27. 10. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
27. 10. 2004

POLEMIKA:

Je myslivectví citlivý způsob hospodaření?

Ostře polemizuji s článkem pana Králíčka o myslivosti. Naše Sdružení vlastníků honebních pozemků v ČR vzniklo po projednávání a přijetí novely zákona o myslivosti, která umožňuje vytunelovat všechny majitele honebních pozemků. Doslova je může připravit o střechu nad hlavou. O tom se však ve své polemice nezmiňuji, to je další problém, který by zasloužil pozornosti. Celý zákon o myslivosti je v podstatě protiústavní a už přes rok leží u Ústavniho soudu žádost o zrušení některých jeho paragrafů. Pokud Ústavní soud této žádosti poslanců a senátorů vyhoví, prakticky se tím celý zákon zhroutí a bude zapotřebí vypracovat nový, píše Věra Petrová, předsedkyně Sdružení vlastníků honebních pozemků v ČR.

Pan Luděk Králíček, vedoucí oddělení myslivosti, střelectví a ekologie ( patrně pohrobků socialistických lidových myslivců, tj. Českomoravské myslivecké jednoty), který "obratně" využil P.S. článku k propagaci svého podniku, by si měl především ujasnit, co je myslivost. Podle platného zákona č. 449/2001 Sb.je to " soubor činností prováděných v přírodě ve vztahu k volně žijící zvěři jako součásti ekosystému a spolková činnost směřující k udržení a rozvíjení tradic a zvyků jako součásti českého národního kulturního dědictví". Kouzlem nechtěného prozradil pan Králíček pravou podstatu myslivosti v ČR, na hony vzdálenou platnému zákonu. Píše: " myslivost velmi zjednodušeně řečeno je v našich podmínkách de facto druhem zemědělské prvovýroby, která je nejcitlivějším způsobem obhospodařování pozměněných kulturních ekosystémů a jejíž produkty jsou zvěřina, kůže a případně trofej." Slušný výnos činí i prodej odstřelu trofejových kusů, ale o tom se pan Králíček cudně zmiňuje až závěrem svého článku. Jinými slovy -- myslivost je u nás v převážné míře chápána a provozována jako velmi slušný obchod. Jenže -- pan Králíček a jeho přátelé si musí vybrat.

Buďto :

1) chápou své počínání jako druh zemědělské prvovýroby, jejímiž produkty jsou zvěřina, kůže, trofeje a poplatky za odstřel a pak nejde o činnost, o níž mluví platný zákon o myslivosti,

nebo :

2) chtějí respektovat vymezení pojmu myslivosti, jak jej určuje výše citovaný § 2 odst. 1) zákona a pak nemůže jít o jakoukoliv výrobu a tedy ani ne o produkty z ní.

Pokud budou postupovat podle dikce zákona, musí jít o vysloveně neziskovou činnost, prováděnou ve veřejném zájmu. Jen tehdy totiž mají myslivci právo vstupovat na cizí pozemky a omezovat vlastnická práva jejich majitelů. Jinými slovy -- pokud uloví zvěř, musí ji odevzdat státu, protože v případě, že si ji ponechají, nejde již o veřejný zájem. Avšak jen ten umožňuje omezit práva vlastníka.

Pan Králíček může namítnout, že tentýž paragraf téhož zákona říká pod písmenem h) "právem myslivosti (je, pozn. vp)... přivlastňovat si ulovenou nebo nalezenou uhynulou zvěř, její vývojová stadia a shozy paroží, jakož i užívat k tomu v nezbytné míře honebních pozemků". Jenže -- kde jinde než na honebních pozemcích by bylo možné zvěř chránit, chovat, lovit a přivlastňovat si ji ? Na nehonebních to jde jen ve velmi výjimečných případech a jiné pozemky nejsou. Každý metr čtvereční však někomu patří a vlastník toho kterého metru čtverečního může být omezován ve svém vlastnickém právu pouze " ve veřejném zájmu,a to na základě zákona a za náhradu" (Listina základních práva svobod, hlava druhá, článek 11, odst. 4). Dejme tomu, že odlov zvěře je ve veřejném zájmu. Ale jaký veřejný zájem je v tom, aby zvěř, která vyrůstala a pásla se na honebního pozemku a která až do své smrti představovala "obnovitelné přírodní bohatství" (§2 odst b) zákona 449/2001 Sb ), stala se po své smrti majetkem soukromé osoby ? Ať je i nadále oním přírodním bohatstvím, které patří státu a je státu odevzdána a majiteli pozemku ať je vyplacena náhrada, jejíž výše i plátce ( stát ? myslivec ? ) by měli být stanoveni smlouvou,

