18. 10. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
17. 10. 2006

Úhonický starosta a potrefená husa

Jak může také vypadat komunální politika, svědčil v Britských listech v únoru 2005 zastupitel jedné obce nedaleko od Prahy. Úhonice, kraj Středočeský kraj, okres Praha-západ. Na základě tohoto článku podal starosta obce Slaboch trestní oznámení na autora článku pro trestný čin pomluvy, aby se nakonec stal objektem vyšetřování kriminálky on sám. Policie dala sice autorovi, který je osaměle opozičním zastupitelem v obci, zapravdu, na jednání úředníků se ale nezměnilo nic. Dalším podnětem pro policii a státního zástupce byl článek "Korupce a vydírání v obecním zastupitelstvu". Obec Úhonice, reprezentovaná starostou obce, si v březnu 2006 řekla o peníze za to, že stavebníkům, kterým původně chtěla pomoci po povodních, zlegalizuje "černé" stavby. Britské listy mají svědectví o porušování povinností instituce veřejné správy, pletichách při zadávání výběrových řízení na stavbu obecního vodovodu a plynovodu a zbytečně vynaložených nákladech obce i Státního fondu životního prostředí při budování infrastruktury obce. Na všech dokumentech se skví podpis starosty. V Britských listech vyšlo i pokračování, které ukazuje, jak funguje veřejná správa v obci Úhonice a Středočeském kraji - metoda made in Bendl. Stovkami dokumentů se byl nucen "prohrabat" i ombudsman Motejl na základě podání obou stran sporu o územní plán. Musel rozhodnout, i když nedostal k dispozici všechny doklady a jeho úředníci neprověřili všechna pochybení, ke kterým za několik let v Úhonicích došlo.

Nejnovější příběh se teprve stane. Dnes teprve bude zasedat zastupitelstvo, ale Britské listy už od včerejška disponují Rozhodnutím, ze kterého vyplývá, jak zastupitelstvo rozhodne. Nejedná se o maličkost, ale o stavební uzávěru, která zakazuje rozvoj té části obce, kde nemají příbuzní starosty a někteří radní pozemky. "Zítra se teprve rozhodne o tom, o čem už bylo včera rozhodnuto." I tak vypadá komunální politika několik dní před volbami...

A protože disponují Britské listy dokumenty, které poměrně věrně osvětlují celou, douhá léta trvající kauzu v obci Úhonice, rozhodli jsme se kontaktovat starostu obce, aby vysvětlil, jak se mohlo stát, že v říjnu 2002 dopisem s číslem jednacím 502/2002/Sl naléhavě žádal krajský úřad Středočeského kraje, odbor územního a stavebního řádu "jménem zástupců obce jako pořizovatelů územního plánu", aby umožnili stavebníkům, kteří projevili zájem stavět v obci na území, které si od původních majitelů koupili. Starosta sděluje krajským úředníkům, že jde o "západní část obce" a že "lze na pozemky přivést elektřinu a plyn." Sděluje také, že "zastupitelstvo souhlasí, aby těmto novým obyvatelům obce bylo povoleno stavět."

"Naším cílem je, aby tito lidé mohli žít normálním životem v oblasti, která není záplavová a která pro ně nepřináší další nejistotu, zda se pohroma nebude opakovat. Moc vás prosíme o urychlenou spolupráci, aby bylo možno tuto situaci vyřešit co nejdříve. "

Kopie dokumentu šla na Stavební úřad v Rudné, druhá pak na Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor stavebního řádu a územního plánování. Bylo 1. 10. 2002.

To bylo krátce po katastrofálních povodních. Emoce a solidarita však rychle vyschly. Stejně jako zaplavené domy, z nichž lidé museli utéci a dlouho nikdo nevěděl, zda nespadnou stejně, jako ty v pražském Karlíně. U některých domů, postavených na pískovém loži před více než sto lety se jejich nájemníci dodnes hrozí každého deště a akždé praskliny. U některých statik nařídil demolici, některé se podařilo zachránit a lidé se do svých domovů mohli po čase vrátit. Chtějí ale všichni z nich bydlet i nadále jako "Plaváčci"? Kdo mohl, našel si po traumatizujících zážitcích nový pozemek a stavěl, a nebo hledal ke koupi nový byt v lokalitě, kam se voda nedostala. Jednou z takových to obcí nedaleko Prahy s možnostmi výstavby byla i obec Úhonice.

