10. 7. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
9. 7. 2007

Transparency International: problém zůstává - kde zůstala transparence?

Třebaže si o žurnalistickém stylu Štěpána Kotrby myslím své (nepřejte si vidět mi do hlavy), budu reagovat na některé jeho vývody uvedené v článku "Transparency International: korupce přes státní rozpočet?"

Státní dotace, které v článku zmiňujete, byly použity na činnost Právního protikorupčního poradenského střediska, které poskytuje bezplatnou právní pomoc osobám dotčeným korupčním jednáním. Příjemcem dotace bylo jak občanské sdružení (v roce 2005), tak i obecně prospěšná společnost (rok 2006 a rok 2007). Dotace byla vždy řádně vyúčtována - což si, jste-li seriózní novinář, jistě ověříte na Odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR, které státní dotace přidělilo. Mimochodem, ze stejného dotačního titulu čerpají i jiné organizace (zabývající se rovněž korupcí či problematikou obchodu s lidmi). Zda shora uvedený článek pouze překročil míru dobrého vkusu nebo se dostal až za hranici zákona, a proto si zaslouží pozornost našich právníků, je otázkou, kterou se budu intenzivně zabývat ihned poté, co vám odešlu tento email, píše vedoucí projektů Transparency International Michal Štička .

To je hezké. Vkus je dobrá věc, právní kličky také, etické princpy a otevřenost, kterými se tak ráda ohání Transparency International, jsou spolehlivější. Kde jsou ty údaje oficiálně uvedeny a rozepsány ve výroční zprávě, alespoň za rok 2005? Kde je výroční zpráva občanského sdružení, která by ukázala, jakým způsobem byl "zlikvidováno"? Kolik peněz ze státní dotace za ten který rok padlo na mzdy a jakých osob, kolik stály honoráře - komu, kolik a za co, kdy byl vypsán tendr a s jakým výsledkem? Kolik sála fakturace firmám a za co, kolik reprezentace, kolik kolik propagace a PR, kolik nájem??? Michal Štička nedodal nic, než své tvrzení a nejasnou výhrůžku. Trochu málo. Jo, a kdo a na základě jakých tendrů platí ty právníky? Ve výroční zprávě Ti-ČR o.p.s. jsou jen silné kecy, čísla o jednotlivých projektech žádná . My máme ale k dispozici ony etické principy opravdové mezinárodní Transparency International, kterými poměřujeme činnost české pobočky. A tyto etické principy hovoří jinak, než to torzo, které z něj zůstalo jako etický kodex pro Transparency International v České republice, které navíc správní rada utajila před veřejností. Stačí (si to) srovnat.

9. 7. 2007 Transparency International: korupce přes státní rozpočet? ZDE

4. 7. 2007 Transparency International: přiznání ztěžuje zapírání ZDE
3. 7. 2007 Transparency International: tajný etický kodex ZDE
2. 7. 2007 Kolem Transparency International netransparentno ZDE
6. 4. 2007 Na netransparentní Transparency International podáno trestní oznámení ZDE

výroční zpráva a auditorská zpráva Transparency International - Česká republika o.p.s. za rok 2006 ARCHIV BL

výroční zpráva a auditorská zpráva Transparency International - Česká republika o.p.s. za rok 2005 ARCHIV BL

Etický kodex mezinárodní centrály Transparency International

1. Koho se to týká

Tato praxe se týká, kromě uvedených výjimek, každé osoby, spojené s Transparency International, jeho sekretariátu, a každé z jejích národních poboček jako člena správní rady, funkcionáře, osoby odpovědné za zdroje či zaměstnance. "Zájmy každé osoby, spojené s TI" zahrnují zámy každé osoby, s níž mají osobní vztah, včetně manželů, životních partnerů, dětí, rodičů, sourozenců či jiných blízkých členů rodiny.

2. Všeobecné principy

A. Každá osoba, která má vazbu na TI (podle odstavce 1) se musí vyhýbat či zvládat každý potenciální reálný či vnímaný konflikt zájmů (mezi jinými i tím, že odmítne rozhodovat či hlasovat ve věcech potenciálního konfliktu zájmů) a otevřeně musí přiznat každý potenciální či skutečný konflikt zájmů, který vzniká v důsledku jeho/její spolupráce s TI.

B. Ke konfliktu zájmů může během činnosti či rozhodování takových osob dojít. Může vzniknout v jejich práci pro hnutí TI  v souvislosti s peněžními či finančními zájmy, anebo zájmy, které jim brání v jejich povinnosti jednat v nejlepším zájmu hnutí TI. 

