2. 10. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
2. 10. 2007

Rada Českého rozhlasu odflákla svou práci

Odvysíláním Kubiceho zprávy nedošlo k porušení zákona, jejím odstraněním z webu také ne

Na mimořádném zasedání Rady Českého rozhlasu 19. září 2007, konané v budově Českého rozhlasu v Praze a v rozporu s jednacím řádem Rady (zasedání nebylo předem zveřejněno na internetových stránkách Rady dle článku IV, odstavce 3 jednacího řádu, veřejnosti tak byla znemožněna účast) projednala Rada Českého rozhlasu stížnost na porušení Kodexu ČRo, zákona 484/1991 Sb., a zákona 231/2001 Sb. pracovníky ČRo 1 - Radiožurnálu zveřejněním Kubiceho zprávy, vysíláním nepravdivých informací, manipulací s důkazy z vyšetřování závažného trestného činu a zatajováním důkazů a i deformací před orgány činnými v trestním řízení, kterou jsem jí odeslal 15. srpna 2007. Rada dobře věděla, proč jedná s vyloučením a bez předchozího upozornění veřejnosti , včetně médií.

Rada po více než měsíci zkonstatovala, že vše bylo tehdy v pořádku. Zveřejnění Kubiceho zprávy bylo podle sedmi členů Rady v pořádku. Rada ale neodpověděla, proč Radiožurnál odmítl spolupracovat s policií, proč odmítl vyšetřovateli předat podklady k vyšetřování, proč nakonec zničil na internetu vystavené části tajné zprávy. Rada odflákla svou práci.

Svůj hlas pro nezávadnost zveřejnění Kubiceho zprávy dal i nový člen Rady - člen ČSSD a zastupitel za ČSSD Prahy 5, navíc uvolněný předseda Bezpečnostního výboru smíchovské radnice, (v koalici s ODS pod vedením kontroverzního starosty Jančíka), Milan Kudrys. Ten v tu chvíli hlasoval vůbec poprvé, protože si po svém zvolení dopřál tři měsíce dovolené, po které na jednání Rady nedocházel. Z hlediska zákona o Českém rozhlase , zejména jeho §5 odst 2 je v tuto chvíli Milan Kudrys členem Rady v rozporu se zákonem, neboť se nevzdal mandátu radního a zůstal i členem předsednictva obvodního výboru ČSSD v Praze 5 a měl by být odvolán v souvislosti s § 6 odst 2. písm a). Jen o tři dny unikl zániku svého mandátu dle § 6 odst. 2 písm. c). Předsedu své strany, Jiřího Paroubka stejně nejspíše svým prvním hlasováním v Radě nepotěšil... Jinými slovy - svým hlasováním nepřímo konstatoval, že předseda ČSSD je to, z čeho ho obvinil plukovník Kubice tři dny před volbami v roce 2006. Jsou přece z jedné stranické organizace... Jen tak by totiž jeho hlasování nepostrádalo zdravého úsudku a souladu se zákonem. Zveřejňovat lživé zprávy totiž bez následků nelze.

Rada se omezila na strohé konstatování, bez zveřejnění podkladů, které měla k dispozici od managementu, bez odůvodnění a bez vyrovnání se s jednotlivými body stížnosti. Rada se nevyrovnala se stížností. Rada ji odmítla. V plném rozsahu.

Rada ČRo na svém mimořádném zasedání dne 19.9.2007 projednala Vaši stížnost z 15.8.2007 na porušení Kodexu ČRo, zákona 484/1991 Sb., a zákona 231/2001 Sb. pracovníky ČRo 1 - Radiožurnálu zveřejněním Kubiceho zprávy, vysíláním nepravdivých informací, manipulací s důkazy z vyšetřování závažného trestného činu a zatajováním důkazů a i deformací před orgány činnými v trestním řízení.

Rada ČRo požádala o stanovisko generálního ředitele ČRo ing. Václava Kasíka a na základě doplňujících rozborů konstatuje, že zástupce ředitele ČRo 1 - Radiožurnál nikdy nebyl v kontaktu, ani osobním, ani písemném s vyšetřovatelem případu, ČRo nikdy nepověřil AK Winter a spol. zastupováním instituce v případě vyšetřování kolem tzv. Kubiceho zprávy.