Dopis na KÚ StčK 1. 10. 2002 1

Ombudsmanovo pochybení v kvalitě ornice

Když ale kupovali noví stavebníci pozemky, ty byly ještě v zemědělském a půdním fondu. Kvalita půdy ale byla z celkové výměry vyřazené lokality 72188 m2 z více než poloviny v kategorii 2 (2115 m2) nebo 3 (37178 m2) - čili půda nekvalitní, kterou je možno vyjmout k zástavbě. Jako takovou tuto půdu mají zapsanou majitelé v katastru nemovitostí. Vyjímání ze zemědělského a půdního fondu řeší Metodický pokyn Ministerstva životního prostředí č. OOLP/1067/96

V jednu chvíli se ale kvalita půdy - nikoliv rozhodnutím budoucích stavebníků - změnila. Pro ně katastrofálně. Z třídy 2 a 3 se rázem stala třída 1. Stalo se tak stanoviskem referátu životního prostředí Okresního úřadu Praha západ č.j. kult. 404/951/02/Kl. Situace se - jak se říká - "zkomplikovala". Vystressovaní stavebníci zaplatili odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu a neptali se, jak vysoké. A to byla první chyba.

Zde je třeba se zastavit. Protože při prověřování této události o několik let později pochybil ombudsman. Ve svém dopisu pod spisovou značkou 236/2003/VOP/KČ ze dne 29. června 2005 napsal:

Na prvním místě se chci věnovat problému kvality zemědělské půdy na pozemcích , dotčených výstavbou v lokalitě Na Kbeli. Musím uvést, že jsem v průběhu šetření neověřoval samostatně třídu ochrany, pod kterou jsou zastavěné pozemky v lokalitě Na Kbeli vedeny v celostátní databázi spravované odbornou organizací Ministerstva zemědělství (viz §2 odst. 1 vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 327/1998 Sb., kterou se stanoví charakteristika bonitovaných půdně ekologických jednotek a postup pro jejich vedení a aktualizaci). Neměl jsem totiž v průběhu šetření, které se týkalo poměrně rozsáhlého souboru nejrůznějších správních řízení, informace, které by mě vedly ke zpochybňování skutečnosti, že v lokalitě Na Kbeli byla zastavěna převážně zemědělská půda zařazená do první třídy ochrany.

Tomu se říká šlompáctví, jiným slovem nedbalost. Dle §3 odst. 2 vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 13/1994 Sb. je jediným směrodatným údajem pro hodnocení situace při územním plánování výstup z katastru nemovitostí... To ombudsman nevěděl a nebo je mu to jedno?

Ombudsmanovi stačilo, že

proti stanovené výši odvodů nepodal podle mých informací žádný z účastníků řízení odvolání.

Typická reakce bývalého soudce. Pokud strany sporu nic nenamítají, pravda není důležitá. Pátrání? K smíchu. Jak pátrat z Brna v Úhonicích? Ombudsman se spokojil s tím, že zadal prověřování zákonnosti odnětí půdy ze zemědělského a půdního fondu Krajskému úřadu Středočeského kraje a

o výsledku tohoto kroku nemám zatím od krajského úřadu žádnou zprávu.

Tak napsal ve svém dopise. Přesto ombudsman neměl pochybnost ... a vzal na vědomí fakt, že najednou má půda větší kvalitu, která z titulu onoho metodického pokynu MZe znamená, že se hůř mění na stavební parcely... V rozhovoru s redaktorem Britských listů ombudsman Motejl vyjádřil starost o konzistenci rozhodování ve věci takzvaných černých staveb a odsouzeníhodnosti počínání některých stavebníků. Ombudsmanovým úkolem není ale teoreticky uvažovat o špatnosti světa, ale řešit konkrétní případy bezpráví a chybného postupu nebo "nepostupu" státních orgánů a orgánů samosprávy. Pomáhat slabým proti arogantní moci. Taková byla úloha ochánce práv, když zákonodárci tento institut civilizované společnosti v ČR ustanovovali. Napravovat křivdy. Být soudcem posledního odvolání... Být Občanem. Být Člověkem, a ne poloprázdnou sbírkou zákonů.

