12. 6. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
Viktor Fischl
12. 6. 2006

Zemřel nám pan Fischl

Viktor Fischl - Avigdor Dagan: 30. 6. 1912 Hradec Králové - 29. 5. 2006 Jeruzalém

29. května přišla pro českou kulturu, a tím myslím kulturu v širším slova smyslu, tak jak toto slovo chápou západní jazyky, citelná ztráta. Viktor Fischl přestal psát své knihy.

Jste-li čistého srdce, to znamená máte-li v sobě onu zvláštní sebečistící schopnost, že vyskytne-li se kolem vás cokoli dobrého a silného, všechna špína z vás vyprchá (kteroužto schopnost má skoro každý, ale je v nás různě hluboko skryta), naskýtá se vám v knihách Viktora Fischla šance k zevrubné "očistě", která nejen na literární scéně, ale ani jiným způsobem nepřichází každý den. Promluvy česko-izraelského spisovatele Viktora Fischla-Avigdora Dagana přimrazují k zemi (nebo pozvedají k nebesům, jak kdo chce) svojí hloubkou, metafyzicky ujištěnou a ukotvenou logikou, trestí do všech nuancí prožitého života:

"'Bůh? Věřím, že je spravedlivý i plný milosti. Věřím, ale nikdy nebudu vědět jistě. Jsme jako děti v temném lese. Snad proto musíme být dobří, vést se ve tmě za ruce, být plni lítosti k druhým.` Pamatoval si každé z dědečkových slov, na žádné nezapomněl. 'Lítost, lítost, lítost k druhým.` Ale ti druzí byli vrazi. I dědečka zabili, i strýce Jakuba, i všechny, všechny ostatní. A dědeček Filip k nim choval lítost, a přece zabili i jeho. Ani lítost tedy nepomohla. A přece slyšel dědečka opakovat to slovo znovu a znovu: 'Lítost, lítost, lítost. Není v našem životě nic silnějšího, nic krásnějšího, nic lepšího.` 'Lítost i k vrahům?` ptal se a nemohl se s tím smířit. Dědeček mu však odpovídal: 'I k nim. I oni jsou děti ve tmách. I oni jsou ubozí. Snad ještě ubožejší než my ostatní.` 'Ubožejší než jejich nevinné oběti? Ubožejší než mrtví?` ptal se dál, ale dědeček zmizel bez odpovědi a Daniel věděl jen, že je víc věcí, jež nebude nikdy vědět jistě."

Píseň o lítosti

Viktor Fischl se narodil 30. června 1912 v Hradci Králové. Oba jeho rodiče byli slovenští (lépe řečeno záhorští) židé. Tatínek Viktora Fischla se po absolvování obchodní školy v Kežmaroku a důstojnické akademie přihlásil na inzerát královéhradecké továrny Petrof, která hledala korespondenta se znalostí maďarského jazyka. Krátce po nástupu do zaměstnání se oženil se svou krajankou ze slovenské Skalice, která krátce předtím dokončila studium na učitelském ústavě v Kežmaroku. Většinu války nadporučík Mořic Fischl prožil i se svou rodinou v chorvatském Záhřebu, kde byl velitelem rehabilitačního střediska pro raněné vojáky.

Po návratu do Hradce Králové si Mořic Fischl založil zasilatelský obchod, jehož hlavní náplní byla výměna zboží mezi Československem a Jugoslávií a v roce 1922 se manželům Fischlovým narodil nejmladší syn Pavel. Po počátečník úspěších svého obchodu však Mořic Fischl zkrachoval a pokusil se o sebevraždu: "Dodnes vidím před očima scénu, kdy ho maminka našla u stolu s revolverem v ruce. Vyrvala mu ho. Netušil jsem, co je to dluh. Jen jsem od té chvíle věděl, že život není jenom legrace." Krátce poté však otec VF zemřel "na psychické vyčerpání". Fischlova matka našla smysl života v práci pobočky spolku sionistů. Ve stejné organizaci poznal v Praze poznal student práv Fischl svoji budoucí ženu, Stellu Bergerovou, ve vztahu s níž nalezl nefalšované sjednocení dvou těl v jedné duši, zázrak, který by se mnohým z nás čtenářů mohl zdát nereálný a vymyšlený. Ale slova, která VF napsal po letech ve svém stěžejním díle "Hovory s jabloní" (1999), dávají uvěřit i těm nejrozbolavělejším z nás neposvěcených:

"Ale teď vím s jistotou, že bych se nebyl dokázal tak plně radovat z každého odhaleného cípu všeho toho kouzla a všech zázraků kolem nás, že bych snad vůbec nebyl mohl žít, kdyby mezi námi nebyla stejná láska, jakou teď zas vidím mezi těma dvěma. Láska, která nemá konec a kterou nemůže zlomit nic, ani to, čemu říkají smrt. Až teď jsem, myslím, konečně porozuměl aspoň jedné větě z oné jinak nesrozumitelné řeči, kterou k nám promlouvá Bůh. Větě, v níž se praví, že milovat je víc než vědět. Nekonečně víc."

Fischlův literární talent objevili už v útlém mládí dva velcí dvojjazyční čeští židovští literáti Pavel Eisner a Otokar Fischer, který napsal tehdy čtyřiadvacetiletému básníkovi: "Vy máte čistotu, pod kterou se tají průsvitnost a žár i duše..." Toto subtilní vyznání bylo velice pronikavou vizí leitmotivu celého pozdějšího Fischlova díla. Čerstvý student práv Bohumil Hrabal se v roce 1934 pokusil se svou knihou básní o vítězství v grantové soutěži nakladatelství Melantrich. O dva roky později v ní zvítězil Hrabalův spolužák z fakulty Viktor Fischl se svou básnickou sbírkou "Kniha nocí --Hebrejské melodie" (1936). Její autor tehdy pracoval jako novinář, redaktor sionistického týdeníku "Židovské zprávy" a parlamentní mluvčí malé sionistické "Židovské strany." Jako takový byl těsně po okupaci v roce 1939 odeslán do Londýna, aby získal víza pro nejdůležitější představitele československého židovstva. Ve Velké Británii zůstal šest let; stal se tam tajemníkem ministra zahraničí československé emigrační vlády Jana Masaryka.

Londýnský exil znamenal pro mladého básníka emotivně nejsilnějším období dosavadního života, které pro něj znamenalo tolik pro pozdější život určujících změn. Zatímco on pracoval na československém emigračním ministerstvu zahraničí v Londýně, celá jeho rodina prošla doma holocaustem. Oba jeho sourozenci se sice zachránili, VF o tom však přirozeně neměl do poslední chvíle ani tušení. Velkým darem emigrace bylo seznámení s hluboce lidskou osobností Jana Masaryka, z něhož později, po Masarykově násilné smrti, Fischl vytěžil známé "Hovory s Janem Masarykem" (v USA česky 1952, ve vlasti poprvé 1991). V roce 1940 se také stal tajemníkem československého emigračního PEN Clubu (jehož předsedou se po Karlu Čapkovi stal světoznámý český židovský spisovatel a dramatik František Langer) a napsal dvě knihy básní: "Evropské žalmy" (1941) a reflexi lidické tragédie "Mrtvá ves" (1943).

Po svém poválečném návratu do Československa, po hrůze, jež ho zasáhla po smrti Jana Masaryka a která byla dovršena zakázáním jeho knihy "Píseň o lítosti" (z níž je úvodní citát), kdy Fischl prostřednictvím svého přítele, vysoce postaveného komunisty Eduarda Goldstückera protestoval proti jejímu zákazu, ale dostalo se mu zprostředkované odpovědi, že "byla zakázána právě proto, že je apolitická", odchází VF i se svou ženou, dvěma dětmi a holocaust přeživším bratrem Pavlem, hercem Divadla E. F. Buriana, do Izraele, kde coby tajemník světoznámého diplomata Jana Masaryka dostal okamžitě místo na izraelském ministerstvu zahraničí v Tel Avivu (v němž potom působil až do svého důchodového věku jako izraelský diplomat v Japonsku, Barmě, Polsku, Norsku, Rakousku, Jugoslávii). Toto zaměstnání ovšem dostal s podmínkou, že se do půl roku naučí dokonale hebrejsky. Zároveň přijal funkci dramaturga v telavivském divadle Kameri, kde jeho bratr (který se stal později klinickým psychologem a rovněž spisovatelem) nastoupil jako herec. Oba bratři si také přeložili svá první jména a jako příjmení si chtěli zvolit hebrejský překlad německého slova "Fisch-l" ("ryb-ka"). Z neznalosti jazyka však spojili hebrejské slovo "dag" ("ryba") s deminutivní příponou "-an", která se k němu nedá slovotvorně připojit. Později zjistili, že slovo "dagan" znamená hebrejsky žito.

