16. 8. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
16. 8. 2006

Práva žen v ČR projednávána v New Yorku

Tisková zpráva Ligy lidských práv, Gender Studies, o.p.s., a organizace Vzájemné soužití

V pondělí 14. srpna 2006 představily zástupkyně tří nevládních organizací v sídle Organizace spojených národů v New Yorku stínovou zprávu k třetí periodické zprávě České republiky k plnění Úmluvy o odstranění všech forem diskriminace žen (CEDAW).

Výbor pro odstranění všech forem diskriminace žen vezme obsah jejich vystoupení, v nichž zmínily klíčová témata dokumentu, a vlastní text zprávy v úvahu při projednávání vládní zprávy, k němuž dojde ve čtvrtek 17. srpna 2006.

Alena Králíková; Gender Studies,o.p.s. : "V současnosti jsou ženy v Poslanecké sněmovně České republiky zastoupeny pouze z 15,5%, mezi hejtmany není jediná, a pouze na místní úrovni jejich reprezentace překračuje 20%. Tato data považuji za překvapivá zejména proto, že mezi členy větších politických stran ženy tvoří minimálně 30%, v KDU-ČSL je dokonce více než 50% žen. Doporučuji proto, aby vláda vypracovala a přijala novelu volebního zákona, který by zavedl 40% kvótu na kandidátní listiny, a zároveň se zeměmi, které mají s kvótami zkušenost, svůj přístup konzultovala."

Gwendolyn Albert; Liga lidských práv: "I přesto, že od roku 1958, kdy se datuje první příklad nucené sterilizace, se procesu sterilizace zúčastnila řada lékařů, sociálních pracovníků a nemocnic, přiměly soudy k finanční kompenzaci oběti pouze jednu nemocnici a další nemocnici k písemné omluvě oběti."

Jako první vystoupila Elena Gorolová, členka spolku žen převážně romského původu poškozených sterilizací -- představila skupinu žen, které se setkávaly a sdílely své pocity a zkušenosti, které měly s vlastní sterilizací, ale i následných chováním lékařů a vedení nemocnic. Mj. řekla: "Budeme usilovat o změnu přístupu lékařů v porodnicích. Chceme, aby se k nám, ženám, chovali jako ke svým právoplatným partnerům, aby nám vysvětlili, co hodlají podnikat, protože máme právo vědět, co se bude dít s našim tělem." Zároveň vysvětlila, že jedním z jejich cílů je dosáhnout omluvy za křivdy, kterých se jim dostalo, a dodala: "Nejde nám o peníze, jen o spravedlnost."

Svým vystoupením ji doplnila Gwendolyn Albert z Ligy lidských práv. Ve svém vystoupení se věnovala dvěma klíčovým oblastem: nucené sterilizaci romských žen a domácímu násilí a znásilnění.

Uvedla, že v prosinci 2005 vydal český veřejný ochránce práv závěrečnou zprávu k otázce nucené sterilizace vykonané v rozporu se zákonem, v níž potvrdil, že všech 87 stížností, jež dostal v průběhu roku 2005, bylo opodstatněných v tom smyslu, že v ani jednom případě nenaplnil souhlas se sterilizací podmínku dobrovolnosti a informovanosti. Přestože vyslovil doporučení týkající se sterilizace, relevantní legislativa nebyla dodnes novelizována.

Dále dodala: "I přesto, že od roku 1958, kdy se datuje první příklad nucené sterilizace, se procesu sterilizace zúčastnila řada lékařů, sociálních pracovníků a nemocnic, přiměly soudy k finanční kompenzaci oběti pouze jednu nemocnici a další nemocnici k písemné omluvě oběti."