nebo - připusťme definici pana Králíčka, že jde o druh zemědělské prvovýroby, mající své produkty, ale pak musíme smést se stolu platný zákon o myslivosti a začít jej tvořit úplně od základu. Znovu a jinak.

A tady je odpověď na otázku, proč jsou myslivci v naší společnosti neoblíbeni. Většina našich občanů totiž vycítila parazitsmus převážné většiny mysliveckých sdružení, jejich protiústavní konání, jejich příživnictví a vykořisťování majitelů honebních pozemků a to se společnosti jako celku příčí. V říjnovém čísle časopisu Svět myslivosti je uveřejněn článek pana Mlčouška, který se domnívá, že by k lepšímu vnímáni myslivosti společností prospělo, kdyby politici-myslivci nosili mysliveckou uniformu a za příklad dává Německo a Rakousko. Zapomenul dodat , že v těchto zemích činí minimální výměra honiteb kolem sta hektarů, myslivost v ní provozují většinou sami vlastníci, reprezentují sebe samé. Když přemnožená zvěř poškozuje úrodu a les, je to škoda na jejich majetku. Pokud by jejich zvěř způsobila škodu na cizím majetku, musí ji onen konkrétní myslivec nahradit Proto může chodit v myslivecké uniformě na veřejnosti, aniž by vzbuzoval odpor a opovržení, naopak, společnost v nich respektuje dobré hospodáře. V našich myslivcích však společnost instinktivně vyciťuje něco falešného, s čím " raději nic nemít". Politik, který by chodil na veřejnosti v myslivecké uniformě, by měl volby předem prohrané.

Jenže -- tohle si naši lidomyslivci nechtějí přiznat. Svalují vinu na kde co; pan Králíček např. na to, že obyvatelstvo se koncentruje do měst a "s myslivci se dostávají do konfliktu v průběhu svoji rekreace ve volné přírodě (venčení psů, motorismus, atd.)...někteří projevují sociálně patologickou příchylnost ke zvířatům, která supluje jejich neschopnost navazovat normální lidské vztahy." A je to. Až na myslivce je podle pana Králíčka převážná většina našich občanů nenormální a měla by navštěvovat psychiatry. Nebo ji vyměníme ? Či vystřílíme ?

Závěrem: obhajoba myslivosti, tak, jak ji provádějí členové Českomoravské myslivecké jednoty -- jak jinak chápat článek jejího předního funkcionáře, zajišťujícího "výcvik střelby a pořádání závodů ve střelbě na střelnicích" ? -- nebyla právě tou nejšťastnější. Spíš odhalila slabiny české myslivosti a dala materiál do rukou Ústavního soudu, u nějž už druhým rokem leží žádost poslanců a senátorů o zrušení některých paragrafů zákona o myslivosti. Posíláme proto článek pana Králíčka i naši odpověď na něj Ústavnímu soudu jako materiál ke studiu celého problému.

