14. 2. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
14. 2. 2007

Marx je mrtev, ať žije Marx!

Gerald A. Cohen: Iluze liberální spravedlnosti. Filosofia, Praha 2006, 182 s.

Negativní dopad čtyř desetiletí takzvaného lidově demokratického režimu na intelektuální život u nás je neoddiskutovatelnou a všeobecně uznávanou skutečností. V atmosféře dnešního rituálního antikomunismu, jehož smyslem je především sebepotvrzování stávajícího režimu odsuzováním vymyšleného nepřítele, se však v pohledu na ono období našich dějin vytrácí zdánlivě paradoxní fakt, že oficiální zákazy nedopadly jen na myšlenkové tradice režimu nepřátelské či cizí, ale také na intelektuální levici, a to zejména tu marxistickou. Myslitelé, kteří se na rozdíl od oficiálních »papouškovatelů« Stalinova Krátkého kurzu, skutečně snažili kráčet v Marxových stopách, totiž byli pro bolševiky obzvlášť nebezpeční.

Po listopadu se české levicové myšlení ocitlo v nezáviděníhodné situaci. Mezi vzdělanou veřejností nejenže chyběla širší obeznámenost se svobodným marxismem; celé toto myšlení se navíc stalo do značné míry podezřelým, neboť bylo spojováno s nedávno padlým režimem.

Propast mezi filozofy a čtenáři. Intelektuální zázemí se dnes pozvolna zlepšuje, objevil se však jiný problém. Neo- a post-marxističtí autoři jsou sice čím dál tím populárnější v akademických kruzích, mezi nimi a širším publikem však zívá značná propast. Nejsilnější levicová strana nedokáže voličům zprostředkovat světonázor založený na porozumění aktuálním globálním problémům a Husákovi pohrobkové v KSČM škodí levici víc než všichni antikomunisté dohromady. Díl viny na tom bezpochyby nese i samotná intelektuální levice. Mnozí autoři jsou obtížně srozumitelní i zasvěceným, natož pak těm, které se snaží osvobodit od tenat kapitalismu.

Jistou čtenářskou nepřístupnost lze vytknout i teoretikovi, s nímž se v knižní podobě česky setkáváme poprvé. Je jím oxfordský profesor Gerald A. Cohen, představitel tzv. analytického marxismu. Stručný výbor z jeho díla sestavil editor Marek Hrubec ze tří autorových přednášek a tří kapitol knihy If You Are an Egalitarian, How Come You Are So Rich? Svazek vyšel nedávno pod názvem Iluze liberální spravedlnosti.

Je ale na místě dodat, že obtížnost předkládaných textů není samoúčelná. Jedná se spíš o daň metodě, k níž se Cohenem spoluzakládaný směr zavázal. Konkrétně je tento proud marxismu specifický přijetím kritérií analytické filosofie jazyka, tj. důrazem na jasnost a zřetelnost pojmů a logickou preciznost argumentů. Nevalná čtivost je přijatelnou cenou za získané přednosti: neideologický ráz a především velkou polemickou schopnost, která dělá z analytického marxismu cenného dialogického partnera pro hlavní proud současné politické filosofie. Nepřekvapí pak, že většina Cohenových textů jsou vlastně polemiky, které hájí jeho marxistická východiska (např. proti Popperově Bídě historicismu) a současně kriticky analyzují teze filosofických souputníků (např. R. Dworkina, R. Nozicka či J. Rawlse) i jeho vlastního učitele, sociálně demokratického myslitele Isaiha Berlina.

Československá zkušenost. Českého čtenáře zaujme mj. to, že v Cohenově cestě k analytickému marxismu hrálo ze životopisného hlediska významnou roli Československo: »Moji rodiče a většina příbuzných byli komunisté z dělnické třídy a mnozí z nich pro svá přesvědčení strávili léta v kanadských věznicích,« píše Cohen a pokračuje: »Jedním z uvězněných byl i můj strýc Norman. Oženil se s Jenny, sestrou mého otce, která -- jak vám můžu prozradit -- dokonce jednou tančila s Josifem Visarionovičem Stalinem. V srpnu roku 1964 jsem strávil dva týdny v Československu, v Praze, v Lermontovově ulici v Podbabě, kde tehdy Norman s Jenny bydleli. Norman byl totiž v té době redaktorem World Marxist Review, nyní již zaniklého pražského teoretického časopisu, který vydávalo nyní již také zaniklé mezinárodní komunistické hnutí.« (39)

Náhodné rozhovory s Pražany vnesly do Cohenovy mysli drobné pochybnosti, definitivně však ztratil víru v SSSR až se vpádem vojsk Varšavské smlouvy. Když se v Praze objevil znovu - v březnu 1988 - bylo to již na bytovém semináři u protestantského filosofa Ladislava Hejdánka.

