15. 5. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
15. 5. 2003

Interupcie na Slovensku - Filozofická a etická otázka sa stala otázkou politickou

Slovenská verejnosť s napätím očakáva aprílové rozhodnutie Ústavného súdu vo veci súladu tzv. interrupčného zákona s Ústavou SR. Stúpenci rovnako ako odporcovia zákazu interrupcií uplatnili v médiách i mimo nich širokú škálu argumentácie v prospech obhajoby svojich stanovísk.

Zdá sa, že konsenzus v tejto otázke nie je možný.

Napokon vzhľadom na legislatívny návrh skupiny poslancov sú aktuálne iba tieto alternatívne postoje:

a) zachovanie súčasného znenia a výkladu čl.1, ods. 1. Ústavy SR, ktorý hovorí: "Každý má právo na život. Ľudský život je hodný ochrany už pred narodením," a zároveň akceptovanie existujúceho liberálneho interrupčného zákona,

b) príklon ku konzervatívnemu názoru, podľa ktorého sú interrupcie "pozbavením života už počatého dieťaťa", a teda sú v rozpore s našou ústavou, za čím bude prakticky nasledovať zákaz interrupcií.

Počatie rovná sa človek?

"Najobľúbenejším" predmetom diskusií a sporov sú názory na definíciu počiatku ľudského života, resp. základný význam pojmu ľudský život. Treba zdôrazniť, že aj keď sa spor o interrupciách (najmä zo strany konzervatívcov) často zvykne zužovať práve na tento problém, ide len o jeden z jeho aspektov. Navyše aspekt vyvolávajúci emócie, manipulovateľný verejnou mienkou a v prvom pláne najjednoduchšie zdôvodňujúci oprávnenosť zákazu interrupcií. Zámerné zamieňanie neidentických pojmov: plod, ľudský život, človek alebo ešte rozšírenejšie -- počatý život, alebo počaté dieťa je úzko účelové. Má vzbudzovať presvedčenie, že oplodnené vajíčko je principiálne rovnakým človekom ako narodené dieťa, či dospelý človek. Prijatie takéhoto názoru legitimizuje zákaz interrupcií, pretože eticky i právne je neprípustné zabiť človeka.

Nemôžeme si nahovárať, že práve tu a teraz s definitívnou platnosťou uzavrieme stáročia neuzatvorenú, diskutabilnú ontologickú otázku vymedzenia pojmu život, resp. jeho začiatku. Pre fungovanie spoločnosti, minimálne pre dosiahnutie elementárneho konsenzu je však nevyhnutné stanovenie istých hraníc. Hranica smrti človeka (zastavenie mozgovej činnosti) sa všeobecne akceptuje. Aktuálny stav poznania umožňuje časovo vymedziť aj hranicu začiatku ľudského života v biologickom význame, ktorou je vyvinutie funkčného mozgu približne v šiestom mesiaci vývoja plodu. Zároveň ide o časové obdobie, v ktorom má plod šancu biologicky prežiť aj mimo matkinho tela. Je preto logické, že práve opustenie tela matky sa dosiaľ všeobecne akceptuje ako predel, po ktorom plod prestáva byť plodom a stáva sa dieťaťom. Stáva sa človekom. Práve kritérium životaschopnosti, teda schopnosti a možnosti prežiť mimo tela matky sa z filozoficko-etického hľadiska považuje za jedno z najdôležitejších.

Na rozdiel od dieťaťa je zárodok i plod súčasťou matkinho tela, vzniká tak otázka, či štát môže mať právomoc rozhodovať o tele matky. Či by tak nepoprel integritu neoddiskutovateľného človeka-ženy. Odpoveď netreba hľadať dlho: ľudská dôstojnosť a integrita je nedotknuteľná, v medicíne a biológii musí byť rešpektovaný slobodný a vedomý súhlas dotknutej osoby. (Dotknutou osobou je žena, oplodnené vajíčko nie je osobou, keďže nie je právnym subjektom). Pôvodne filozofická a etická otázka sa tak stáva otázkou politickou. Nehovoriac o tom, že právo ženy rozhodnúť o donosení alebo nedonosení plodu je základným ľudským právom. Konečné rozhodnutie musí vždy prijať žena, pretože práve ona nesie i všetky dôsledky tohto rozhodnutia. Ženy (i muži) majú mať slobodnú možnosť informovaných zodpovedných rozhodnutí. Spoločenská dohoda je samozrejme nutná, okrem iného aj pre minimalizáciu interrupcií.

Anjeličkárstvo zabíja každých päť minút

Na svete každých päť minút zomiera žena na následky nelegálne vykonanej interrupcie, ročne je to 200 000 žien. Nelegálne potraty sú zásadným celosvetovým problémom verejného zdravia.

