně nikdo neplánuje jako jediný Uwe  Ladwig
5. 2. 2008 Tisíceré díky za amatérský statut Britských listů
5. 2. 2008 Nadměrná ideologická a aktivistická potřeba škatulkovat Karel  Březný
5. 2. 2008 Britské listy? Jiří  Drašnar
5. 2. 2008 Bojíte se socialismu? Pavel  Janíčko
5. 2. 2008 Bojíte se socialismu? - Slovo autorů Josef  Heller, František  Neužil
5. 2. 2008 Nepřipomínejte mi minulost a já vám nebudu připomínat budoucnost Josef  Heller
5. 2. 2008 Tříkrálový dar Fidel Castro Ruz
5. 2. 2008 Blábol Fidela Castra
5. 2. 2008 Dopouštějí se členové vlády a další osoby závažné trestné činnosti? Václav  Drbohlav
5. 2. 2008 Co se všechno může stát po amerických prezidentských volbách
5. 2. 2008 Britské listy: Údiv, že něco tak překvapivého v dnešní době vůbec existuje
5. 2. 2008 Není to mýtus, ale skutečný obraz naší společnosti
4. 2. 2008 Od Hejdové ke Golgovi aneb nejen o jedné recenzi knihy Jana Čulíka Vladislav  Černík
4. 2. 2008 Nesouhlasím s panem Černíkem Jan  Čulík
5. 2. 2008 Citujme přesně František  Řezáč
4. 2. 2008 O slušnosti v české politice
4. 2. 2008 Volby tajné či veřejné. Politika špinavá? Miloš  Štěpánek
4. 2. 2008 Děti ze stanice S-Born Tomáš  Havlín
4. 2. 2008 Nizozemská péče o rodičky je špatná Lucie  Bottaro
4. 2. 2008 Bill Clinton: "Nebyli jsme vůči utrpení obyvatel Východního Timoru dostatečně citliví." Jana  Ridvanová
4. 2. 2008 Írán provedl test odpalovací rampy a otevřel vesmírné kontrolní středisko Štěpán  Kotrba
4. 2. 2008 Všechny dobré potenciály pana Topolánka Bohumil  Kartous
4. 2. 2008 Američané mají o radaru pochyby, Češi nikoliv Bohumil  Kartous
3. 2. 2008 Bitva o Stalingrad - 65 let poté Richard  Seemann
4. 2. 2008 Nechceme byť obohnaní plotmi Naomi  Klein
4. 2. 2008 Král Králů Jaroslav  Kuba
4. 2. 2008 Kdy se naučí Britské listy přijímat kritiku? Fabiano  Golgo
4. 2. 2008 Díky Fabianovi za chválu Jan  Čulík
4. 2. 2008 Ještě pár důležitých poznámek k stylu Britských listů Jan  Čulík, Fabiano  Golgo
30. 11. 2007 Jací jsme
2. 1. 2008 Hospodaření OSBL za prosinec 2007

Americká protiraketová základna v České republice RSS 2.0      Historie >
5. 2. 2008 Dopouštějí se členové vlády a další osoby závažné trestné činnosti? Václav  Drbohlav
4. 2. 2008 Radar s digitálním tvarováním vysílaného svazku: klíč k ruským obavám   
4. 2. 2008 Írán provedl test odpalovací rampy a otevřel vesmírné kontrolní středisko Štěpán  Kotrba
31. 1. 2008 Radar - zodpovědnost nejen velkých hráčů - USA, Ruska, ale i nás samotných Vladimír  Remek
31. 1. 2008 Už i časopis Popular Mechanic tvrdí to, co Vondra s Klvaňou stále popírají   
29. 1. 2008 Kanada zrušila svůj obranný radar po jediné stížnosti Miloš  Kaláb
28. 1. 2008 Pavel Baroch, jeho 2000 vysavačů a jedna lokomotiva Štěpán  Kotrba
28. 1. 2008 Bývalý analytik CIA Steven E. Meyer : Radar je najmä o politike. Je to akoby Rusi postavili radar v Mexiku.   
25. 1. 2008 Pacner jako senilnějící legenda Štěpán  Kotrba
23. 1. 2008 Klvaňovi došly argumenty - má přehlcenou linku Štěpán  Kotrba
21. 1. 2008 Iránská hrozba Karla Schwarzenberga Přemysl  Janýr
19. 1. 2008 Protiraketová obrana "z druhé strany" Boris  Valníček
19. 1. 2008 Proč z nás dělají Topolánek a Obering takové blbce? Jan  Neoral
18. 1. 2008 Coyle připustil, že americké rakety v Polsku jsou schopné nést i jaderné střely Štěpán  Kotrba
18. 1. 2008 Former US Deputy Defence Secretary admits that US missiles in Poland will be capable of carrying nuclear warheads   

Radar v Brdech - klíčové argumenty RSS 2.0      Historie >
5. 2. 2008 Dopouštějí se členové vlády a další osoby závažné trestné činnosti? Václav  Drbohlav
4. 2. 2008 Radar s digitálním tvarováním vysílaného svazku: klíč k ruským obavám   
4. 2. 2008 Írán provedl test odpalovací rampy a otevřel vesmírné kontrolní středisko Štěpán  Kotrba
1. 2. 2008 Podílela se firma STEM na manipulaci veřejného mínění ve věci amerického radaru? Jakub  Rolčík
31. 1. 2008 Už i časopis Popular Mechanic tvrdí to, co Vondra s Klvaňou stále popírají   
28. 1. 2008 Bývalý analytik CIA Steven E. Meyer : Radar je najmä o politike. Je to akoby Rusi postavili radar v Mexiku.   
23. 1. 2008 Klvaňovi došly argumenty - má přehlcenou linku Štěpán  Kotrba
21. 1. 2008 Iránská hrozba Karla Schwarzenberga Přemysl  Janýr
18. 1. 2008 Coyle připustil, že americké rakety v Polsku jsou schopné nést i jaderné střely Štěpán  Kotrba
17. 1. 2008 Obering: Stavba americké radarové základny v ČR může začít koncem roku 2008 Štěpán  Kotrba
17. 1. 2008 Coyle přednášel Zeleným o radaru - přišla jen exministryně Kuchtová Štěpán  Kotrba
11. 1. 2008 Radar: vláda stále lže Milan  Hlobil
10. 1. 2008 Poláci přitvrzují, Češi dělají "mrtvého brouka" Stanislav  Kaucký
8. 1. 2008 Necítíme se ohroženi ze strany Íránu,   
3. 1. 2008 Globální válečná hrozba základny USA v ČR a naše odpovědnost Miroslav  Polreich