V případě případného porušení Kodexu ČRo se u tzv. Kubiceho zprávy nejednalo o materiál, který by nesl známky podvrhu. Tuto zprávu do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR přinesl plk. Jan Kubice. Jeho práce, ani činnost jím řízeného útvaru, nebyla do té doby nikým z policie ČR ani Ministerstva vnitra zpochybňována.

Rada ČRo neshledala ve Vámi uváděné stížnosti porušení zákonů či Kodexu ČRo ze strany pracovníků ČRo 1 - Radiožurnálu v informovanosti o tomto případu.

Odpověď Rady Českého rozhlasu na stížnost týkající se Kubiceho zprávy ZDE

Rada navíc konstatovala dokazatelnou nepravdu. Český rozhlas s vyšetřovatelem Policie ČR komunikoval. Oficiálně. Advokátní kancelář Winter byla pověřena jednáním s vyšetřovatelem a zaslala mu jménem Českého rozhlasu písemné vyjádření, ve kterém odmítá odpovědět na vyšetřovatelovy otázky a zpřístupnit mu originály dokumentu, který zveřejnila pod názvem "Kubiceho zpráva". Důvody, které uvedla, byly navíc nepravdivé. Kdyby se Rada Českého rozhlasu dotázala policejního vyšetřovatele, dozvěděla by se více. Lemplovství vyřízení této stížnosti je v tom, že Rada neučinila k nalezení pravdy nic.

Podle Rady tedy neneslo známky podvrhu konstatování "elitního" plukovníka Kubiceho, že premiér Paroubek je pedofil. Stejně jako nenesly známky podvrhu další lži, ve zprávě zveřejněné. I to je vizitkou kvality práce a občanského přesvědčení členů Rady, stejně jako vizitkou novinářů ČRo 1 - Radiožurnál. Pevně věřím, že další část zprávy, zvané familiérně "Žížala", budou za nějaký čas radní posuzovat stejně.

Odpovědní pracovníci Českého rozhlasu 1 Radiožurnálu dle stížnosti, zaslané Radě Českého rozhlasu

  • porušili ustanovení 1.3 Kodexu tím, že zveřejnění Kubiceho zprávy několik dnů před volbami prosazovalo politický zájem ODS a mělo konkrétní důsledky na výsledek voleb.
  • porušili ustanovení 1.5 Kodexu tím, že odstranili Kubiceho zprávu z internetových stránek Radiožurnálu a tím ztížili vyšetřování orgánů činných v trestním řízení. Dopustili se tak nejspíše pokusu o maření úředního výkonu a nadržování pachateli závažného trestného činu.
  • porušili ustanovení 6.6, 6.7 a 6.8 Kodexu tím, že si neověřili údaje ze zveřejněného dokumentu a nezjišťovali a neověřovali skutečnosti v něm uvedené, jejich pravdivost a úplnost, PŘESTO ZVEŘEJNILI tyto neověřené skutečnosti a z dokumentu citovali i ve vysílání zpravodajství a publicistiky, ačkoliv dle bodu 6.7 se zprávou rozumí informace o určitém ději nebo stavu a nikoliv pouhé domněnky a podle bodu 6.8 zpráva musí být založena na zjištěných a ověřených údajích...
  • porušili ustanovení 6.11 Kodexu tím, že odvysílali informaci, jejíž původ nebyl veřejnosti znám a protože se nezakládala na pravdě, ale pouze na něčích zlovolných domněnkách, prokazatelně její obsah uváděl posluchače v omyl, pro profesionální žurnalisty však na první pohled podezřelými a lehce prověřitelnými informacemi, nelze při hodnocení tohoto zveřejnění použít ustanovení na ochranu zdroje dle bodu 21.11 a 21.12 Kodexu, neb zde nebyla naplněna podmínka veřejného zájmu, kterou bod 21.11 explicitně uvádí jako nutnou pro to, aby bylo možno ustanovení o ochraně zdroje užít. Dopustili se tak nejspíše poškození cizích práv .
  • porušili ustanovení 6.11 Kodexu tím, že uveřejnili tu část zprávy, která byla klasifikována jako tajná, což bylo zřejmé z charakteru jejího projednávání i informací, které obdrželi novináři na branně bezpečnostním výboru PSP ČR. Tyto jim známé informace o zveřejňovaném dokumentu při zveřejnění zatajili.
  • Analýzou vysílání PO zveřejnění Kubiceho zprávy, provedenou Radou čijí pověřeným externím expertním pracovištěm je třeba prověřit, zda ve zpravodajství či publicistice ČRo 1 byla zachována zásada vyváženosti a rovného přístupu z bodu 7.2 a 7.4 Kodexu zejména v době od zveřejnění Kubiceho zprávy do voleb, ale i poté až dodnes, definovaná také v bodě 2.2 a v bodě 6.10 Kodexu a jako " SVOBODNÉ šíření, výměnu, případně konfrontaci informací, názorů a postojů. ... vytváření OTEVŘENÉHO prostoru pro veřejnou rozpravu o otázkách veřejného zájmu " , zda neprodleně opravil ve vysílání o Kubiceho zprávě vždy "bez předchozího upozornění opraví podstatné chyby nebo nepřesnosti, kterých by se ve vysílání dopustil" dle ustanovení bodu 2.10 a "postupoval vždy v souladu se zákonem o provozování rozhlasového a televizního vysílání", jak mu Kodex ukládá, nebo zda porušili ustanovení 6.11 Kodexu i zákona 231/2001 Sb. tím, že vysílal NEsprávná a NEpřesná sdělení, aniž by jhe uvedl na pravou míru.

