DOKUMENT US-DEU

Deset programových priorit Unie svobody

22. 7. 2004 / Štěpán Kotrba

Při sestavování nové vlády musejí být určující konkrétní programové kroky. Unie svobody ve středu zkompilovala a představila teze svého příspěvku k vládnímu programu lépe, než by to dokázala kterákoliv jiná strana , ČSSD nevyjímaje. Ustoupila bez boje ještě dříve, než k boji došlo...

Levnější a dostupnější bydlení pro všechny, placenou mateřskou dovolenou po dobu tří let, ale také zavedení eura do roku 2009 a zachování pětiprocentní sazby DPH u některých služeb v cestovním ruchu - to je dnes Unie svobody.

Novináře překvapila Unie svou duhovou rétorikou neméně tak, jak je o několik dní dříve překvapil Stanislav Gross. Program do této chvíle liberálně pravicové Unie se stal rázem liberálně levicovým. Sice se v něm objevuje požadavek daňové odčitatelnosti výdajů na vzdělání, ale školné se pokouší prosadit pod argumenty Radima Valenčíka a jeho mezipartajního týmu nejen ODS, Unie, ale zkusili to i komunisté... Pouze ČSSD doposud odolává pokušení privatizace jednoho z posledních zákoutí veřejného solidárního prostoru. Senátní návrh na zavedení školného na vysokých školách koaliční vláda ve středu odmítla. Sněmovnou také neprojde. Liberální komunisté se umoudřili a spolu s ČSSD mají pohodlno většinu.

Sice se v novém programu US-DEU objevuje "narovnání" trhu s byty, ale kdo by si nepřál stabilizaci nájemního bydlení v cenových hladinách, keré by reálně odrážely náklady a přiměřený (několikaprocentní) zisk. Mnohé obecní podniky bytového hospodářství hospodaří se ziskem za stávajícího regulovaného nájemného už několik let. Je to věc ekonomické šikovnosti a podnikatelské rozvahy. Nájemní dům není investice s návratností pěti let... Hamižnost se ani v obecní politice nevyplácí.

Sice se v programu US-DEU objevuje až křesťansky populistický požadavek tříleté placené mateřské dovolené, ale unionisté doposud nevědí, kolik by takové opatření stálo. Propopulační politice či politice zaměstnanosti to výrazně prospěje, i když ministru financí vstanou vlasy hrůzou. Ale slibem nezarmoutíš. US-DEU se vůči své roli koaličního partnera zachovala státnicky. Stala se z ní USS-SDEEU. Unie socialistické svobody, sociálně demokratická evropská unie.

 

Čtyři pilíře prosperity České republiky

Při sestavování nové vlády musejí být určující konkrétní programové kroky. Každá z jednajících stran by měla předložit své priority. Výsledný program by měl být průnikem a vzájemným obohacením těchto priorit a nikoliv jejich nejmenším společným jmenovatelem. Unie svobody má jasnou představu o tom, co bude prosazovat: Ať již ve vládě, nebo v opozici budeme za klíčové otázky považovat prosperitu naší země, podporu podnikání a zaměstnanosti, prostupnější státní správu a podporu rodin s dětmi. Těchto cílů chceme dosáhnou deseti konkrétními programovými kroky, které jsme rozdělili do čtyř pilířů.

