27. 4. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
27. 4. 2006

Asanace 2006

Stanovisko odsouzeného

Někteří lidé jsou vinni předem. Prostě proto, že namísto spravedlnosti slepé se objevila spravedlnost "zásadová". Která vina váží na vahách víc? Ta, kterou jsme kdysi prožili a traumata z ní si poneseme do konce života, anebo ta, kterou "ve jménu spravedlnosti" obtěžká někdo jiný, "za nás" budoucnost? Ponížení a pošlapání lidské důstojnosti při ostudných stalinských procesech padesátých let dostávají nyní své antipody. Jen znaménka se obrátila. Píše se rok 2006. O vině se nepochybuje. Vina se nedokazuje k tomu předepsanými procedurami. Soud nesoudí fakta, ale historii a emoce. Vinen je obžalovaný, ať je mu vina dokázána, nebo ne. Protože litera zákona v tomto případě neznamená nic. Duch zákona či úmysl zákonodárce je vším. Vítězové totiž účtují s poraženými. A někdo - v tomto případě obžalovaný a odsouzený - měl tu smůlu, že se takovéto spravedlnosti kdysi dávno náhodou připletl do cesty.

Můžete si přečíst výpověď odsouzeného o průběhu patnáct let trvajícího policejního vyšetřování a soudního stíhání. Bez ohledu na zavrženíhodné okolnosti skutků, které se tehdy nejspíš skutečně staly, dnes dochází k výkonu práva za okolností, které si s procesy těch let padesátých svým arogantním popřením zákonů nezadají. Někdo odsouzen být musí, abychom my všichni měli dojem, že spravedlnost existuje. Budiž je tedy někomu vypálen cejch. Komu, je v tuto chvíli jedno.

Redakce Britských listů publikuje toto svědectví odsouzeného v rámci zásady Audiatur et altera pars - protože se ho neodvážil publikovat nikdo jiný. Vždyť odsouzený přece je vinen. Předem.

Štěpán Kotrba

Asanace 2006 - Právo na spravedlivý proces

JUDr. Zbyněk Dudek

Dne 14. 4. 2006 jsem byl Městským soudem v Praze odsouzen ke 4 letům odnětí svobody nepodmíněně pro trestný čin zneužívání pravomoci veřejného činitele dle § 158 tr. zákona.

Jednání, ze kterého jsem viněn, jsem se nikdy nedopustil a v tomto smyslu nebyly předloženy žádné důkazy, vyjma, pokud lze za ně vůbec považovat, rozporuplné výpovědi údajně poškozených a jejich svědků -- kamarádů, jak sami uvádějí, svědků tzv. "z druhé ruky". Navíc mi nebylo nikdy platně sděleno obvinění, a proto muselo být do trestního spisu později podvrženo antidatované, již právně bezvadné sdělení obvinění.

Celé tzv. "přípravné řízení" bylo provázeno četným porušováním zákonů. Po podání a nevyřízení 6 stížností obhájce, nebyla sebemenší snaha a vůle orgánů vydávajících se za orgány činné v přípravném řízení protiprávní stav odstranit, nemělo již nejmenší smysl se u těchto orgánů dále nápravy domáhat. Byl jsem pevně přesvědčen, že k nápravě dojde při hlavním líčení. Až po vynesení rozsudku mi došlo, že jsem se stal obětí komplotu. V tom mně utvrdil i výsledek původního odvolacího řízení a nakonec i průběh vykonávacího řízení.

Jako projev soudní zvůle a přímého porušení zákona a výrazného zkrácení mého práva na obhajobu je také skutečnost, že ač jsem dne 8.10.2002 podal dovolání k NS prostřednictvím OS pro Prahu 1 a ten je měl odeslat NS, dle § 265h odst. 2 tr. řádu, v zákonné lhůtě 60 dní od doručení rozsudku, která uplynula všem oprávněným osobám počátkem listopadu 2002, tak učinil až po mých nesčetných stížnostech a podaném trestním oznámení na předsedkyni senátu, až 8 měsíců po této zákonné lhůtě, aby mi znemožnil domoci se mně upřeného práva na spravedlivý proces a rozsudek alespoň na základě mimořádných opravných prostředků.