Své vystoupení podtrhla také příkladem ze zasedání Rady vlády pro lidská práva v květnu 2006, kdy se její členové a členky rozhodovaly o přijetí materiálu vyplývajícího z ombudsmanových doporučení: zástupci ministerstev na tomto jednání zablokovali přijetí dokumentu a zástupce Ministerstva zdravotnictví mj. zpochybnil právní nástupnictví České republiky po Československé socialistické republice. Na závěr zdůraznila, že "z celkem 8 trestních oznámení podaných na základě stížností ombudsmanovi v březnu 2005 bylo pět odloženo s tím, že experti a policie charakterizují tyto činy, jež jsou na první pohled nelegální, jako neporušující zákon. Oběti zvažují podání stížnosti k Ústavnímu soudu."

K řešení problematiky domácího násilí uvedla, že i přes nedávné legislativní úpravy zůstává míra potrestaných agresorů velmi nízká, a zdůraznila, že valnou většinou obětí tvoří ženy. Vyslovila proto doporučení, aby vláda "důsledně prosazovala současnou úpravu zákona a zvážila zpřísnění dílčích opatření, například v otázce znásilnění."

Vystoupení českých nevládních organizací zakončila Alena Králíková z Gender Studies, o.p.s. Na úvod zmínila pět základních témat, jež v oblasti diskriminace žen ve společnosti považuje za nejvýznamnější.

Jde podle ní o nedostatečné institucionální mechanismy k prosazování rovných příležitostí v České republice, obtížnou pozici žen na českém trhu práce, zejména některých sociálních a věkových skupin žen, a obecnou neinformovanost o novelizované legislativě zohledňující rovné příležitosti. Dále zdůraznila, že vláda a její zástupci minimálně iniciují komunikaci s nevládními organizacemi, jež působí v oblasti rovných příležitostí, a adekvátně nereaguje na výrazně nízké zastoupení žen v politice na všech úrovních v České republice. Za další z kritických bodů považuje nedostatek žen ve vědě a technologií a nečinnost vlády v této oblasti.

V souvislosti s institucionálním zajištěním rovných příležitostí zmínila, že "i přes tvrzení úředníků zodpovědných za tuto politiku, že způsob implementace rovných příležitostí je velmi efektivní, je realita odlišná." Osoby zodpovědné za generovou problematiku na jednotlivých ministerstev jsou podle jejího názoru v ministerských hierarchiích na tak nízkých pozicích, že mají velmi omezenou, pokud vůbec nějakou, moc ovlivňovat prosazování konkrétních kroků v jejich strukturách. Jedním z jejích doporučení proto bylo, aby vláda strukturu institucionálního zabezpečení rovných příležitostí revidovala a zvážila mj. vytvoření pozice náměstka/ -kyně pro rovné příležitosti, který by nejen spravoval odbor adekvátní velikosti, ale také jistý rozpočet na genderově specifické programy.

V části vystoupení k účasti žen na trhu práce zdůraznila, že ačkoli byly relevantní zákony novelizovány v souvislosti s přístupovými jednáními s Evropskou unií a oblast rovných příležitostí je v nich zohledněna, v praxi je situace odlišná. Hovořila o zkušenosti Gender Studies, o.p.s. se zaměstnavateli, včetně velkých zahraničních firem, kteří neznají změny, k nimž v legislativě došlo, a své zcela jednoznačně diskriminační chování nevnímají jako problematické. Jednou z otázek, kterou by podle jejího názoru měl Výbor adresovat na zástupce české vlády, je proto, co dělá vláda pro zvýšení povědomí o genderových politikách mezi zaměstnavateli a co vnímá jako nejvýznamnější překážky pro dodržování legislativy trhu práce.

K nedostatečné komunikaci mezi vládou, resp. ministerstvy, a nevládními organizacemi dodala: "Doporučujeme, aby vláda začala vnímat gender mainstreaming a rovné příležitosti jako klíčovou součást své politiky a alokovala finanční prostředky na projekty realizované nevládními organizacemi a společné tématické aktivity vlády a NNO."

