12. 9. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
11. 9. 2003

Od koho se může učit Buzková? Od Fidela

Fidel Castro Ruz
z projevu k zahájení školního roku 1. září 2003

Zařazení práce na počítači již pro děti předškolního věku v naší zemi představuje vzhledem k své masovosti a vědeckým a pedagogickým základům a zásadám zcela novou a unikátní zkušenost. Její všeobecné zavedení se provádí současně s výzkumem, umožňujícím definovat náš postoj k užívání počítačů při výchově předškolních dětí, v souladu s přijatou zásadou, že výchovně vzdělávací proces má předcházet, zjišťovat, kontrolovat a odstraňovat jakékoli rizikové faktory vyplývající z užívání výpočetní techniky v tomto věku.
Pokračuje rozvoj programu práce s počítačem ve všech školských zařízeních, jehož využívá 100 % zapsaných, kteří mají k dispozici 46 290 počítačů instalovaných v předškolních zařízeních, na základních a středních školách, včetně všech venkovských škol. K tomu bylo zapotřebí elektrifikovat pomocí solárních panelů 2368 škol, z nichž 93 má jediného žáka. V rámci programu působí 19 227 učitelů práce na počítači, přičemž u 13 805 se jedná o nově vytvořené pracovní příležitosti. K dispozici jsou dva nové soubory vzdělávacích softwarů: "Multivědění", 41 programů pro první stupeň a speciální výuku, a "Plavec", 37 programů pro výuku na druhém stupni. To umožní využívat vzdělávací software na podporu rozvoje všech předmětů vyučovaných na prvním a druhém stupni.
Tento software je vysoce interaktivní, využívá multimediálních prostředků, videosekvencí, zvuků, fotografií, specializovaných slovníků, výkladu zkušených pedagogů, cvičení a výukových her, jež napomáhají vyhodnocování a diagnostice.

Jako ve všech zemích, u příležitosti zahájení školního roku pronášejí politici projevy. Někteří samochlubné, někteří bilancující. Fidel Castro je znám tím, že pokud se má čím pochlubit, pochlubí se tím. Zdá se, že vůdce kubánské revoluce si vzpomněl na mládí. Vsadil totiž obrovské částky peněz i lidského potenciálu své země do druhé vlny alfabetizace - na vzdělání mladé generace. Na pomoc si vzal telekomunikační a informační technologie. Nalezne díky tomu nejen na Kubě, ale i v dalších zemích třetího světa pokračovatele ve svém díle a nebo bude kubánský internet subverzní technologií rozkladu těch hodnot, o které celý život Fidel usiloval?

Projev presidenta Kubánské republiky Fidela Castro Ruz u přiležitosti zahájení školního roku 2003-2004

Drazí spoluobčané,

na poli vzdělání již Kuba zaujímá první místo mezi všemi zeměmi, velkými i malými, bohatými i chudými. Dokázali jsme to, třebaže na počátku 30 % dostatečně starých lidí neumělo číst a psát, a 60 % bylo funkčními analfabety, započteme-li mladé lidi a dospělé bez potřebných znalostí a kultury, jejichž vzdělání nepřesáhlo třetí či čtvrtou třídu velmi špatné základní školy.

Pro výuku milionů dětí a dospívajících se nedostávalo učitelů. Bylo třeba je vyškolit. Scházeli pedagogové i školy pro velkou masu žáků, kteří měli nastoupit do šestého či devátého ročníku. Museli se teprve připravit. S ukončenou desátou třídou kombinovali úkoly obětavého předvoje, studium pedagogiky a současně funkci učitelů na druhém stupni základních škol, a později, s ukončenou dvanáctou třídou, postupovali stejně při výuce na středních vyšších školách.

Pro studenty středních škol se ročně stavěla zařízení o kapacitě až 50 tisíc míst.

K dispozici tehdy byla pouze tři vysokoškolská střediska s omezenou skupinou oborů. Za necelých 25 let bylo vytvořeno 50 vysokoškolských zařízení, kde se v současnosti studuje 85 různých oborů.

Dnes se jako nevyhnutelná nutnost vyvolaná probíhající vzdělávací revolucí rozšiřuje vysokoškolská výuka progresivně do všech okresů v zemi.

Neexistovaly školky, ani speciální školy, ani sportovní školy, ani technické a odborné školy, ani dostatek základních škol prvního stupně pro celkový počet dětí a dospívajících ve školním věku. Vytrvalost, trpělivost a hrdinství našeho lidu dalo jako zázrakem vzniknout tisícům škol, kde dnes studují 2 500 474 mladších i starších dětí a dospívajících, a desítkám vysokoškolských zařízení, v nichž je v tomto školním roce zapsáno přes 300 000 studentů.