Změna územního plánu jako klacek pod nohy hozený

Obec, zastoupená opět starostou s kulatým razítkem, zadala změnu uzemního plánu. V zadávací dokumentaci uvedla pozemky "v západní části obce" v 1. třídě kvality půdy - ochrany ZPF. Na výkresu č. 6 zadání změny č. 1 ÚPnSÚ Úhonice z prosince 2002, podepsaném starostou Slabochem a ozančeném kulatým razítkem Obecního úřadu v Úhonicích, je označena LOKALITA č. 2 Na Kbeli jako zemědělská půda 1. třídy ochrany (4.11.00 - II/4 a 4.14.00 - II/4), stejně jako jiná, v tu chvíli už dávno zastavěná půda (2.02.00 II/2 a 4.11.00 II/4). 1. třídy ochrany, přestože mají stavebníci ve svých zápisech do katastru nemovitostí pozemky označené 2. a 3. třídou ochrany. Přesto je na výkresu č. 6 z prosince 2002 deset parcel a jedna cesta označena jako "realizovaná a připravovaná zástavba". Další plochy jsou zde označeny jako "záměr doplnit ÚPnSÚ Úhonice o plochy pro bydlení". Na kopii katastrální mapy z mapového listu VS 1-16-10 obce Úhonice z 8. 9. 2004 už je parcel daleko více.

Původní dvě parcely se sloučily jako 156/3, původní dvě parcely se sloučily jako 156/4 , 156/12, 156/13, cesta 156/1 a 156/18, 156/14, 156/15, 156/16 a 156/17. U pěti parcel u lesa přibyly pozemky zastavěné domy (487, 486, 503, 510 a 494) Přibyly oproti roku 2002 parcely 155/2, 155/3, 155/4, 155/5,155/6, 155/7, přístupová cesta 155/1 a další velká parcela 154/2. To vše vzniklo z původního pole 154/1, ze kterého byla u cesty původně vykousnutá pouze zastavěná parcela 149/7 (spolu s "přílepky" v podobě parcel 149/8 a 149/6)

Zcela nesmyslně je na původním zadání vyznačeno ochranné pásmo i tam, kde je navržen záměr doplnit zástavbu.

Trampoty a obstrukce občanské společnosti

Zásluhou jednoho z majitelů pozemku a stavby, přiléhajícímu k tomuto "záměru" na okraji obce Úhonice, který sousedí se zástavbou v obci Ptice, vzniklo Sdružení na ochranu Ptic a Úhonic, které si vytklo za cíl nedopustit další zástavbu v místě, kde byl z oken přece tak pěkný výhled na les... Problému se ujali dva advokáti, oba dobře známí z mnoha "ekologických" kauz jako specialisté na správní řád a chyby státních úředníků...

Noví majitelé pozemků, určených původně po povodních k zástavbě, vytvořili také Občanské sdružení... Občanské sdružení pro novou výstavbu a zlepšení životního prostředí v Úhonicích. Začala právní bitva.