Rada mimo základních otázek okolo zveřejnění a manipulace s Kubiceho zprávou musí zodpovědět i otázky vyváženosti a rovných příležitostí aktérů tohoto příběhu a analyzovat zpravodajství a publicistiku Českého rozhlasu 1 a 6, které se věnuje aktuálním otázkám, zda byla vždy dodržena vyváženost a zda nebyl jednostranně zvýhodňován něčí názor. Analýza zpravodajství a publicistiky z hlediska naplňování zákona 484/1991 Sb. a 231/2001 Sb. jako kontrolní činnost Rady je jedním z jejich stěžejních úkolů ze zákona. Pro jakékoliv kvalifikované a nezpochybňovatelné rozhodnutí Rady a naplnění její činnosti ze zákona je takováto nezávislá analýza expertního pracoviště nezbytná. Rada doposud tuto analýzu vysílání neprovedla a její předsednictvo ji doteď odmítalo, i když jsem o ni několikrát Radu ještě jako její člen žádal...

Zůstává také otázkou, kterou by měla kvalifikovaně s právní argumentací zodpovědět také Rada, zda příslušní pracovníci Českého rozhlasu 1 svým jednáním v souvislosti se zveřejněním a následnou nikdy nevysvětlenou manipulací Kubiceho zprávou, stejně jako v souvislosti s odmítnutím vydání či sdělení informací a důkazního materiálu vyšetřovateli bez řádného zdůvodnění, majícího oporu v zákoně, nenaplnili skutkovou podstatu trestných činů dle trestního zákoníku a nevzniká zde povinnost Rady jako zástupce koncesionářů přispět k hájení zákonů ČR tak, jak Rozhlas i Radu zavazuje zákon o Českém rozhlase i další, obecně závazné právní předpisy.

Český rozhlas bojkotoval práci vyšetřovatelů v kauze Kubice - "po zralé úvaze" - Stížnost Radě Českého rozhlasu ZDE

Rada své stručné záporné rozhodnutí na všechny body stížnosti nijak nezdůvodnila, což je v rozporu s jejím vlastním jednacím řádem (bod VII), který Rada vytrvale porušuje. Výroky - usnesení Rady musejí být jasně formulované, jak o tom hovoří výslovně i jednací řád Rady v bodě VII. odst. 3. Z gramatického tvaru poslední věty odpovědi Rady na mou stížnost by ani osel nebyl moudrý. Podle bodu VII, odst. 1 jednacího řádu musí Rada zveřejnit v zápise podstatný obsah rozpravy. To se neděje dodnes. Zákon 484/1991 Sb. ani nezná slovo předsednictvo, ale pouze slovo předseda a Rada. Rada koná veřejně, což předsednictvo nekoná. Takže zápisy z předsednictva jsou pouze jakési cáry papíru. Vyšší odměny, které pobírají členové předsednictva, jsou v rozporu se zákonem.