To vše revoluce vytvořila tempem nemajícím v dějinách precedens ani obdobu.

Srovnejte, co má třetí svět i samotné rozvinuté země.

Jak potvrzují uznávané instituce, Kuba dnes zaujímá první místo ve znalostech žáků prvního stupně základních škol v matematice a jazyce. Sto procent dětí je v patřičném věku zapsáno do školy a všechny dosáhnou šesté třídy. 99 % dětí dokončí devátý ročník a všechny, které tento ročník dokončily, mohou pokračovat ve studiu na středních školách.

V populaci čítající 11 177 743 obyvatel je pouze 0,2 % negramotných, téměř výhradně osob velmi vysokého věku, které kdysi neměly k dispozici vzdělávací systém, o nějž se naše země nyní opírá.

Kubánské děti se dnes těší výhodám nejlepšího ukazatele počtu žáků na učitele na prvním stupni - 1 učitel na 20 žáků, případně 2, pokud je počet žáků ve třídě vyšší. Jak všichni víme, tento ukazatel v našem městě poklesl za pouhé dva roky z 37 na 18 žáků na učitele a třídu, přičemž proběhla generální oprava a výstavba celkem 789 základních škol prvního a druhého stupně.

V létě 2001 bylo zřízeno patnáct škol pro instruktory umění.

Ve všech administrativních centrech provincií a významných městech země se rozšiřují nové školy malby, divadla, tance a hudby.

Byly vytvořeny dva nové vzdělávací televizní kanály: jeden již pokrývá celé území státu, druhý bude plně funkční do šesti měsíců.

Knižní veletrh, dříve probíhající pouze v metropoli, se dnes koná nejméně ve třech desítkách měst.

Nové tiskárenské kapacity umožní masový přistup všech obyvatel k lepším literárním, vědeckým, politickým, sociálním a kulturním publikacím za velmi nízkou cenu prostřednictvím systému tzv. rodinných knihoven, jehož myšlenka vznikla na Kubě a rozšiřuje se i do dalších zemí podobně jako systémy alfabetizace za pomoci rozhlasového a televizního vysílání, které mají sloužit vzdělávací revoluci ve světě.

Seznam nových vzdělávacích a kulturních metod a prostředků s velkým společenským a lidským dopadem by byl nekonečný. Ani nejzarytější nepřátelé revoluce by se neodvážili to popřít.

V jakých podmínkách začíná nový školní rok poté, co bylo v uplynulých čtyřech letech dosaženo mimořádných výsledků, třebaže dosud neskončilo tzv. speciální období?

Po deseti letech vědeckého zkoumání aplikuje náš stát od školního roku 1992-1993 na celém svém území sociální program "Vzdělávej své dítě", jehož cílem je příprava chlapců a děvčátek do šesti let věku v rodině směřující k jejich komplexnímu rozvoji. Základní výchovně vzdělávací činnosti s dětmi se věnuje systematicky přímo rodina. Postupné rozšíření programu umožnilo věnovat se prostřednictvím institucí jako jsou školky, předškolní třídy a další neformální metody, 99,5 procentům dětí v této věkové kategorii.

Rozhodující roli mělo zapojení rodinných lékařů a zdravotních sester, kulturních a sportovních instruktorů, členek Svazu žen, Výborů na obranu revoluce, zástupců odborů a rolnických organizací, místních samospráv a zvláště lidových rad, celkem více než sta tisíc realizátorů, jak bývají nazýváni, kteří mají na starosti přípravu rodin, jejich podporu a péči o ně. Jejich školení provádí přes 30 tisíc pracovníků, kteří jim poskytují poradenství a umožňují zvyšovat si kvalifikaci. Z nich 8 286 jsou kvalifikovaní pedagogičtí pracovníci Ministerstva školství.

Hodnocení z roku 1999 ukázalo, že 87 % ze vzorku 48 000 dětí dosáhlo všech ukazatelů rozvoje odpovídajících jejich věku. To představovalo nárůst o 34,6 % v porovnání s výsledky hodnocení z roku 1994. 84 % hodnocených rodin, tedy přes 47 000, uvádí, že se změnily jejich postoje k dětem, že jim věnují více času, jsou k nim jemnější, naslouchají jim, psychicky ani fyzicky je netýrají. Rovněž je kladně hodnocen podíl programu na kulturním obohacení rodin: 62 % uvádí, že více poslouchá hudbu, 52 % začalo navštěvovat muzea a kulturní instituce, u 44 % se rozšířily čtenářské návyky a 64 % se více snaží kupovat dětem pohádkové knížky a číst jim je.

Díky systému výchovné péče o děti od narození do 6 let věku, dosáhlo v minulém školním roce 96,8% dětí v předškolních třídách adekvátní úrovně rozvoje základních schopností, který jim umožní úspěšně absolvovat školní výuku.

