28. 1. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
30. 1. 2005

Liga lidských práv ministru Němcovi:

Vytvořte konečně nezávislý mechanismus pro vyšetřování stížností na policisty

Tisková zpráva

Liga lidských práv se obrací nejen v souvislosti s nekončícími skandály policie nejtěžšího kalibru, za něž nikdo není schopen nést osobní ani politickou zodpovědnost a složit svojí funkci, s otevřeným dopisem na ministra spravedlnosti Pavla Němce. Předmětem dopisu je - při vědomí nerozvinuté politické kultury - "minimální systémový požadavek" a konkrétní návrhy na zřízení nezávislého a transparentního mechanismu pro vyšetřování všech stížností podaných na policisty mimo resort ministerstva vnitra.

Tento požadavek je opakovaně vznášen v posledních čtyřech letech nejen nevládními organizacemi, ale zejména mezinárodními institucemi a - rovněž opakovaně - ignorován minulými i současnými představiteli ministerstva vnitra a policie. V první řadě pak těmi, které za současný stav nesou zodpovědost. Stejně tak byla možnost upravení nezávislého vyšetřovacího systému při přípravě nového trestního řádu doposud bohužel opomíjena legislativci ministerstva spravedlnosti.

Tento systémový návrh v sobě podle názoru Ligy zahrnuje výrazný prvek prevence, který dalece přesahuje oblast ochrany základních práv a může přinést celospolečensky užitečné zlepšení práce policie i její větší transparentnost, včetně profesionálního šetření všech porušení zákona ze strany policie od samého počátku.

Vážený pan
JUDr. Pavel Němec
ministr spravedlnosti
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

Vážený pane ministře,

dovolujeme se na Vás obrátit s žádostí po započetí aktivit vedoucích k vytvoření systému vyšetřování všech stížností na policisty mimo resort ministerstva vnitra.

Systém nezávislého šetření by měl přispět k transparentním procesům vyšetřování trestných činů i přestupků policistů. Podle našeho názoru má ministerstvo spravedlnosti unikátní příležitost zařadit pod Vaším vedením tento mechanismus do připravovaného trestního řádu.

Návrh připravovaný již delší dobu legislativci ministerstva spravedlnosti zatím tento mechanismus podle našeho názoru nezodpovědně bez dalšího vysvětlení a diskuse odmítal a zachovával status quo, ačkoli k němu byly vysloveny výhrady - bohužel bezúspěšně - v rámci meziresortního připomínkového řízení.

Poslední události spojené se sérií skandálů policie úzce propojené s organizovaným zločinem a diskuse spojené s aférou, kdy veřejný činitel ve funkci ministra vnitra bez jakéhokoli zákonného oprávnění zřizoval ad hoc utajené týmy, které měly "sbírat informace", čímž dosti závažně zneužíval svojí pravomoc, znova ukazují na naléhavost systémového řešení. To by mělo přinést jak transparentní proceduru, tak umožnit přístup občanů k řízení o stížnostech jimi podaných.

V rámci parlamentního vyšetřování uvedených událostí samotný současný ministr vnitra vyslovil pozoruhodný výrok, že v roce 2002 (celých 13 let po pádu komunismu) neměla inspekce ministra vnitra dostatečnou kvalitu, jako omluvu pro zřízení netransparentního týmu v rámci policie! Tím byly z úst poměrně povolaného veřejného činitele potvrzeny výhrady organizací na ochranu lidských práv, i těch poukazujících na problém policejní korupce z minulých let i současnosti, včetně politiků. Nedostatečnou kvalitu tohoto orgánu byl schopen mimo jiné veřejně v rámci odborné diskuse přiznat na konferenci o přístupu ke spravedlnosti v Brně v dubnu roku 2004 i tehdejší zástupce ředitele inspekce.

Požadavek po vytvoření nezávislého mechanismu pro všechny stížnosti na policisty se vztahuje na všechna porušení zákona ze strany policistů, nikoli jen na inspekci ministra vnitra, která zjišťuje skutečnosti, zda nedošlo ke spáchání trestného činu policistou. Patří sem i podřazení současných vnitřních kontrolních mechanismů policie tvořených zejména skupinami kontroly a stížností. Současný systém je v rozporu se zásadami transparence, nezávislosti a nestrannosti nejen vzhledem k postavení obou těchto orgánů v rámci struktur ministerstva vnitra, ale i vzhledem k nestandardní proceduře předávání si případů těchto mechanismů mezi sebou.