Skončila po několika letech mnoha porušeními zákonů, pletichami, podvody a úhybnými manévry a pozičním vyjednáváním, které se někdy dá nazvat zastrašováním a vydíráním a jindy zločinným spolčením. Svou špatnou práci a lhostejnost odvedli všichni zúčastnění, včetně zastupitelstva obce, nadřízených státních úřadů a jejich úředníků - speciálně v referátech životního prostředí a na Stavebním úřadě, soudů i výše zmíněného ombudsmana . Jedni se kroutili jak žížaly proto, že neměli kde bydlet nebo chtěli za své bydlet lépe a snažili se postavit co nejdříve. A tak stavební povolení nahrazovali oznámením stavby a její dodatečnou legalizací. Jiní stavěli na základě stavebních povolení, které jim za podezřelých okolností bylo odňato, další stihli postavit své domy ještě ve chvíli, kdy ruka starostova držela pevně kulaté razítko, nerozechvělá vypitým pivem a špatným svědomím. Jedni bránili novým stavbám s dobrými úmysly dodržovat zákon psaný v lejstrech vytvořených nic nevědoucími úředníky, druzí chránili romanticky životní prostředí v podobě skládky, označované v lejstrech za biokoridor. Bábina rokle... Bábi zase vyhodila ty starý krámy...

Třetí dostali jako profesionální právníci zaplaceno a ti se neptali, komu a čemu slouží. Prachy nesmrděj a není přeci rozdíl mezi čistými a špinavými penězi. Jen když je konto naplněno. Aby bylo za co sloužit chudým a bezbranným občanům proti nadnárodním korporacím.

Starosta v restauraci Potrefená husa

Starosta obce Úhonice je šelma sedlák. Rozložitý, s pohledem pátravě upřeným na cizáka, který se mu dovolil oponovat v jeho názoru, že černá stavba je černá stavba a on pánem, ane sluhou obyvatel obce. Donutil ho k návštěvě Smíchova za účelem rozhovoru, který nakonec připomínal výslech. Namísto nealkoholického nápoje CocaCola starosta před očima novinářovýma hrdlo proléval zlatavým mokem. Proč si odpírat? Krajně nedůvěřivý vůči novinářům, krajně podezřívavý a zjevně vystrašený z toho, že po posledních článcíh ho vyšetřovala policie. Dostalo se mu ujištění, že se tak může stát znovu... Proč mu cokoliv zapírat? Pořád opakoval, že nebude bavit a přitom odpovídal na otázky. Nakonec řekl, že už neřekne nic bez svého davokáta a v duchu určitě litoval, že si ho nevzal s sebou. Měl důvod. Rozhovr to nebyl jednoduchý. Ale informací v něm padlo dosta a tarosta dostal příležitost se vyjádřit. Využil jí sporadicky.

K čemu plyn, k čemu voda, k čemu elektrický proud? I studně se musejí zasypat.

Na otázku Britských listů, jak účelně se vynaložily prostředky obce a Státního fondu životního prostředí na plynofikaci a elektrifikaci území, na které se zastupitelstvo rozhodlo vydat nakonec stavební uzávěru a zamezit tak výstavbě, starosta neodpověděl. Starosta ale podepsal závazek, že v obci přejde na ekologicky šetrná paliva 90 procent nemovitostí. Porušení závazku se sankcionuje odebráním dotace. Nereálný závazek. Stejně nereálný, jako domněnka, že může vyhláškou babky v obci donutit, aby strpěly kontrolu zastupitelů, čím topí. Vyhlášku, přijatou zastupitelstvem obce musel pro rozpor se zákonem zlikvidovat Ústavní soud. Stejně tak musely starostův nelogický a nekonzistentní postoj k jiným stavebním řízením v obci napravovat nadřízené orgány a jiné soudy v mnohaletých sporech.

Jak se na vesnici vydělávají provize z miliónů veřejných financí

Otázku, jak probíhalo zadání přípravy výstavby vodovodu a kanalizace v obci a jak je možné, že a) byla uzavřena mandátní smlouva na práce spojené s přípravou realizace stavby (dle předmětu plnění , bod 3.2.1. nečíslované smlouvy s Karlem Horáčkem - Eko Ria, IČO 13607090 ze dne 26. 7. 2004 - předmět plnění vodovd Úhonice) , v níž je v bodě 5 cena za "investorskou činnost" a pod ní je napsáno, že "mandatář předloží mandantovi fakturu" za "zajištění všech podkladů nezbytných pro získání finanční dotace a získání Rozhodnutí o výši přiznané dotace". Dle této smlouvy "při získání dotace ve výši 90% celkových nákladů stavby náleží mandatáři odměna ve výši 1% z výše přiznané dotace." V dalším bodě se píše, že "pokud mandatář získá pro mandanta mimo uvedenou dotaci ještě výhodnou půjčku, stanoví se výše odměny obdobným způsobem jako odměna za získanou dotaci". Pokud se mandatář bude snažit a nic nezíská, "a mandant nebude moci z důvodů nedostatku finančních prostředků realizace akce zahájit, bude mandatář odměněn hodinovou sazbou ve výši 400 Kč/hod." NA základě výkazu od 1. 7. 2004. Přitom smlouva byla uzavřena až 26. 7. 2004, čili tři týdny poté, co vznikl starsotovi závazek platit. Kolik vy sami zaplatíte člověku, který neudělá, co slibuje? A zaplatíte mu i za dobu před uzavřením smlouvy?

