13. 10. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
13. 10. 2003

Stížnost Radě České televize na Člověka v tísni

Štěpán Kotrba dnes podal stížnost na společnost Člověk v tísni o.p.s. při České televizi v souvislosti s její aktivní účastí na protikubánské demonstraci před budovou velvyslanectví Kubánské republiky dne 25. září 2003 v době, kdy zde probíhal koktejl na rozloučenou s chargé d'affaires, a.i. Kubánské republiky, panem Davidem Paulovichem.

Rada Česká televize
Kavčí Hory
140 70 Praha 4

Praha, 13. října 2003

věc:

stížnost podle zák.č. 483/1991 Sb.
v platném znění

Stěžovatel :

Štěpán Kotrba
r. č. XXXXXX/XXXX

trvale bytem:
XXXXXXXX XX
Praha 4
kancelář:
Dům odborových svazů, kanc. 501
W. Churchilla 2, Praha 3

Tímto podávám Radě České televize stížnost proti účasti České televize na činnosti společnosti Člověk v tísni o.p.s. a dožaduji se, aby Rada České televize rozhodla o ukončení účasti České televize ve výše uvedené společnosti.

Zdůvodnění:

Předmět činnosti České televize je vymezen v §2 a §3 zák. č. 483/1991 ve znění pozdějších předpisů, způsob chování vedení ČT a jejích pracovníků při jeho naplňování upravuje Kodex ČT. Žádné ustanovení citovaných předpisů nelze vyložit tak, že by se měla Česká televize podílet na činnosti jiné organizace, která se věnuje organizování přímých politických akcí. Není přípustné, aby Česká televize byť nepřímo -- podporou pořádající organizace -- se podílela na vyhraněně politických akcích, na které by obec koncesionářů mohla mít rozporné názory.

Takovou organizací se nepochybně stala společnost Člověk v tísni o.p.s. , která mimo činností, vymezených jejím statutem, příležitostně organizuje demonstrace na podporu názorů jejího vedení či organizací, které jí poskytují finanční prostředky. Tyto akce lze vykládat jako kritiku politických poměrů v cizích zemích, popřípadě až jako vměšování do vnitřních záležitostí suverénních států, s nimiž má Česká republika diplomatické styky a k nimž je tudíž vázána diplomatickým protokolem a uzavřenými a ratifikovanými mezinárodními dohodami. Člověk v tísni o.p.s. jde ve vyjadřování svých vyhraněných politických názorů někdy za hranice oficiální politické linie definované vládou a Parlamentem ČR, případně způsobuje porušování mezinárodních smlov, uzavřených a ratifikovaných Českou republikou. Takovou přímou a jednoznačně politickou akcí bylo zorganizování demonstrace před budovou velvyslanectví Kubánské republiky dne 25.září 2003 v době, kdy zde probíhal koktejl na rozloučenou s chargé d'affaires, a.i. Kubánské republiky, panem Davidem Paulovichem. Demonstranti, pozvaní, organizovaní a aktivně podporovaní pořadatelem demonstrace - společností Člověk v tísni o.p.s. - protestovali proti politickým poměrům na Kubě, zejména proti věznění některých jejích občanů, obtěžovali hlukem a výkřiky přicházející a odcházející hosty, včetně zahraničních diplomatů. Osobám a vozidlům demonstranti za aktivní spoluúčasti zástupců pořadatele -- společnosti Člověk v tísni o.p.s. - neumožnili nerušený příjezd či příchod k budově diplomatické mise Kubánské republiky. Důkazem pro toto tvrzení je fotoreportáž, zveřejněná v internetovém deníku Britské listy z 25. 9. 2003 a veřejně dostupné na adrese URL http://www.blisty.cz/gal.php?id=375.

Oficiálním vyjádřením postoje České republiky k odjíždějícímu kubánskému diplomatovi bylo přitom pozvání na oběd k prezidentovi republiky, či účast poslanců -- členů parlamentní skupiny přátel ČR - Střední Amerika a Karibik i dalších diplomatů na koktejlu v budově kubánské mise.

Organizování této demonstrace je jedním z příkladů překračování mezí daných statutem zřizovatele, závazky České republiky a zájmy oficiální politické linie České republiky společností Člověk v tísni o.p.s. -- a tím i Českou televizí, která je zřizovatelem společnosti Člověk v tísni o.p.s. a spolufinancuje ji.