Tento stav změnil až dovolací NS ČR, který oba rozsudky zrušil, vrátil soudu 1. stupně a nařídil v potřebném rozsahu věc znovu projednat a rozhodnout. Soud 1. stupně však tento příkaz NS nesplnil a "okopíroval" původní rozsudek, včetně druhu a výše trestu. Opakované hlavní líčení se průběhem nelišilo od toho prvního. Snad jen bylo "zpestřeno" vznesením návrhu na odnětí a přikázání věci jinému soudu, přičemž senát, namísto aby jednání přerušil a návrh postoupil nadřízenému soudu, pokračoval jako by ani návrh znemožňující pokračovat vznesen nebyl, až do odsuzujícího rozsudku. Věřil jsem, že alespoň tentokrát v opakovaném odvolacím řízení budou namítané vady a nedostatky projednány a napraveny. Nebyly. Jediným výsledkem odvolacího řízení, za účasti stejného soudce, který tentokrát senátu předsedal, je moje naprostá ztráta důvěry v nestrannost a objektivnost tohoto soudu projednat tento nikterak skutkově ani rozsahem složitý případ, který trvá již 12. rok a zpřísnění trestu.

V předcházejícím průběhu tr. řízení došlo k selekci a nepřipuštění jakýchkoliv důkazů obhajoby. Stejně tak, přes námitky obhajoby, skutečnosti hovořící v můj prospěch byly buď zcela opomenuty, bagatelizovány nebo zdeformovány. Tím došlo k nepřípustné úpravě důkazní situace podle vlastní úvahy a volby z daných důkazů a priori byly preferovány ty, které by mohly potvrzovat vykonstruovanou skutkovou verzi. Tím také byla porušena rovnost zúčastněných stran (čl. 37 odst. 3 LPS). Bylo porušeno právo na obhajobu (čl. 40 odst. 3 LPS), z něhož mimo jiné vyplývá povinnost obecných soudů podstatnými námitkami obhajoby se zabývat a své stanovisko k nim v odůvodnění svého rozhodnutí vyložit (§ 125 tr. ř.), ale také presumpce neviny (čl. 46 odst. 2 LPS, § 2 odst. 2 tr. ř.), tj. dosáhnout jistoty, že inkriminovaný skutek, spáchal obžalovaný, neboť důkazní nouzi nebo jen mezery ve skutkovém základu věci, ať již vznikly z jakéhokoli důvodu, nelze přičítat na vrub obžalovaného (§ 226a,c tr. ř.), stejně jako nelze opomenutím některých z provedených důkazů vzít za prokázánu skutkovou verzi, která v opomenutých a tedy v nevyhodnocených důkazech nemá opory."

Zároveň je třeba poukázat na konkrétní případy porušení práva na spravedlivý proces:

 • V případě p. Freundové např. nebyla vzata v potaz svědecká výpověď Josefa Stacha - obyvatele domu, kde p. Freundová bydlela - provedená vyšetřovatelem VB v r. 1981, která by zásadním způsobem ovlivnila celé řízení. Podle této svědecké výpovědi měl mít řidič kudrnaté, spíše vlnité vlasy a další muž mu postavou a délkou vlasů připomínal Karla FREUNDA (manžela, se kterým se za měsíc rozvedla), typy diametrálně odlišné a v žádném případě nedopadající na mne nebo Šimáka jako možné pachatele.

  Zcela opomenuto také zůstalo "vyhodnocení vyšetřovacího spisu VB" ze dne 17.11.1981 ČVS: VV-365/81, ze kterého zcela jednoznačně vyplývá, že ač mě p. Freundová dobře znala, tak ve svém oznámení, které učinila na MO VB, bezprostředně dne 13.10.1981, vypověděla, cituji: "Ze strany, neznámých jí osob jí bylo dále nadáváno, bylo jí vyhrožováno v případě, že věc oznámí, dále jí byly ostříhány vlasy na temeni. Motiv napadení není poškozené znám a rovněž tak nijak nevyplynul z jednání a nebo hovoru osob." Podle svědectví Petrušky Šustrové jí asi za 3 dny měla říci, že jsem ji napadl já a Šimák.

  Také sdělení Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných (dále jen VONS) č. 269 ze dne 17.10.1981 (odmítnutý důkaz), který popisuje přepadení p. Freundové, hovoří o neznámých útočnících, cituji: " ... zazvonil někdo u bytu Ziny a Karla Freundových ....", dále následuje popis skutku ve shodě s oznámením na MO VB.

