28. 6. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
28. 6. 2006

VŠUP:

Proč jsme odvolali Borise Jirků

Tisková zpráva Akademického senátu Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze k současné situaci na VŠUP

Dne 15.5. 2006 schválil Akademický senát VŠUP návrh na odvolání prof. Borise Jirků z funkce rektora VŠUP. Hlavním důvodem bylo, že od svého nástupu do funkce provedl řadu nestandardních organizačních kroků, kterými vážně porušoval vnitřní předpisy školy a vysokoškolský zákon a ohrozil stabilitu a vnitřní chod školy (obsadil 17 nových pedagogických míst bez konkursu, jmenoval prorektory bez vyjádření akademického senátu, dal kvestorce nezákonně okamžitou výpověď, opírající se o tzv. vnitřní audit -- účelově sestavenou kompilaci zkreslující reálná fakta, aj).

I v současné době porušuje rektor vysokoškolský zákon a prestiž školy, např. svévolně odvolal z Umělecké rady řadu renomovaných osobností (např. ak.mal. Jaroslav Róna, doc. Michal Gabriel, ak. mal. Aleš Najbrt, prof. ing. arch. Martin Rainiš, doc. dr. Jiří Šetlík, dr. Ludvík Hlaváček, prof. ak soch. Kurt Gebauer, minulý rektor prof. ak.arch. Jiří Pelcl, aj.)

Rektor Jirků se pokouší uhájit své problematicky získané křeslo (při rektorských volbách volil sám sebe) šířením trestních oznámení a nepodložených obvinění v médiích, čímž chce vzbudit dojem, že návrhem na jeho odvolání se senát snaží zmařit jeho snahu odhalit nedostatky v hospodaření bývalého vedení školy.

Externí audit nechal rektor vypracovat až po svém odvolání senátem. Jeho výsledky pak medializoval zkresleně, neprojednal je s osobami, jichž se výsledky auditu týkají, a skutečný obsah auditorské zprávy odmítl sdělit Umělecké radě, což je nejvyšší odborná autorita školy, v níž zasedají vedoucí pedagogové VŠUP a zástupci odborné veřejnosti.

Ve svém usnesení ze dne 26. 6. 2006 Umělecká rada vyjádřila politování nad vystoupením rektora ve zpravodajství ČT 1 dne 24.6. 2006.

Ve skutečnosti auditorská firma neshledala závažnější nedostatky ve vlastním hospodaření minulého vedení. Nesrovnalosti, které audit zjistil, představovaly především nápravu léty nashromážděných nedostatků v evidenci majetku školy. Další negativní závěry auditu vycházejí z toho, že současné vedení školy neposkytlo auditorům dostatečné podklady (což je v auditorské zprávě výslovně konstatováno). Na tomto podkladě zvažuje bývalý rektor prof. ak. arch. Jiří Pelcl podání trestního oznámení pro pomluvu a křivé nařčení.

Akademický senát VŠUP odvolal rektora Jirků jednohlasně a důvody k odvolání jsou jednoznačné a trvalé.

Dne 27.7. 2006

Doc. ak. arch. Jindřich Smetana, předseda Akademického senátu VŠUP v Praze

Vyjádření ke

ZPRÁVĚ NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SESTAVENÉ K 31. 12. 2005, zpracované firmou Audico s.r.o.

Zpracovala Ing. Jana Jeřábková, kvestorka VŠUP v letech 2003-2006

Zpráva o ověření účetní závěrky sestavené k 31. 12. 2005 je sestavena ze dvou bloků. V prvním bloku se auditorka věnuje charakteristice toho, co bylo předloženo ke kontrole, a vyjadřuje se ke skutečnostem, které ověřila. Druhá část zprávy naopak komentuje pouze určité nedoložené skutečnosti v úrovni domněnek.

V první části zprávy se jako nejzávažnější z hlediska finančního objemu jeví pojednání o průběhu inventarizace majetku, o vyřazení majetku z evidence, kde "byl zjištěn rozdíl ve výši 8 128 tis. Kč". a úpravě odpisového plánu.

Tento rozdíl vznikl proto, že od roku 1946 nebyla systematicky vedena řádná evidence hmotného majetku a nebyly řádně účtovány odpisy. Fyzické inventury majetku byly prováděny nahodile a majetek, který už fyzicky dosloužil nebo se ztratil, se z evidence nevyřazoval.

Při mém nástupu do funkce v polovině r. 2003 nesouhlasil stav majetku podle evidence v účetnictví se stavem v operativní evidenci ani se stavem skutečným. Prakticky to znamenalo např. to, že některý majetek byl sice ve stavu účetním, ale neexistoval fyzicky (zastřešení dvora v Karlíně) a u některého to bylo naopak (např. počítače).

