28. 1. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
29. 1. 2005

S čím půjde tým Stanislava Grosse do voleb

Publikujeme návrh "akčního" programu ČSSD pro období do příštích parlamentních voleb. Ústřední výkonný výbor, rozšířený o zástupce odborných komisí, Grossovi tento "akční program" po revokaci usnesení o jeho dopracování nakonec schválil. Negativně se ke Grossově konceptu stavělo původně 50 členů nejvyššího orgánu. Souhlasili s návrhem poslance Radko Martínka na dopracování Grossova materiálu. Pro revokaci tohto hlasování hlasovalo o chvíli později 60 členů ÚVV. Pro v druhém hlasování o nutnosti přepracovat Akční program bylo jen 42 členů, proti 38. Rozhodli ti, kteří se "zdrželi" - 21 hlasy a ti, kteří nehlasovali vůbec - 11 hlasy. Stanislava Grosse nakonec po této proceduře podpořilo celkem 71 členů ÚVV ČSSD; proti byli 4; hlasování se zdrželo celkem 32 členů; nehlasovalo 5 členů. Gross tak získal křehký mandát k opatrným reformám. V žádném případě nebyl poražen, o vítězství se ale také nedá mluvit. Odešel ze sálu se ctí a námětem k přemýšlení. Taková je podpora Stanislavu Grossovi v ČSSD. A taková může být jeho reforma.

ČSSD zamýšlí zvýšit růst hospodářství, životní úrovně a zaměstnanosti:

 • Rozšířením podpory exportu (novými programy MPO a zkvalitněním služeb pro exportéry, od r. 2006)
 • Zajištěním stabilního hospodářského rámce pro růst ekonomiky a pro přijetí eura dalším snižováním schodku veřejných financí (od r. 2006)
 • Podporou firemních investic do vývoje, do výroby a do slueb s vysokou přidanou hodnotou (novelou zákona o investičních pobídkách (od r. 2005 - 2006)
 • Zvýšením výdajů státu na vědu, výzkum, vysoké školy a účinností jejich vynakládání (od r. 2005 - 2006)
 • ČSSD bude podporovat podnikání:

 • Urychlením zápisu do obchodního rejstříku a zřízením jednotného registračního místa pro podnikatele (od r. 2005 - 2006)
 • Zvýšením podpory malého a středního podnikání prostřednictvím programů, financovaných z EU, zvýšením dotací, zlevněním úvěrů a rozšířením poradenství (od r. 2005 - 2006)
 • Zjednoduší a zrychlí úpadkové řízení novým zákonem o úpadku (platným od června 2006)
 • Novým zákonem odstartuje projekty partnerství veřejného a soukromého sektoru (od ledna 2006)
 • ČSSD hodlá snížit daně:

 • Zdanění právnických osob má být ve srovnání s rokem 2003 sníženo o 30 procent (snižováním sazeb DPPO a zrychlením odpisů, platnost 2005, 2006)
 • ČSSD prosadí odpočet daní na vědu a výzkum ve dvojnásovné výýši od daňového základu (od r. 2005 - 2006)
 • Sníží daně nízce a středně příjmovým skupinám (od ledna 2006)
 • ČSSD chce investovat do vzdělání a do lidských zdrojů:

 • Zlepší přístup dospělých ke vzdělávání (zákonem o dalším vzdělávání, platným od ledna 2006)
 • Reformou vysokých škol "zajistí jejich světovou úroveň" (2005 - 2006)
 • Realizací školského zákona zvýší uplatnění učňů a středoškoláků na trhu práce (2005, 2006)<úli>
 • Zahájí národní program "Angličtina pro všechny" (od r, 2005)
 • ČSSD podpoří

 • výstavbu nových průmyslových zón (usnesením vlády od června 2005)
 • tvorbu nových pracovních míst v regionech s vyšší zaměstnaností (usnesením vlády od let 2005 - 2006)
 • V rámci programu MPSV zahájí ČSSD moderní rekvalifikační programy (2005 - 2006) a bude realizovat podpůrné programy pro znevýhodněné skupiny (nařízením vlády, 2005-2006)

  ČSSD bude zlepšovat výkon státní správy:

 • zjednodušením právního prostředí ve výkonu veřejné správy zrušením nadbytečných předpisů (2005, 2006)
 • snížením administrativy a zjednodušením styku občanů s úřady (elektronickým propojením úřadů [e-government] a vyřizováním úředních úkonů přes internet, 2006)
 • modernizací ústřední státní správy (realizací procesních auditů, snížením počtu ústředních orgánů, od r. 2006)

  ČSSD chce podpořit rozvoj venkova:

 • přijetím nového národního plánu rozvoje venkova (2005, 2006)
 • zlepšením ochrany krajiny před přírodními živly, přijetím strategie ochrany před povodněnmi a programem obnovy rybníků a rekonstrukcí vodních nádrží (2005, 2006)
 • ČSSD chce zlepšovat dopravu:

 • Zvýšením bezpečnosti silničního provozu (novelou zákona o provozu na pozemních komunikacích od února 2005)
 • Zpoplatněním vybrané silniční sítě (zavedením mýtného, novelou zákona a nařízením vlády, od r. 2005)
 • Zrychlením výstavby silnic, dálnic a železničních koridorů (prostřednictvím státního rozpočtu a opatřením vlády, 2005, 2006)
 • ČSSD zlepší vymahatelnost práva:

 • zrychlením práce soudů omezením administrativní zátěže soudců (prostřednictvím zákonných novel, platných od ledna 2006)
 • doplněním stavu soudců a státních zástupců a vyrovnáním regionálních rozdílů v obsazenosti soudů (nařízením vlády od ledna 2006)
 • zvýšením odpovědnosti předsedů soudlů a odpovědnosti za stav justice v krajích (usnesením vlády, 2005, 2006)
 • ČSSD hodlá snižovat kriminalitu:

 • účinnějším postihem trestným činů prostřednictvím nových trestněprávních úprav (od ledna 2006)
 • posílením prevence v oblasti kriminality (resortními programy, od r. 2005-2006)
 • omezením pouliční prostituce (přijetím nového zákona od ledna 2006)
 • ČSSD bude bojovat s korupcí:

 • zavedením nových forem odhalování korupce (novelou zákona od r. 2006)
 • podporou nevládních organizací v boji proti korupci (prostřednictvím resortních programů od r. 2005 - 2006)
 • novými opatřeními proti korupci při zadávání veřejných zakázek (prostřednictvím novely zákona a nového zákona o veřejných zakázkách, 2005-2006)
 • ČSSD bude zvyšovat spravedlivost systému sociálního zabezpečení:

 • úpravou sociálních dávek zvýší ochotu lidí hledat si práci (prostřednictvím nové zákonné úpravy od r. 2006)
 • zvýší motivaci lidí pracovat (novelizací zákona o dani z příjmu a nařízením vlády o minimální mzdě, od r. 2006)
 • opatřeními proti zneužívání systému nemocenského pojištění (přijetím nového zákona o nemocenském pojištění, od r. 2006)
 • zlepšením kvality života lidí se zdravotním pojištěním (novým zákonem, od r. 2006)
 • ČSSD zreformuje důchodový systém "hledáním celospolečenského konsensu a zpracováním koncepce reformy do nového zákona (2006)

  ČSSD bude zlepšovat kvalitu životního prostředí

 • podporou výroby elektřiny a tepla z alternativních paliv z obnovitelných zdrojů (přijetím nového zákona a prováděcích předpisů k zákonům, od dubna 2005)
 • výstavbou čistírem odpadních vod a kanalyzačních systémů u měst nad 2000 obyvatel do r. 2006 a 2010 (realizacím programů EU a dalšími rozpočtovými opatřeními)
 • zavedením evropského systému obchodování s povolenkami na emise (nařízením vlády od března 2005)
 • ČSSD zaručí všeobecnou dostupnost zdravotní péče:

 • uhájením dostupné sítě veřejných zdravotnických potřeb pro všechny občany (přijetím nových zákonů, od r. 2006)
 • zajištěním hospodářské stability veřejného zdravotního pojištění (novelizací zákonů o VZP a resortních zaměstnaneckých pojišťoven, od r. 2006)
 • zlepšením odměňování zdravotnických pracovníků úsporami v systému (2005, 2006)
 • posílením práv pacientů (zvýšením jejich informovanosti, mimosoudním vyřizováním stížností a zlepšenou komunikací mezi pacienty a zdravotníky, od r. 2006)
 • zamezením plýtvání ve zdravotnictví
 • ČSSD zlepší dostupnost bydlení:

 • podporou družstevní bytové výstavby na neziskovém principu (zákonem od července 2005)
 • podporou neziskových společností pro bydlení (zákoneme od srpna 2005)
 • podporou dostupnosti bydlení pro mladé lidi (nové byty, rekonstrukce, nařízením vlády od září 2005)
 • ČSSD bude bránit práva spotřebitelů:

 • bude je chránit před klamavou reklamou (novelizací zákonů od června 2005)
 • zajistí kvalitní a cenově dostupné potraviny z českého zemědělství (2005, 2006)
 • ČSSD bude podporovat děti a rodinu:

 • zlepšením podmínek pro výkon náhradní rodinné péče a podporou pro ohrožené rodiny (zákonem od června 2006)
 • daňovým zvýhodněním rodin s dětmi (novelou zákona DPFO, 2005, 2006)
 • zlepšením pracovního uplatnění rodičů s malými dětmi (nařízením vlády a resortními programy, 2005, 2006)
 • zlepšením dostupnosti bytů pro rodiny (nařízením vlády, 2005, 2006)
 • ČSSD bude racionálně nakládat z penězi z EU:

 • využije prostředky z evropských strukturálních fondů pro rozvoj zaměstnanosti a podnikání
 • vyjedná maximum finančních prostředků z fondů EU na léta 2007-2013 (od r. 2006)
 • ČSSD posílí postavení ČR jako rovnoprávného člena Evropské unie:

 • zasadí se o příjetí Smlouvy o ústavě pro Evropu referendem
 • připraví ČR na kvalitní zvládnutí budoucího předsednictví v EU
 • připraví ČR na odstranění kontrol na hranicích (schengenský systém, od r. 2006
 •                  
  Obsah vydání       28. 1. 2005
  30. 1. 2005 Gross "vysvětlil" a "doložil" své příjmy na nákup bytu Štěpán  Kotrba
  30. 1. 2005 Proč se nepátrá po majitelích bytů v hodnotě 10-15 milionů?
  30. 1. 2005 Jednání ÚVV bylo opět neveřejné...
  30. 1. 2005 Volby v Iráku byly prohlášeny za "úspěšné"
  30. 1. 2005 Britské vojenské letadlo havarovalo v Iráku
  30. 1. 2005 Vytvořte konečně nezávislý mechanismus pro vyšetřování stížností na policisty
  30. 1. 2005 Dámy z Prahy, ne z Ipanemy Fabiano  Golgo
  30. 1. 2005 10. září jako Den proti chudobě? Fabiano  Golgo
  29. 1. 2005 Americké velvyslanectví v Bagdádu se stalo terčem útoku
  29. 1. 2005 Vaše srdce obrostlo tukem, takže jste slepí a hluší, vaše srdce je tvrdé a necitlivé Zdeněk  Bárta
  29. 1. 2005 Anti-Davos: "Karneval utlačovaných" Fabiano  Golgo
  30. 1. 2005 Škromachův Smer -- sociálná demokracia Štěpán  Kotrba
  29. 1. 2005 Gross: Chceme "aktualizovat" a "modernizovat" Stanislav  Gross
  29. 1. 2005 S čím půjde tým Stanislava Grosse do voleb
  28. 1. 2005 Podporujme tradiční sociálnědemokratickou politiku Jan  Kavan
  29. 1. 2005 Michael  Marčák
  28. 1. 2005 Sociální model České republiky Petr  Miller
  28. 1. 2005 "Moderní" neznamená ještě "dobré" Václav  Potužník
  27. 1. 2005 Globalizace funguje, ale s tržními principy by se to nemělo přehánět
  28. 1. 2005 Pozlátková slova: "moderní", "progresivní", "zeštíhlit" a "pružný" Ivan  David
  28. 1. 2005 Michael  Marčák
  28. 1. 2005 Mezinárodní organizace na ochranu novinářů kritizuje šikanování televize Al Džazíra
  28. 1. 2005 Bush by měl jet do Evropy a měl by tam mlčet
  28. 1. 2005 V Americe je už půl páté odpoledne
  28. 1. 2005 Kdykoliv britští intelektuálové předpovídají úpadek Ameriky, Američané se jen smějí
  28. 1. 2005 Michael  Marčák
  28. 1. 2005 Kouření je jen projev svobodné vůle - nic víc Bohumil  Kartous
  28. 1. 2005 Michael  Marčák
  28. 1. 2005 Palasova modrá šance Robert  Vašíček
  28. 1. 2005 Vysokoškolské vzdělání -- bezplatně, či za školné? Miroslav Václav Steiner
  28. 1. 2005 Sebeoběť pro vyšší princip mravní je dnes bezpředmětná? Vladimír  Línek
  28. 1. 2005 Dnes nepotřebujeme mučedníky, ale sebevědomé občany Karel  Dolejší
  28. 1. 2005 Největšími Čechy jsou Jan Palach a Jan Zajíc Petr  Jánský
  28. 1. 2005 Policie varuje filmem děti před internetovými pedofily
  28. 1. 2005 Egypt otřesen sexuálním skandálem, svědčícím o tamějším postavení žen
  28. 1. 2005 Na Ukrajině to Západ udělal správně, v Iráku špatně. Jak to dopadne s Íránem?
  28. 1. 2005 Jak zachránit staré videonahrávky
  27. 1. 2005 Čtyřka z Guantánama "je stále hrozbou", tvrdí USA
  27. 1. 2005 Ropné společnosti financují kampaň, popírající podnebné změny
  27. 1. 2005 Co si Iráčané myslí o volbách
  26. 1. 2005 Podvodníci okrádají středoevropské uchazeče o zaměstnání
  22. 1. 2005 Hospodaření OSBL za prosinec 2004
  22. 11. 2003 Adresy redakce