  Sdělení VONS č. 273 ze dne 21.10.1981 (odmítnutý důkaz) na str. 8-9 je zachycena stížnost GP ČSSR Jánu Feješovi, ve které se hovoří o neznámých útočnících, stejně jako ve sdělení VONS č. 281 ze dne 16. 11. 1981 (odmítnutý důkaz) na str. 10-11 je opět zmíněno přepadení neznámými útočníky.

  Dne 21. 8. 1990 podala v Londýně tr. oznámení na neznámé pachatele.

  REKAPITULACE:

  • svědek Josef Stach vyvrátil naši přítomnost na místě činu
  • v den údajného napadení 13.10.1981 neznala útočníky ani motiv
  • asi za 3 dny již pachatele znala -- ale jen podle svědectví Petrušky Šustrové
  • podle archivu VONS neznala útočníky ani motiv ještě 17.10., 21.10. ani 16.11.1981 (knihovna Libri Prohibiti)
  • pachatele neznala ještě ani v r. 1990. Dne 21.8.1990, téměř rok po změně politických poměrů, sepsala trestní oznámení na neznámé pachatele, cituji: "... otevřela jsem a uviděla mně neznámé muže. Snažila jsem se dveře zavřít..."
  • až do své svědecké výpovědi na ÚDV v červnu 1995 uváděla jako útočníky neznámé pachatele a popisovala údajný skutek a jeho souvislosti úplně jinak. Pak již přidává takové podrobnosti, jako např. že mně poznala podle způsobu kladení otázek, bot a podle pachu.
  • neplatná rekognice -- chybí předcházející popis osoby
  • popis mé osoby svědkyní Šustrovou před soudem, která podle svých slov nikdy na tyto muže nezapomene, je z části úplně špatný a z části poplatný mé dnešní podobě (viz str. 8 zápisu z hl. líčení ze dne 11.2.2002). Podle ní jsem měl hnědé oči i vlasy, byl jsem rozložitější, podsaditější postavy a nosil jsem knír.

  Oči mám šedomodré, vlasy vždy měl rovné, tzv. "špinavé blond", což mohu snadno dokázat, knír jsem neměl až do změny služebního průkazu v září r. 1983, postavy štíhlé -- sportovní, 178 cm vysoké. Jako důkaz jsem soudu 1. instance předkládal při hlavním líčení fotografie z inkriminované doby, dokonce ze své kanceláře i se spolupracovníky, z období 1981-82. Avšak zcela marně, soud je nepřijal a odmítl se na ně byť jen podívat.

  Z výše dvou uvedených příkladů vyplývá, že je Petruška Šustrová naprosto nedůvěryhodný svědek.

  • Rovněž nebyl soudem 1. a 2. instance respektován příkaz z rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, ze dne 25.2.2004 6 Tdo 914/2003, týkající se § 5 zákona č. 198/93 Sb. z hlediska původního vyšetřování v roce 1981, kdy usnesením IMV ČSSR z 21.9.1982 bylo stíhání přerušeno s uvedením podrobného postupu vyšetřování a obsah tohoto usnesení nebyl soudem prvého stupně zcela konstatován, tj. že z celkových 5 stran byla přečtena toliko první strana a nikoliv podstatný závěr.

  Konkrétně jde o skutečnosti, které usnesení IMV předcházely, a sice že po přerušení tr. stíhání vyšetřovatelem VB, byl vyšetřovací spis Generální prokuraturou ČSSR odebrán prokurátorovi JUDr. Cimrovi a byl postoupen IMV a Hlavní vojenské prokuratuře a dne 30.4.1982 byl GP vydán pokyn pod čj. Vn 535/82 k pokračování v tr. stíhání, neboť podle GP nebyly vyčerpány všechny možnosti a verze s tím, že přerušení stíhání bylo předčasné a zároveň byl stanoven další, velmi důkladný postup, za dozoru Hlavní vojenské prokuratury.

I z dnešního pohledu velice nadstandardní vyšetřování.

Také nebyla vůbec objasněna otázka totožnosti údajného třetího útočníka. Nejdříve za něj byl označen Duchač a byl společně s námi obviněn. Ale po osobním kontaktu pracovníků ÚDV s ním bylo od jeho stíhání urychleně upuštěno, neboť vyšlo najevo, že má subtilní až dětské dispozice a hrozilo reálné riziko blamáže o tzv. "Duchačově bicím komandu". I sdělovací prostředky od té doby používali už jen termín "Bicí komando". Všichni příslušníci připadající v úvahu byli přeci známi a to jak IMV, tak po r. 1989. Protože však již vznikla historka o 3 útočnících, byl později Duchač "nahrazen", dodnes záhadným, tzv. "Střelcem".