Liga lidských práv se nebrání kontrole uvnitř policie, která bude řešit vnitřní kázeňské problémy a třeba i přispěje ke zlepšení současného příšerného a nefungujícího managementu této státní složky, ovšem u přestupků a trestných činů páchaných vůči občanům nebo na úkor služby státu, včetně korupce, by měly být vyšetřovány komplexně externím mechanismem. Tento mechanismus by měl přispět nejen k vyšetřování porušení zásahů do osobní integrity a základních práv občanů, ale i (z pohledu naší organizace zaměřené na dodržování závazků vyplývajících z mezinárodních úmluv o lidských právech sekundárních, avšak pro život společnosti neméně závažných) prohřešků policistů spočívajících v korupčních praktikách, podporování a záměrné krytí závažné trestné činnosti zločineckých gangů a dalších případů zneužívání jejich pravomoci.

Když už zatím nedošlo k takovému rozvoji politické kultury, která by vedla k použití právním řádem předpokládaných represivních sankcí nebo alespoň odstoupení zodpovědných představitelů při odhalení závažných afér, považujeme vytvoření systémové obrany proti různým netransparentním činnostem ze strany vedení ministerstva vnitra i policie v budoucnu za prvek prevence a zároveň ukázky zpřístupnění systému vyřizování stížností na policisty blíže občanům, jak by přechod k právnímu státu zasluhoval.

Razantním zahrnutím nezávislého postavení vyšetřovacího orgánu do započatých legislativních prací na trestním řádu jako ministr můžete významně přispět k zastavení nekonečné série policejních skandálů za něž nikdo nenese zodpovědnost. Stejně tak by zřízení nezávislého vyšetřovacího orgánu přispělo k odstranění policejního paternalismu a neúměrně se rozrůstajícího výkonu řady administrativních funkcí ze strany všeobjímajícího policejního aparátu, který nestojí na hodnotě výkonu povolání policisty jako služby občanům. Naplněním důležité součásti právního státu v praxi byste mohl významně přispět k naplnění ducha naší ústavy a listiny základních práv a svobod, které jsou postaveny na primátu občana nad státem.

Podle Ligy lidských práv je vhodné uvažovat nejméně o třech konkrétních variantách vyšetřovacího mechanismu.

1) O variantě převedení současného mechanismu inspekce ministra vnitra včetně kompetencí vnitřních orgánů policie pod ministerstvo spravedlnosti a jeho otevření civilním vyšetřovatelům.

Inspekce ministra vnitra představuje uzavřený orgán, kde mohou sloužit toliko policisté "vystřelení do inspekčních výšin" samotnou policií, o současných vnitřních kontrolních mechanismech pro stížnosti na policisty ani nemluvě. Je s podivem, že zatímco vyšetřovatelé policie pro trestné činy občanů (nepolicistů) se mohou rekrutovat kupříkladu z mladých právníků - čerstvých absolventů právnických fakult, inspekce (podle vlastních slov nedostatečně kvalitní orgán) je jakémukoli civilnímu prvku uzavřena a bez dalšího vysvětlení jej odmítá.

2) Další možností je podřazení inspekčního systému pod přímou linii nejvyššího státního zástupce, který by jmenoval vedení inspekce i vedoucí dekoncentrovaných pracovišť při krajských a některých vybraných okresních státních zastupitelstvích. Ti by spolupracovali s těmi státními zástupci, kteří jsou vyhrazeni pro vyšetřování trestných činů policistů. Pomáhali by jim při zjišťování skutečností zda nedošlo k trestnému činu před započetím samotné "fáze vyšetřování" podle trestního řádu a v případě porušení zákona s menší společenskou nebezpečností než je trestný čin, by předávali návrhy na potrestání vedoucím představitelům policie. Také by dohlíželi na jejich naplnění v praxi, včetně povinnosti informování občanů o formě a aplikaci kázeňského potrestání v konkrétních případech.

