16. 5. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
16. 5. 2003

Návrat ideológií

Jean-Paul Fitoussy
preložila a upravila Simona Chytilová

Súčasný svet je znepokojujúcejší ako ten minulý. Jeho komplikovanosť dosiahla takú úroveň, až sa zdá nenahraditeľnou. Veľkým pokušením sa stáva substitúcia komunikácie za informáciu, názorov za vysvetlenia. Dostatočne to dokazujú všetky závažné, ale i zbytočné aktuálne konflikty, počnúc vojnou v Iraku, izraelsko-palestínskym konfliktom a končiac vykonštruovanou aférou proti denníku Le Monde.

Komunikácia spočíva v triedení, niekedy deformovaní faktov, pripájaní náznakov, narážok, dojmov, citov či hnevlivých pocitov v snahe dosiahnuť komplex, ktorý bude tvoriť systém odovzdávajúci odkaz. Nezáleží na tom, že konečný výsledok je priveľmi vzdialený od reality, pokiaľ splní svoju úlohu, presvedčí ostatných o názoroch ich autorov. V oblasti konzumácie materiálnych statkov, publikované "odkazy" usmerňujú nákup, nakupuje sa statok, myšlienka, či poznávacie znamenie. Existuje však určitý malý kúsok reality: užitočnosť veci, tá vracia a môže oponovať odkazu.

V duševnej oblasti tento mechanizmus spätného pôsobenia neexistuje, jedine mienka je dôležitá. Informácia nie je v nijakom prípade pravdou, je iba čiastočným usporiadaním faktov. Jej interpretácia môže vytvoriť odkaz, ten však v počiatočnom úmysle autorov absentoval. V tom tkvie celý rozdiel. Je obrovský, pretože ide jednak o manipuláciu a o produkt obtiažnosti dešifrovať svet.

Pokiaľ ide o všeobecnú metódu propagácie posolstiev/odkazov, komunikácia sa stala privilegovaným nástrojom ideológií, z ktorých dokonale preberá štruktúru: zaujatosť, čiastočná a jednostranná analýza reality, ktorá ju umožňuje posilniť, zmocniť sa presvedčenia. Rozvoj komunikačných "vied" prispieva k prijateľnej hypotéze, podľa ktorej žijeme v ideologických časoch bez toho, aby sme to vnímali. V časoch určite rozumných, ale v ktorých kritériá rozumu spočívajú len na skúmaní z vedeckej stránky.

Navyše podľa ideologických kategórií sa zdajú dôležité témy súčasnosti vyčerpané: za alebo proti globalizácii, liberalizmus, udržateľný rozvoj, pacifizmus, imperializmus atď. Dokonca aj kategórie dobra a zla sa vracajú. Ideológie samozrejme nezmizli zo sveta po páde Berlínskeho múru, ale pragmatické víťazstvo trhovej ekonomiky malo sklon nechať pozabudnúť na to, že kapitalizmus bol nielen konkrétnym systémom organizácie, ale i ideológiou.

* * *

Kapitalizmus, ako konkrétny systém organizácie, je pragmaticky zdokonalený do tej miery, ako sa poukazuje na jeho nedokonalosti. Aj keď získané vylepšenia nás vzďaľujú od jeho pôvodnej architektúry. Naopak kapitalizmus ako ideológia reformuje realitu, aby sa naďalej zhodovala s rýdzou kresbou systému.

Toto všetko sa mi zdalo samozrejmé počas medzinárodnej konferencie o globalizácii, na ktorej som sa zúčastnil vo februári na Kube. Účastníci od začiatku poznali posolstvo, ktoré malo byť odovzdané a a priori sa k nemu pripájali. Obvinená bola kapitalistická globalizácia a akt obvinenia obsahoval zvyčajné klišé: nadvláda finančného kapitálu, ľahostajnosť voči spoločnosti, oddelenie ekonomiky od sociálnych aspektov, akceptácia neudržateľných nerovností medzi krajinami a v rámci každej krajiny, úloha jednotlivých medzinárodných finančných inštitúcií (MMF, Svetová banka) a Svetovej obchodnej organizácie, ktorú zohrávajú pri vynútení si tejto akceptácie.

Niektorí považovali súčasné kŕče systému za počiatok poslednej fázy kapitalizmu. Všetky nešťastia krajín Latinskej Ameriky a vo všeobecnosti sveta mali spôsobiť vonkajšie príčiny, ako sú globalizácia, medzinárodné organizácie, kapitalistické vykorisťovanie. Ani jedno nevzniklo z vnútorných príčin, napríklad kvôli politickým režimom, korupcii, "vnútornému vykorisťovaniu človeka človekom".

* * *

Podráždené reakcie z týchto dlhých litánií, analýz veľakrát opakovaných a nesúdržných priblížení či rozvíjaní nedali na seba dlho čakať. Nešlo však o obyčajnú konferenciu proti globalizácii, keďže miesto, kde sa odohrávala, jej prisúdilo jedinečný charakter. Nie je Kuba posledným skutočným útočiskom socializmu 20. storočia? A kritika globalizácie neústila aspoň do čiastočného uznania jej politicko-ekonomického režimu?