S ohledem na nedostatek důkazů a zejména zásadní pochybnosti týkající se mé účasti na údajném napadení p. Freundové bylo řízení 21.9.1982 přerušeno a vzhledem k tomu, že žádné nové skutečnosti, směřující k mé odpovědnosti zjištěny nebyly, měl být případ odložen, přičemž tento stav lze subsumovat pod nález ÚS ČR č. 14/1994 Sb., který má namysli z hlediska vymezení § 5 zák. č. 198/1993 Sb., že vylučuje trestní stíhání "u těch tr. činů, u kterých nedošlo k pravomocnému odsouzení nebo zproštění obžaloby, ale z důvodů jiných než politických". Ve spisu založený rozsudek bývalého prokurátora JUDr Cimra, ve kterém je zmiňován i případ přepadení Ziny Freundové právě zdůrazňuje, že to nebyly politické důvody, jež vedly v r. 1982 k přerušení tr. řízení.

 • V případě p. Benýška byla aplikace ustanovení § 5 zákona č. 198/1993 Sb. již naprosto neodůvodněná, neboť stát v tomto případě, nemohl projevit svoji nechuť nebo nevůli trestný čin stíhat, když se o něm nedozvěděl a dozvědět ani nemohl. Především proto, že se skutek nikdy nestal a údajně poškozený ani nikdo jiný si na mně nikdy nikde nestěžoval, nikoho neinformoval (tedy nemohla být uplatněna zásada oficiality a legality). Ze zápisu z hlavního líčení ze dne 11.2.2002 explicitně vyplývá, že žádný ze svědků v této souvislosti proti mé osobě před soudem nesvědčil (viz doplnění mého odvolání ze dne 9.2.2006). Pouze obecně uváděli, že mně znají jako známého násilníka z té doby, což se nezakládá na pravdě a o čemž se lze nepochybně přesvědčit v dobových dokumentech (VONS, knihovna Libri Prohibiti -- nepřipuštěný důkaz, archiválie MV atd.), kde jsem nejen já (ale i jiní) marně hledal své jméno a mé brutální jednání v souvislosti s mou osobou.

Tedy, přestože ani jeden svědek před soudem nepotvrdil, že bych se měl dopustit násilí na p. Benýškovi a soudy nemají k dispozici žádný jiný důkaz, který by jeho tvrzení prokázal a naopak navrhovaný důkaz, který potvrzoval, že jmenovaný nemluví pravdu, nebyl proveden, jsem byl bezdůvodně a bez důkazů poškozen a za údajný skutek odsouzen.

Tedy nastala totální důkazní nouze. V žádných dobových dokumentech není tato smyšlená událost zachycena. Tím byla hrubě porušena zásada in dubio pro reo, neboť soud vycházel spíš z opačné zásady "in dubio contra reo", kdy zcela tendenčním a jednostranným výkladem přijal jako jedinou dokázanou verzi zcela nepodloženou hypotézu (podle verze údajně poškozeného).

Tuto situaci přičítám zejména snaze vyhovět tzv. "společenské objednávce" po ovlivnění některými médii, která v rámci masivní mediální kampaně v příslušné době, ze mne udělala, bez reálného podkladu, brutálního násilníka a zcela paušálnímu dovozování, že když údajně poškození byli signatáři Charty 77, tedy osobami pro tehdejší režim nepřátelskými, tak už proto neexistovala vůle státu pachatele postihnout.

 • Velmi znepokojivé je zároveň zjištění o opakovaném nepravdivém tvrzení v odůvodnění rozsudku soudu 1. i 2. stupně, že oba údajně poškození byli napadeni v rámci akce ASANACE. Přitom z tr. spisu lze snadno zjistit, že oba jmenovaní byli zařazeni do akce ASANACE nejdříve v r. 1982 (viz např. agenturní záznam č. 3, bod 5 na str. 478, návrh na převedení spisu PO "ZBYNĚK", dále č.l. 223-225, 295-297, 449-450, 475, 220). Na tuto nepravdu obhajoba mnohokrát upozornila. Avšak bez jakékoliv odezvy.