Modrý pilíř - silná ekonomika v srdci Evropské unie

 1. Budeme usilovat o přijetí společné evropské měny nejpozději v roce 2009; k tomu je nezbytné splnit tzv. maastrichtská kritéria nejpozději v roce 2007; úzká provázanost s evropskými ekonomikami je základem prosperity naší země i zvyšování životní úrovně; hlavním maastrichtským kritériem je snížení deficitu veřejných rozpočtů pod 3% hrubého domácího produktu.
 2. Hlavním strategickým směrem veřejného investování musí být oblast výzkumu, vývoje a inovací, následovaná rozvojem dopravní infrastruktury; zejména do těchto oblastí musejí směřovat i prostředky z fondů EU, jejichž objem se z dnešních desítek miliard korun ročně zvýší po roce 2007 na více než 100 miliard; chceme také prosadit vládní investiční strategii, která využije partnerství veřejného a soukromého sektoru a nastaví k tomu potřebná pravidla; chceme podnikatele aktivně "vtáhnout do hry", aby pro ně motivujícím prvkem nebyl jen ekonomický zájem, ale i prostředí a pravidla, ve kterých se pohybují.
 3. Chceme prosadit prorůstová opatření; první příležitostí k tomu je zachování 5% sazby DPH u některých služeb v cestovním ruchu; cestovní ruch přispívá k vyššímu podílu služeb v české ekonomice a znásobuje tak její růstový potenciál.
 4. Žlutý pilíř - malý a efektivní právní stát

 5. Budeme dlouhodobě usilovat o vyrovnané veřejné finance; trváme na snižování deficitu státního rozpočtu a reformě jeho výdajů; k tomu účelu budeme prosazovat princip povinného projektového programování veřejných výdajů a vnější audit činnosti státních úřadů; postupně chceme snižovat daně a zejména odvody; nejde nám o však o daňové "hurá-akce", ale o propracovanou koncepci daňové reformy.
 6. Usilujeme o zásadní zjednodušení administrativy pro podnikatele; mezi úřady mají "běhat" dokumenty, nikoliv podnikatelé; chceme zavést jedno úřední místo pro podnikatele, z něhož by úřady zajistily vše potřebné samy; snížíme také přebytečnou a neefektivní byrokracii; státní správu může vykonávat méně úředníků, ale zato lépe kvalifikovaných a lépe placených; malý a efektivní stát zabíjí korupci; stát bude malý a efektivní, když všestranně podpoříme neziskový sektor a jeho schopnost nahradit funkce státu.
 7. Červený pilíř - investice do budoucnosti

 8. Chceme levnější a dostupnější bydlení pro všechny občany; proto nepřestaneme usilovat o narovnání pravidel na trhu s bydlením; jedině tak můžeme odstranit sociální nespravedlnost, která doléhá především na mladé rodiny s dětmi a mladé lidi vůbec; průhledný trh s byty usnadní také stěhování za prací; dobrá bytová politika snižuje nezaměstnanost; tím odlehčuje státnímu rozpočtu na sociálních dávkách a miliardových výdajích, kterými stát každoročně doplácí na nefungující trh s byty.
 9. Podpora mladých rodin je jednou z nejlepších investic do budoucnosti; proto chceme prosadit mateřskou dovolenou po dobu tří let; ti, kdo se rozhodnou mít děti, by za to neměli platit poklesem životní úrovně.
 10. Budoucnost je založená na znalostech; celková životní úroveň v naší zemi bude vzrůstat úměrně prostředkům vloženým do podpory vzdělávání; budeme prosazovat finanční posílení zejména vysokých škol a vytvoření otevřeného systému celoživotního vzdělávání; investice občanů do vzdělávání zařadíme mezi daňově uplatnitelné výdaje.
 11. Zelený pilíř - respekt k životnímu prostředí

 12. Významná část prostředků z fondů EU bude využita na sanaci starých ekologických zátěží a dosažení evropských standardů v kvalitě ovzduší a vod; k těmto účelům budeme prosazovat i zvýšení investic z domácích zdrojů; nastavíme přísná a vymahatelná pravidla ekologických standardů ve všech oblastech a zajistíme jejich respektování.
 13. Navrhneme výrazná daňová zvýhodnění pro ekologicky šetrnou "zelenou" ekonomiku; cílem je celková ekologizace daňové soustavy; podpoříme využívání alternativních a obnovitelných zdrojů energie; podpoříme ekologické nakládání s odpady.

Nová Unie svobody je připravena podílet se na cestě k prosperitě. Deset uvedených priorit k tomu představuje konkrétní kroky. Jejich realizace zlepší podmínky života v naší zemi pro všechny. Proto je navrhujeme

a proto je budeme prosazovat

Vytisknout

Obsah vydání | Pátek 23.7. 2004