Společnost Člověk v tísni o.p.s. má zajisté právo na svůj vlastní názor a jeho vyjádření, a to i v případě, kdyby byl odlišný od zájmů a názorů vlády či Parlamentu České republiky - a je její věcí, zda chce vědomě porušovat nebo při nejmenším velmi volně vykládat svůj statut, aby podobné akce ospravedlnila. Neměla by přitom ale využívat vysokého kreditu České televize jako média veřejné služby, ani prostředků tohoto svého zřizovatele. K účelu svobodného vyjadřování názorů by jí snad mohl posloužit čl.1 odst. (2) jejího statutu, který říká, že (cituji) "Společnost zajišťuje zejména tyto obecně prospěšné služby: ... b) poskytování pomoci politicky, rasově či jinak pronásledovaným osobám v zahraničí i v tuzemsku...", pokud bychom vyloučili možnost, že naopak taková akce zostří postoje kubánské vlády vůči odsouzeným a vězněným občanům, takže je sporné, zda se skutečně jedná o akci v jejich prospěch. Souvislost se zájmy některých představitelů americké vlády, amerických organizací a zájmy kubánské emigrace v USA je přitom nabíledni. Pokud však společnost Člověk v tísni o.p.s. při veřejném působení zdůrazňuje svou spojitost s Českou televizí, neměla by se pouštět do přímých politických akcí, které by mohly vyvolat nesouhlas části koncesionářů. Její aktivity tímto poškozují pověst a zpochybňují veřejnou službu České televize.

Společnost Člověk v tísni o.p.s. se věnuje převážně humanitární činnosti a to i v zemích, v nichž dochází k porušování lidských práv. Je to činnost záslužná, při které pracovníci společnosti nezřídka nasazují život. Nelze odsuzovat společnost Člověk v tísni o.p.s. ani za vystoupení na podporu obětí porušování lidských práv. Ale přesto je taková činnost neslučitelná s charakterem činnosti České televize, která se musí v projevování politických postojů chovat zdrženlivě a nemůže ekonomicky, technicky či zpravodajsky podporovat nestřídmé politické projevy svého smluvního partnera.

Případné ukončení účasti České televize ve společnosti Člověk v tísni o.p.s. by při tom tuto společnost finančně nepoškodilo. V r. 2002 příspěvky ČT odpovídaly přibližně 1,35 % celkového objemu darů, které společnost Člověk v tísni o.p.s. přijala od různých dárců. Současná platná právní úprava umožňuje České televizi případně společnost Člověk v tísni o.p.s. v dosavadním rozsahu dále podporovat, pokud ovšem nepovažuje vedení ČT za nepřijatelné, že jde o částku, která z hlediska vykazované ztráty České televize není bezvýznamná a je přitom použita na účely, které nesouvisejí s humanitární činností a demonstrují vyhraněné politické postoje. Pouze nelze vyloučit, že by případný rozchod ČT se společností Člověk v tísni o.p.s. snížil prestiž posledně jmenované. To však není hledisko, které by mělo Radu ČT zajímat, neboť má především dbát o dobré jméno a kredit politicky neangažované a neutrální instituce veřejné služby tak, jak jí to ukládá zákon.

Nic přitom nebude bránit společnosti Člověk v tísni o.p.s., aby se účastnila různých grantových řízení či žádala o partnerství Českou televizi i v případě, že tato nebude jejím zřizovatelem. Pak půjde o projekty, jejichž posuzování bude zajisté vždy na straně ČT přísně výběrové a bude zohledňovat interní předpisy pro zapojení instituce veřejné služby do partnerství s jinými organizacemi. Finanční prostředky takto použité budou podléhat auditu a vyúčtování.

Pro posouzení mé stížnosti je nutné seznámit se s chováním veřejnoprávních televizí ostatních demokratických, v tom zejména postkomunistických zemí. Pokud jsem měl možnost zjistit, Česká televize je svou podporou společnosti "Člověk v tísni o.p.s." výjimkou mezi evropskými televizními společnostmi veřejné služby.

Vyhověním mé stížnosti Rada ČT společnost Člověk v tísni o.p.s. v podstatě nepoškodí. Česká televize se ale zbaví "skvrny" politické zaujatosti a politického aktivismu, které projevuje dnes její podporou.

Shrnuji tedy, že žádám Radu ČT, aby generálnímu řediteli ČT uložila provést neodkladné kroky k odchodu ČT ze společnosti Člověk v tísni o.p.s. .

Žádám současně, abych byl o vyřízení stížnosti v zákonné lhůtě písemně či elektronickou cestou informován.

Štěpán Kotrba                 
Obsah vydání       13. 10. 2003
13. 10. 2003 Keňan s AIDS: Nesmím používat prezervativy, katolická církev to zakazuje
13. 10. 2003 Británie: Katastrofická vize moderní západní společnosti
10. 10. 2003 Slaný: Past sklapla, začíná válka paragrafů Štěpán  Kotrba
13. 10. 2003 Komunisté se v minulosti o občany starali lépe než současní sociální demokraté Josef  Trnka
12. 10. 2003 Stane se internet jen nástrojem šíření americké kultury?
13. 10. 2003 Irácké hnutí odporu se zaměřilo proti CIA
13. 10. 2003 Stížnost Radě České televize na Člověka v tísni Štěpán  Kotrba
13. 10. 2003 Manipulativní zpravodajství už i v Britských listech? Pavel  Mareš
10. 10. 2003 Vatikán: "Nepoužívejte prezervativy, nechrání před AIDS"
10. 10. 2003 Olomoucká diskuse o EU: České strachy jsou zbytečné Martin  Myant
10. 10. 2003 Proč zaostáváme za Evropou, do které vstupujeme Štěpán  Kotrba
9. 10. 2003 Vzestup a pád českého kapitalismu Růžena  Vintrová
10. 10. 2003 Tvrdost, která se nám nevyplatí Jan  Čulík
9. 10. 2003 Finanční příspěvek na provoz BL
1. 10. 2003 Hospodaření OSBL za září 2003
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech

Sdělovací prostředky RSS 2.0      Historie >
13. 10. 2003 Stížnost Radě České televize na Člověka v tísni Štěpán  Kotrba
12. 10. 2003 Stane se internet jen nástrojem šíření americké kultury?   
3. 10. 2003 ČT a Člověk v tísni beze změny   
2. 10. 2003 Nepovedená koláž ČT: Homosexuální karneval-heterosexistický parlament Věra  Sokolová
30. 9. 2003 Dnešní "vyváženost" ČRo 6 v pořadu Lidé od novin.... Štěpán  Kotrba
29. 9. 2003 K širšímu smyslu pěstování českého "sudetoněmeckého komplexu" Jiří  Černý
29. 9. 2003 Český rozhlas 3 Vltava k česko-(sudeto)německému tématu Jiří  Černý
28. 9. 2003 Kuřivody 2003: Policisté rozpustili "nepovolenou" technoparty ve vojenském prostoru Ralsko Štěpán  Kotrba
26. 9. 2003 ČTK o parlamentní rozpravě: "rozpumpovaný" Sobotka Štěpán  Kotrba
24. 9. 2003 Ředitel zpravodajství ČT: Premisa Vaší stížnosti je nepřesná ! Štěpán  Kotrba
24. 9. 2003 Jeden Hitler a jeden Žid Štěpán  Kotrba
23. 9. 2003 Rozumí Rada ČRo principům veřejnoprávní žurnalistiky? Jan  Čulík
22. 9. 2003 V úterý 23. září startuje další ročník festivalu Prix Bohemia Radio   
19. 9. 2003 Slaný: Co se opět nedozvěděl divák České televize Štěpán  Kotrba
18. 9. 2003 Prix Bohemia: Rádio neposlouchám, jelikož nejsem z Poděbrad Ivo V. Fencl

Kuba a Fidel Castro RSS 2.0      Historie >
13. 10. 2003 Stížnost Radě České televize na Člověka v tísni Štěpán  Kotrba
2. 10. 2003 Text petice Fidelu Castrovi: Propusťte vězněné   
29. 9. 2003 Kubánské velvyslanectví: "Policie selhala - záměrně?"   
29. 9. 2003 Jak se Praha rozloučila s básníkem Zdeněk  Jemelík
29. 9. 2003 "Kubánský socialismus přežil, protože je nezávislý" Zdeněk  Jemelík
25. 9. 2003 Kdo brzdí emigraci Kubánců?   
23. 9. 2003 Prečo sa USA boja Kuby   
22. 9. 2003 Arcibiskup ujišťuje, že dialog papež -- Castro na Kubě pokračuje   
11. 9. 2003 Od koho se může učit Buzková? Od Fidela Fidel Castro Ruz
9. 9. 2003 Fidel Castro: "Vše spolu souvisí"   
28. 8. 2003 Latinská Amerika, Kuba a demokracie   
11. 8. 2003 Jak kubánský diktátor hájí svou revoluci Fidel Castro Ruz
22. 7. 2003 Vzniknou někdy Spojené státy karibské? Štěpán  Kotrba
18. 7. 2003 Špidlova úspěšná cesta do USA a co o ní daňoví poplatníci nevědí Zdeněk  Jemelík
15. 7. 2003 Militarizace Evropské unie: bezprostřední hrozba míru Costas  Alissandrakis

Člověk v tísni RSS 2.0      Historie >
13. 10. 2003 Stížnost Radě České televize na Člověka v tísni Štěpán  Kotrba
3. 10. 2003 ČT a Člověk v tísni beze změny   
29. 9. 2003 Kubánské velvyslanectví: "Policie selhala - záměrně?"   
29. 9. 2003 Jak se Praha rozloučila s básníkem Zdeněk  Jemelík
17. 9. 2003 Jak být terénním sociálním pracovníkem Jana  Chalupová
15. 9. 2003 Paní Chalupové: Ta myšlenka vypadá hezky, ale.. Pavel  Urban
9. 9. 2003 Vážený člověče v tísni... Jana  Chalupová
9. 9. 2003 Romové: Chléb nebo hry? Lenka  Kučerová
9. 9. 2003 Veřejná služba vůči národnostním menšinám - mediální ticho a nikomu to nevadí Štěpán  Kotrba
14. 5. 2003 Čečenci na pranýři aneb O kultuře médií František  Kostlán
15. 4. 2003 Demokratická diskuse podle Člověka v tísni: Přece sem nemusíte chodit! Jiří  Černý
4. 11. 2002 O "hodném teroristovi" Petry Procházkové Jan  Čulík