Překotné životní kotrmelce inspirují umělce k tradičně hlubokým otázkám po původu, průběhu a smyslu překotného života. Na tyto otázky mu byly odpověďmi lítost, soucit a solidarita, city, které jedině činí život snesitelným:

"'Ono všechno, i tam nahoře i tady dole, má svůj smysl. Jen ne vždycky víme jaký.` 'A sudí,` odpověděl na to pokaždé moudrý Menachem Salz, 'je to tak důležité, abychom věděli? Mně stačí vědět, že stará Blumová je na tom chudák špatně a že krejčí Zelikowitz leží ve špitále se zápalem plic. A hned také vím, že jak jen bude chvíle, musím se za ním vypravit, aby nebyl sám, a že Blumce musím něco navařit a zanést jí to ráno na cestě sem.`"

Čtenář tak srovnáním autorova díla s jeho životem postupně odhaluje tajemství vyrovnaného postoje VF k životu, postoje, který nebyl samozřejmý, ale bylo nutné se k němu postupně perně protrpět, o čemž svědčí jeho typické postavy, které mnohdy prochází údobími silné vnitřní rozervanosti (např. Strýček Jakub z románu "Všichni moji strýčkové", 1987, ve vlasti 1995, který je nucen strádat svým nutkavým záletnictvím, žonglér Adam Wahn z románu "Dvorní šašci", 1990, který řeší otázku zda se pomstít na dozorci z koncentračního tábora, který jen pro svůj krutý žert zastřelil Wahnovi před očima jeho manželku). Fischl se také obírá "holocaustovou" otázkou otřesené víry ve chvílích, kdy se člověku událo něco tak drastického, že přestává věřit v Boha, ve smysl bytí:

"Nikdy, ani v nejtemnějších chvílích -- a nebylo jich v našich životech málo -- jsem neklesl ke dnu zoufalství, kde nezbývá z člověka nic než prach, ve který se obrátí. Mé představy o životě po smrti byly -- a jsou i v této chvíli -- velmi odlišné. Nikdy jsme o tom -- jako o mnoha jiných věcech -- nemluvili, ale teď ti to mohu povědět. Nevím už ve které třídě jsem poprvé slyšel o zákonu o nezničitelnosti hmoty. 'Nic na tomto světě se neztrácí,` vykládal nám náš učitel fyziky, jehož pevný, nosem vycházející hlas slyším dodnes. 'Pevná hmota se může proměnit v kapalinu nebo v plyn, ale ani nejmenší částečka nemůže zmizet.` Nevím už také, kdy mi poprvé napadlo, že to, co platí o hmotě, musí tím spíš platit v oblasti duchovní, ale jisté je, že ač byla dlouhá údobí, kdy jsem přestal věřit v mnohé věci, v tohle jsem věřit nepřestal a věřím v to i teď."

Diplomat Fischl v jiných souvislostech své "víry" otevřeně vypovídal o svém diplomatickém působení na mnohdy protiizraelskou politiku legendárního jugoslávského prezidenta J.B. Tita nebo židovského (sic!) rakouského kancléře Bruna Kreiského, o svých odborných diplomatických publikacích v angličtině, němčině a hebrejštině, které se vždy nesly v duchu neotřesitelného sionismu, dokonce ještě v době, kdy už jiní židovští spisovatelé začali radikální politiku mateřského státu kritizovat. Politika je věc, která VF-AD přišla příliš málo hlubokou, příliš pomíjející věcí na to, aby o ní tvořil beletrii. Jediným jeho průsečíkem s dneškem, s věcmi, které by se nedaly najít v každém čase a prostoru (protože především ty jsou alfou a omegou jeho díla), je kritika stále větší mělkosti dnešní společnosti:

"Nechtějí. Nikdo nechce zvednout oči a zahledět se ke hvězdám, které se otáčejí ve vesmíru s přesností větší než kolečka ve švýcarských hodinkách značky Omega. Nikoho ten zázrak nezajímá...Hvězdy, panstvo, hvězdy! Růžová Venuše, rudý Mars, stříbrný Betelgeuze. Hleďte na hvězdy! Nevíte jak jsou blízko. Nechcete vidět hvězdy? Jak je možno nechtít vidět hvězdy? Nechtějí... Nechtějí. Bojí se hvězd. Bojí se vidět, jak jsou malí."

Literární teoretička Milada Kaďůrková, která velice správně označuje umělce za básníka i v místech, kde by ho "technolog" zařadil do prozaiků, nazírá Fischlovu současnou tvorbu takto:

"Většinou jemné, na první pohled někdy téměř nenápadné verše při každém dalším setkání odhalují ukrytá myšlenková tajemství a rozkvétají do výraznější metaforické krásy. Nikdy však nejsou zahlceny přemírou nesnadné, zamlžené básnické srozumitelnosti, do níž nejednou poezie 20. století upadá..."

Fischlovo-Daganovo poslání bylo o to těžší, že si do evropských (němčina, angličtina) jazyků z českého originálu překládal svá díla sám, zatímco ve vlastní zemi (v Izraeli) vždy spolupracoval s někým, kdo mu dílo přeložil oklikou přes angličtinu do hebrejštiny (jak tomu bylo například u jidiš spisovatele I. B. Singera, pro kterého tuto práci vykonával jeho syn I. Zamir). Fischl však získal zálibu v biblické starohebrejštině, z níž do češtiny poprvé přímo z originálu přeložil zlomky starozákonní biblické poezie (Kniha žalmů, 1998, Píseň písní, 1999).

Poslední léta strávil Viktor Fischl v přízemním bytě ve čtvrti Kirjat Moše v Jeruzalémě, v bytě, jehož zdi jsou do posledního místečka pokryty obrazy kohoutů, které básník po celý svůj život sbíral.

("Hlavně však přemýšlel o tom, jak dobře to bylo zařízeno, že s léty lidem ubývalo na vášních a na posedlosti a místo toho se v člověku rozlilo něco krásně teplého, vyrovnaného a usmířeného." -- VF)

Kohout je symbol, který si VF-AD vybral jako svůj osobní erb, zvíře, které plaší noc, něco, co nás zmrtvělo a přivolává den a světlo. Je to symbol snad nejcharakterističtější pro mnohdy nelehký život a tvorbu člověka, jenž musel dvakrát emigrovat z rodné země, v jejímž jazyce psal, ale který si z každé životní etapy, kterou prožil, vybíral to nejhlubší, aby to připomínal jak těm, kteří tak hluboko dohlédnou, ale zase odvrátí svůj zrak, tak těm, kteří tak hluboko nedohlédnou.