Pritom z medzinárodných skúseností vyplýva, že počet vykonaných interrupcií je nižší v krajinách EÚ s liberálnou interrupčnou legislatívou. Zákaz interrupcií a iné donucovacie praktiky nič neriešia. Nevedú k eliminácii potratov ani k zvýšeniu pôrodnosti. O zlepšení morálky ani nehovoriac. Naopak -- interrupcie sa len prenesú do pokútneho a nelegálneho priestoru s desivým rizikom ohrozenia zdravia a života žien.

Typickým príkladom je susedné Poľsko, v ktorom sa po prijatí reštrikčnej interrupčnej legislatívy v prvej polovici 90. rokov dvojnásobne zvýšil počet po pôrode usmrtených detí, a podľa odhadu 200 000 žien ročne podstupuje interrupcie v Rakúsku, Nemecku, ale aj v Česku, Rusku a Bielorusku (mimochodom za cenu od 500 do 1000 US dolárov). O pokrytectve existujúcej normy svedčia i miestne noviny plné inzerátov: Gynekológia --absolútne všetky služby !

Povedzme to nahlas: súčasná slovenská reprodukčná legislatíva zodpovedá štandardným normám, je v súlade s medzinárodnými dokumentmi, medzinárodným politickým kontextom i filozofiou Európskej únie, do ktorej máme ambíciu smerovať. Slovenská prax zase potvrdila súvislosť medzi nárastom používania antikoncepcie a poklesom interrupcií. Číslom 11,4 interrupcií na 1000 fertilných žien v roku 2000 sa Slovensko zaradilo medzi európske krajiny s najnižšou mierou interrupcií. Na porovnanie: v roku 1988 pripadalo na 1000 fertilných žien 43,1 interrupcií. To znamená, že počas 12 rokov poklesol ich počet o 67 percent. Pri zachovaní súčasného právneho stavu zároveň nehrozí riziko opätovného nárastu interrupcií.

Zákaz interrupcíí by bol začiatok...

Jedinou reálnou cestou prevencie a minimalizácie neželaných tehotenstiev je liberálna legislatíva (s možnosťou legálnej, medicínsky bezpečnej a dobrovoľnej interrupcie) v kombinácii so zodpovednou a pozitívnou sexuálnou výchovou, osvetou a informovanosťou. Nevyhnutným predpokladom je kvalitná národná politika pre sexuálne a reprodukčné zdravie, varovanie pred dôsledkami predčasného alebo neviazaného sexuálneho života, prístup k informáciám o metódach plánovaného rodičovstva i k širokej škále kvalitnej a cenovo dostupnej antikoncepcie.

Účelové presadzovanie náboženského postoja k interrupciám do legislatívy evokuje snahu premeniť svetský štát na štát cirkevný. Konzervatívni poslanci by sa nezastavili pri tomto kroku. Neskôr by nevyhnutne nasledovala snaha o zákaz asistovanej reprodukcie, teda umelého oplodnenia, ale aj antikoncepcie. Snaha, zdôvodňovaná tými istými princípmi a prístupom.

Interrupcie sú opatrením, spoločenskou "poistkou", je bezpredmetné hodnotiť ich ako číre zlo. V podmienkach súčasného Slovenska sa stabilizovali na historickom minime, čo je rozhodne vynikajúca správa. Prichádzať za týchto okolností s ideou reštrikcie pripomína kopanie do otvorených dverí. Môžeme sa pýtať komu to poslúži: potratovému biznisu, revitalizácii anjeličkárok, kriminalizácii žien, nárastu podhodených a zavraždených novorodencov i život ohrozujúcich pokútnych potratov.

Privádzajme na svet milované deti

Legálne vykonané interrupcie na Slovensku predstavujú aj ženy, ktoré podstúpili tento zákrok. Trúfne si niekto povedať, že z rozmaru, nezodpovednosti, či s ľahkým srdcom?! Zároveň znamenajú konkrétne ľudské príbehy a osudy. Trúfne si niekto označiť tieto rôzne vzdelané, informované, cítiace a prežívajúce ženy za vrahyne ?!

Byť ťarchavou je krásne, asi najkrajšie na svete za predpokladu, že vedľa vás stojí milujúci partner a žijete s vedomím, že dieťa privádzate do aspoň znesiteľných, ak nie optimálnych podmienok. Pripomeňme si, že existuje aj právo na dôstojný život! Samozrejme "morálni" oponenti namietnu, že každý život je lepší než neživot. Čím je však krátky život malého dievčatka na smrť ubitého vlastným otcom ?! Asi peklom na Zemi...