Zařazení práce na počítači již pro děti předškolního věku v naší zemi představuje vzhledem k své masovosti a vědeckým a pedagogickým základům a zásadám zcela novou a unikátní zkušenost. Její všeobecné zavedení se provádí současně s výzkumem, umožňujícím definovat náš postoj k užívání počítačů při výchově předškolních dětí, v souladu s přijatou zásadou, že výchovně vzdělávací proces má předcházet, zjišťovat, kontrolovat a odstraňovat jakékoli rizikové faktory vyplývající z užívání výpočetní techniky v tomto věku.

V nedávno ukončeném školním roce mělo 117 868 chlapců a dívek docházejících do předškolních tříd při základních školách prvního stupně 30 minut týdně přístup k počítači. Od tohoto školního roku se k nim připojí dalších 23 527 dětí zapsaných do předškolních tříd při mateřských školách , do nichž se k tomuto účelu počítá s instalací příslušného vybavení.

Máme k dispozici 823 vyučujících, kteří se připravovali na výuku práce na počítačích u dětí tohoto věku a pokračují ve svém vzdělávání na vysokoškolské úrovni. Dosud uskutečněná sledování dokazují přínosnost pro rozvoj jemné motoriky a duševních schopností těchto dětí, které by měly mít na úrovni předškolních tříd a jež by měly být základem při nástupu do první třídy.

V tomto školním roce bude mít 84 % třídních kolektivů na prvním stupni 20 a méně žáků.

Vyjma Havany, Matanzasu a Camagueye, kde se na překonání této obtíže pracuje, mají ve všech provinciích dostatek učitelů.

Současné výborné situace bylo možné dosáhnout nástupem více než 14662 pomocných učitelů, kteří byli velmi úspěšní.

Ranní i odpolední blok vyučování již má zajištěno 96,6 % žáků prvního stupně v celé zemi. Avšak hlavní transformace spočívá ve zdokonalování školní výuky, která umožnila zavést rozvrh, v němž probíhají pedagogické aktivity jak v ranním, tak v odpoledním vyučování. O hodinu týdně se rozšíří výuka španělského jazyka a matematiky. V první bude kladen důraz na pravopis, používání slovníku, krasopis, vytváření a pochopení textů, ve druhém budou posilovány výpočty, logické řešení zadání, míry a geometrie.

Od třetí do páté třídy bude zařazena angličtina jednou týdně, v šesté třídě dvakrát týdně. Budou používány audiovizuální prostředky. Tato výuka bude zahájena od ledna.

Bylo zpracováno 41 softwarových produktů, které povedou k zásadní změně ve výchovně vzdělávacím procesu mezi třídním učitelem a učitelem práce na počítači. Oba povedou společně jak výukové tak mimovýukové činnosti, které umožní zvýšit kvalitu učení a formování komplexní všeobecné kultury.

Hodnocení kvality výuky v Havaně z roku 1999 ukázalo, že tam děti nedosahují rychlosti a kvality znalostí odpovídající jejich ročníku. Důkazem toho je fakt, že v matematice dosáhly 43,4 % správných odpovědí a ve španělském jazyce 53,5 %.

Speciální opatření přijatá školstvím v Havaně umožnila zvýšit v červnu tohoto roku správné odpovědi na 71 % v matematice a 86 % ve španělštině. Znalosti v příslušném ročníku se oproti roku 1999 zvýšily o 60 %.

Speciální školství zabezpečuje stejně jako v uplynulých letech i v tomto školním roce péči o všechny děti s fyzickým či mentálním handycapem, které jsou vzdělatelné. V současnosti je jich 51 938 a mají k dispozici 14 600 učitelů a specialistů. U 1386 dětí probíhá domácí výuka, kterou zajišťuje 580 učitelů, 372 žáků se učí ve 22 nemocničních třídách.

V této výuce je významné zavedení nových metod práce s 241 autistickými dětmi, 106 hluchoněmými a 14 s kochleárním implantátem. Pracuje se na zavedení a schválení nových prostředků a zařízení umožňujících přístup k informatice žákům s určitými defekty: dotekových obrazovek, vizuálně hlasové techniky, vypínačů, inteligentních klávesnic a scannerů.

Počet tlumočníků znakové řeči a pedagogů pro zrakově a sluchově postižené studenty a studenty s psychomotorickými problémy se zvýšil o 252 míst, což umožní zvýšit kvalitu poskytované péče.

V tomto školním roce byla uvedena do provozu moderní Braillova tiskárna pro vydávání učebnic a jiných textů, umožńujících nevidomým zvyšovat jejich komplexní všeobecnou kulturu. Po celém našem území působí 193 skupin pro diagnostiku a poradenství s 1056 specialisty zabývajícícmi se posuzováním a diagnostikováním žáků, kteří potřebují speciální výuku.