                 
Obsah vydání       12. 6. 2006
12. 6. 2006 Podivná reakce prezidenta Klause Jiří  Jírovec
12. 6. 2006 Dvacáté století jako Věk nenávisti
12. 6. 2006 Bilderberg zasedal o víkendu v Kanadě Štěpán  Kotrba
11. 6. 2006 Je obava z násilí v ČR dnes oprávněná?
12. 6. 2006 Výhrůžky násilí přicházejí i ze strany levice
12. 6. 2006 Jsem druhořadý občan?
12. 6. 2006 Vyřadil jste se z demokratické společnosti
12. 6. 2006 Zemřel nám pan Fischl Tomáš  Koloc
12. 6. 2006 Proč vznikla v ČR sedmnáct let po pádu komunismu antikomunistická hysterie? Jan  Čulík
12. 6. 2006 Michael  Marčák
12. 6. 2006 Dopis Evropským demokratům Jiřina  Salaquardová
12. 6. 2006 V ČR žádná antikomunistická hysterie není Miroslav  Šuta
12. 6. 2006 Antikomunistická hysterie je v ČR pečlivě udržována
12. 6. 2006 Jak sestavit novou vládu
12. 6. 2006 Rusko snižuje závislost na dolaru Karel  Dolejší
12. 6. 2006 Z buše chomutovského zooparku do parlamentní džungle Štěpán  Kotrba
12. 6. 2006 Kdo koho živí ?!? Ladislav  Žák
12. 6. 2006 Feministky jako fašisté Darina  Martykánová
12. 6. 2006 Nová Fallúdža: Obyvatelé iráckého Ramádí žijí v obavách z nadcházející velké bitvy Karel  Dolejší
12. 6. 2006 MTV vyrobila reklamu proti "obchodu s bílým masem"
12. 6. 2006 Britské listy by měly Gramsciho hýčkat Josef  Brož
12. 6. 2006 Komu chceme věřit Michal  Rusek
12. 6. 2006 Podarí sa KDH to, čo sa nepodarilo ani T. G. Masarykovi? Jan  Dancer
12. 6. 2006 České volby -- Mnoho pokřiku pro nic -- Chtělo by to podívat se jinam Vladimír  Rott
12. 6. 2006 O co jde ve volbách a po nich? František  Augusta
12. 6. 2006 Manipulace analýzou manipulací Štěpán  Kotrba
12. 6. 2006 Jsem ráda, že nejsem divná
12. 6. 2006 Komoušosocani v nás budí velké znepokojení
12. 6. 2006 Jsou média objektivní? Jiří  Faimon
12. 6. 2006 ČTK: "Klitoris prý vypadá úplně jinak, než si lidé dosud mysleli"
12. 6. 2006 Nové volby Jiří  Šmikmátor
12. 6. 2006 Nakonec je to stejně cesta, na čem záleží Hynek  Hanke
10. 6. 2006 Sebevraždy v Guantánámo jsou "válečným aktem"
12. 6. 2006 "Politika je špinavost"
12. 6. 2006 Nenávisť predsa zvítězila Gustáv  Murín
10. 6. 2006 Co Italové věděli už dávno Jan  Čulík
10. 6. 2006 Česká televize v letošních volbách opravdu dostála svého slibu...
11. 6. 2006 České noviny: "Nedostatek kněžích" ?
10. 6. 2006 Jak mohou být Zelení součástí pravicové koalice?
10. 6. 2006 "Zelení nemohou mít nic společného s pravicí"
12. 6. 2006 V České republice začínají oslavy Světového dne uprchlíků
12. 6. 2006 NYT: Tajné vězení v Čečensku
9. 6. 2006 Jak voliči rozdali politické karty, a co dál? Vladimír  Vokál
9. 6. 2006 Kdyby... Jakub  Rolčík
10. 6. 2006 Česká televize o koze Štěpán  Kotrba
9. 6. 2006 Fellini? Všechno je Fellini! Jan  Paul
22. 11. 2003 Adresy redakce

Česká literatura RSS 2.0      Historie >
12. 6. 2006 Zemřel nám pan Fischl Tomáš  Koloc
28. 5. 2006 Zemřel spisovatel Viktor Fischl   
9. 5. 2006 Ruptura duše Irena  Zítková
12. 4. 2006 Spisovatelé senioři v elektronickém médiu Miroslav  Vejlupek
11. 4. 2006 Květnové ceny Václav  Dušek
14. 3. 2006 Mami, já nechci umřít je vynikající literární čin   
2. 3. 2006 Klára Hůrková - tvůrkyně Evropanka Miroslav  Vejlupek
28. 2. 2006 Český Parnas a kyberkultura Miroslav  Vejlupek
23. 2. 2006 Literatura na digitální scéně -- a co dál? Miroslav  Vejlupek
21. 2. 2006 Literární server polemizující s uvyklostmi Miroslav  Vejlupek
20. 2. 2006 Spisovatelé vyklidili veřejný prostor Miroslav  Vejlupek
5. 2. 2006 Lidé čtěte !   
13. 1. 2006 Jak Komenský zabloudil v Amsterodamu Adam Samuel Hartmann
31. 12. 2005 Jak tomu bylo ve vězení Václav Vratislav z Mitrovic
24. 12. 2005 O českých špionech v 16. století Václav Vratislav z Mitrovic