DOKUMENT

Koaliční mechanismy spolupráce

21. 7. 2004 / Štěpán Kotrba

ČSSD, KDU-ČSL a US-DEU se v úterý dohodly na okruhu témat, která budou předkládána výhradně po dohodě celé koalice. Návrhem, který připravili v pátek Kasal se Škromachem a Kühnlem je definováno dohodovací a smírčí řízení i mechanismy pro kompaktnost koalice po celý zbytek volebního období.

Na první - programové - části koaliční smlouvy teď budou pracovat pověření místopředsedové stran Karel Kühnl, Milan Šimonovský a Zdeněk Škromach. Odborné komise už připravily většinu námětů tak, jak je jednotlivé strany považují za důležité. Výsledky úterního jednání musí ještě na závěr potvrdit stranická grémia. Dá se ale předpokládat, že text bude shledán bezkonfliktním. Za své vítězství označili dílčí dohodu hlavně lidovci, kteří její obsah ihned prozradili novinářům.

Gross se po odpoledním jednání poslaneckého klubu ČSSD vyjadoval opatrněji. Odmítl názor, že ČSSD ustoupila. "Myslím, že KDU-ČSL uvádí všechno jako svoji výhru. Každý má určitý politický styl," řekl novinářům Gross.

Předseda ČSSD uvedl, že o stavu jednání chce počátkem příštího týdne informovat prezidenta Václava Klause. Britské listy dávají svým čtenářům k nahlédnutí plný text druhé části dohody tak, jak ji zapsal Jan Kasal.

plný text druhé části dohody ČSSD, KDU-ČSL a US-DEU ARCHIV BL

Tento návrh koaličních mechanismů slouží jako podklad pro jednání ČSSD, KDU-ČSL a US-DEU a vznikl jako výsledkem pracovní schůzky pánů Škromacha, Kühnla a Kasala dne 20. července 2004

ČÁST DRUHÁ

X.

SPOLUPRÁCE

/1/ Smluvní strany se dohodly, že ve vládě, která bude mít celkem ... členů, bude uplatněno zastoupení ČSSD, KDU-ČSL a US-DEU v poměru X:Y:Z ve složení, které je uvedeno v příloze č. 2 této smlouvy a které po vzájemné dohodě předloží pověřený premiér ... prezidentu republiky. Vláda bude rozhodovat většinovým hlasováním.

/2/ Smluvní strany předloží a v Poslanecké sněmovně svým hlasováním podpoří i případné změny ve složení orgánů poslanecké sněmovny, jak je uvedeno č. 3 této smlouvy.

/3/ Smluvní strany zajistí, aby se všichni jejich poslanci zúčastnili schůze poslanecké sněmovny, na které bude hlasováno o důvěře vládě České republiky a zajistí její podporu.

/4/ Smluvní strany respektují ústavní právo předsedy vlády navrhnout prezidentu republiky jmenování a odvolávání členů vlády. Pro každý takový krok bude předseda vlády hledat podporu příslušné koaliční strany. Předseda příslušné koaliční strany podává návrh na odvolání a jmenování člena vlády nominovaného za tuto stranu. Další postup o takovém návrhu podléhá dohodě předsedy vlády s předsedou příslušné strany.

/5/ Členové vlády budou v personální politice svých ministerstev respektovat zásadu vysoké odbornosti. Bude respektována zásada obsazení míst náměstků odborníky, kteří budou navrženi koaličními partnery a akceptováni příslušnými ministry.

/6/ Smluvní strany se zavazují, že po dobu trvání koaliční smlouvy nevyvolají na půdě Poslanecké sněmovny hlasování o vyslovení nedůvěry vládě a ani se k takovému hlasování nepřipojí.

/7/ Za koaličně dohodnutý se má takový vládní návrh a takové usnesení vlády, které podpoří alespoň polovina ministrů z každé koaliční strany.

/8/ Smluvní strany se zavazují, že vládní návrhy zákonů o:
- státním rozpočtu na rok 2005 a 2006
- zákony o daních a poplatcích včetně zákonů na podporu jejich správy
- zákony s výrazným dopadem do veřejných rozpočtů
- zákony týkající se ochrany vlastnictví a bydlení
a
- zásadní rozhodnutí týkající se zahraniční a obranné politiky státu

budou předloženy výlučně jako koaličně dohodnuté ve smyslu bodu 7.

/9/ Nebude-li dosaženo koaliční dohody ve vládě, nastoupí mechanismy dohodovacího a smírčího řízení

/10/ Smluvní strany se zavazují, že budou na půdě obou komor Parlamentu podporovat přijetí vládních návrhů zákonů. Pozměňovací nebo doplňující návrhy k vládním návrhům zákonů podpoří smluvní strany v obou komorách parlamentu jen po vzájemné dohodě. Současně se zavazují, že případné iniciativní návrhy zákonů a pozměňující návrhy předkládané poslanci a senátory koaličních klubů anebo připojení se k iniciativě poslanců z jiných klubů budou předem konzultovány na úrovni předsedů klubů. Podmínkou pro jejich podporu bude dohoda smluvních stran. Není-li dohodnuto jinak, budou koaliční kluby při hlasování respektovat koaličně dohodnuté stanovisko vlády.