Pokračuje rozvoj programu práce s počítačem ve všech školských zařízeních, jehož využívá 100 % zapsaných, kteří mají k dispozici 46 290 počítačů instalovaných v předškolních zařízeních, na základních a středních školách, včetně všech venkovských škol. K tomu bylo zapotřebí elektrifikovat pomocí solárních panelů 2368 škol, z nichž 93 má jediného žáka. To svědčí o pozorné péči revoluce o vzdělání každého dítěte bez jakékoli výjimky.

Současné osnovy umožňují studentovi zvládnout znalosti fungování počítače, zpracování textů, grafiku, tabulky, vytváření multimediálních prezentací a webových stránek, ale také řešit problémy týkající se různých oborů vědění. A co je velmi důležité: progresívně se rozšiřuje využití počítače jako výukového prostředku v jiných předmětech.

V rámci programu působí 19 227 učitelů práce na počítači, přičemž u 13 805 se jedná o nově vytvořené pracovní příležitosti. K dispozici jsou dva nové soubory vzdělávacích softwarů: "Multivědění", 41 programů pro první stupeň a speciální výuku, a "Plavec", 37 programů pro výuku na druhém stupni. To umožní využívat vzdělávací software na podporu rozvoje všech předmětů vyučovaných na prvním a druhém stupni.

Tento software je vysoce interaktivní, využívá multimediálních prostředků, videosekvencí, zvuků, fotografií, specializovaných slovníků, výkladu zkušených pedagogů, cvičení a výukových her, jež napomáhají vyhodnocování a diagnostice.

Na školách pro instruktory umění se v tomto školním roce předpokládá zápis 4840 zájemců do prvního ročníku, 4038 do druhého, 3605 do třetího a 3523 do čtvrtého a posledního ročníku.

Pedagogický sbor tvoří 2929 pedagogů, z toho 948 se všeobecným zaměřením a 1981 odborných pedagogů. Z nich 1384 se této činnosti věnuje vedle svých dalších odborných kulturních aktivit.

Ze 158 800 absolventů devátých tříd vstupuje na střední všeobecně vzdělávací školy 89 100 studentů a na technické a odborné školy 69 700 studentů.

V září 2001 byl otevřen kurz dalšího komplexního vzdělávání pro mladé. Po dvou letech lze hodnotit jeho obrovský dopad na rodinu, na komunitu, na studenty a pedagogy, vzhledem ke změnám ve způsobu chování těchto mladých lidí.

Minulý školní rok vyvrcholil zápisem 102 005 studentů, z nichž 64 488 se připravuje na maturitu a 34 318 vstoupilo na vysoké školy.

Výchovně vzdělávací program "Alvara Reynosa" vznikal během školního roku 2002-2003. V současném školním roce se do něho zapojilo 128 377 pracujících. Pro 38 103 z nich, tj. 30%, představuje studium současně zaměstnání, 4786 díky dosažené vysoké úrovni působí jako učitelé a zbývajících 85 488 kombinuje práci se studiem.

V právě začínajícím školním roce zahajuje díky plánům revoluce přes 100000 spluobčanů vysokoškolské studium. Významně vzrostl počet studentů zapsaných na obory, které se vyučují v jednotlivých okresech v rámci nového modelu kubánského vysokého školství, jenž se v současnosti rozvíjí.

Na pedagogických oborech jsou studenti v duchu modelu univezálního vzdělání umístěni v 5204 školských centrech, jakýchsi mikrouniversitách, kde je přebírají školitelé, kteří je provázejí po celou dobu studia. Dále byla pro každého studenta v jednotlivých studijních oborech zajištěna základní bibliografie, především formou CD. V tomto školním roce bude se bude na výuce podílet 41 973 pedagogů, tj. vlastních vyučujících i školitelů.

Plán generálních oprav 110 škol mimo Havanu na rok 2003, který zahrnuje rozšíření tříd tak, aby bylo možné zajistit pro první stupeň třídy se 20 nebo méně žáky a pro druhý stupeň ranní i odpolední blok vyučování, a dále úplná výměna školního zařízení, se staly silným impulsem ke zvýšení kvality výuky ve všech provinciích.

Ze zmíněných 110 škol plánovaných na rok 2003 je k začátku školního roku 31 dokončeno, 56 bude dokončeno během září, 20 v říjnu a 3 v listopadu a prosinci. V roce 2004 vyvineme maximální úsilí k realizaci generální oprav dalších 200 těchto škol. Rádi bychom, aby toto číslo bylo ještě vyšší, avšak je třeba si uvědomit, že v celé zemi se zároveň rozvíjí velmi zásadní program v oblasti zdravotnictví, vyžadující mnoho stavebních prací.