Nariadenie, zákon, norma nemôže byť manifestáciou neberúcou do úvahy reálnu spoločenskú situáciu, vyspelosť individuálneho vedomia a svedomia. Rozprávajme otvorene i o tom, že existujú ľudia (bohužiaľ nielen v televíznych seriáloch a bohužiaľ nie je ich málo) ľahostajní, egocentrickí, tyranskí, psychopatickí, ľudia, ktorí svoje deti zanedbávajú, trápia a týrajú. Človek sa mení pomaly a je otázkou či vždy k lepšiemu. Zákon z nás nespraví anjelov.

Kladiem si otázku, či súčasné Slovensko náhodou nemá iné prioritné problémy, ktoré hrozia už narodeným? Skúsme riešiť práve tie. Pre nárast plodnosti, reálne zvýšenie rastu populácie treba nevyhnutne prijať množstvo prorodinných opatrení, konkrétnych sociálnych výhod podporujúcich materstvo, resp. rodičovstvo. Spomeňme len možnosti flexibilného pracovného času, rodičovskej dovolenky, rodičovského príspevku, kvalitných a dostupných predškolských zariadení. Áno, ide o náročnejší, zložitejší, ale zároveň neporovnateľne efektívnejší a transparentnejší proces než jednoduchý zákaz.

Zákaz interrupcií by nezachraňoval, ale ohrozoval životy. Viedol by navyše k poníženiu žien, i tých, ktorí stále veria, že žijú a budú žiť v modernom demokratickom štáte.

Text vyšel původně na serveru ROVNOST.
Zveřejněno s laskavým svolením slovenského politicko - společenského týdeníku SLOVO

                 
Obsah vydání       15. 5. 2003
15. 5. 2003 Peníze připadnou CME, ČR se nemůže odvolat
15. 5. 2003 ČR prohrála s CME, odpovědnost nenese nikdo Karel  Mašita
15. 5. 2003 Také uživatele mobilních telefonů ohrožuje přesměrování na linky se zvýšenou tarifikací Radek  Mokrý
14. 5. 2003 Středa 17:23 - Železný odvolán Štěpán  Kotrba
15. 5. 2003 "Vinu za irácké masakry nesou i západní politikové"
15. 5. 2003 Co může znamenat odvolání Vladimíra Železného Jan  Čulík
14. 5. 2003 Na Tommyho Frankse bylo podáno trestní oznámení, že se dopustil válečných zločinů
14. 5. 2003 Humanitární organizace kritizují USA, že dovolily iráckým civilistům soukromě kopat v masovém hrobě
15. 5. 2003 Cena pracovní síly v EU a v kandidátských zemích
15. 5. 2003 Mají právo váleční novináři být neobjektivní? Jan  Čulík, Milan  Krčmář
15. 5. 2003 Projekt internetového záchodu Microsoftu "nebyl jen aprílový vtip"
15. 5. 2003 Hokejové Česko-Slovensko Petr  Schnur
15. 5. 2003 Nekritizuji ani tak EU jako české poměry Jindřich  Tichý
15. 5. 2003 Ak vylúčiť, tak koho? Pavol  Fabian
14. 5. 2003 Čečenci na pranýři aneb O kultuře médií František  Kostlán
14. 5. 2003 Teror z EU: Fízlování nebo služba veřejnosti? Jan  Čulík
15. 5. 2003 Mlčanie okolo Dubrovky: Bol teroristický útok na divadlo provokáciou ruských tajných služieb?
15. 5. 2003 Boj o potraty: nekonečný príbeh Michaela Marksová Tominová
15. 5. 2003 Interupcie na Slovensku - Filozofická a etická otázka sa stala otázkou politickou Sylvia  Porubänová
15. 5. 2003 Očakávané rozhodnutie slovenského Ústavného súdu o umelom prerušení tehotenstva a jeho možné dôsledky Ladislav  Orosz
15. 5. 2003 Na boj s nezamestnanosťou môžu z EÚ plynúť miliardy, podmienkou sú projekty Miroslav  Šipikal
15. 5. 2003 Ropa a stratégia: K politickej ekonómii ohlásenej vojny Michael  Ehrke
15. 5. 2003 Dôchodková reforma, alebo dôchodková lúpež? Robert  Žanony
15. 5. 2003 MMM 2003 - Stojaté vody drogovej politiky na Slovensku Matúš  Ritomský
2. 5. 2003 Hospodaření OSBL za duben 2003
5. 2. 2003 Pošta redakci
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
15. 5. 2003 ČR prohrála s CME, odpovědnost nenese nikdo Karel  Mašita
15. 5. 2003 Co může znamenat odvolání Vladimíra Železného Jan  Čulík
15. 5. 2003 Mají právo váleční novináři být neobjektivní? Milan  Krčmář, Jan Čulík
15. 5. 2003 "Vinu za irácké masakry nesou i západní politikové"   
15. 5. 2003 Cena pracovní síly v EU a v kandidátských zemích   
15. 5. 2003 Interupcie na Slovensku - Filozofická a etická otázka sa stala otázkou politickou Sylvia  Porubänová
15. 5. 2003 Boj o potraty: nekonečný príbeh Michaela Marksová Tominová
15. 5. 2003 Očakávané rozhodnutie slovenského Ústavného súdu o umelom prerušení tehotenstva a jeho možné dôsledky Ladislav  Orosz
15. 5. 2003 Mlčanie okolo Dubrovky: Bol teroristický útok na divadlo provokáciou ruských tajných služieb?   
15. 5. 2003 Na boj s nezamestnanosťou môžu z EÚ plynúť miliardy, podmienkou sú projekty Miroslav  Šipikal
14. 5. 2003 Středa 17:23 - Železný odvolán Štěpán  Kotrba
14. 5. 2003 Čečenci na pranýři aneb O kultuře médií František  Kostlán
14. 5. 2003 O spravování nemovitostí v Belgii Jaroslav  Pour
14. 5. 2003 Žádná sláva v reguláči aneb Kde jsou peníze majitelů nemovitostí II. Radek  Mokrý