3) Poslední variantu by mohlo podle našeho názoru představovat vytvoření orgánu - opět za využití systému současné inspekce - nezávislého nejen na ministerstvu vnitra, ale i na ministerstvu spravedlnosti, s ředitelem a jeho zástupcem jmenovaných jednou z komor parlamentu či v rámci ad hoc mechanismu spojujícího vyjádření vůle obou komor.

Tento systém považujeme upřímně řečeno za nejzajímavější, neboť by mohl být v ideálním případě nejlepší zárukou toho, že se ředitelem vedoucím tento důležitý orgán nestane nedůvěryhodná osoba zapletená do vyšetřování událostí v rámci proslulého Palachova týdne v lednu 1989 v době komunismu, jak tomu je u současného, resp. do politických afér v letech devadesátých i nedávnější současnosti v případě minulého ředitele inspekce ministra vnitra. Stejně tak by tento systém mohl zabránit teoretickému nebezpečí "zavedení systému vzájemných ústupků" v případě, že by orgán pod ministerstvem spravedlnosti šetřil pochybení policie a policejní orgány pochybení vězeňské služby. Dalším nebezpečím předchozích variant představuje využívání/zneužívání takovéhoto orgánu k politickým účelům při souboji dvou ministrů v čele uvedených resortů.

I v rámci posledně uvedeného systému by se návrhy na obžaloby z trestných činů předávaly státním zástupcům, kteří by měli nad šetřením od počátku dozor, mohli by do něj zasahovat a podávat návrhy na potrestání za činy nedosahující této společenské nebezpečnosti vedoucím představitelům policie. Otevření vyšetřovacího orgánu civilnímu prvku je pak samozřejmě požadavkem, který by měla obsahovat jakákoli zvolená varianta úpravy.

Policie ČR, pokud má skutečný zájem na obnovení důvěry občanů a zlepšení svého fungování, které vede v některých případech až k tak závažným následkům jako je smrt osob v jejích rukou, vnikání do bytů a bití těhotných žen v podnapilém stavu s rasovým motivem či participace a spoluúčast na práci gangů, které bestiálně mučí občany v rámci jejich vydírání, by měla ocenit zřízení orgánu, který zvýší pro veřejnost její transparentnost a mohl by přispět k postupnému zkvalitnění práce policie a jejímu efektivnějšímu působení.

Vyslyšení četných doporučení na zřízení nezávislého mechanismu pro všechny stížnosti na policisty, který na Českou republiku kladou mezinárodní instituce na ochranu lidských práv při OSN - Výbor pro lidská práva (v červenci 2001), Výbor proti mučení (v květnu 2001 a květnu 2004), Výbor pro odstranění všech forem rasové diskriminace (v srpnu 2003), Výbor pro práva dítěte (v lednu 2003) i Komise proti rasismu a intoleranci Rady Evropy (v červnu 2004) - by navíc ztvrdilo činy, nikoli neplněnými slovy, závazek české vlády, jež by měla znát svojí mezinárodní odpovědnost a dodržovat mezinárodních úmluvy, které ratifikovala. Navíc podle svého programového prohlášení vyjádřila snahu zabývat se doporučeními mezinárodních institucí monitorujících dodžování lidských práv, ovšem jak známo, v praxi tak nečiní.

České republice mohou vedle toho hrozit při zachování současného systému ostudné a státní kasu zatěžující rozsudky v případě úspěchu stížností u Evropského soudu pro lidská práva, který ve své judikatuře pregnantně rozpracoval kritéria pro efektivní orgán pro vyšetřování policie. Ten by měl splňovat požadavky nezávislosti a nestrannosti na struktuře ministerstva vnitra , bezprostřednosti vyšetřování i veřejného přístupu občanů k stížnostní proceduře, což také kupodivu za současného stavu není možné. Projednání stížností na tento systém odporující evropským standardům ochrany základních práv občanů lze očekávat v nejbližších letech, neboť stížnosti tohoto druhu již byly na Českou republiku do Štrasburku podány.

V rámci odborné diskuse jsme samozřejmě připraveni na předložených variantách - včetně inspirace zahraničními zkušenostmi - spolupracovat.