Předmět smlouvy neumožňuje onomu mandatáři, aby získával finanční dotaci, neboť mu pouze umožňuje, aby pro ni zabezpečil podklady. Nic víc. Neumožňuje mu obstarávání "výhodné půjčky", neboť mu pouze umožňuje, aby napsal finanční projekt. Celá "investorská činnost" se pak smrskává na třetí bod předmětu smlouvy, a tím je provedení výběrového řízení na dodavatele. Kdo by to byl býval řekl, že zvítězí ta firma, která dotčného mandatáře zastupitelstvu doporučila... Vynakládat účelově vázané prostředky (dotace na vybudování vodovodu) na jiný účel (odměna "mandatáři" za sjednání půjčky nebo za sjednání dotace, odvozená z výše dotace nebo "výhodnosti") je věc, kvůli které by měla starostu, který smlouvu podepsal a celé zastupitelstvo které ji mělo schválit, vyšetřovat policie a stíhat státní zástupce.

Nikde ve smlouvě není specifikováno, co je "výhodná" půjčka, takže jak je možné definovat, jestli odměna má být vyplacena a nebo ne? Přitom nejde o maličkost, ale o desítky, možná i stovky miliónů korun... Jedno procento pro "zprostředkovatele" tvoří stovky tisíc až milióny korun za jednu smlouvu, odměna za neschopnost může tvořit 8 hodin denně x počt pracovních dnů od 1. 7. 2004 dodnes... Takové smlouvy byly v obci Úhonice uzavřeny nejméně dvě.

Otázku, jestli zastupitelstvo bylo informováno a odsouhlasilo mandátní smlouvu před tím, než smlouva byla podepsána starostou, starosta velmi nervózně a vztekle odpověděl, že samozřejmě. Opakoval to vícekrát za sebou, i když Britské listy o tom mají své důvodné pochybnosti a považují starostovu odpověď přinejmenším za dosud nedoloženou.

Mandátní smlouva o přípravě výstavby vodovodu v obci Úhonice 12345

Rada nebo zastupitelstvo? Hodinky nebo holínky? Obojí se natahuje.

Podle stanoviska odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstava vnitra je právní úkon (například smlouva), učiněný bez souhlasu toho, kdo ho činí, od počátku neplatný, čili se na něj hledí tak, jako by nebyl učiněn. Neplatnost nemůže být zhojena dodatečným schválením.

Stanovisko odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstava vnitra k neplatnosti úkonu 123

Na otázku, zda je v obci Rada obce, odpověděl starosta, že nikoliv, že obec má pouze zastupitelstvo.

Na otázku, jak je možné, že podepsal jménem obce "generální" plnou moc v rozsahu OSŘ, TRŘ, SŘ a Zákoníku práce advokátovi JUDr. Miloši Tomsovi ČAK ev. č. 7403 dne 21. 2. 2005 na základě nepravdivých údajů v plné moci uvedených a zda na plné moci je jeho podpis, když je tam i razítko obce a podpis a razítko advokáta Tomse, starosta vztekle prohlásil, že je to padělek. Není. Přesto starosta trval na svém, že jestliže nemá obec Radu a Rada je zde napsána jako subjekt který měl rozhodnout o udělení této plné moci, musí být dokument padělek...