/11/ Smluvní strany se zavazují, že budou naplňovat programové prohlášení vlády a tuto dohodu a účinně spolupracovat na přípravě všech exekutivních i legislativních opatření zásadní povahy, která budou předem konzultovat. Proto se zavazují, že budou dodržovat následující koaliční mechanismy:

11.1. Jednání zástupců koaličních stran

11.1.1. K3 Schůzka předsedů koaličních stran
Předsedové se schází na požádání předsedy kterékoliv z nich, či na základě požadavků dalších koaličních orgánů. Termín dohodnou předsedové, zápis se zpravidla nepořizuje.

11. 1. 2. K9
Jednání svolává premiér zpravidla jedenkrát za dva týdny. Delegaci koaličních strany tvoří předseda strany a dva další zástupci. Řeší aktuální i střednědobé úkoly. Přiměřeně řeší i personální záležitosti. Zápis se pořizuje.

11.1.3. Koaliční rada
'Toto jednání svolávají předsedové koaličních stran nejméně 2x do roka. Delegaci koaliční strany tvoří předseda strany, místopředsedové strany, generální sekretář (Tam, kde je členem nejužšího stranického grémia) a předsedové parlamentních klubů. Kromě aktuálních úkolů řeší i dlouhodobé úkoly a perspektivy společného vládnutí. Zápis se pořizuje. Závěry koaličního summitu jsou zveřejněny formou tiskové zprávy.

11.2. Spolupráce na úrovni Poslanecké sněmovny

11.2.1. K6 - schůzka předsedů klubů + jednoho dalšího zástupce.
Schází se pravidelně v úterý výborových a plenárních týdnů. Řeší aktuální úkoly související s programem schůze poslanecké sněmovny, zabývají se i volbami jednotlivých parlamentních i neparlamentních orgánů.
K6 je zodpovědná za udržení koaliční převahy při všech důležitých hlasováních a volbách.
V průběhu jednání PS probíhají schůzky předsedů klubů kdykoliv na požádání.

11.1.2. Ustanovení odstavce 2.1. se pro Senát použije přiměřeně.

11.1.3. K 101 - Setkání všech koaličních poslanců
Schází se na požádání kterékoliv koaliční strany zpravidla před důležitým hlasováním v Poslanecké sněmovně.

11.3. Spolupráce odborných komisí
Odborné komise jednotlivých koaličních stran mezi sebou komunikují, především při přípravě nových legislativních aktivit. Scházejí se na vyžádání kterékoliv koaliční strany. Odborné komise zvou na své jednání příslušné ministry. Činnost koordinují příslušní místopředsedové koaličních stran Zápis se zpravidla pořizuje.

11. 4. Spolupráce ministrů s výbory
Ministři iniciují zpravidla 3x do roka neformální setkání s koaličními poslanci příslušných výborů. Cílem je kromě řešení odborných úkolů i posílení koaliční komunikace (aby bez ohledu na stranickou příslušnost vnímali ministra "jako svého" a naopak)

/12/ Bude-li kterákoli ze smluvních stran považovat některé z připravovaných legislativních nebo exekutivních aktů za věc zásadní povahy, má právo vyvolat o jejím řešením dohodovací nebo smírčí jednání.

/13/ Případné rozpory vyplývající z této smlouvy budou nejdříve řešeny dohodovacím nebo smírčím jednáním smluvních stran. Dohodovací jednání bude vedeno ohledně společného postupu smluvních stran ve věcech, které nebudou dostatečně řešeny programovým prohlášením vlády nebo touto koaliční smlouvou. Projednání sporné věci bude přerušeno do doby ukončení dohadovacího, nebo smírčího jednání, nejdéle však na dobu jednoho týdne.

XI.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

/1/ Porušení závazků uvedených v této koaliční smlouvě bude považováno za důvod k jednostrannému odstoupení od této smlouvy, nejdříve však po neúspěšném smírčím jednání smluvních stran.

/2/ Všechny změny, doplňky nebo zrušení této smlouvy musí mít písemnou formu.

/3/ Tato smlouva byla vyhotovena ve třech vyhotoveních včetně tří příloh, které byly na důkaz souhlasu s jejím obsahem podepsány uvedenými zástupci koaličních politických stran a potvrzena usneseními poslaneckých klubů všech zúčastněných stran.

Za správnost Jan Kasal
V Praze dne 16. července 2004 ve 14:00 hodin

Vytisknout

Obsah vydání | Čtvrtek 22.7. 2004