Nuda neskôr vystriedala počiatočný záujem. Napokon, veľa označených faktov už bolo dokázaných, aj keď ich vysvetlenie nemôže byť monokauzálne. Situácie extrémneho sociálneho utrpenia, ktoré rečníci odsúdili, boli skutočne neprijateľné napriek tomu, že niektoré mechanizmy, ktoré k nim viedli, boli prijateľné. Prečo by ekonómovia Latinskej Ameriky nemali byť rovnako oprávnení odsúdiť politiku Medzinárodného menového fondu v období nazývanom stratené desaťročie (90. roky) ako napríklad Joseph Stiglitz?

Napriek jednoznačnému ideologickému charakteru v dôsledku miesta konania a prítomnosti Fidela Castra sa mi zdala konferencia opačným obrazom tých, na ktorých sa zvyčajne zúčastňujem v Európe a/alebo v Spojených štátoch.

Domnienka, že debaty vedené u nás boli rovnako ideologické, že mnohé uznávané konferencie boli tiež podnikom určeným na presvedčovanie a odovzdanie dobrých "odkazov", sa teda zosilňovala. Určité obvinenia sú tu menej ostré, jazyk pravdepodobne prísnejší, ale nebol výsledok rovnaký? Na týchto schôdzkach dominujú prednášky o tom, že konkurencia je vždy a všade (až na niekoľko výnimiek, často zabúdaných), zachovanie čo možno najväčšej slobody pre podniky a kapitál je kľúčom k efektívnosti. Na to nadväzuje nutnosť zníženia nadmerných výhod pre zamestnancov na plný úväzok v Európe.

Najvýznamnejšie a najvplyvnejšie smery vo vedeckom výskume ekonómie, intelektuálne konštrukcie vzbudzujúce obdiv, sa prikláňajú k týmto záverom. Ekonomický problém sa vyskytuje iba tam, kde sa bráni systému fungovať tak, aby uspokojil tlak verejnosti v prospech prerozdelenia. Ekonomika a politika ešte neboli dostatočne oddelené. Biedne ekonomické výsledky Európy, ako aj jej vysoká úroveň nezamestnanosti sa kladú za vinu najmä Zákonníkom práce a sčasti intervencionizmu vlád. Nezávislosť Centrálnej európskej banky a Pakt stability v malej miere čelia tejto druhej disfunkcii. Nároky globalizácie a atraktivita území si napokon vynútia potrebné reformy aj v záujme pracujúcich.

* * *

Celkovo vzaté, po zredukovaní odkazov na ich najjednoduchšie výrazy, sa odsudzuje štatút kapitálu na Kube a u nás štatút práce. Samozrejme je to trochu schematické, lebo medzi týmito dvoma kategóriami konferencií sa vždy nachádzajú menej krajné pozície, ale sú komplexnejšie zakotvené v historickej realite, takže jadro odkazu zostáva. Sociálne nepokoje (vzťahy sily) sa tak zdajú skutočnou výzvou ekonomických systémov a každý sa ich usiluje buď ideológiou, alebo nátlakom (diktatúra proletariátu) zmierniť.

Napokon, nie je možné tvrdiť, že pravda je na strane systému, ktorý prežil? Hádam pod podmienkou, že sa priveľmi nevzdialil od formy, v ktorej prežil. Kapitalizmus zvíťazil, pretože sa neprestajne prispôsoboval, preberajúc niektoré prvky od socializmu: sociálna podpora, vzdelanie a ďalšie verejné služby. Takisto sa mu podarilo zabrániť, aby sa vo väčšej časti druhej polovice 20. storočia nerovnosti nestali neznesiteľnými. Tieto prispôsobenia garantovali pracujúcim, že budúcnosť má nádej. Ale odkazy odovzdávané v súčasnosti pod nadvládou nezaistenej ideológie, by mohli prispieť k tomu, že pôjdeme proti toku histórie.

Zveřejněno s laskavým svolením slovenského politicko - společenského týdeníku SLOVO