Tento školní rok 2003-2004 bude charakteristický a historický hlubokou a nevídanou revolucí kubánského školství druhého stupně základních škol, sedmého, osmého a devátého ročníku, která bude mít světový význam. Výuka je zde nejsložitější a tvoří rozhodující článek v procesu formování osobnosti a života všech dětí a dospívajících. Co se tohoto školství týká, představuje v mezinárodním měřítku naprostou katastrofu.

Je to systém výuky, při němž je superspecializovaný vyučující nucen přednášet 200 či 300 studentů rozděleným do skupin po 30 a 40. Tak nemůže znát ani jména všech svých žáků, jejich individuální charakteristiku, jejich osobní problémy, rodinné poměry ani prostředí, v němž žijí, ani věnovat potřebnou pečlivou a diferencovanou pozornost každému z těchto dospívajících. Již Luz y Caballero se snažil to prorocky vyjádřit svým slavným výrokem, jenž charakterizuje i naše pojetí - vychovávat je důležitější a obtížnější než vzdělávat. Nesporná pravda. Myslíme si, že v naší vlasti lze dnes dosáhnout obojího. V současném světě, kde se prosazuje masové školství, nemůže tradiční systém, bez ohledu na vynaložené úsilí a kvalitu vyučujících, ani vychovávat ani vzdělávat.

Leon Max Lederman, Američan, nositel Nobelovy ceny za fyziku z roku 1988 řekl nedávno cosi velmi zajímavého: "Zlepšení vzdělání se stává naléhavou nutností. Důležité je, aby dospívající člověk odcházel z druhého stupně základní školy vybaven schopností vědecky myslet bez ohledu na to, jaký obor si později zvolí."

"Je zapotřebí reformovat druhý stupeň základního školství, aby studenti byli na výši 21. století, aby dokázali asimilovat rychlý rozvoj a jeho sociálně politické důsledky. Musejí být schopni vydělat si chléb svůj vezdejší a současně se racionálně angažovat jako životní forma. Čelit neustále se měnícímu světu".

"Kdyby se to vše zdařilo", dodává, "vycházeli by z druhého stupně základních škol absolventi s většími znalostmi věd, než s jakými končí maturanti a dokonce diplomanti na Harvardu. Bezpochyby by se stali lepšími rodiči, dětmi, politiky, pracujícími, lidskými bytostmi. Ze studenta, označovaného dnes za průměrného, by se vyklubal génius".

Pro nás, kteří jsme si již dávno vědomi potřeby řešit situaci tohoto stupně školství, spočívala hlavní potíž ve způsobu, jak sladit potřebnou kvalifikaci vyučujícího, jeho osobní schopnosti, s počtem hodin a frekvencí jednotlivých předmětů a celkovým počtem vyučujících, jichž je zapotřebí.

V podmínkách probíhajícího "souboje myšlenek" jsme se snažili najít řešení. A tak vzešla mimo jiné myšlenka vyškolit komplexně kvalifikovaného učitele. Třebaže to představovalo obrovské úsilí, neváhali jsme vykročit tímto směrem.

Avšak co dělat dlouhé roky s množstvím vynikajících odborných učitelů?

Vytrvalé hledání řešení nás nakonec přivedlo k formám, jež s využitím mnoha již ověřených myšlenek a konkrétních experimentů umožnily zavést nakonec zvolenou odvážnou a revoluční metodu, s jejíž masovou aplikací začínáme právě dnes, 8. září 2003 .

Spojuje v sobě solidní znalosti odborných učitelů, energický kontingent mladých pomocných pedagogů, jejichž úkolem je vyučovat všechny předměty a provázet své žáky po celé tři roky výuky, a vyčerpávající a systematické využívání nejmodernějších audiovizuálních prostředků.

Konečným výsledkem bude jeden učitel na 15 žáků. Protože budou třídy většinou čítat 30 žáků, budou v nich úzce spolupracovat dva učitelé, z nichž každý bude přímo zodpovědný za vše, co souvisí s výchovou a přípravou 15 žáků, nad nimiž přebírá dohled, vedení a přípravu pro život po celou tuto významnou etapu školní docházky.

Na největší obtíže jsme, jako obvykle, naráželi v hlavním městě. Bylo zde získáno mnoho tisíc mladých lidí, aby si připravovali jako sociální pracovníci, pomocní učitelé prvního stupně základní školy, pomocné zdravotní sestry, fyzioterapeuti a technici v dalších zdravotnických službách, učitelé práce na počítači, speciálně vybraní žáci pro Univerzitu informatiky (která již funguje a rychle se rozrůstá, třebaže dosud nebyla oficiálně otevřena), avšak v metropoli chyběl dostatečný počet mladých lidí s dokončenou 12. třídou, kteří by se připravovali jako pomocní učitelé. K tomu se připojil fakt, že školství v hlavním městě bylo nejhorší v celé zemi, což zanechávalo stopy na kvalitě vědomostí a výuky žáků.

