Rada ČTK včera spáchala kolektivní sebevraždu

16. 10. 2009 / Štěpán Kotrba

Už je to tak. Včerejší den byl tím posledním, dokdy měla Rada ČTK uvést do souladu s právem stav, který vznikl po proběhlém výběrovém řízení na generálního ředitele instituce. Stálá komise poslanecké sněmovny pro sdělovací prostředky požadovala po Radě, "aby neprodleně, nejpozději však do 15. října 2009, uvedla svoje usnesení ve věci rezignace generálního ředitele ČTK Milana Stibrala, a následného výběrového řízení na funkci generálního ředitele včetně výsledku, do souladu s právními předpisy České republiky a o patřičných závěrech informovala Stálou komisi pro sdělovací prostředky písemně s řádným zdůvodněním svých kroků". Nestalo se. Rada od té doby zasedla dvakrát, naposledy včera. Návrh člena Rady Jana Bohdala na usnesení, které by zvrátilo daný právní stav, nebyl většinou členů Rady přijat.

Jan Bohdal navrhl Radě usnesení, které by uvedlo -podle většiny právních posudků v této věci - součaný stav do elementárního souladu s právem. Usnesení znělo:

"S ohledem na vyhodnocení otázky platnosti, resp. neplatnosti písemné rezignace JUDr. Milana Stibrala na funkci generálního ředitele České tiskové kanceláře datované 10.6.2009 a doručené Radě České tiskové kanceláře dne 11.6.2009, na základě všech dostupných informací, Rada České tiskové kanceláře ruší své rozhodnutí ve formě usnesení č. 10/2009 ze dne 17.9.2009 a veškerá rozhodnutí na něj navazující a obsahově s ním související, tj. usnesení č. 11/2009 ze dne 1.10.2009.

Rada České tiskové kanceláře nadále považuje rezignaci JUDr. Milana Stibrala na funkci generálního ředitele České tiskové kanceláře za platnou s tím, že jeho funkce zanikla ke dni 30.9.2009.

Rada České tiskové kanceláře jmenuje Ing. Radima Hrehu na základě řádně proběhlé volby generálním ředitelem České tiskové kanceláře s účinností od 1.10.2009."

Bohdal, který jako jediný byl zásadně proti zpětvzetí rezignace bývalého generálního ředitele Stibrala a zrušení výběrového řízení, informoval o nastalém stavu předsedu Stálé komise pro sdělovací prostředky a její členy.

Co to znamená?

O tom, že se Rada dopustila protiprávního postupu a generální ředitel, který funkci vykonává, sedí na své židli v rozporu se zákonem, nepochybuje už nikdo mimo Rady ČTK. Že je to stav neudržitelný, je jasné všem. To, že bude Rada odvolána, je také jasné všem, jen radním ne.

Co se bude dít dál?

Lze říci, že Rada závažným způsobem nedostála své povinnosti, dané jí zákonem, nezabezpečila řádný chod instituce a způsobila svým diletantským rozhodováním právní nejistotu instituce a potenciálně škodu velkého rozsahu.

Rada byla 1. 10. 2009 vyzvána orgánem, kterému je odpovědna, aby do 15. 10. 2009 uvedla svá rozhodnutí ve věci volby generálního ředitele do souladu se zákonem. Tímto usnesením Stálá komise pro sdělovací prostředky Parlamentu České republiky explicitně konstatovala, že k 1. 10. 2009 proces volby generálního ředitele ČTK v souladu se zákonem není.

Podle § 6 odst. 3 Česká národní rada může odvolat Radu, neplní-li Rada opakovaně své působnosti podle § 8 odst. 1 písm. a), b) a c), § 8 odst. 2 tohoto zákona, a nebo konstatuje-li Česká národní rada v průběhu šesti měsíců svými usneseními opakovaně, že tisková kancelář neplní své poslání podle § 2 tohoto zákona.