Podvržení obvinění s datem 29. 3. 1995 do trestního spisu

Rovněž mně zaráží, že soudu 1. ani 2. instance nepřipadlo přinejmenším neobvyklé, že za celou dobu, od podání trestního oznámení p. Freundovou ze dne 21.8.1990, jsem nebyl ke skutkům, za něž jsem byl několikrát odsouzen, nikdy vyslechnut. Přičemž poškození 3-4 krát. Byl jsem sice jednou vyslechnut, po naprosto nepochopitelném spojení mé věci s kauzou vysokých funkcionářů MV ČSSR, a to v roce 1997, kde mi ale byly kladeny otázky typu, co vím o akci ASANACE, jestli jsem dostával příkazy přímo od ÚV KSČ, ke jménům atp., nikoliv však ke skutkům. Po této absurditě bylo tr. stíhání zase vyloučeno.

Až po vyjádření státního zástupce NSZ ČR k mému dovolání v r. 2003 jsem konečně pochopil pravý důvod tohoto zdánlivě nesmyslného spojení a následného vyloučení věci. Tím bylo vpravit do textu protokolu o výslechu, hned 3 x, datum podvrženého obvinění "29.3.1995", pod stejným čj. jako u již tří doručených, nechat jej obviněným i jejich obhájcům podepsat s vědomím, že nikdo nenosí v hlavě přesná data, navíc dva roky stará. Z tohoto protokolu je však také zřejmé, že mi citované obvinění nebylo předloženo ani přečteno. Popsané amorální jednání bylo završeno prvoinstančním soudem a to pokusem nahradit nedostatek doručení odkazem na tento protokol nebo, že jsem si data mohl všimnout při seznámení se spisem a zároveň takto obejít příkaz NS ČR, který doslova zní, cituji:

"...soud prvého stupně prověří jaké listinné dokumenty byly v souvislosti se sdělením obvinění ohledně předmětných skutků Mgr. Jiřímu Šimákovi a JUDr. Zbyňku Dudkovi zasílány a doručeny, zejména zda jim bylo skutečně doručeno (podtrhuji slovo doručeno) opatření vyšetřovatele o sdělení obvinění ze dne 29. 3. 1995."

Prostě soud 1. instance měl přikázáno prověřit, co všechno bylo odesíláno a doručeno. Obhajoba v tomto smyslu soudu 1. instance předložila 3 dokumenty, které byly v r. 1994 a 1995 v souvislosti s obviněním odeslány a doručeny (jinak by je neměla v originálech k dispozici). Soud je odmítl přijmout a odvolací soud jejich existenci bagatelitoval.

Kdyby totiž byl příkaz NS důsledně splněn, vyšlo by najevo, že ÚDV odeslal v r 1994 a 1995 tři sdělení obvinění, která byla z tr. spisu později zlikvidována a že již po prvních paaktech z 22. a 29.12.1994 a po nevyřízení 6 stížností proti nim, by nebylo možné v trestním stíhání pokračovat. Také by vyšlo najevo, že namísto nápravy, zákonem stanoveným postupem, ÚDV "přibil" tento protiprávní stav dalším paskvilem a to zpracováním, odesláním a doručením dalšího vadného sdělení obvinění ze dne 27.4.1995 a v neposlední řadě by vyšlo najevo, že ÚDV proti mně prováděl procesní úkony několik měsíců před údajným sdělením obvinění s datem 29.3.1995 a stanovením jeho působnosti.

Další případy porušení práva na spravedlivý proces:

 • Neprovedení řádně navrženého důkazu a to výslechu bývalé zaměstnankyně ÚDV JUDr. Leicmanové, protože soud 1. instance se s tímto návrhem vypořádal farizejsky a sice tak, že měl již předem připraven úřední záznam s dotyčnou, sepsaný její bývalou kolegyní, ve kterém si na nic nepamatuje. Nepřipuštěním tohoto důkazu soud znemožnil obhajobě klást další otázky, které by mimo jiné směřovaly k jejímu statutu jako policistky a vyšetřovatelky PČR, nebo proč po právně bezvadném obvinění s datem 29.3.1995 (podvržené a nedoručené obvinění, které je jako jediné ve spisu), vypracovává a zasílá o měsíc později další, právně zcela vadné sdělení obvinění ze dne 27.4.1995, které je skutečně zachyceno v knize odesílané pošty ÚDV a které bylo ve dnech 2.5. až 4.5.1995 doručeno všem, tehdy třem, obviněným i obhájci - nikoli však SZ - a aby také vysvětlila měsíční prodlevu v doručování.