Postupně mi bylo jasné, že je nutné začít jakoby od nuly a postupně přejít do normálního režimu. K tomu byl pořízen nový software, který umožňuje důkladnou evidenci, byla do něj přetažena dostupná data a za r. 2005 byla provedena fyzická inventura majetku. Zjištěný rozdíl mezi stavem účetním a skutečným stavem majetku činil 8,128 mil. Kč. Znovu opakuji, že tento stav vznikl historicky v průběhu předcházejících mnoha let, kdy tehdejším vedením školy nebylo zajištěno provádění řádných inventur (v evidenci byly vedeny např. i několik desetiletí nepoužívané stroje a přístroje z roku 1949).

Abychom tento nesoulad uvedli do stavu odpovídají skutečnosti a aby do nového softwaru byla zavedena reálná data o existujícím majetku, bylo v r. 2005 zaúčtováno jednorázové vyřazení neexistujícího majetku, tzn. jednorázově se proúčtovalo to, co mělo být činěno v minulosti průběžně postupně každý rok. Samozřejmě jsme si byli vědomi nestandardnosti použité účetní operace, chtějte však standardním způsobem řešit staré nepořádky, které navíc byly způsobeny někým jiným. Nestandardní byl především nepořádek, který byl v evidenci majetku od padesátých let. Jiná možnost, jak dosáhnout nastavení správného stavu majetku, nebyla.

V žádném případě však tato účetní operace neznamená, že se v r. 2005 ztratily peníze nebo hmotný majetek, že někdo ukradl či zpronevěřil 8,128 mil. Kč, že byla nesprávně použita dotace, že se špatně hospodařilo apod. Naopak se jedná o dodatečný úklid letitého nepořádku, o který se dosud nikdo nestaral.

Podobné problémy představuje i úprava odpisového plánu, která byla provedena v r. 2005. Odpisový plán, jak byl v minulosti nastaven, neodpovídal reálným možnostem školy a ve skutečnosti ani nebyl dodržován. To, že je odpisový plán nastaven nereálně, nebylo možné zjistit dříve, než byl v účetnictví opraven skutečný stav majetku. Proto jsme koncem r. 2005 přijali opatření na úpravu odpisového plánu, abychom tuto disproporci odstranili a aby odpovídala možnostem školy a vlastní realitě. Opět se jedná o nápravou předcházejících chyb, které po sobě zanechala vedení školy do r. 2003.

Druhá část zprávy o ověření účetní závěrky sestavené k 31. 12. 2005 (str. 5) komentuje pouze určité nedoložené skutečnosti v úrovni domněnek a je s podivem, že byla do zprávy vůbec zařazena. Všechny námitky a argumenty na str. 5 jsou vyvratitelné, ale vedení školy neposkytlo relevantní doklady, přestože k tomu bylo auditory vyzváno.

Tato nesrovnalost se nechala snadno odstranit, kdyby proběhlo projednávání výsledků auditu standardním způsobem s těmi dotčenými pracovníky, kteří by se k věci mohli vyjádřit a na místě předložit požadované doklady, které vedení školy auditorům patrně záměrně nedodalo (např. doklady, že veškeré zakázky, u nichž to ukládá zákon, byly zadány ve smyslu zákona č. 40/2004Sb. v platném znění o veřejných zakázkách)...

Závěrem tedy mohu konstatovat, že závažnější nedostatky ve vlastním hospodaření VŠUP za rok 2005 nalezeny nebyly, problémy konstatované auditorskou zprávou představovaly ve skutečnosti nápravu léty nashromážděných nedostatků, anebo vycházely ze skutečnosti, že vedení VŠUP neposkytlo auditorům dostatečné podklady (což je v auditorské zprávě výslovně konstatováno), a tím byl výsledek auditu negativně ovlivněn.

Ing. Jana Jeřábková

(Zpracováno na žádost předsedy AS VŠUP doc. Jindřicha Smetany dne 27.6.2006)