Ke svému někdejšímu stalinismu dnes dodává: »Má falešná víra pramenila z ušlechtilého smýšlení. Přesto cítím, z racionálních i jiných důvodů, potřebu se omluvit, což nyní činím.« (38)

Morálka podle Cohena. Z publikovaného výboru lze vypíchnout dvě hlavní témata. Prvním je Cohenovo zdůraznění důležitosti normativní (etické a morální) dimenze marxistického myšlení a druhým je jeho polemika s dílem asi nejvlivnějšího politického filosofa posledních tří dekád Johna Rawlse (1921 -- 2002).

První z uvedených témat je spojeno s celkovou revizí tradičních schémat marxismu. Podle Cohena se v komunistickém myšlení starého typu nikdy vlastně neřešila otázka morální oprávněnosti a hodnotových předpokladů potenciálního převratu. Stoupenci klasické teorie byli přesvědčeni o tom, že na jejich straně stojí samotné zákony dějin, definované Marxem, takže nač se zabývat morálkou?

K revoluci dojde prostě proto, že vykořisťovaný proletariát má objektivní životní zájem na svržení svých tyranů, a navíc bude postupně tvořit většinu společnosti, čímž se tento zájem stane všeobecným. Odstranění neproduktivní třídy povede pak k takovému materiálnímu dostatku, že odpadne problém omezených zdrojů a tím i sociální nerovnosti.

Jenže... »Tradiční (částečně reálný, částečně vysněný) subjekt socialistické transformace zanikl a nějaký jiný, jemu podobný, zde není a ani nikdy nebude,« tvrdí rezolutně Cohen (82 -- 83). Ale i kdyby proletariát vstal z popela, narážíme na neplatnost druhého Marxova předpokladu: představa naprostého dostatku, v němž si nebudeme muset lámat hlavu s omezeností zdrojů, je zjevně iluzorní a zatím se nezdá, že by na tom technologický vývoj něco změnil. Naopak: rostoucí ekologické náklady mohou vést ke snižování růstu a tím i většímu dopadu na ty nejchudší.

A tak nezbývá než položit si otázku: jak usilovat o realizaci rovnosti v situaci stále nedostatečných zdrojů? Jsou-li zdroje omezené a je-li tedy nutno pečlivě zvažovat jejich alokaci, jak je spravedlivě distribuovat? Otázka morální, normativní, jedna z těch, vůči nimž byl podle Cohena Marx notoricky pesimistický, což vyvažoval přehnaným optimismem ohledně možností budoucího nadbytku.

Osobní je politické. Rozhodnutí zabývat se normativní dimenzí znamená vstoupit na pole morální filosofie, kterému od sedmdesátých let dominovaly debaty vyvolané knihou egalitárního (levicového) liberála Johna Rawlse Teorie spravedlnosti (1971). Do diskusí vstoupil i Cohen, polemizující nejen s Rawlsem samotným, ale např. i s jeho nejvýznamnějším pravicovým kritikem, libertariánem Robertem Nozickem. (Posledně zmíněná debata však v recenzovaném svazku zachycena není.) Pro načrtnutí byť i základních rysů problematiky zde není prostor, vypíchnu tedy alespoň několik námětů k přemýšlení.

Jedním z pilířů Rawlsova pojetí spravedlnosti je tzv. princip diference, podle kterého jsou nerovnosti ve společnosti legitimní, pokud jejich existence zároveň slouží ke prospěchu těch nejméně zvýhodněných; úplnou rovnost je třeba žádat jen v oblasti politických práv. Nejedná se pochopitelně o nic jiného než o reformulaci klasické morální obhajoby kapitalismu, podle které vede sobectví těch nejschopnějších, usilujících o maximalizaci svého osobního zisku, k všeobecnému hospodářskému růstu, jehož výsledky zpětně pozdvihují životní úroveň i těch méně úspěšných (čemuž je ovšem třeba dopomoci rozumným zdaněním).

Nelze přehlédnout, že princip diference v sobě nese jistý výbušný element -- lze ho totiž snadno vzít za slovíčko a tím prokázat inkonzistenci v Rawlsově přístupu. Jakmile je nerovnost jednou hájena prospěchem těch nejméně zvýhodněných, nemůžeme ji v druhém kroku odsunout stranou tím, že -- jako Rawls -- zůstaneme u konstrukce obecných pravidel, jež v abstraktní rovině citovanému principun údajně vyhovují. Je totiž třeba se ptát, jak fungují konkrétní mocenské vztahy uvnitř oněch pravidel. Jsou realizovány skutečně ve prospěch těch nejslabších? Cohen zde odkazuje na feminismus a jeho klíčovou tezi: osobní je politické!