Mgr. Věra Petrová, předsedkyně

Sdružení vlastníků honebních pozemků v ČR

                 
Obsah vydání       27. 10. 2004
28. 10. 2004 Podivný svět fantazie, lhaní, násilí a strachu, v němž dnes žijeme
27. 10. 2004 Jak najít bez rizika v Británii zaměstnání Jan  Čulík
28. 10. 2004 Jásir Arafat vážně nemocen
27. 10. 2004 Al Jazeera odvysílala další video s unesenou Margaret Hassanovou
27. 10. 2004 Evropský parlament donutil předsedu EK k ústupu
27. 10. 2004 Za nich bude líp? Ondřej  Hausenblas
27. 10. 2004 S jakou vizí půjdeme do blížících se voleb? Miloš  Dokulil
28. 10. 2004 Michael  Marčák
27. 10. 2004 Generálové a frajtři Václav  Dušek
27. 10. 2004 Kolik bude hlavních nádraží v Brně? Antonín  Žiška
27. 10. 2004 Švehla a Gross: Teprve politika je ta pravá krása Jan  Bohata
27. 10. 2004 Připravují se Republikáni bránit černochům na Floridě v hlasování?
27. 10. 2004 Nejvyší státní zástupkyně dělá zároveň dvě protikladné věci
27. 10. 2004 Michael  Marčák
27. 10. 2004 Ariel Šaron zvítězil při historickém hlasování v Izraeli
27. 10. 2004 Zemřel John Peel, britská rozhlasová legenda pop music Jan  Čulík
27. 10. 2004 Chcete studovat na Tchajwanu? Petr  Fiala
26. 10. 2004 Zpravodajství iráckého odboje za dny 13. - 15. října 2004
27. 10. 2004 Zpravodajství iráckého odboje za dny 16. - 18. října 2004
27. 10. 2004 Je myslivectví citlivý způsob hospodaření?
27. 10. 2004 Ještě jednou: jsou tedy myslivci zabijáci? Luděk  Králíček
27. 10. 2004 Češi přispějí finančně na sbírku na pomník bitvy o Británii
27. 10. 2004 Poprava květinky Jaroslav  Hutka
27. 10. 2004 Cesta do noci Jaroslav  Hutka
27. 10. 2004 O Hutkově knize Požár v bazaru Jan  Čulík
27. 10. 2004 Komunisté proti "fašismu"
27. 10. 2004 "Národní strana" zve na "pietní akt"
26. 10. 2004 Bílý dům na prodej
26. 10. 2004 Spojené státy nabídly vrátit Brity v Guantánamu domů; Británie to však odmítla
25. 10. 2004 Poslanci jako prostitutky u E 55 Václav  Žák
25. 10. 2004 S kýmpak se to pan prezident kamarádí? Jan  Čulík
25. 10. 2004 Prezidenti v ČR a totalitní myšlení Bohumil  Kartous
23. 10. 2004 Telefonujte zdarma přes internet a zlikvidujte Český Telecom
27. 10. 2004 Provolání Národního výboru ke vzniku Československa
27. 10. 2004 Manifest císaře Karla I. ze 16. října 1918
27. 10. 2004 Zahajovací řeč prvního dne Národního shromáždění československého
27. 10. 2004 Události října 1918
27. 10. 2004 Washingtonská deklarace z 18. října 1918
27. 10. 2004 První zákon Československé republiky
27. 10. 2004 Projev T. G. Masaryka k 28. říjnu 1919
27. 10. 2004 Martinská deklarácia
27. 10. 2004 Československá Amerika ve zbrani
27. 10. 2004 Švabinský: umělec musí býti neúnavným dělníkem
27. 10. 2004 Nasrat! Jo, nasrat! Zdeněk  Bárta
27. 10. 2004 Mládež na křižovatce
23. 10. 2004 Kdo je dokumentarista Adam Curtis?
21. 10. 2004 Jak neokonzervativci a islamisté vytvořili nový "svět globálního terorismu"
10. 10. 2004 Hospodaření OSBL za září 2004
29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů
22. 11. 2003 Adresy redakce
17. 6. 2004 Provizorní umístění starých archivů

Myslivost - krvavá zábava a nebo péče o zvěř? RSS 2.0      Historie >
27. 10. 2004 Ještě jednou: jsou tedy myslivci zabijáci? Luděk  Králíček
27. 10. 2004 Je myslivectví citlivý způsob hospodaření?   
26. 10. 2004 Jsou myslivci zabijáci? František  Petro
25. 10. 2004 Myslivectví jako způsob ochrany práva lovu Radek  Batelka
20. 10. 2004 Myslivectví je citlivý způsob hospodaření Luděk  Králíček
19. 10. 2004 Proč má myslivost v ČR velkou tradici? Bohumil  Kartous
18. 10. 2004 "Lov je odměnou za péči o zvěř" Radek  Batelka
5. 10. 2004 Jsou myslivci zabijáci ? Radek  Batelka
19. 10. 2001 Ministr zemědělství Fencl v Den smutku střílel Hanka  Hricová