                 
Obsah vydání       16. 5. 2003
18. 5. 2003 Slovensko řeklo Evropské unii ANO
17. 5. 2003 Fričovou do NOVY určitě chtít nebudou, je totiž profesionálka... Štěpán  Kotrba
16. 5. 2003 Znovu příběh Jessicy Lynchové - mýtus a realita
16. 5. 2003 Tak pane Strawe, proč jsme šli do války?
17. 5. 2003 Americká éra zbožnění vlastního hlasu
16. 5. 2003 Independent: Antiamerikanismus je infantilní
16. 5. 2003 Plachý Plachý a krotká mediální veřejnoprávnost Štěpán  Kotrba
16. 5. 2003 Pozor na zmatení pojmů Jan  Čulík
17. 5. 2003 Dobří holubi se vracejí? Ej uchněm... Štěpán  Kotrba
16. 5. 2003 Teror z EU: Řidič, který jel rychlostí 250 km/h, byl odsouzen na pět měsíců nepodmíněně Jan  Čulík
15. 5. 2003 Peníze připadnou CME, ČR se nemůže odvolat
16. 5. 2003 Ke sporu CME proti ČR Jaroslav  Štemberk
15. 5. 2003 ČR prohrála s CME, odpovědnost nenese nikdo Karel  Mašita
16. 5. 2003 Memento 9
aneb o setrvalém stínu "duchovního otce"?
Miloš  Dokulil
16. 5. 2003 Varování rodičům: solte méně jídlo pro děti
16. 5. 2003 Obezita stojí americké zdravotnictví tolik jako nemoci způsobované kouřením
16. 5. 2003 Klonované simkarty a spam: MajaSoft potrestána Štěpán  Kotrba
16. 5. 2003 Neoimperializmus Ignacio  Ramonet
15. 5. 2003 Jazyky mizejí na světě rychleji než flóra a fauna
15. 5. 2003 V čom pramení europesimizmus? Radovan  Geist
15. 5. 2003 Mají právo váleční novináři být neobjektivní? Jan  Čulík, Milan  Krčmář
15. 5. 2003 Ak vylúčiť, tak koho? Pavol  Fabian
15. 5. 2003 Hokejové Česko-Slovensko Petr  Schnur
15. 5. 2003 Také uživatele mobilních telefonů ohrožuje přesměrování na linky se zvýšenou tarifikací Radek  Mokrý
19. 5. 2003 Rovnou daňou k väčšej nerovnosti Martin  Muránsky
16. 5. 2003 Návrat ideológií Jean-Paul  Fitoussy
16. 5. 2003 Francois Voltaire - mysliteľ a bojovník za ľudské práva Ladislav  Hubenák
5. 2. 2003 Pošta redakci
2. 5. 2003 Hospodaření OSBL za duben 2003
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech

Názory a argumenty ze Slovenska RSS 2.0      Historie >
16. 5. 2003 Neoimperializmus Ignacio  Ramonet
16. 5. 2003 Návrat ideológií Jean-Paul  Fitoussy
16. 5. 2003 Francois Voltaire - mysliteľ a bojovník za ľudské práva Ladislav  Hubenák
15. 5. 2003 MMM 2003 - Stojaté vody drogovej politiky na Slovensku Matúš  Ritomský
15. 5. 2003 Ropa a stratégia: K politickej ekonómii ohlásenej vojny Michael  Ehrke
15. 5. 2003 Na boj s nezamestnanosťou môžu z EÚ plynúť miliardy, podmienkou sú projekty Miroslav  Šipikal
15. 5. 2003 Dôchodková reforma, alebo dôchodková lúpež? Robert  Žanony
15. 5. 2003 V čom pramení europesimizmus? Radovan  Geist
15. 5. 2003 Mlčanie okolo Dubrovky: Bol teroristický útok na divadlo provokáciou ruských tajných služieb?   
15. 5. 2003 Očakávané rozhodnutie slovenského Ústavného súdu o umelom prerušení tehotenstva a jeho možné dôsledky Ladislav  Orosz
15. 5. 2003 Boj o potraty: nekonečný príbeh Michaela Marksová Tominová
15. 5. 2003 Interupcie na Slovensku - Filozofická a etická otázka sa stala otázkou politickou Sylvia  Porubänová
15. 5. 2003 Ak vylúčiť, tak koho? Pavol  Fabian
12. 5. 2003 Prečo sa nezúčastním referenda Pavol  Fabian
9. 5. 2003 Som federalista Ivan  Štefunko

Kuba a Fidel Castro RSS 2.0      Historie >
16. 5. 2003 Návrat ideológií Jean-Paul  Fitoussy
7. 5. 2003 Globalizace není nová Immanuel  Wallerstein
23. 4. 2003 Padne po Bagdádu také Havana? Zdeněk  Jemelík
20. 3. 2003 Protiamerické a protiválečné protesty koordinuje "neviditelná světová organizace"   
19. 3. 2003 List z Kuby II.: do Mexika na palube "vrtuláka" Cuban Airlines Juraj  Uvíra
13. 3. 2003 List z Kuby I.: rum so šumivým celaskonom Juraj  Uvíra
27. 2. 2003 Spása světa podle Fidela Castra Zdeněk  Jemelík
26. 2. 2003 Na Kubě si připomněli sté výročí narození Julia Fučíka   
3. 2. 2003 Fidel Castro o Iráku a o bídě globalizovaného světa Zdeněk  Jemelík
3. 2. 2003 150. výročí José Martího Fidel Castro Ruz
22. 1. 2003 Kuba a ČR: Studená válka neskončila Zdeněk  Jemelík
30. 12. 2002 Fidel na lopatkách Zdeněk  Jemelík
18. 11. 2002 Dvě rezoluce, USA a ti ostatní Zdeněk  Jemelík
5. 11. 2002 Kde jsou hranice demokracie Petr  Baubín
12. 9. 2002 Kubánská vláda, Johannesburg a ekologie