Nebylo možné ztrácet ani minutu. Hlavnímu městu přispělo na pomoc více než čtyři tisíce vynikajících mladých maturantů z ostatních provincií, kteří nastoupili do renomovanou školu Salvadora Allendeho a kteří budou po jeden rok předávat své znalosti spolu s výbornými odbornými učiteli. Tak budeme ve spolupráci s novými pomocnými učiteli ze školy Salvadora Allendeho postupovat každý rok až do doby, kdy bude mít Havana dostatečný počet vyučujících. Po návratu do svých provincií pak převezmou své žáky tam.

Výsledky získané na experimentální škole Jurije Gagarina a další podobné škole José Martího ve Staré Havaně ověřily výhody nové koncepce výuky na druhém stupni základních škol, která představuje revoluční a novátorský přínos školství ve výchově dospívajících.

K hlavním výsledkům patří: lepší docházka a dochvilnost žáků, při prosazování disciplíny převládá přesvědčování a sebekontrola žáků, probíhá dobrá komunikace mezi žákem-učitelem-rodinou a velmi kladně je hodnocena kvality výuky.

Podle srovnání s výchozími údaji podle starého modelu na základě mezinárodních standartů hodnocení se zlepšují výsledky žáků v matematice a španělštině.

Konkrétně:

Škola Jurije Gagarina. Začátek školního roku, říjen 2002: znalosti z matematiky, 31,9 % uspokojivých odpovědí, květen 2003, ukazatel se zvýšil na 65,7 %. Znalosti španělštiny, vstupní etapa, říjen 2002: 57,9 % uspokojivých odpovědí, květen 2003 - 77,3 %.

Škola José Martího. Začátek školního roku, říjen 2002: znalosti z matematiky, 30 % uspokojivých odpovědí, květen 2003 - ukazatel se zvedl na 54,3 %. Znalosti španělštiny, úvodní etapa, říjen 2002: 57,2 % uspokojivých odpovědí, květen 2003, 70,1 %.

Kontrolní školy Jorge Vilaboye a Enriqueho Galarragy. Začátek školního roku, říjen 2002, znalosti v matematice, 31,9 % uspokojivých odpovědí, květen 2003 - 44 %. Znalosti španělštiny, úvodní etapa, říjen 2002, 59,1 % uspokojivých odpovědí, květen 2003 - 54,7 %.

Žáci škol José Martího a Jurije Gagariny zdvojnásobili své znalosti v porovnání s kontrolními školami, které pokračovaly v tradičním způsobu výuky. Škola Jurije Gagarina navíc zaznamenala na konci školního roku 2002-2003 99,16 %, kteří prospěli a pouze 3 z 358 žáků neprospěli. Experimentální škola José Martího, jako daleko složitější, dosáhla 98,8 % prospěvších žáků a 14 neprospěvších ze 1167.

Sto procent základních škol druhého stupně v zemi se 494 318 žáky zahájí školní rok s právě vyloženou metodou, jíž lze považovat za syntézu všech získaných zkušeností, samozřejmě včetně těch, jež byly nabyty v experimentálních školách Jurije Gagarina a José Martího.

V tomto velkém úkolu je třeba zdůraznit postoj učitelů druhého stupně základních škol. Z 33 281 jich 94,8 % vyjádřilo ochotu zapojit se do programu. S ohledem na funkci, jíž budou hrát v naší společnosti, si plným právem zaslouží být označováni za komplexně kvalifikované pedagogy.

Stejně významný je rozhodující a mimořádný příspěvek pedagogického sboru školy Salvadora Allendeho tvořeného 409 vyučujícími, z nichž 89 má akademický titul master a 43 je doktory věd.

Z celkového počtu všech žáků druhého stupně základních škol bude v tomto roce 95 % studovat ve dvou vyučovacích blocích - ranním a odpoledním.

V rámci vzdělávací revoluce se pro výchovně vzdělávací účely stává nenahraditelným faktorem využívání televize, videa a počítačů, které přispívá k podněcování zájmu a motivaci žáků, jejich samostatného myšlení a kritickému hodnocení, badatelskému nadšení a tvořivosti, což umožní dále zlepšovat proces výuky a pokračovat v neustálém zvyšování kvality vzdělání.