Dále aby také vysvětlila, proč na podvrženém obvinění s datem 29.3.1995 -- sepsaném dokonce týden před tím než "úřad" získal působnost - je použito velké kulaté razítko se státním znakem a na vadném obvinění ze dne 27.4.1995 je použito jakési všeobecné malé kulaté razítko. Odpověď je zřejmá -- ÚDV ještě 27.4.1995 neměl velké razítko k dispozici. Dále aby vysvětlila, kdy bylo velké kulaté razítko, jaké používají vyšetřovatelé, "úřadu" přiděleno, resp. od jaké doby a zda byla oprávněna jej sama používat. Dále zda jsou podpisy na skutečně doručených dokumentech, protokolech a předvolánkách jejími pravými podpisy a proč a kým byly z tr. spisu odstraněny.

 • Neprovedení řádně navrženého důkazu a to předložení dozorových spisů OSZ Prahy 6 a Prahy 1 a knihy došlé pošty OSZ Prahy 6 z roku 1994-95 ve smyslu příkazu NS ČR.

Tyto důkazy nemohly být provedeny, neboť by vedly k zastavení trestního stíhání.

Za zcela neslýchanou pak považuji skutečnost, že jsem byl postaven před soud a již 3 krát odsouzen k mnoholetému trestu odnětí svobody na základě trestné činnosti spáchané na mně v zájmu tzv. "vyrovnání s minulostí". Bez nadsázky, zcela otevřeně prohlašuji, že nalézt obdobný případ v právních dějinách tohoto státu bude zřejmě velmi složité, ne-li nemožné, kdy vyšetřování vedla neexistující instituce bez právních kompetencí, která měla spíše statut nějaké nelegální iniciativy, prostřednictvím snad svého zaměstnance, který se vydával za vyšetřovatele Policie ČR.

Nejprve mi však dovolte stručně vyjádřit podstatu jednání, která podle mně ve vztahu ke mně naplňují zejména znaky skutkových podstat trestných činů poškozování cizích práv a zneužívání pravomoci veřejného činitele, event. maření úkolu veřejného činitele z nedbalosti ve smyslu § 209 odst. 2, § 158 a § 159 tr. zákona.

Jde zejména o to, že obvinění proti mně nebylo vzneseno vyšetřovatelem policie, jak v té době vyžadovalo ustanovení § 161 odst. 1 tr. řádu (před novelizací zák. č. 265/2001 Sb.), protože JUDr. Hana Leicmanová nebyla ve služebním poměru příslušníka Policie ČR, což lze poznat i z toho, že se na žádných dokumentech ani v korespondenci s námi nepodepisovala nikdy se služební hodností.

Tato osoba rovněž prováděla můj šikanózní "výslech v přípravném řízení", takže jsem ani nebyl vyslechnut jako obviněný. Dne 22.12.1994 jsem sice byl obviněn alespoň příslušníkem Policie ČR, ale působícím v rámci nezákonně zřízeného úřadu vyšetřování "ÚDV" (tedy vlastně právně neexistujícího), stážistou z jiného útvaru, což opět nelze označit za naplnění § 161, odst. 1 tr. řádu. Toto obvinění však vykazovalo další podstatné nedostatky a bylo proto "opraveno" údajně "vyšetřovatelem PČR Úřadu dokumentace a vyšetřování" v usnesení ze dne 29.12.1994 (vše se dělo pod jediným číslem vyšetřovacího spisu ČVS: ÚDV-63/Vt-94). Ve skutečnosti ovšem o žádnou avizovanou opravu obvinění ve smyslu § 131, odst. 1 tr. řádu nešlo. Šlo o nepřípustnou změnu jeho obsahu. A nebyly dodrženy ani zákonné lhůty, jak to uvádí můj obhájce JUDr. Roman ve stížnostech, které podal dne 15.3. a 16.3.1995.