  Vláda Stanislava Grosse a politika ČSSD RSS 2.0      Historie >
  30. 1. 2005 Jednání ÚVV bylo opět neveřejné...   
  30. 1. 2005 Gross "vysvětlil" a "doložil" své příjmy na nákup bytu Štěpán  Kotrba
  30. 1. 2005 Škromachův Smer -- sociálná demokracia Štěpán  Kotrba
  30. 1. 2005 Proč se nepátrá po majitelích bytů v hodnotě 10-15 milionů?   
  29. 1. 2005 S čím půjde tým Stanislava Grosse do voleb   
  29. 1. 2005 Gross: Chceme "aktualizovat" a "modernizovat" Stanislav  Gross
  28. 1. 2005 "Moderní" neznamená ještě "dobré" Václav  Potužník
  26. 1. 2005 Podivuhodná vítězství Stanislava Grosse Oskar  Krejčí
  26. 1. 2005 Evropa: Třetí cesta -- Nový střed po šesti letech   
  25. 1. 2005 Gross nebo Škromach? Martin J. Kadrman
  24. 1. 2005 Škromach příštím lídrem ČSSD Robert  Vašíček
  24. 1. 2005 Rychtář - filantrop Bohumil  Kartous
  21. 1. 2005 Sociální demokraté -- roztříštěni na prach Irena  Ryšánková
  21. 1. 2005 Blíží se klíčový okamžik sociálních demokratů Štěpán  Kotrba
  21. 1. 2005 Pragmatická sociální demokracie? Jan  Baláč

  Schengenský prostor volného pohybu osob RSS 2.0      Historie >
  29. 1. 2005 S čím půjde tým Stanislava Grosse do voleb   
  9. 1. 2005 Schengenské země zavádějí kontrolu otisků prstů   
  19. 10. 2004 Soumrak sociálního státu a jeho důsledky na cestě do vysněného ráje Jaroslav  Ungerman
  1. 12. 2003 Schengenské otázniky Martin  Muránsky
  8. 11. 2003 Evropská ústava - úpadek euro-panství Ladislav  Žák
  12. 5. 2003 NEU - EU z jiného úhlu pohledu Bohdana  Rytířová
  5. 3. 2003 Statewatch: mnohá práva kandidátských zemí EU budou značně omezená   
  9. 1. 2003 Rozpad? Ne, byla to státní porážka! Petr  Uhl