                 
Obsah vydání       28. 6. 2006
28. 6. 2006 Lety CIA se v Evropě "nesmějí opakovat"
28. 6. 2006 Co když spojenec nemluví pravdu Oldřich  Průša
28. 6. 2006 Manipulativní MFDnes
27. 6. 2006 "Test IQ" v pondělní MF Dnes
28. 6. 2006 Co si myslí Michal Kocáb?
28. 6. 2006 Letní trable Jan  Nedvěd
28. 6. 2006 Izraelská armáda vstoupila do pásma Gazy
28. 6. 2006 Homosexualita "vzniká v důsledku pozice nenarozeného plodu v těle matky"
28. 6. 2006 Záviš Kalandra ve stínu Pavel  Pečínka
28. 6. 2006 Záviš Kalandra Ondřej  Slačálek
28. 6. 2006 Proč jsme odvolali Borise Jirků
28. 6. 2006 Boris Jirků: Odhalil jsem nepravosti
28. 6. 2006 Doručte to expres! Filip  Rožánek
28. 6. 2006 Sušáků na láhve bylo tisíce, neopakovatelný byl ale Duchampův čin Jan  Paul
28. 6. 2006 VŠUP - Spirála pádu Štěpán  Kotrba
28. 6. 2006 Chirac podpořil neoblíbeného premiéra Simone  Radačičová
28. 6. 2006 Odpady na Radě EU: České republice se podařilo získat další spojence
28. 6. 2006 Česko nesouhlasí s plánem EU na změnu definice spaloven odpadů
28. 6. 2006 Zaskočila mě sprostá kampaň proti Gustávu Murínovi
28. 6. 2006 Je to inak Gustáv  Murín
28. 6. 2006 Sex s pětiletými dětmi je pedofilie Lenka  Vytlačilová
28. 6. 2006 Ochrana před domácím násilím není protidemokratická Jan  Potměšil
27. 6. 2006 Fénix, pták z popela povstavší Pavel  Kopecký
27. 6. 2006 Studenti jsou proslulí flákačstvím, ať platí za školu!
28. 6. 2006 Budeme se muset hodně změnit Michal Z. Čenko
28. 6. 2006 "Ukřižuj, ukřižuj ho!" Jan  Polívka
27. 6. 2006 PR pro farmaceutické firmy, tentokrát v iHNed Petr  Wagner
27. 6. 2006 Čína hodlá pokutovat média, která přinesou informace o katastrofách bez vládního souhlasu
27. 6. 2006 Koaliční smlouva, aneb "Kdo si přeje víc?" Miloš  Dokulil
26. 6. 2006 Severní Korejci nejspíše rozhodnou, zda budou na českém území americké rakety Štěpán  Kotrba
26. 6. 2006 Je Mladá fronta Dnes zkorumpované médium? David  Rath
27. 6. 2006 Péče o bezpečnost a zdraví na silnicích Wenzel  Lischka
27. 6. 2006 Lidé a zvířata Zdena  Bratršovská, František  Hrdlička
27. 6. 2006 Jak MFDnes zkresluje skutečnosti Jakub  Rolčík
26. 6. 2006 Kdy se omluví za "investigativní" pomluvy Česká televize? Štěpán  Kotrba
26. 6. 2006 Posloupnost středu a bída uměleckého průmyslu Štěpán  Kotrba
27. 6. 2006 Nikdy neříkej nikdy Oskar  Krejčí
27. 6. 2006 Ukrajina může ohrozit energetické potřeby Evropy Stanislav  Kliment
26. 6. 2006 Rozhlas nemohl mít Kubiceho zprávu "ofotografovanou" Štěpán  Kotrba
26. 6. 2006 O studené občanské válce Alex  Koenigsmark
12. 6. 2006 Hospodaření OSBL za květen 2006
22. 11. 2003 Adresy redakce

VŠUP - trampoty umělecké školy RSS 2.0      Historie >
28. 6. 2006 Sušáků na láhve bylo tisíce, neopakovatelný byl ale Duchampův čin Jan  Paul
28. 6. 2006 VŠUP - Spirála pádu Štěpán  Kotrba
28. 6. 2006 Proč jsme odvolali Borise Jirků   
28. 6. 2006 Boris Jirků: Odhalil jsem nepravosti   
26. 6. 2006 Diplomky 2006, aneb formální postupy hodnocení studentských prací na VŠUP Praha Jan  Paul
26. 6. 2006 Posloupnost středu a bída uměleckého průmyslu Štěpán  Kotrba
23. 5. 2006 Akademický senát VŠUP v Praze chce odvolat rektora Borise Jirků   
30. 3. 2006   
24. 10. 2005 Šel jsem si to zkusit a vyhrál jsem! Jan  Paul
24. 10. 2005 Na rektora kandidovaly dvě osoby, které se měly právo samy volit! Jiří  David
24. 10. 2005 Jan Paul nepsal o všem   
19. 10. 2005 Jak to, že se protestuje proti protekci teprve před volbami? Jan  Paul
17. 10. 2005 Učitelé na vás kašlou! Jan  Paul
11. 2. 2004 Artsemestr 2004 - a co dál? Jan  Paul