Nicméně Radě závidím jejich jistotu při odmítání stížností. Rada nevyužila ani ustanovení v § 8. odst. 1. písm. g) a nevydala k vysílání Kubiceho zprávy obecné doporučení . Kubiceho zpráva je passé, zapomeňte. Jediným členem, který hlasoval proti zamítavému rozhodnutí Rady ve věci Kubiceho zprávy, byl bývalý generální ředitel rozhlasu, Dr. Richard Seemann. Asi věděl proč. Nejspíše je novinář "ze staré školy"...

Jediným místem, kam se lze proti usnesení Rady odvolat, je Parlament, respektive jeho Stálá komise pro sdělovací prostředky. Myslíte si, že to pomůže k prosazení zákona a Kodexu? Soudy nejsou k odvolání kompetentní, Parlament je dodnes nečinný a doposud nebyl schopen vyřídit žádost o odvolání Dany Jaklové a Marii Ptáčkové z jejich funkcí. Stálá komise uložila pouze předsedovi Sněmovny podat určovací žalobu v této věci a dodnes jsem nebyl schopen zjistit, zda už se tak stalo a kdy bude soud zasedat. O výsledku nemluvě... Jako posluchače a koncesionáře, i jako bývalého člena Rady mne začíná přepadat smutek a beznaděj. Tolik pohrdání zákony u osob, pověřených jejich kontrolou a taková nevymahatelnost práva je tristní.

                 
Obsah vydání       2. 10. 2007
2. 10. 2007 Rada Českého rozhlasu odflákla svou práci Štěpán  Kotrba
2. 10. 2007 Gordon Brown: Británie sníží svůj počet vojáků v Basře o 1000
2. 10. 2007 Spojené státy provádějí výcvik letectva zemí v Perském zálivu pro válku proti Íránu
2. 10. 2007 Putin se chce stát ruským premiérem
2. 10. 2007 Michael  Marčák
2. 10. 2007 To si národ nezaslúži Michal  Polák
2. 10. 2007 Jihokorejský prezident jedná s Kim Džong ilem
2. 10. 2007 Barmští mniši budou posláni do věznic
2. 10. 2007 Rozpusťte armádu Petr  Wagner
2. 10. 2007 Ostrý start volební kampaně v Polsku Karel  Klimša
2. 10. 2007 Dva svatí a politický manifest Pavel  Zoch
2. 10. 2007 Michael  Marčák
2. 10. 2007 Sarkozy Všadeprítomný Matúš  Holý
2. 10. 2007 "Talent roste v odříkání" -- Daniil Charms: Čtyřnohá vrána a nové taškařice Michaela  Pešková
2. 10. 2007 Jasle, či štát? Peter  Stupavský
2. 10. 2007 Michael  Marčák
2. 10. 2007 Artificiální populární hudba nebo nonartificiální hudba vážná? Jiří  Beránek
2. 10. 2007 Tuniské obrázky Pavel  Kopecký
2. 10. 2007 Šikana řidičů?
2. 10. 2007 Začátek předvolební kampaně pivní strany? Tomáš  Krček
1. 10. 2007 Jak média pomáhají Grossovi obchodovat s akciemi Štěpán  Kotrba
2. 10. 2007 Proč jsou důležité nové sociální formy Jiří  Beránek
2. 10. 2007 Jedná se teď v médiích skutečně o "Barmu"? Miloš  Dokulil
1. 10. 2007 Tadžikistan: Snaha o posilnenie pozície Peter  Stupavský
1. 10. 2007 Okradl mě Medvídek Tomáš  Koloc
1. 10. 2007 Aféra jménem Andula (II. část) Josef  Brož
1. 10. 2007 To není bolest, děti, co cítíte, je vám jen smutno... Jan  Paul
1. 10. 2007 Transparency International ČR: stále netransparentno o konfliktech zájmů v samotné organizaci Štěpán  Kotrba
1. 10. 2007 Zapomenutá výročí : Velký ruský teror 1937 Richard  Seemann
1. 10. 2007 "Zelenání" proevropské liberální pravice Pavel  Pečínka
1. 10. 2007 Jak jsem nyní potkal Rusko znovu Ladislav  Žák
1. 10. 2007 Kdy se nám podaří rehabilitovat podnikání? Milan  Kubr
1. 10. 2007 Jak zlikvidovat neziskovky? Zavést v nich podvojné účetnictví Štěpán  Kotrba