Za významný nedostatek v oblasti plnění Úmluvy považuje také neaktivitu vlády v oblasti podpory větší angažovanosti žen v politice na všech úrovních. Zdůraznila, že v současnosti jsou ženy v Poslanecké sněmovně zastoupeny pouze z 15,5%, mezi hejtmany není jediná, a pouze na místní úrovni jejich reprezentace překračuje 20%. Tato data považuje za překvapivá zejména z toho důvodu, že mezi členy větších politických stran ženy tvoří minimálně 30%, v KDU-ČSL je dokonce více než 50% žen. Doporučuje proto, aby "vláda vypracovala a přijala novelu volebního zákona, který by zavedl 40% kvótu na kandidátní listiny, a zároveň se zeměmi, které mají s kvótami zkušenost, svůj přístup konzultovala."

Účast zástupkyň českých nevládních organizací na zasedání Výboru CEDAW v New Yorku byla podpořena organizací UNIFEM.

CEDAW

CEDAW (The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women) - tedy Úmluva o odstranění všechn forem diskriminace žen Stínová zpráva u příležitosti 36. zasedání Výboru pro odstranění všech forem diskriminace žen podle článku 18 Úmluvy o odstranění všech forem diskriminace žen byla přijata v roce 1979 Valným shromážděním Organizace spojených národů a je považována za mezinárodní deklaraci ženských práv.

Úmluva definuje diskriminaci žen jako "... jakékoliv rozdíly, vyloučení a omezení založené na pohlaví, jejichž následkem nebo účelem je oslabení nebo porušení uznání, radosti nebo uplatnění žen, a to bez ohledu na jejich rodinný status, na základě rovnosti žen a mužů a základních lidských práv a svobod v politické, ekonomické, sociální, kulturní, občanské i jiné oblasti." Viz. celé znění Úmluvy: http://www.osn.cz/dokumenty-osn/soubory/umluva-o-odstraneni-vsech-forem-diskriminace-zen.doc Československá socialistická republika podepsala Úmluvu o odstranění všech forem diskriminace žen 17. července 1980 v Kodani. Po rozpadu země k 1. lednu 1993 se Česká republika stala 19. ledna 1993 členskou zemí OSN a přijala všechny související povinnosti vztahující se k ochraně lidských práv, včetně CEDAW. Rozsáhlá úvodní zpráva k plnění Úmluvy byla Českou republikou předložena za léta 1993-94 v roce 1994. Druhá a třetí periodická zpráva popisovaly významné změny, k nimž došlo od roku 1994 s tím, že se vztahovaly na období do roku 2002, a seznam přijatých legislativních opatření dokazujících pokrok dosažený v oblasti eliminace diskriminace žen, ale i změny v postavení žen, stejně jako opatření odstraňující přetrvávající bariéry v zapojení žen do politického, společenského, ekonomického a kulturního života, a problémy zdůrazněné Výborem, jež Česká republika do té doby nenaplnila.