Listina je podle našeho mínění neplatná, pokud je uzavřena na základě nepravdivých údajů - předpokládá existenci orgánu, který neexistuje. Listina tvrdí, že plnou moc předem odsouhlasila Rada obce. Obec Úhonice nemá Radu. Advokát se neplatnou plnou mocí prokazoval a jménem obce jednal dost dlouho, právě i v akauzách týkajících se, územního plánování . Až skoro po tři čtvrtě rokem mu zastupitelstvo odsouhlasilo jinou plnou moc... Advokáta v ní obec zmocnila dokonce, aby přijímal za obec písemnosti. Trochu drahá podatelna, zvláště když má obecní úřad zaměstnankyně na administrativní práce. Podle názoru Britských listů jsou veškeré úkony s touto plnou mocí učiněné od začátku neplatné - nulitní. A nic nemění na tom, že zastupitelstvo odsouhlasilo pak advokátovi plnou moc jinou... Stejně tak neplatné jsou všechny smouvy, uzavřené starostou, u kterých nebyla dána plná moc starostovi před jejich uzavřením nebo které nevyplývají z předem učiněného souhlasu zastupitelstva...

Plná moc pro advokáta obce Úhonice 1

Rozhodnutí dříve, než je rozhodnuto

Naprosto vyděšený byl ale starosta Slaboch z toho, když byl konfrontován s dokumentem, popisující v minulém čase událost, která ještě nenastala - jednání zastupitelstva ve středu dne 18. října. "Odkud to máte? ", ptal se v úterý 17 října rozčileně a nechtěl pochopit, že tímpádem nejspíše víme ještě více, než mu je milé. Víme. Víme, že ono Rozhodnutí o stavební uzávěře prakticky zakazuje jakoukoliv manipulaci s pozemky těm, kteří by chtěli stavět a nejsou se starostou kamarádi. Víme, že bod c) tohoto Rozhodnutí omezuje práva vlastníků nad rámec zákona i Ústavy. Hovoří se o jednom miliónu korun od každého stavebníka do obecní pokladny, aby se územní plán změnil a stavebníci mohli stavět. Systém jak naplnit obecní kasu to je rafinovaný, ale zákon jej nejspíše nezná. Nicméně jsou stavebníci, s nimiž se počítá. Ti dostanou nejspíše dodatečně výjimku - narozdíl od kverulantů, kteří podávají na starostu trestní oznámení. Jedním z těch šťastných je starostův bratr, který vlastní pozemek určený k budoucí výstavbě, zakreslený v příloze č. 3 Rozhodnutí. Druhým je zastupitel Martin Slaboch, také příbuzný. Dalším je zastupitel Jan Hašek. Pozemky obou jsou zakresleny v příloze č. 1. Rozhodnutí. V rozhodnutí jsou narozdíl od katastru nemovitostí zakresleny poue dva pozemky z oněch deseti, které byly v návrhu změn územního plánu roku 2002 a dalších sedmi z roku 2004. Ten, který si objednal ekologické právníky, kteří se vyznají, až z Prahy, bude mít nejspíš vůj výhled na les netknutý zástavbou. A ekologičtí právníci se budou mít čím pochlubit někde v novinách... Zelené právo záby kuňky a jiných tvorečků v půdě první třídy ochrany zvítězilo, pokud se rozhodnutí nezruší následně pro nezákonnost předtím učiněných kroků.

Oni tři muži a jejich pozemky ale tvoří pro starostu závažný problém, zvaný konflikt zájmů. Zákon o obcích hovoří poměrně srozumitelně. Osoby příbuzné a zastupitele z podobných rozhodovacích procesů vyjímá. Rozezlensot starostovi nepomůže. Pokud neoznámí konflikt zájmů řady zastupitelů na jednáíní zastupitelstva , či neodloží či nezmění předem připravený plán o stavební uzávěře, má problém. A možná bude mít problém i s orgány činnými v trestním řízení.