C. Členové Mezinárodní rady ředitelů a členové rady ředitelů či každé obdobné správní rady každé národní pobočky mají  povinnost deklarovat své finanční i nefinanční zájmy, které by potenciálně mohly vést či mohly by být vnímány jako konflikt zájmů. Taková deklarace bude učiněna prostřednictvím rejstříku, který bude přístupný veřejnosti.  Tam, kde existují obavy ohledně osobního bezpečí či obdobné vážné obavy v souvislosti s kompletním zveřejněním těchto informací, část anebo celé takové prohlášení bude podáno předsedovi Rady TI Výboru pro etiku, který ho uloží a bude na jeho základě jednat důvěrně.

D.  Globální úsilí TI o zvyšování etických standardů vládních činitelů, podnikatelů a dalších jednotlivců by mohlo být kompromitováno etickými poklesky jednotlivců, kteří zastupují TI či některou z jejich národních poboček. Je nezbytně nutné, aby všichni, kdo spolupracují s TI či s jejími národními pobočkami byli vysoce citliví vůči potenciálnímu konfliktu zájmů. 

3. Smlouvy pro práci za úplatu a konzultační práce

A. Zaměstnanci (včetně vedení) TI a jejích národních poboček jsou někdy zaměstnáváni anebo vykonávají placenou práci pro jiné organizace. Taková práce je přijatelná:

(i) pokud jde o práci, týkající se korupce, pouze s výslovným souhlasem jejich nadřízeného;

(ii) ve všech ostatních případech  pouze, pokud je tato práce co nejdříve zveřejněna .

B. Mnoho práce TI vykonávají jednotlivci, kteří nejsou zaměstnanci TI nebo jejích národních poboček, kteří však jednají pro TI či jejím jménem na základě dobrovolnosti. To se mimo jiné týká členů Mezinárodní rady ředitelů a Mezinárodního poradního sboru TI, většiny členů rady ředitelů či dalších správních rad všech národních poboček, a osob, odpovědných za zdroje, aktivních v celém hnutí TI. Mnoho takovýchto osob má podnikatelské, profesní a další vazby.

C. Členové Mezinárodní rady ředitelů, či firem či jiných organizací, na něž mají takoví členové v současnosti vazby, nesmějí vykonávat placenou práci pro sekretariát TI. Obdobně, členové rady ředitelů nebo jiné správní rady každé národní pobočky, nebo firem či jiných organizací, na něž mají tito jednotlivci v současnosti vazby, nesmějí vykonávat placenou práci pro svou vlastní národní pobočku, s výjimkou toho, že členové správní rady ředitelů či obdobné správní rady v národních pobočkách smějí současně fungovat jako placení funkcionáři či zaměstnanci národní pobočky podle kontraktu schváleného takovou radou či jiným správním orgánem.

D. (i) Členové Mezinárodní rady ředitelů, nebo firem či jiných organizací, na něž takoví členové mají v současnosti vazby, smějí žádat a v konkursu se ucházet o placené pracovní kontrakty u každé národní pobočky a

(ii) členové rady ředitelů či jiné obdobné správní rady každé národní pobočky nebo firem či jiných organizací, na něž mají takové osoby v současnosti vazby, mohou žádat a v konkursu se ucházet o placené pracovní smlouvy u každé jiné národní pobočky nebo u sekretariátu TI, pokud však jim nejsou nabídnuty žádné výhody oproti jiným zájemcům ohledně udělení těchto smluv či vykonávání práce. Nesmějí používat výsadní informace a musejí učinit všechno, aby odstranili dojem, že používají výsadních informací; kromě toho nebudou vykonávat funkci v radě tak, že by se to týkalo podmínek smlouvy či výběru smlouvy či dohledu nad smlouvou. Jinými slovy, nemusejí být v takových případech diskvalifikovány v důsledku své vazby na TI, ale zároveň nesmějí dostat "vnitřní protekci". Když vykonávají práci, která nemá s TI nic společného, členové rady či svých společností nesmějí využívat výsadních informací TI a také musejí vystupovat citlivě, aby nevznikl dojem, že zneužívají takových informací.

E. Osoby, zabývající se zdroji na všech úrovních v hnutí TI, nebo firmy či jiné organizace, na něž mají takové osoby vazby, mohou žádat a ucházet se v konkursu o kontrakty u TI nebo národních poboček, pokud se jim nedostane žádných výhod nad konkurencí v souvislosti s udělováním či vykonáváním takové práce. Nesmějí využívat výsadních informací a musejí učinit všechno, aby odstranili dojem, že využívají výsadních informací. Jinými slovy, nemusejí být v takových případech diskvalifikovány v důsledku své vazby na TI, ale zároveň nesmějí dostat "vnitřní protekci". Když vykonávají práci, která nemá s TI nic společného, osoby zabývající se zdroji nesmějí využívat výsadních informací TI a také musejí vystupovat citlivě, aby nevznikl dojem, že zneužívají takových informací.

