Goldstone: Izrael veškerou spolupráci s Misí OSN odmítl

28. 11. 2009 / Richard Goldstone

Dopis předsedovi a vedoucí člence Sněmovního výboru pro zahraniční věci od soudce Goldstona
Církve pro mír na Blízkém Východě, 29. října 2009

Ctihodný Howard Berman, předseda, Sněmovní výbor pro zahraniční věci (D-Calif.)
Ctihodná Ileana Ros-Lehtinenová, vedoucí členka, Sněmovní výbor pro zahraniční věci (R-Fla.)

29. října 2009

Vážený pane předsedo Bermane a vedoucí členko Ros-Lehtinenová, dostalo se k mé pozornosti, že byla ve Sněmovně representantů USA předložena rezoluce týkající se fakta shromažďující Mise OSN, kterou jsem počátkem tohoto roku vedl, o konfliktu v Gaze. Plně respektuji právo Kongresu USA zkoumat a posuzovat moje poslání a z něj vyplývající zprávu, právě tak jako přijímat vlastní doporučení výkonné moci vlády USA. Mám však silné výhrady k textu dotyčné rezoluce – textu, který obsahuje závažné skutkové nepřesnosti a případy, kde jsou informace a prohlášení hrubě vytrhávána z kontextu.

Uskutečnil jsem toto fakta shromažďující poslání v dobré víře, právě tak jako jsem dostál svým odpovědnostem vůči Jihoafrické stálé vyšetřovací komisi ve věci veřejného násilí a zastrašování, Mezinárodnímu soudu pro válečné zločiny v bývalé Jugoslávii, Mezinárodnímu trestnímu soudu pro Rwandu, Mezinárodnímu panelu vyšetřovací komise ve věci aktivit nacismu v Argentině, Nezávislé mezinárodní komisi o Kosovu a Wolkerovu vyšetřovacímu výboru ve věci Programu OSN pro Irák Ropa za potraviny.

Doufám, že vy si v podobné dobré víře najdete čas pro posouzení mých poznámek k rezoluci a, na podkladě tohoto posouzení, provedete nezbytné opravy. Zejména klauzule 2: „Ježto Rada pro lidská práva OSN přijala 12. ledna 2009 Rezoluci A/HRC/S-9/L.1, která zmocnila fakta zjišťující misi k posouzení chování Izraele v operaci Lité olovo proti násilným militantům v pásmu Gazy v období od 27. prosince 2008 do 18. ledna 2009;“

Tato zvláštní klauzule ignoruje fakt, že já a ostatní jsme odmítli tento původní mandát, a to přesně proto, že vyzýval pouze k vyšetřování násilí spáchaného Izraelem. Mandát, který byl mně dán a mnou přijat, a podle nějž jsme pracovali a o němž jsme informovali, zněl takto: ... vyšetřit všechna porušení mezinárodního práva o lidských právech a mezinárodního humanitárního práva, která mohla být spáchána v kterékoliv době v souvislosti s vojenskými operacemi, které byly vedeny v Gaze v období od 27. prosince 2008 do 18. ledna 2009, ať předtím, v průběhu nebo po tomto období“.

Zvláštní klauzule 2: „Ježto zmocňující rezoluce předem odhadla výsledek tohoto vyšetřování, a to tím, že dala misi jednostranný mandát „vyšetřovat všechna porušení mezinárodního práva o lidských právech a Mezinárodního humanitárního práva ... Izraelem, proti palestinskému lidu ...zvláště v okupovaném pásmu Gazy, a to vzhledem k probíhající agresi“.

Tato zvláštní klauzule ignoruje skutečnost, že rozšířený mandát, o nějž jsem požádal a který jsem dostal, jasně zahrnoval raketové a minometné útoky na Izrael, a jak to zpráva vyjasňuje, tak byl interpretován a splněn. Byla to zpráva sepsaná podle tohoto rozšířeného mandátu – nikoliv podle původního, odmítnutého mandátu – kterou Rada pro lidská práva přijela a která zahrnovala závažná zjištění proti Hamasu a dalším militantním palestinským skupinám.

Zvláštní klauzule 3: „Ježto mandát fakta zjišťující mise nezmiňuje nelítostné raketové a minometné útoky, kterých byly tisíce a které trvaly po osm let, uskutečněné Hamasem a dalšími násilnými militantními skupinami v Gaze proti civilním cílům v Izraeli, jenž vedl Izrael k nezbytným obranným opatřením;“

Tato zvláštní klauzule je faktograficky nepravdivá. Jak bylo uvedeno výše, rozšířený mandát jasně zahrnoval raketové a minometné útoky. Kapitola XXIV Zprávy navíc podrobně posuzuje nelítostné raketové útoky vedené z Gazy proti Izraeli a teror, který způsobily lidem žijícím v jejich dosahu. Z toho vyplývající zjištění zahrnuté ve Zprávě říká, že tyto útoky představovaly závažné válečné zločiny a možné zločiny proti lidskosti.