Základní argument polemiky, obracející levicový prvek v principu diference proti konzervativnějším intencím samotného Rawlse, pak zní ve stručnosti asi takto: Tvrdí se, že co nejvyšší platy těch nejúspěšnějších slouží žádoucímu růstu; kdyby špičky kapitalismu o svá maxima přišly, nepracovaly by už tak pilně a ekonomika by se zpomalila.

Cohen pak vznáší prostou námitku: pokud by kapitalista sdílel nějaký étos pospolitosti a cítil sounáležitost s druhými, nemohl by na takový argument při zdravém rozumu přistoupit. Měl by být ochoten se části svého bohatství vzdát (pokud by to vedlo k užitku méně zvýhodněných), aniž by to bylo možno považovat za důvod snížené motivace a výkonnosti -- vždyť pracuje pro své bližní.

Silná i slabá stránka. Cohenův obrat k normativní filosofii má pochopitelně svou silnou a slabou stránku. Ta první je nepříjemná pro liberály: pokud předpokládáme, že kapitalismus respektuje aspoň minimální étos pospolitosti (což dnešní liberalismus činí), pak riskujeme, že důsledným domyšlením tohoto étosu ztratí kapitalismus pořádný kus své legitimity.

Slabá stránka argumentu bude zase trápit pravověrné marxisty: jestliže se odvoláváme při kritice kapitalismu na nějaký étos, na sdílené hodnoty (jako třeba rovnost), činíme z ní výraz určité partikulární kultury či tradice, zatímco původní intence Marxe byly nekompromisně univerzalistické, opíraly se o objektivní zákony dějin, platné pro všechny (vlastnictví či nevlastnictví výrobních prostředků jako objektivní charakteristika, zákony tvorby kapitálu jako obdoba zákonů o pohybu nebeských těles).

Podle mého názoru je však tento »postmoderní« ústupek nevyhnutelný a nevylučuje se s oslovováním a přesvědčováním druhých; jeho nepřijetí by vedlo jen k sebeobelhávání nebo -- v horším případě -- fundamentalismu.

Falešné modly kapitalismu? Mám-li vyslovit obšírnější výtku k recenzované knize, je trapně nevděčnická: je toho u nás málo. Nejen Cohena, ale moderního marxismu vůbec. Snad svítá na lepší zítřky.

Osobně mne nejvíce zaujala Cohenova kritika Rawlse, kterou jsem si rozvedl takto: jestliže se liberalismus odvolává na svobodu, jak s tím sloučit onen argument, že se někdo nemůže vzdát části svého vysokého platu, protože by se cítil méně motivován a nemohl by tak dobře pracovat? Copak není člověk bytost se svobodnou vůlí? Copak beze zbytku podléhá jakémusi přírodnímu zákonu, pudu, který mu nesmlouvavě velí maximalizovat osobní zisk bez ohledu na okolí? Nezaměňuje se tu svoboda s libovůlí (tj. chtění něčeho, protože chci, ne pro dobrý důvod)?

Václav Bělohradský v souvislosti s astronomickými platy vrcholných manažerů, obdarovávaných »zlatými padáky« za přivedení podniku ke krachu, napsal ve svém článku Prebendáři a výprosníci publikovaném v Salonu Práva ze 4. 5. 2006: »Jejich prebendy mají na Západě stejnou funkci jako křiklavé šaty šamana nebo čelenka z per ptáka guacomaya v indiánském kmeni Kemenetse. Mají nás přesvědčit o jejich privilegovaném vztahu k bohům.«

Jedním z pozitivních rysů kapitalismu byla podle Marxe jeho schopnost osvobodit nás od falešných model tradiční společnosti a podívat se střízlivýma očima mocenských vztahů na to, co opravdu hýbe lidským světem. Nestala se dnes z tohoto osvobozujícího jazyka jen jiná forma modloslužebnictví, kryjící zájmy nového panstva a jeho zlatých telat?

Recenze vychází ve čtvrtek v týdeníku EKONOM. Mírně upraveno.