Přitom nezákonnost zřízení ÚDV spatřuji v tom, že nevznikl v souladu se zákonem o Polici ČR, Ústavou a mezinárodními závazky České republiky v oblasti lidských práv, že nevznikl na návrh policejního prezidenta, jak požadoval zákon o policii (viz příloha -- sdělení ředitele ÚDV čj. ÚDV-235/2006 ze dne 21.3.2006), ale rozkazem ministra vnitra po jeho dohodě s ministrem spravedlnosti, že měl nezákonně dokumentovat zločiny komunizmu, ačkoliv s touto činností zákon o policii vůbec nepočítá a podle ústavy lze státní moc vykonávat jen na podkladě zákona, v jeho mezích a způsobem, který zákon předpokládá, že měl vyšetřovat zločiny komunizmu, které náš trestní zákon nezná a lze stíhat pouze ty trestné činy, které jsou popsány v zákoně, pomineme-li, že jde o ideologickou floskuli, která je opět v rozporu s ústavou, neboť výkon státní moci musí být ideologicky neutrální. Hlavně však byl v tu dobu "ÚDV" nezákonně zřízen a existoval mimo právní rámec proto, že až do r. 2002 nebyl tento "úřad" uveden jako samostatný útvar ani nebyl součástí Policejního prezidia ČR ani součástí žádného z útvarů, jež spolu s Policejním prezidiem ČR tvoří policii a které taxativně uvádí § 3 zákona o policii. Situace se změnila až novelou zákona č. 265/2001 Sb. o policii účinnou od 1.1.2002, tedy až po vznesení všech údajných obvinění proti mé osobě. Teprve od 1.1.2002 se Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu mohl stát součástí Policie ČR, pokud byl po tomto datu vydán rozkaz o jeho zřízení v souladu se zákonem a Ústavou ČR.

Po dotazu na MV k právní úpravě, vzniku, statutu, pravomocí a působnosti ÚDV, obhajoba obdržela odpověď dne 17.12.2004, čj. OKO-778/O-2004, která obsahovala celou řadu nařízení a rozkazů MV a zřejmě jen nedopatřením neobsahovala zásadní NMV č. 83 ze dne 16.12.1994, kterým byl ÚDV definitivně, bez náhrady, zrušen. Odpověď obsahovala nepřesný údaj, že úřad se jen dne 16.12.1994 přejmenoval.

Další důležitou informací je naopak pravdivé sdělení ředitele ÚDV ze dne 21.3.2006, že neexistuje žádný akt policejního prezidenta, kterým by byl podán ministrovi vnitra návrh na zřízení ÚDV.

Výsledkem je, že v mém procesu vlastně neproběhlo přípravné řízení. Jako nezbytná zákonná součást způsobu mého trestního stíhání.

Tím, že se vůči mně JUDr. Leicmanová vydávala za vyšetřovatele policie a že jako taková proti mně zahájila nezákonné trestní stíhání a pak nezákonně prováděla úkony v trestním řízení, což mělo a má dosud závažný dopad na mé zdraví a společenské postavení, podle mého názoru, velmi závažně poškodila má práva.

Zejména tím, že proti mně bylo vedeno trestní stíhání v rámci právně neexistujícího úřadu vyšetřování (ÚDV), dopustili se vůči mně podle mého názoru zneužití pravomoci veřejného činitele, event. maření úkolů veřejného činitele z nedbalosti.

K době a místu spáchání protiprávního jednání

 • dne 21.8.1990 bylo podáno trestní oznámení adresované IMV ČR, přijaté dne 30.8. nebo 31.8.1990 (nečitelné razítko)
 • dne 22.12.1994 bylo vůči mně vzneseno obvinění a byl učiněn "Záznam o sdělení obvinění" pod. čj. ÚDV-63/Vt-94, pod hlavičkou "ÚŘAD PRO DOKUMENTACI A VYŠETŘOVÁNÍ" se zfalšovaným podpisem "kpt. Bílka"
 • dne 6.3.1995 mi bylo zasláno průvodním dopisem pod. čj. ÚDV-63/Vt-94 s hlavičkou "Policie České republiky úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu úřadu vyšetřování pro Českou republiku" "Usnesení" ze dne 29.12.1994 pod. čj. ÚDV-63/Vt-94, opravující předchozí záznam o sdělení obvinění
 • dne 15.3. a 16.3.1995 můj obhájce podal stížnosti proti usnesení z 29.12.1994
 • dne 6.3.1995 mně bylo společně s usnesením z 29.12.1994 doručeno předvolání obviněného k výslechu pod. čj. ÚDV-63/Vt-94 na 23.3.1995
 • dne 23.3.1995 byl se mnou sepisován protokol o výslechu obviněného, v němž je zachycena další stížnost mého obhájce, že proti mně nebylo platně zahájeno tr. stíhání. Bylo rozhodnuto, že v dalším jednání bude pokračováno po projednání se státním zástupcem
 • dne 27.4.1995 mi bylo znovu sděleno právně vadné a tedy jakkoli neúčinné obvinění pod čj. ÚDV-63/Vt-94