Zvláštní klauzule 4: „Ježto mise zjišťující fakta zahrnovala člena, který již před tím, než se připojil k misi, prohlásil Izrael vinným tím, že se v operaci Lité olovo dopustil zvěrstev, a to podpisem veřejného dopisu z 11. ledna 2009, který byl otištěn v Sunday Times a nazval akce Izraele „válečnými zločiny“;

Tato zvláštní klausule je zavádějící. Přehlíží, nebo opomíjí uvést, že dotyčný člen, profesorka Christine Chinkinová z Londýnské ekonomické university, v témže dopisu, společně s dalšími předními mezinárodními právníky, rovněž odsoudila jako válečné zločiny rakety Hamasu vypálené do Izraele.

Zvláštní klausule 5: „Ježto závadný a podjatý mandát mise vyvolal závažné znepokojení mnoha členských států Rady OSN pro lidská práva, které jej odmítly podporovat, včetně Bosny a Hercegoviny, Kamerunu, Kanady, Francie, Německa, Itálie, Japonska, Holandska, Korejské republiky, Slovenska, Slovinska, Švýcarska, Ukrajiny a Spojeného království Velké Británie a Severního Irska;“

Tato zvláštní klausule je fakticky nesprávná. Proti mandátu, který byl Misi dán, se určitě nepostavili všichni, ba dokonce ani většina států, na které je odkaz zaměřen. Jsem šťasten, že mohu poskytnout, bude-li to zapotřebí, podrobnosti.

Zvláštní klausule 6: „Ježto závadný a podjatý mandát Mise znepokojil mnoho významných jednotlivců, kteří odmítli pozvání postavit se do čela Mise;“ Tato zvláštní klausule je fakticky nesprávná. Původní mandát, který byl dalšími osobami, které byly pozvány, aby Misi vedly, byl tentýž, který jsem odmítl já sám. Mandát, který jsem přijal, rozšířil předseda Rady pro lidská práva v důsledku podmínek, které jsem učinil já.

Zvláštní klausule 8: „Ježto zpráva opakovaně přijala povrchní a neopodstatněná zjištění, že izraelská armáda v průběhu operace Lité olovo svévolně útočila na civilisty;“

Tato zvláštní klausule je fakticky nesprávná. Zjištění zahrnutá do zprávy nejsou ani „povrchní“, ani „neopodstatněná“, a ve skutečnosti odrážejí 188 individuálních rozhovorů a průzkumů z více než 300 zpráv, 30 video nahrávek a 1200 fotografií. Navíc text zprávy obsahuje přemíru odkazů na informace, o něž se Komise pro naše zjištění opírala.

Zvláštní klausule 9: „Ježto autoři zprávy, v textu samotné zprávy, připouštějí, že „že jsme se nezabývali otázkami ... týkajícími se problémů vedení vojenských operací v civilních oblastech a z druhé ruky získanými rozhodnutími vojáků a jejich velících důstojníků 'v mlze války';“

Tato zvláštní klausule je zavádějící. Citovaná slova se týkají našeho rozhodnutí, že by nebylo správné vyšetřovat a docházet k zjištěním o situacích, kde byla rozhodnutí učiněna izraelskými vojáky „v mlze války“. Toto bylo rozhodnutí učiněné ve prospěch zájmů Izraele a nikoliv proti nim.

Zvláštní klausule 10: „Ježto ve vydání listu Jewish Daily Forward ze 16. října je vedoucí Mise OSN zjišťující fakta o konfliktu v Gaze, Richard Goldstone, citován, že řekl, pokud jde o metody shromažďování svědectví Misí, „Kdyby toto byl právní soud, nebylo by nic prokázáno“.

Poznámka je citována jednak nepřesně, jednak zcela mimo kontext. Listu Forward jsem vysvětlil to, že sama tato Zpráva by nepředstavovala svědectví přípustné před právním soudem. Jako právník zastávám názor, že vyšetřovatelé by museli prošetřit, která tvrzení považují za relevantní. Také tohle bylo důvodem, proč jsme doporučili, aby tvrzení podléhala domácímu vyšetřování.