Jo, a na konec. Starostova koalice se včera domluvila, že Rozhodnutí o stavební uzávěře nebude platné až bůhví kdy, ajk je napsáno v konceptu. Platnost si určili páni zastupitelé hned od čtvtka 19. 10. 2006. A basta. Je přeci před volbami a pro občany je třeba něco udělat, no né? "Jsem rodák z Úhonic", pravil starosta na svou obranu a děl, že já "ty lidi v obci vůbec neznám". Má pravdu, šelma sedlák.

Rozhodnutí o stavební uzávěře 1/2006 12      P1P2P3P4 P5

Otázka úplně nakonec

Na otázku, zda rekonstruuje svůj vlastní dům z důchodu a nebo z desetitisícového platu starosty, Jaroslava Slabocha vyvedla z míry do té míry, že si své pivo i sebe přenesl k jinému stolu za šťavnatých konstatování na adresu "drzého spratka", který se jeho blahorodí pokouší obvinit z nekalostí. Nikoliv. Být slabší konstituce, bál bych se inzultace. Ale není-li jasné, z čeho pocházejí prostředky na opravu střechy s klempířinou z mědi, pak je otázka důvodná. Podivných rozhodnutí strosty obce Úhonice je více, stejně jako miliónových požadavků na "Dohodu o narovnání" pro nové stavebníky, vynucované nepravdami i obstrukcemi.

Odvolání proti dodatečnému povolení stavby, obsahující požadavky na "Dohodu o narovnání" mezi stavebníkem a obcí 12

Rozčilení blízko fyzického konfliktu hovoří o vnitřní nejistotě tázaného a neschopnosti věcně a klidně prozradit zdroj fianancí na nákladnou rekonstrukci vlastního domu. On je přeci starosta... A kejhá přeci jen potrefená husa. Zaplatil jsem svou kolu a vyšel na čerstvý smíchovský vzduch. A děkoval jsem, já ateista, Bohu, že nežiju v Úhonicích.

Britské listy jsou kdykoliv ochotny i přes napjatost prvního rozhovoru dát starostovi Slabochovi prostor k vyjádření o všech věcných otázkách, kterých se doteď článek týkal. Vyhrazují si ale právo přinášet v případu Úhonice další zjištění.

Doplněk argumentace z 19. 10.

Rozhodnutí o stavební uzávěře 1/2006 - definitivní verze z 19. 10. 2006 PDF

                 
Obsah vydání       18. 10. 2006
18. 10. 2006 Někdo si dělá Dobré ráno Bohumil  Kartous
18. 10. 2006 Jak nejlépe vést v ČR volební kampaň? Václav  Drbohlav
18. 10. 2006 ■ ■ ■ Štěpán  Nosek
18. 10. 2006 Do Perského zálivu směřuje již druhý svaz amerických válečných lodí Karel  Dolejší
17. 10. 2006 Úhonický starosta a potrefená husa Štěpán  Kotrba
18. 10. 2006 Zelená rovnosti příležitostí? Anna  Čurdová
18. 10. 2006 Objeví se český Haider, Le Pen, nebo Žirinovský? Vít  Klíma
18. 10. 2006 Zkažené maso podporuje vynalézavost, aneb Přeju vám dobrou chuť Uwe  Ladwig
18. 10. 2006 Gusenbauerův dlouhý pochod Richard  Seemann
18. 10. 2006 Systém elektronického mýtného je založen na poctivosti uživatelů
18. 10. 2006 Mikrovlnný systém s bránami není neomylný
18. 10. 2006 Vztah mužů a žen Věra  Říhová
18. 10. 2006 Vojáci proti válce
18. 10. 2006 Proevropsky i sociálně Pavel  Pečínka
18. 10. 2006 Stojedničkový půdorys neexistuje Michal  Petřík
18. 10. 2006 Čerstvý laureát v měsíci říjnu - Alexander Vondra Jaromír  Hájek
18. 10. 2006 Lidovci cenzurují zpravodaj placený z peněz daňových poplatníků František  Muška
18. 10. 2006 V zákulisí severokorejského jaderného programu Daniel  Veselý
18. 10. 2006 Vůbec obec aneb Paradoxy vzniku a tušeného konce Pavel  Janoušek
17. 10. 2006 Pithart se ohradil proti útoku v inzerátu
17. 10. 2006 Podpoříme povinnou náhradu nebezpečných chemikálií! Miroslav  Šuta
17. 10. 2006 Schází nám "demokracie" na úbytě? Miloš  Dokulil
17. 10. 2006 Orhan Pamuk -- laureát Nobelovy ceny za literaturu Darina  Martykánová
17. 10. 2006 Příklad selhání mimopražského úřednictva Petr  Kužvart
11. 10. 2006 Vynikající Taneční hodiny v Praze!
6. 10. 2006 Hospodaření OSBL za září 2006
16. 10. 2006 Dejte už, proboha, Íránu, tu jadernou bombu
22. 11. 2003 Adresy redakce