F. TI a  národní pobočky budou při rozhodování jednat transparentně, když objednávají placenou práci, a budou používat transparentních tenderových procedur. 

4. Dary a hoštění

Žádná osoba s vazbami na TI či její národní pobočky nepřijme žádný dar, žádné hoštění ani nic jiného jakékoliv hodnoty od žádné organizace ani jednotlivce, pokud by mohlo z toho rozumnou měrou vyplývat, že motivací daru je přání ovlivnit TI.

5. Jak jednat v případě možného konfliktu zájmů

A.  Potenciální konflikty zájmů  musejí být identifikovány a deklarovány osobou v potenciálním konfliktu, anebo o nich musejí informovat ostatní členové hnutí, jakmile vznikne povědomí o takovém potenciálním konfliktu zájmů. Pokud jsou problémy identifikovány dříve, než dojde k uzavření dohody,anebo než dojde ke sporným akcím, lze se vyhnout trapným situacím a prozkoumat možná alternativní řešení.

B. Taková deklarace či zpráva musí být učiněna předsedovi TI či národní pobočky anebo jinému vhodnému vysokému činiteli či řediteli.

C. Hodnocení potenciálního konfliktu zájmů musí činit Mezinárodní rada ředitelů TI anebo rada národní pobočky. Hodnocení musejí činit osoby, které nemají s danou věcí nic společného, jako Etický výbor rady TI anebo  etické výbory národních poboček . Zhodnocení může dospět k závěru, že neexistuje konflikt zájmů, anebo může dospět k závěru, že (i) daná osoba by neměla pokračovat v analyzované činnosti anebo (ii) daná osoba by se měla nepodílet na rozhodování organizací TI či národními pobočkami v dané věci.

D. Předsedové TI a národních poboček jsou odpovědni za to, aby bylo zajištěno, že všechny osoby spojované s činnostmi TI či jejích národních poboček jsou si vědomy předpisů a procedur týkajících se konfliktu zájmů. Kromě toho,  tyto předpisy a procedury musejí být zveřejněny pro členstvo prostřednictvím internetu či zpravodajského bulletinu.&nbps;

6. Zveřejňování plateb členům národních poboček či mezinárodní radě TI

 Když činí národní pobočka TI či sekretariát TI platby - s výjimkou schválených výdajů a diet - členu mezinárodní rady TI nebo členu správní rady národní pobočky, nebo členu rady či zaměstnanci jiné národní pobočky, toto musí být jasně deklarováno ve výroční finanční správě a ve výroční zprávě dané národní pobočky či sekretariátu TI. Tato deklarace musí také obsahovat informace o získání či o tenderovém řízení, které vedlo k takové platbě. 

7. Výbor pro etiku Rady TI

Mezinárodní rada ředitelů TI ustavila Výbor pro etiku za účelem poskytování poradenství v etických otázkách pro všechny osoby, spojené s hnutím. Informace a kontaktní detaly Výboru pro etiku lze získat od sekretariátu TI nebo z internetu.

8. Rozsah těchto předpisů

Tento dokument ustavuje minimální standardy. Jednotlivé předpisy pro chování a předpisy pro střet zájmů, vytvořené neárodními pobočkami či sekretariátem TI musejí být v souladu s těmito předpisy.

Schválila Rada ředitelů dne 28. října 2004, s mandátem výroční členské schůze, 10 října 2004 a aktualizováno výroční členskou schůzí dne 14.listopadu 2006 v Guatemala City.

Zdroj v angličtině Transparency.org - conflict interest ZDE

Pro srovnání: etický kodex Transparency International - Česká republika o.p.s. ZDE

Související informace

Financování "neziskových" struktur TÉMA BL

Štěpán Kotrba: European Union Monitoring and Advocacy Program - Sorosovi lobbisté o stavu televize ZDE

Štěpán Kotrba: Schwarzenberg, Amnesty International i Člověk v tísni: Čím se mažou, tím také smrdí... ZDE

18. 12. 2006 Milan Valach: Nevládní organizace -- směs korupce a manipulace? ZD

4. 11. 2006 Štěpán Kotrba: Kdy začne Transparency International vyšetřovat Langera? ZDE
27. 9. 2006 Stanislav Křeček: "Zpráva" Transparency International? Nebrat! ZDE
22. 9. 2006 Milan Berka: Transparency International: pod povrchem špína ZDE
18. 9. 2006 Štěpán Kotrba: Open Society Fund korumpuje novináře, zavádí "nové principy do praxe policie" a ještě se tím chlubí ZDE
14. 3. 2006 Štěpán Kotrba: Duhové peníze ZDE
26. 10. 2005 Karel Dolejší: Je ukazatel "průměrná míra neefektivity", použitý ve výzkumu Transparency International, transparentní? ZDE
                 