Rada ČTK byla 1. 10. 2009 upozorněna, že nesplnila povinnost v souladu se zákonem podle § 8 odst. 1 písm. b) zákona 517/1992 Sb. jmenovat generálního ředitele. Tento úkol nesplnila ani poté, co jí bylo uloženo orgánem, kterému je odpovědna, svá dřívější rozhodnutí uvést do 15. 10 2009 do souladu se zákonem. O odvolání Rady ovšem nerozhoduje SKSP PSP ČR , ale usnášení schopné plénum PSP ČR většinou přítomných hlasů. Termínem, daným Radě SKSP PSP ČR doposud nebylo učiněno zadost požadavku zákona na "opakované" porušení zákona. "Opakované" znamená ve "více než jednom" na sobě nezávislých právních úkonech.

Hypotetický scénář

1. Předseda SKSP PSP ČR na zasedání dne 15. 10. 2009 navrhne po diskuzi usnesení v tomto znění:

Stálá komise pro sdělovací prostředky Parlamentu České republiky
 • 1. konstatuje, že Rada České tiskové kanceláře porušila zákon o České tiskové kanceláři tím, že nejmenovala generálního ředitele v souladu se zákonem o ČTK a veřejným příslibem, který Rada učinila , který Rada učinila formou vypsání výběrového řízení, v termínu neprodleně následujícím po řádně proběhlé proceduře výběrového řízení a tajné volby.
 • 2. pověřuje svého předsedu, aby s tímto usnesením neprodleně seznámil plénum Sněmovny.

2. Předseda SKSP PSP ČR navrhne na nejbližší schůzi pléna PSP ČR samostatný pevně zařazený bod, kde bude informovat plénum o dosavadních krocích Rady, právních stanoviscích i usnesení SKSP PSP ČR a navrhne plénu PSP ČR usnesení v tomto znění:

  Parlament České republiky konstatuje, že Rada České tiskové kanceláře porušila zákon o České tiskové kanceláři nejmenovala generálního ředitele v souladu se zákonem o ČTK a veřejným příslibem, který Rada učinila formou vypsání výběrového řízení, v termínu neprodleně následujícím po řádně proběhlé proceduře výběrového řízení a tajné volby.

Tím bude učiněno zadost nutnosti prvního konstatování o porušení zákona, který určuje zákon o ČTK k odvolání Rady. Porušen byl paragraf o jmenování generálního ředitele právním úkonem nenaplnění usnesení č. 9/2009 a schválení usnesení č. 10/2009 .

3. Předseda SKSP PSP ČR ještě během této schůze svolá mimořádné zasedání SKSP PSP ČR, na kterém navrhne usnesení v tomto znění:

 • 1. Rada ČTK svým usnesením č. 11/2009 - odvoláním generálního ředitele Radima Hrehy k datu jeho nástupu do funkce 1. 10. 2009 zmařila naplnění zákona o ČTK o jmenování generálního ředitele a porušila zákon o ČTK tím, že znovuzvolila generálního ředitele JUDr. Stibrala a to
  • a) na dobu kratší šesti let, jak určuje zákon
  • b) bez schválení volebního řádu pro tuto volbu, jak určuje v tu chvíli platné znění jednacího řádu Rady ČTK
  • c) bez výběrového řízení, které jí také určuje v tu chvíli platné znění jednacího řádu Rady ČTK jako podzákonného, nicméně pro Radu závazného právního předpisu.
  • Rada tím opakovaně porušila zákon o ČTK.
 • 2. Stálá komise pro sdělovací prostředky navrhuje Parlamentu odvolat Radu jako celek dle § 6 odst. 3 zákona 517/1992 Sb.
 • 3. Stálá komise pro sdělovací prostředky pověřuje svého předsedu, aby s tímto usnesením neprodleně seznámil plénum Sněmovny.

4. Předseda SKSP PSP ČR navrhne ještě v rámci probíhající schůze pléna PSP ČR samostatný pevně zařazený bod, kde bude informovat plénum o dalších krocích Rady, právních stanoviscích i usnesení SKSP PSP ČR a navrhne plénu PSP ČR usnesení v tomto znění:

Parlament České republiky konstatuje, že

 • Rada České tiskové kanceláře opakovaně porušila zákon o České tiskové kanceláři dne 1.10.2009 jmenováním generálního ředitele bez výběrového řízení a na dobu kratší, než jí určuje zákon.
 • Parlament odvolává dle § 6 odst. 3 zákona 517/1992 Sb. Radu České tiskové kanceláře jako celek.