Genderová nerovnost ve společnosti RSS 2.0      Historie >
15. 5. 2003 Očakávané rozhodnutie slovenského Ústavného súdu o umelom prerušení tehotenstva a jeho možné dôsledky Ladislav  Orosz
15. 5. 2003 Boj o potraty: nekonečný príbeh Michaela Marksová Tominová
15. 5. 2003 Interupcie na Slovensku - Filozofická a etická otázka sa stala otázkou politickou Sylvia  Porubänová
9. 5. 2003 Den matek se nám v postmoderním světě zkomplikoval? Ivo V. Fencl
7. 5. 2003 Memento 7.
aneb maličko o "rovnoprávnosti" žen
Miloš  Dokulil
5. 5. 2003 Dostane se ČR na úroveň Polska a Irska? Jan  Čulík
17. 4. 2003 Heldt Prize in Women Studies   
10. 4. 2003 Prítomnosť žien v politike prináša iný pohľad na svet Jana  Matúšová
10. 4. 2003 Peniaze, ženy a EÚ Oľga  Pietruchová
17. 3. 2003 Kontrola ministerstva zakrýva násilnú sterilizáciu Martina  Ferenčíková
7. 3. 2003 8. březen - mezinárodní den žen   
6. 3. 2003 Mezinárodní den žen - Kostlivec jen ve skříních socanů, nebo i ultra-liberálů? Ivo V. Fencl
24. 2. 2003 Sterilizácia Rómok: Rasizmus a diskriminácia vo slovenských nemocniciach? Martina  Ferenčíková
24. 2. 2003 O sterilizácii rómských žien Lubomír  Sedláčik
21. 2. 2003 Vagina monology v Brně   

Názory a argumenty ze Slovenska RSS 2.0      Historie >
15. 5. 2003 MMM 2003 - Stojaté vody drogovej politiky na Slovensku Matúš  Ritomský
15. 5. 2003 Ropa a stratégia: K politickej ekonómii ohlásenej vojny Michael  Ehrke
15. 5. 2003 Na boj s nezamestnanosťou môžu z EÚ plynúť miliardy, podmienkou sú projekty Miroslav  Šipikal
15. 5. 2003 Dôchodková reforma, alebo dôchodková lúpež? Robert  Žanony
15. 5. 2003 V čom pramení europesimizmus? Radovan  Geist
15. 5. 2003 Mlčanie okolo Dubrovky: Bol teroristický útok na divadlo provokáciou ruských tajných služieb?   
15. 5. 2003 Očakávané rozhodnutie slovenského Ústavného súdu o umelom prerušení tehotenstva a jeho možné dôsledky Ladislav  Orosz
15. 5. 2003 Boj o potraty: nekonečný príbeh Michaela Marksová Tominová
15. 5. 2003 Interupcie na Slovensku - Filozofická a etická otázka sa stala otázkou politickou Sylvia  Porubänová
15. 5. 2003 Ak vylúčiť, tak koho? Pavol  Fabian
12. 5. 2003 Prečo sa nezúčastním referenda Pavol  Fabian
9. 5. 2003 Som federalista Ivan  Štefunko
8. 5. 2003 Búrlivé osudy starovekého Blízkeho východu Peter  Greguš
8. 5. 2003 Víťazstvo zbraní, prehra propagandy Leopold  Moravčík
22. 4. 2003 Rasizmus, ktorý antirasistom nevadí ? Lubomír  Sedláčik