Obsah vydání       10. 7. 2007
9. 7. 2007 Transparency International: problém zůstává - kde zůstala transparence? Štěpán  Kotrba
10. 7. 2007 Fidel je stejným vrahem jako CIA Fabiano  Golgo
10. 7. 2007 CDU: národ vytváří společnost, odpovědnou za minulost, současnost i budoucnost Richard  Seemann
10. 7. 2007 Pomozte i vy ! Gorily v pražské zoo chtěl někdo zavraždit
10. 7. 2007 Rusko odtajnilo dokumentaci o obětech stalinských čistek - nic senzačního to není
10. 7. 2007 Kouřit a pít, aneb Rakovina a slova moudrého démona Silen Uwe  Ladwig
10. 7. 2007 Stále se nemohu zbavit pocitu... Ivan  Wernisch
10. 7. 2007 Je nevěra normální mezi homosexuály? Fabiano  Golgo
10. 7. 2007 Tak, aby to ostatní neviděli Jindřich  Kalous
10. 7. 2007 Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem: většině u nás chutná !
10. 7. 2007 Zápis z Valné hromady Občanského sdružení Britské listy
10. 7. 2007 Neradostná situace českých médií Josef  Vít
10. 7. 2007 Darwinismus versus inteligentní plán podle Jonathana Wellse - některé ekonomické aspekty Miroslav  Uhlíř
10. 7. 2007 Názor dne Oldřich  Průša
10. 7. 2007 Proč je plošné zavedení registračních pokladen opravdu ale opravdu špatné Jan  Bláha
10. 7. 2007 Registrační pokladny a demagogie pravice
10. 7. 2007 Stroj na zabíjení Fidel Castro Ruz
10. 7. 2007 Mediální fízlování v 21. století Štěpán  Kotrba
10. 7. 2007 Dluhy na daních zastavily chorvatské noviny Irena  Ryšánková
10. 7. 2007 OFCOM považuje zpravodajství za důležitou součást digitální éry Irena  Ryšánková
9. 7. 2007 Dům Agapé hledá hejly - přihlaste se Štěpán  Kotrba
9. 7. 2007 Smer: Narastajúca arogancia moci a recidíva metód neomečiarizmu Eduard  Chmelár
9. 7. 2007 Jan Hus, prorok nesvatý, křesťansky universální i národní Jan  Klepetář
8. 7. 2007 Katolictví od osmi do čtyř aneb vyznání politiků Štěpán  Kotrba
9. 7. 2007 Live Earth: placebo pro přesvědčené Fabiano  Golgo
9. 7. 2007 Už ani jednoho jointa! Aneb marjánka není vůbec lehká droga Jan  Paul
9. 7. 2007 Je nevěra "normální"?
9. 7. 2007 New York Times: Je načase, aby USA odešly z Iráku
9. 7. 2007 Nepopularita, která osvobozuje Štěpán  Steiger
9. 7. 2007 Doprava, ekologie, globální oteplování, ČR a Západ Vít  Hinčica
2. 10. 2003 Vzkaz

Financování "neziskových" struktur RSS 2.0      Historie >
9. 7. 2007 Transparency International: problém zůstává - kde zůstala transparence? Štěpán  Kotrba
8. 7. 2007 Vjačeslav Žarko vypovídá: ruský policista britským špiónem za 200 euro měsíčně Štěpán  Kotrba
4. 7. 2007 Transparency International: přiznání ztěžuje zapírání Štěpán  Kotrba
3. 7. 2007 Transparency International: tajný etický kodex Štěpán  Kotrba
18. 5. 2007 Putin je opět zatracován pro odpor k Sorosovým nečistým praktikám Hugo  Fibiger
16. 5. 2007 O pochybné etice výstavy Bodies   
1. 2. 2007 Ekologická politika KSČM aneb Audiatur et altera pars Miroslav  Prokeš
5. 1. 2007 Charta 77 ako zárodok "občianskej spoločnosti" Eduard  Chmelár
27. 12. 2006 Dolejšího agentura pro uvádění věcí na pravou míru Milan  Daniel
27. 12. 2006 Mnoho povyku pro nic? Milan  Valach
27. 12. 2006 Poskytl by pobyt v běloruském vězení lepší perspektivu?   
26. 12. 2006 Co je na spolupráci s Člověkem v tísni diskreditujícího?   
26. 12. 2006 Mezinárodní lidskoprávní a humanitární organizace MUSEJÍ být nezávislé Jan  Čulík
25. 12. 2006 Soukromá hanopisná kampaň doktora Valacha Karel  Dolejší
25. 12. 2006 Schwarzenberg, Amnesty International i Člověk v tísni: Čím se mažou, tím také smrdí... Štěpán  Kotrba