Zvláštní klausule 11: „Ježto zpráva ve skutečnosti odepřela Státu Izrael právo na sebeobranu a nikdy neuvedla skutečnost, že Izrael má právo chránit své občany před opakovanými násilnými útoky, prováděnými proti civilním cílům v jižním Izraeli Hamasem a dalšími cizími teroristickými organizacemi operujícími v Gaze;“

Je fakticky nesprávné konstatovat, že Zpráva popřela právo Izraele na sebeobranu. Zpráva zkoumala, jak bylo toto právo naplňováno podle standardů mezinárodního práva. To co je obecně nazýváno ius ad bellum, právo použít vojenské síly, nebylo posuzováno jako otázka spadající pod náš mandát. Právo Izraele použít vojenské síly nebylo zpochybněno.

Zvláštní klausule 12: „Ježto zpráva široce ignorovala provinění Vlády Iránu a Vlády Sýrie, které obě sponzorují Hamas a další cizí teroristické organizace;“

Tato zvláštní klausule je zavádějící. Nikde a nikdy, co vím, nebylo dokonce nadhozeno, že by Mise měla vyšetřovat původ raket. Takové vyšetřování nebylo nikdy v programu, a v kterékoliv události jsme nemohli mít prostředky nebo schopnost taková tvrzení vyšetřit. Kdyby nás Vláda Izraele požádala, abychom tuto otázku vyšetřili, nemám pochyb o tom, že bychom pro to učinili vše, co bylo v našich silách.

Zvláštní klausule 14: „Ježto, bez ohledu na množství svědectví, že se Hamas a další násilnické islámské skupiny dopustily válečných zločinů tím, že použily civilistů a civilních institucí, jako jsou mešity, školy a nemocnice, jako štítů, zpráva tato tvrzení opakovaně bagatelizovala nebo zpochybňovala;“

Toto je povrchní a neférová charakteristika Zprávy. Doufám, že si Zprávu ještě ti, kdož dostali úkol posoudit rezoluci, přečtou.

Zaznamenávám, že Sněmovna representantů opomenula uvést, že bez ohledu na moje opakované osobní prosby vůči vládě Izraele, Izrael veškerou spolupráci s Misí odmítl. Požádal jsem mimo jiné o názory Izraele, pokud jde o plnění mandátu, a o podrobnosti o otázkách, které by si Vláda Izraele přála, aby byly prošetřeny.

Odmítnutí znamenalo, že Izrael nenabídl žádné informace nebo svědectví, která mohl shromáždit o akcích Hamasu nebo jiných palestinských skupin v Gaze. Jakékoliv opomenutí uvést takové informace nebo svědectví ve zprávě je politováníhodné, ale je to důsledek rozhodnutí Izraele nespolupracovat s Misí zjišťující fakta, nikoliv rozhodnutí Mise bagatelizovat nebo zpochybňovat takové informace nebo svědectví.

Zvláštní klausule 15: „Ježto v jednom důležitém případě zpráva uvedla, že nepovažuje přiznání činitele Hamasu, že Hamas často 'vytvářel lidské štíty z žen, dětí, starších lidí a mudžáhedinů proti /izraelské armádě/, a že specificky 'představují důkaz, že Hamas nutil palestinské civilisty, aby zaštítili vojenské objekty proti útoku';“

Tato zvláštní klausule je zavádějící, protože citace je vyjmuta z kontextu. Tato citace je částí sekce zprávy, která se zabývá velice úzkým tvrzením, že Hamas nutil civilisty, proti jejich vůli, jednat jako lidské štíty. Toto prohlášení jednoho činitele Hamasu je nechutné a demonstruje zřejmé ignorování bezpečnosti civilistů, ale není to doklad, že Hamas nutil civilisty, aby zůstali ve svých domovech a jednali tak jako lidské štíty. Ve skutečnosti, zatímco Vláda Izraele veřejně tvrdila, že Hamas používal palestinských civilistů jako lidských štítů, nebyly identifikovány žádné případy, kde (Izrael) tvrdí, že to civilisté dělali pod hrozbou síly Hamasu nebo jiné strany.

Zvláštní klausule 16: „Ježto Hamas byl schopen významně formovat zjištění uvedená ve zprávě vyšetřovací mise, a to tím, že vybral nebo předem připravil některé ze svědčících a zastrašoval jiné, jak to zpráva přiznala, když uvedla, že osoby, které byly'v Gaze dotazovány, se jakoby zdráhaly hovořit o přítomnosti nebo o nepřátelství palestinských ozbrojených skupin ... ze strachu před odvetou';“

Tvrzení, že Hamas mohl formovat zjištění mé zprávy nebo že předem připravil svědky, je prostě nepravdivé. Vyzývám kohokoliv, aby na jeho podporu předložil doklad.

S upřímnými pozdravy

soudce Richard Goldstone

materiál vyhledal a z angličtiny přeložil VJ

zdroj ZDE
Vytisknout

Obsah vydání | Pátek 27.11. 2009