Zelení RSS 2.0      Historie >
17. 10. 2006 Úhonický starosta a potrefená husa Štěpán  Kotrba
16. 10. 2006 Strana zelených: Politická barvoslepost Jana Beránka Miroslav  Šuta
13. 10. 2006 Jan Beránek: Modrá Strana zelených diskredituje ekologickou politiku   
12. 10. 2006 Petr Kužvart a jeho nezávislá samochvála Štěpán  Kotrba
7. 10. 2006 Oživení: Přiznání ztěžuje zapírání Štěpán  Kotrba
5. 10. 2006 Občanské sdružení Oživení pracuje netransparentně a v rozporu se svými stanovami Štěpán  Kotrba
26. 9. 2006 Zelený fašismus Milan  Valach
18. 9. 2006 Bursík si nyní přeje, aby volby vyhrála ODS Pavel  Pečínka
13. 9. 2006 Mohou Zelení změnit ODS? Pavel  Pečínka
12. 9. 2006 Opičákovo doplnění Ivan  Brezina
5. 9. 2006 Zelený antikomunismus? Michal  Musil
29. 8. 2006 Jaké bylo pozadí útoku na Kateřinu Jacques? Štěpán  Kotrba
22. 8. 2006 Zelená mozaika pod drobnohledem Pavel  Pečínka
15. 8. 2006 "Zelenání" proevropské liberální pravice Pavel  Pečínka
10. 7. 2006 Hnědí a zelení: Vzájemný boj, ale i prorůstání Pavel  Pečínka

Financování "neziskových" struktur RSS 2.0      Historie >
17. 10. 2006 Úhonický starosta a potrefená husa Štěpán  Kotrba
12. 10. 2006 Petr Kužvart a jeho nezávislá samochvála Štěpán  Kotrba
7. 10. 2006 Oživení: Přiznání ztěžuje zapírání Štěpán  Kotrba
5. 10. 2006 Občanské sdružení Oživení pracuje netransparentně a v rozporu se svými stanovami Štěpán  Kotrba
18. 9. 2006 Open Society Fund korumpuje novináře, zavádí "nové principy do praxe policie" a ještě se tím chlubí Štěpán  Kotrba
30. 8. 2006 Falešná karta lidských práv a zdravotní péče Ivan  David
24. 8. 2006 "Srbovi odborníci" podávají trestní oznámení na Respekt a Oživení Štěpán  Kotrba
17. 8. 2006 Past na mediální krysy - případ údajné korupce Srby na ministerstvu zahraničí byl vykonstruován fízly Štěpán  Kotrba
14. 8. 2006 Krysy vyrážejí z mediálního podpalubí do útoku Štěpán  Kotrba
3. 7. 2006 Dalším Sorosovým cílem bude Arménie? Stanislav  Kliment
26. 5. 2006 Pečínka z Kotrby, nebo kotrba z Pečínky Karel  Dolejší
9. 5. 2006 Mé námitky proti Greenpeace Ivan  Brezina
21. 4. 2006 Zakážeme Přátele Země a Greenpeace? Ivan  Brezina
19. 3. 2006 Koheze, nebo kolize? Na co také jsou euromiliardy   
17. 3. 2006 Hušák: Problémy Duhy nebo Martina Bursíka jsou nám jedno