                 
Obsah vydání       14. 2. 2007
14. 2. 2007 Kam až sahá arogance Pavel  Čámský
14. 2. 2007 Nóta Velvyslanectví Spojených států Ministerstvu zahraničních věcí ČR ve věci umístění radaru Spojených států amerických na obranu proti balistickým střelám
14. 2. 2007 Čeští politikové nehájí suverenitu státu
14. 2. 2007 Mírné zmatení pojmů - nebo pominutí mysli?
14. 2. 2007 O nás opět v Mnichově Oskar  Krejčí
14. 2. 2007 Malá nádraží Jan  Skácel
14. 2. 2007 Marx je mrtev, ať žije Marx! Martin  Škabraha
14. 2. 2007 Základna v zemi mrtvých hrdinů
14. 2. 2007 Presumpce viny -- neviny Petr  Wagner
14. 2. 2007 Zbytečná polemika Ivan Odilo Štampach
14. 2. 2007 Prezidentův poradce: demagog o demagogii Tomáš  Mančal
14. 2. 2007 Brňáci proti základně
14. 2. 2007 Demokracie ohrožena Wenzel  Lischka
14. 2. 2007 Kysličník - ne oxid Tomáš  Krček
14. 2. 2007 Nejvyšší soud: Parlament majitelům domů žádnou škodu nezpůsobil! Stanislav  Křeček
14. 2. 2007 Drogy nejsou jen soukromý, ale také společenský problém, aneb Jak pomoci lidem, kteří jsou závislí na drogách? Uwe  Ladwig
13. 2. 2007 Svou pravdu nebudeme skrývat Jiří  Jírovec
13. 2. 2007 Severní Korea "souhlasí s jaderným odzbrojením
13. 2. 2007 Ako Cigáň v mojom byte kradol, alebo humanizmus do vrecka Sylvia  Rychlá
13. 2. 2007 Když jdou děti zabíjet Nikola  Čech
13. 2. 2007 Evropská unie v české politice Egon T. Lánský
13. 2. 2007 S okenou do politiky Erazim  Kohák
13. 2. 2007 Slovensko, genius loci Oskar  Krejčí
13. 2. 2007 Jsme občané -- a české zpátečnictví? Petr  Kužvart
13. 2. 2007 Opakování je dcerou hlouposti Milan  Nápravník
12. 2. 2007 Klimatické změny, britští konzervativci a postoj české ODS Bohuslav  Binka
12. 2. 2007 Jací jsme aneb vznik epidemie blbosti Pavel  Kučera
31. 12. 2006 Hospodaření OSBL za prosinec 2006
22. 11. 2003 Adresy redakce

Komunistická idea a její reflexe v politice i teorii RSS 2.0      Historie >
14. 2. 2007 Marx je mrtev, ať žije Marx! Martin  Škabraha
1. 2. 2007 Ekologická politika KSČM aneb Audiatur et altera pars Miroslav  Prokeš
31. 1. 2007 Byl komunismus lepší než kapitalismus? Uwe  Ladwig
26. 1. 2007 Čo znamená socializmus 21. storočia vo Venezuele? Gregory  Wilpert
23. 1. 2007 Šéfredaktor deníku Daily Mail obvinil BBC z "kulturního marxismu"   
15. 1. 2007 Jak se chodí po vodě? Martin  Škabraha
18. 12. 2006 I v marxismu je to jinak   
14. 12. 2006 I marxističtí diktátoři jsou diktátoři Miroslav  Šuta
11. 12. 2006 Strana aneb partaj Ladislav  Žák
7. 12. 2006 Co Vojtěch Filip o komunismu řekl a říci nemusel Vojtěch  Filip
2. 12. 2006 KSČM: Rvačka o střechu nad hlavou skončila defenestrací Václava Exnera Štěpán  Kotrba
27. 11. 2006 Antikomunismus a (ne)udržitelný život Miroslav  Prokeš
27. 11. 2006 Antikomunismus všedního dne Kateřina  Konečná
27. 11. 2006 Tenkrát ve Frývaldově 25. 11. 1931... Vladislav  Černík
27. 11. 2006 Filip: Popřením nejzákladnějších lidských práv je antikomunismus Vojtěch  Filip

Karl Marx RSS 2.0      Historie >
14. 2. 2007 Marx je mrtev, ať žije Marx! Martin  Škabraha
31. 1. 2007 Byl komunismus lepší než kapitalismus? Uwe  Ladwig
26. 1. 2007 Čo znamená socializmus 21. storočia vo Venezuele? Gregory  Wilpert
23. 1. 2007 Šéfredaktor deníku Daily Mail obvinil BBC z "kulturního marxismu"   
15. 1. 2007 Jak se chodí po vodě? Martin  Škabraha
31. 12. 2006 Jak sesbírat moudrost civilizace na rozcestí Tibor  Vaško
18. 12. 2006 I v marxismu je to jinak   
14. 12. 2006 I marxističtí diktátoři jsou diktátoři Miroslav  Šuta
25. 9. 2006 Marx protestuje v naší době - a to právem Uwe  Ladwig
10. 1. 2006 Věk dezinformací Jiří  Stehlík
17. 10. 2005 Karel Marx a jeho dědictví Jiří  Stehlík
24. 8. 2005 Humanistický prorok Milan Machovec Pavel  Žďárský
30. 4. 2004 Centrum a periferii bude mít i Evropská unie Stanislav  Holubec
30. 4. 2004 Co je to vlastně marxismus Stanislav  Heczko
14. 4. 2004 Různými taktikami proti společnému nepříteli Egon  Bondy