Sdělovací prostředky RSS 2.0      Historie >
2. 10. 2007 Rada Českého rozhlasu odflákla svou práci Štěpán  Kotrba
22. 9. 2007 Najde se v ČRo 6 ještě více mluvčích? Určitě ano... Štěpán  Kotrba
12. 9. 2007 Spolkový ústavní soud podpořil platby veřejnoprávním sdělovacím prostředkům Richard  Seemann
11. 9. 2007 Ta sebedůvěřivá média! Miloš  Dokulil
11. 9. 2007 Bude znamenat Klausova porážka pád kabinetu? Štěpán  Kotrba
10. 9. 2007 Symfonický orchestr Českého rozhlasu zahajuje novou sezónu internetovým videopřenosem   
8. 9. 2007 Důsledky špatně formulované stížnosti Štěpán  Kotrba
7. 9. 2007 Dekoj aneb blahoslavení diletanti Štěpán  Kotrba
7. 9. 2007 RRTV k Tykadlu o radaru: Dětský pořad může stranit Jan  Škorvánek
5. 9. 2007 Elegantní design České televize Štěpán  Kotrba
31. 8. 2007 RRTV: skandální lhostejnost k porušování mediálních zákonů Štěpán  Kotrba
15. 8. 2007 "Digitální" parlamentní kšeft Štěpán  Kotrba
13. 8. 2007 Můžete prozradit, v čem vám konkrétně radí ty poradkyně? Štěpán  Kotrba
10. 8. 2007 Český rozhlas bojkotoval práci vyšetřovatelů v kauze Kubice - "po zralé úvaze" Štěpán  Kotrba
10. 8. 2007 Zveřejnění Kubiceho zprávy poslancem Severou: úmysl, či nedbalost? Štěpán  Kotrba

Válka politiků, policajtů a tajných agentů o moc a o peníze RSS 2.0      Historie >
2. 10. 2007 Rada Českého rozhlasu odflákla svou práci Štěpán  Kotrba
14. 9. 2007 Podle policie není falešný dopis s falešným podpisem trestný čin Štěpán  Kotrba
10. 9. 2007 Policisté budou muset zmlátit Karla Gotta Dalibor "Exx" Záhora
15. 8. 2007 V kubánsko-brazilské sportovní telenovele scházejí otazníky i šťastný konec Štěpán  Kotrba
15. 8. 2007 Německý tisk psal o německé boxerské mafii i dezerci Kubáců v uvozovkách, německý novinář byl falešný Štěpán  Kotrba
10. 8. 2007 Český rozhlas bojkotoval práci vyšetřovatelů v kauze Kubice - "po zralé úvaze" Štěpán  Kotrba
10. 8. 2007 Zveřejnění Kubiceho zprávy poslancem Severou: úmysl, či nedbalost? Štěpán  Kotrba
8. 8. 2007 Vyšetřování pokračuje, nezapomeňte! Oskar  Krejčí
30. 7. 2007 Kubiceho zpráva byla předem připravenou kampaní Pitra a ODS Jiří  Paroubek
24. 7. 2007 Jen tak mimochodem vyšlo najevo, že Spyra pracoval pro polskou rozvědku Štěpán  Kotrba
4. 7. 2007 Transparency International: přiznání ztěžuje zapírání Štěpán  Kotrba
3. 7. 2007 Transparency International: tajný etický kodex Štěpán  Kotrba
8. 6. 2007 Vesecká v kauze Čunek: vrchní policejní komisař měl "nadstandardní vztahy" s korunní svědkyní   
18. 5. 2007 Antonín Seďa (ČSSD): Vláda se snaží o destabilizaci vojenské rozvědky   
18. 5. 2007 Putin je opět zatracován pro odpor k Sorosovým nečistým praktikám Hugo  Fibiger