                 
Obsah vydání       16. 8. 2006
16. 8. 2006 Hrozba "teroristických útoků": Lidé nevěří britské vládě
16. 8. 2006 Let Londýn-Washington odkloněn do Bostonu
16. 8. 2006 Dopis osmnácti
16. 8. 2006 Verdikt Izraele: Tu válku jsme prohráli
16. 8. 2006 Fisk: Poušť plná mrtvol je svědectvím izraelského selhání
16. 8. 2006 Opozice je stejně důležitá jako vláda Petr  Pithart
16. 8. 2006 Skandál: průmysl a ministerstva doporučují zvýšení emisí CO2
16. 8. 2006 Klima: O konečné podobě alokačního plánu proběhne veřejná diskuse
16. 8. 2006 Práva žen v ČR projednávána v New Yorku
16. 8. 2006 Není co závidět Oskar  Krejčí
16. 8. 2006 Jak se řekne Sarajevo německy Richard  Seemann
16. 8. 2006 Právě probíhá v Torontu mezinárodní konference Miloš  Kaláb
16. 8. 2006 Loučení, vzpomínka Jan  Štolba
16. 8. 2006 K něčemu přece jen předseda Sněmovny je... Štěpán  Kotrba
16. 8. 2006 Projekt na nenápadnou likvidaci bezdomovců v centru Českých Budějovic Jan  Jiroušek
16. 8. 2006 Pohádka o toulavém úvěru Ladislav  Žák
15. 8. 2006 British Airways zvažují žalobu proti letišti Heathrow
15. 8. 2006 Příběhy postižených cestujících
16. 8. 2006 Kotrba papouškuje premiéra Fabiano  Golgo
16. 8. 2006 Britské listy publikují řadu tiskových zpráv Štěpán  Kotrba
16. 8. 2006 Nepouštějte do Británie přistěhovalce z Rumunska a z Bulharska
16. 8. 2006 Josef Vít překračuje limity politické korektnosti Jan  Bím
16. 8. 2006 Freedom House JE filiálkou americké vlivové diplomacie, tak co je na tom nekorektního? Štěpán  Kotrba
16. 8. 2006 Nová "opoziční" smlouva, volby 2008 a zelení Michal  Rusek
16. 8. 2006 Dezinformací proti iniciativě NE základnám není nikdy dost Tomáš  Franke
16. 8. 2006 Fidel a Adidas
16. 8. 2006 Zpravodajství iráckého odboje za dny 16. až 31. července 2006
15. 8. 2006 Olmert pravděpodobně za Bushe zahájil válku proti Íránu Karel  Dolejší
15. 8. 2006 Pánové, vzpamatujte se...! Bohumil  Kartous
15. 8. 2006 Diskriminace a teror: špatně slyšící v Česku Ivo  Antušek
15. 8. 2006 "Zelenání" proevropské liberální pravice Pavel  Pečínka
15. 8. 2006 Dědicové talentu Zdena  Bratršovská, František  Hrdlička
15. 8. 2006 Oposmlouva jiného druhu Jiří  Pehe
15. 8. 2006 Národní literatura je jen jedna Miroslav  Vejlupek
16. 8. 2006 Podcast v BBC a Českém rozhlase Štěpán  Kotrba
15. 8. 2006 Jak transparentně propojit informační systémy veřejné správy a nepostavit přitom Velkého bratra Jiří  Kofránek
11. 8. 2006 Jak psali deníky za Stalina Jan  Čulík
6. 8. 2006 Hospodaření OSBL za červenec 2006
22. 11. 2003 Adresy redakce

Genderová nerovnost ve společnosti RSS 2.0      Historie >
16. 8. 2006 Práva žen v ČR projednávána v New Yorku   
25. 7. 2006 Digitální rozkoš Štěpán  Kotrba
21. 7. 2006 Homosexualita ve Frankově Španělsku Darina  Martykánová
7. 7. 2006 S Kotrbom na večné časy a nikdy inak! Gustáv  Murín
7. 7. 2006 Britské listy nejsou diskusní fórum, ale deník Štěpán  Kotrba
7. 7. 2006 Zrušte zákon - bude se porušovat Věra  Říhová
4. 7. 2006 Mužom ide o život Gustáv  Murín
4. 7. 2006 Kto príde po Murínovi, ak nie potopa? Štěpán  Kotrba
29. 6. 2006 Kdo by byl "dáma"? Lenka  Vytlačilová
29. 6. 2006 Pracovní podmínky českých žen   
28. 6. 2006 Sex s pětiletými dětmi je pedofilie Lenka  Vytlačilová
28. 6. 2006 Ochrana před domácím násilím není protidemokratická Jan  Potměšil
28. 6. 2006 Je to inak Gustáv  Murín
28. 6. 2006 Zaskočila mě sprostá kampaň proti Gustávu Murínovi   
27. 6. 2006 Vykázaní z rozumu Gustáv  Murín