Porušeny byly tentokrát paragraf o jednacím řádu Rady nenaplněním požadavků na volbu generálního ředitele, paragraf o odvolání generálního ředitele a obecná zásada odůvodnění odvolání, daná Listinou základních práv a svobod.

Jde přitom o usnesení č. 11/2009, čili v pořadí třetí právní úkon, nezávislý na prvních dvou (nenaplnění č. 9/2009 a schválení č. 10/2009). Tím je naplněn požadavek zákona o ČTK na opakované porušení zákona jako důvodu odvolání Rady.

5. Po schválení usnesení zahájí předseda Poslanecké sněmovny proceduru volby nové Rady. Jelikož nejde v tomto případě o návrhy na základě nominace organizací, ale o přímou nominaci politických stran, lze tak učinit neprodleně prostřednictvím volebního výboru a prostřednictvím organizačního výboru zajistit proces volby v nejbližším možném termínu ještě na probíhající schůzi. Do skončení schůze může být zvolena nová Rada ČTK.

Je jedno, podle jakého sénáře bude Rada odvolána. Cest je mnoho. Podstatné je, že se tak musí stát v souladu se zákonem o ČTK a že tento postup musí odolat soudnímu přezkumu. O tom, že Rada odvolána bude, nepochybuje po včerejšku už nikdo, jen členové Rady...

Post scriptum: Byl jsem ubezpečen, že lze spojit jako dvě samostatná usnesení do jednoho procesního kroku body 1+3 a 2+4 scénáře. V tom případě jde stále o dva na sobě nezávislé právní úkony (PRVNÍ: zpětvzetí rezignace Stibrala a nejmenování Hrehy po splnění podmínek výběrového řízení - veřejného příslibu. DRUHÝ: znovuzvolení Stibrala bez výběrového řízení, které předpokládá jednací řád Rady a na dobu jinou, než předpokládá zákon, navíc bez zrušení předcházejících zmatečných kroků a bez schválení volebního řádu pro tuto volbu). Celý proces se tak může zjednodušit na jedno zasedání Stálé komise pro sdělovací prostředky a jedno usnesení o dvou bodech na plénu Sněmovny.

16. 10. 2009, BL, Radim Hreha: Stanovisko ing. Radima Hrehy k prohlášení Rady ČTK ze dne 15. října 2009 ZDE

5. 10. 2009, Petr Štěpánek: ČTK a Rada ČTK za hranou zákona ZDE

Doslovný přepis záznamu mimořádného zasedání sněmovní Stálé komise pro sdělovací prostředky k situaci v ČTK ZDE

4. 10. 2009, První zprávy/BL, Irena Ryšánková: Zábavná mediálka a konečně poslušný hřbítek nového ředitele ZDE

2.10. 2009, BL, Štěpán Kotrba: Nestrkejte svůj rypák za naše hranice ZDE
25. 9. 2009, BL: Četku budou řešit poslanci ZDE
22. 9. 2009, Štěpán Kotrba: Špinavej potůček ZDE
19. 9. 2009, BL, Petr Štěpánek: Procházka usneseními Rady ČTK aneb Hreha ředitelem ČTK je ZDE
18. 9. 2009, BL, Petr Štěpánek: Šaškárna v ČTK ZDE
17. 9. 2009, BL: ČTK: Obama informoval Fischera, že USA ustupují od radaru ZDE
11. 9. 2009, BL, Štěpán Kotrba: Z předsedy OS Media Hubičky udělal idiota už i ředitel zpravodajství STV ZDE
9. 9. 2009, BL, Štěpán Kotrba: „Aféra Hreha“: skandál, nebo čára přes rozpočet potenciálním privatizátorům ČTK? ZDE
9. 9. 2009, BL, Gabriela Goliašová: Radim Hreha v STV začal znovu zavádzať štandardné riadiace mechanizmyZDE
9. 9. 2009, BL, Štefan Nižňanský: Respekt závažným spôsobom skresľuje fakty a bezdôvodne poškodzuje dobrú povesť Radima Hrehu ZDE
Vytisknout

Obsah vydání | Pátek 16.10. 2009