V Brně dne 30. 1. 2005

S pozdravem za Ligu lidských práv,

Mgr. Jiří Kopal

Liga lidských práv
Bratislavská 31
602 00 Brno
tel.: 545 210 446
fax: 545 240 012
jkopal@llp.cz
www.llp.cz

                 
Obsah vydání       28. 1. 2005
30. 1. 2005 Gross "vysvětlil" a "doložil" své příjmy na nákup bytu Štěpán  Kotrba
30. 1. 2005 Proč se nepátrá po majitelích bytů v hodnotě 10-15 milionů?
30. 1. 2005 Jednání ÚVV bylo opět neveřejné...
30. 1. 2005 Volby v Iráku byly prohlášeny za "úspěšné"
30. 1. 2005 Britské vojenské letadlo havarovalo v Iráku
30. 1. 2005 Vytvořte konečně nezávislý mechanismus pro vyšetřování stížností na policisty
30. 1. 2005 Dámy z Prahy, ne z Ipanemy Fabiano  Golgo
30. 1. 2005 10. září jako Den proti chudobě? Fabiano  Golgo
29. 1. 2005 Americké velvyslanectví v Bagdádu se stalo terčem útoku
29. 1. 2005 Vaše srdce obrostlo tukem, takže jste slepí a hluší, vaše srdce je tvrdé a necitlivé Zdeněk  Bárta
29. 1. 2005 Anti-Davos: "Karneval utlačovaných" Fabiano  Golgo
30. 1. 2005 Škromachův Smer -- sociálná demokracia Štěpán  Kotrba
29. 1. 2005 Gross: Chceme "aktualizovat" a "modernizovat" Stanislav  Gross
29. 1. 2005 S čím půjde tým Stanislava Grosse do voleb
28. 1. 2005 Podporujme tradiční sociálnědemokratickou politiku Jan  Kavan
29. 1. 2005 Michael  Marčák
28. 1. 2005 Sociální model České republiky Petr  Miller
28. 1. 2005 "Moderní" neznamená ještě "dobré" Václav  Potužník
27. 1. 2005 Globalizace funguje, ale s tržními principy by se to nemělo přehánět
28. 1. 2005 Pozlátková slova: "moderní", "progresivní", "zeštíhlit" a "pružný" Ivan  David
28. 1. 2005 Michael  Marčák
28. 1. 2005 Mezinárodní organizace na ochranu novinářů kritizuje šikanování televize Al Džazíra
28. 1. 2005 Bush by měl jet do Evropy a měl by tam mlčet
28. 1. 2005 V Americe je už půl páté odpoledne
28. 1. 2005 Kdykoliv britští intelektuálové předpovídají úpadek Ameriky, Američané se jen smějí
28. 1. 2005 Michael  Marčák
28. 1. 2005 Kouření je jen projev svobodné vůle - nic víc Bohumil  Kartous
28. 1. 2005 Michael  Marčák
28. 1. 2005 Palasova modrá šance Robert  Vašíček
28. 1. 2005 Vysokoškolské vzdělání -- bezplatně, či za školné? Miroslav Václav Steiner
28. 1. 2005 Sebeoběť pro vyšší princip mravní je dnes bezpředmětná? Vladimír  Línek
28. 1. 2005 Dnes nepotřebujeme mučedníky, ale sebevědomé občany Karel  Dolejší
28. 1. 2005 Největšími Čechy jsou Jan Palach a Jan Zajíc Petr  Jánský
28. 1. 2005 Policie varuje filmem děti před internetovými pedofily
28. 1. 2005 Egypt otřesen sexuálním skandálem, svědčícím o tamějším postavení žen
28. 1. 2005 Na Ukrajině to Západ udělal správně, v Iráku špatně. Jak to dopadne s Íránem?
28. 1. 2005 Jak zachránit staré videonahrávky
27. 1. 2005 Čtyřka z Guantánama "je stále hrozbou", tvrdí USA
27. 1. 2005 Ropné společnosti financují kampaň, popírající podnebné změny
27. 1. 2005 Co si Iráčané myslí o volbách
26. 1. 2005 Podvodníci okrádají středoevropské uchazeče o zaměstnání
22. 1. 2005 Hospodaření OSBL za prosinec 2004
22. 11. 2003 Adresy redakce