Předmět informatika, u něhož osnovy předpokládaly výuku v rozsahu 172 hodin se rozšiřuje na 216 hodin. V sedmém a osmém ročníku bude 50 % výukového programu spočívat v přednáškách informatiky jako studijního oboru a zbývajících 50 % jako prostředku výuky za účasti učitele práce na počítači a komplexně kvalifikovaného učitele. V devátém ročníku bude představovat výukový prostředek ve všech předmětech.

Velmi kladně je hodnocena činnost vyučujících a poradců pomocí nahrávek, jejímž smyslem je učinit hodiny atraktivnější, s novým pojetím, hluboce vědeckým zaměřením směřujícím k uspokojení zájmů a motivaci žáků za pomoci didaktickým materiálů, technik výuky, studijních metod a aktivit zaměřených na rozvoj logického myšlení s využitím nových technik.

Program videonahrávek pro druhý stupeń základních škol počítá s nahrávkami celých hodin matematiky, španělštiny-literatury, dějepisu a angličtiny pro všechny ročníky, a dále fyziky pro osmé a deváté ročníky, které mají sloužit jako zvláštní podpora při přípravě žáků i vyučujících.

Nahrávky hodin se provádějí za spolupráce dvojice učitelů a účasti žáků druhého stupně. V Havaně se na nich podílí celkem 28 vyučujících a 252 žáků rozdělených do 14 skupin. V provinciích Cienfuegos, Villa Clara a Santiago de Cuba, je to 24 vyučujících a 216 žáků. Celkem tedy v celé zemi 52 vyučujících a 468 žáků, kteří se účastní záznamu výuky na video v období prázdnin a budou pokračovat až do konce školního roku. Tomuto úkolu se věnují s mimořádným nadšením a nasazením.

Vedle již zmíněných aspektů se v osnovách zvýšila frekvence matematiky a španělské literatury na pětkrát týdně, a dále přibyly o 20 % hodiny s novým obsahem, zahrnující informatiku, pracovní vyučování a dějepis pro devátou třídu.

Významná je skutečnost, že ve dvou vyučovacích blocích bude vyučován obsah předmětů tak, že se denně dvě až čtyři hodiny budou věnovat opakování, procvičování a upevňování znalostí získaných z televizních programů a videozáznamů

Tento program se týká předmětů výtvarná výchova v sedmé třídě, biologie, zeměpis a chemie v osmé a deváté třídě a pracovní vyučování v deváté třídě.

Aby bylo možné rozšířit na všech základních školách druhého stupně v metropli vyučování na dva vyučovací bloky, bylo vybudováno 550 tříd, čtyři nové školy druhého stupně a další tři byly rozšířeny. Bylo zřízeno 13 vesniček pro ubytování komplexně kvalifikovaných vyučujících, kteří budou působit na školách druhého stupně v hlavním městě.

Pracovalo se nenápadně, avšak úsilí vynaložené za podpory ostatních provincií bylo skutečně značné a záslužné.

K naplnění záměru zajistit dva výukové bloky na druhých stupních škol v zemi pro většinu žáků se při hledání potřebných prostor spolupracovalo s ostatními orgány a organizacemi. Spolu s přidělením více než 120 školských míst pro realizaci plánu to umožní, aby všechny prostory, jež budeme mít k dispozici, disponovaly potřebným vybavením.

V září bude na 177 základních školách druhého stupně nabízena možnost odebírat svačiny pro 93 169 studentů a 9728 pracovníků, což spolu se 114 110 žáky v internátních školách tohoto stupně bude pokrývat 42 % všech zapsaných žáků.

Do září příštího roku bude tuto svačinu, obsahující 42 % nezbytné dávky bílkovin pro děti tohoto věku, dostávat 100 % žáků neinternárních škol.

Musím zdůraznit, že kubánskou metodu alfabetizace za pomoci rozhlasového a televizního vysílání používá osm malých i velkých zemí, včetně jedné členské země Organizace pro spolupráci a hospodářský rozvoj. Projevuje se velký zájem a přichází žádosti o technickou spolupráci Kuby a její poradenství. Toto nezadržitelné hnutí by mohlo přispět v krátké době k odstranění zahanbujícího a nezměrného počtu 860 milionů negramotných a miliard pologramotných obyvatel třetího světa.

Nejzarytější nepřátelé doma i za hranicemi země jsou pohnuti hrdinným odporem našeho lidu a úspěchy revoluce, zvláště v návaznosti na souboj idejí a progresivní rozpad neoliberální ideologie a neudržitelný ekonomický pořádek vnucený světu, který již prochází naprostým úpadkem a hlubokou krizí. Jsou však i lidé netrpělivě čekající na příležitost zasadit nové rány, neschopní pochopit, že ve světě neexistuje síla, jež by dokázala přemoci kubánskou revoluci, jestliže budeme umět stejně jako v uplynulém půlstoletí odhalovat a překonávat své chyby a zachovávat hodnoty, jež nám zajistily a vždy zajistí vítězství.

Jméno Kuby vejde do historie pro to, co v oblasti školství, kultury a zdravotnictví vykonala a co činí pro lidstvo v této nejobtížnější epoše, jíž náš živočišný druh prožívá.

Třebaže je na naši zemi uvalena blokáda ze strany jediné supervelmoci a téměř blokáda ze strany Evropy, ani obě společně nedokáží porazit kubánskou revoluci, mimo jiné proto, že ani obě dohromady nevlastní a nikdy nebudou vlastnit lidský kapitál a morální hodnoty, jež by jim umožnily vykonat to, co dokázala socialistická Kuba.

Vlast nebo smrt!

Zvítězíme!

                 
Obsah vydání       12. 9. 2003
12. 9. 2003 ČT: Ombudsmanova PR agentura nebo Goebbelsova propagandistická mašinérie? Štěpán  Kotrba
13. 9. 2003 Britské listy a Amaro Gendalos podaly stížnost generálnímu řediteli ČT na Události a Večerníky
12. 9. 2003 Blaira varovala rozvědka, že útok na Irák zhorší hrozbu terorismu
12. 9. 2003 Leni Riefenstahlová: byla to skutečně nacistka nebo jen prostě Němka, typická pro svou dobu? Fabiano  Golgo
12. 9. 2003 Loupeživá společnost?
12. 9. 2003 Iráčané podle průzkumu veřejného mínění nedůvěřují Americe
12. 9. 2003 Zasedání WTO v Cancúnu: Jaký mandát dostala od vlády česká delegace
12. 9. 2003 Česká republika je "plně oddána poslání a cílům WTO" Miroslav  Somol
12. 9. 2003 Nedořečený nápad čekatele na funkci ministra spravedlnosti ČR Karel  Mašita
12. 9. 2003 Project Censored
12. 9. 2003 Česká digitalizace u ledu (do ledna 2004) Zdeněk  Duspiva
11. 9. 2003 Od koho se může učit Buzková? Od Fidela Fidel Castro Ruz
11. 9. 2003 Další milion a čtvrt USD pro CME
11. 9. 2003 Gorolovi podlehli "preventivnímu" nátlaku starosty Slaného Štěpán  Kotrba
11. 9. 2003 Ombudsman se bude znovu a podrobněji zabývat kauzou Slaný Štěpán  Kotrba
11. 9. 2003 ČTK neinformovala, k čemu dospěla tisková konference Kanceláře veřejného ochránce práv
11. 9. 2003 Je to divný svět: jak komunistická Čína financuje Spojené státy
11. 9. 2003 EU a USA: "zrušení zemědělských dotací pro naše farmáře je politicky nemožné"
11. 9. 2003 V. konference ministrů členských zemí WTO zahájena v Mexiku Ludmila  Štěrbová
11. 9. 2003 Radost je často střídána zklamáním ... Jan  Hošek
11. 9. 2003 Úřední šiml zuří proti studentům i v Německu a ve Francii
10. 9. 2003 Hysterie českého úředního šimla: jak musejí studenti z EU složitě žádat o české vízum Jan  Čulík
1. 9. 2003 Hospodaření OSBL za srpen 2003
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech

Kuba a Fidel Castro RSS 2.0      Historie >
11. 9. 2003 Od koho se může učit Buzková? Od Fidela Fidel Castro Ruz
9. 9. 2003 Fidel Castro: "Vše spolu souvisí"   
28. 8. 2003 Latinská Amerika, Kuba a demokracie   
11. 8. 2003 Jak kubánský diktátor hájí svou revoluci Fidel Castro Ruz
22. 7. 2003 Vzniknou někdy Spojené státy karibské? Štěpán  Kotrba
18. 7. 2003 Špidlova úspěšná cesta do USA a co o ní daňoví poplatníci nevědí Zdeněk  Jemelík
15. 7. 2003 Militarizace Evropské unie: bezprostřední hrozba míru Costas  Alissandrakis
30. 6. 2003 Achnaton, Henry Ford, Ernesto "Che" Guevara - traja revolucionári Peter  Greguš
27. 6. 2003 Kuba - syndrom obleženého ostrova Gianni  Minà
19. 6. 2003 S Německem nebo s Amerikou? Štěpán  Kotrba
13. 6. 2003 Kubánská katolická církev není opozicí Frank  Martin
9. 6. 2003 Absurdní spravedlnost v USA: "Vdova" dostane výtěžek z dražby Štěpán  Kotrba
28. 5. 2003 Čerstvý vietor v argentínskej politike   
16. 5. 2003 Návrat ideológií Jean-Paul  Fitoussy
7. 5. 2003 Globalizace není nová Immanuel  Wallerstein