Popisované úkony byly v citované době prováděny v budovách MV ČR, takže mně anl"i nemohlo napadnout, že jde o tak šílené porušení zákona.

 • od prvního sdělení obvinění 114 měsíců
 • od podání tr. oznámení 165 měsíců

Podle zmíněného nálezu ÚS a rozsudku NS, obecné soudy v dalším řízení musejí postupovat tak, aby byla respektována a chráněna jak osobní svoboda stěžovatele, tak dostatečně kompenzováno porušení práva na projednání věci v přiměřené lhůtě v souladu s dosavadní judikaturou Evropského soudu pro lidská práva." Odvolací soud se však zachoval přesně NAOPAK a trest zpřísnil!

Státní zástupce ve svém odvolání požaduje přísnější trest pro zvýšenou společenskou nebezpečnost. Obecně však platí, že čím delší doba uplynula od skutku, tím úměrně nebezpečnost klesá. U mne se naopak kuriózně zvyšuje.

Takovýto proces, při kterém nemá obviněný právo vůbec na nic, má přesné pojmenování. Samotný ÚDV, prostřednictvím svého mluvčího, dne 18.1.2006 vyjádřil pro média své uspokojení nad svojí činností slovy: "Poptávka je už uspokojena". Tedy ÚDV pracoval i v mém případě na základě jakési poptávky a nikoliv zákona.

Dále považuji za nutné upozornit na zápis z veřejného zasedání MS ze dne 12.1.2006, ze kterého je naprosto zřejmý negativní postoj senátu k projednávané věci, neboť je v něm uvedeno, že u spoluobviněného Šimáka je doručení vyrozumění vykázáno a zachována 5-ti denní lhůta k přípravě od doručení vyrozumění, což je v příkrém rozporu se skutečností, neboť jmenovaný prokazatelně vyrozumění vyzvedl z pošty dne 13.1.2006, tedy až den po konání veřejného zasedání, ve kterém mu byl zpřísněn trest odnětí svobody.

Na základě výše uvedených případů, kdy byl v mé kauze porušen zákon a s přihlédnutím k druhu a výši vyneseného trestu, pro který jsem nikde u analogických kauz nenašel srovnání, nemohu pochopit jaký je zájem o "uštvání" dvou lidí, kteří stáli na samém konci státní mašinérie. Já v hodnosti nadstrážmistra, ve funkci řidič-referent.

Závěrem chci zdůraznit, že toto řízení se nemělo vůbec konat. Do dnešního dne jsem nebyl platně obviněn. Podvržené obvinění s datem 29. 3. 1995 bylo zpracováno osobou, která se pouze za orgán činný v trestním řízení vydávala, pod hlavičkou právně neexistující instituce, a které bylo zpracováno dokonce týden před tím, než této neexistující organizaci byla, vnitřním předpisem MV (RMV č. 27 ze dne 3. 4. 1995), stanovena působnost, jako pokus o zakrytí její nelegitimity, takže neměla k ničemu takovému oprávnění.

Všechny úkony, které byly učiněny před 3.4.1995 jsou právně nicotné a tudíž neplatné a tedy nemohly způsobit mé tr. stíhání.

Poznámka redakce: Autor těchto řádků není nezaujatým svědkem událostí. Je odsouzeným. Jeho výpověď nemusí být ani objektivní, ani úplná. K činům, které mu jsou kladeny za vinu, se nikdy nepřiznal. Přímé důkazy jeho viny neexistují. Fakta, která uvádí, jsou doložena ve spise. Redakce nezkoumala důkazy tohoto spisu. Není na novinářích, aby hodnotili vinu nebo nevinu obžalovaných. Zajímá nás ale otázka procesní - uplatňování psaného práva soudy. Zákony České republiky nepřipouštějí procesní pochybení, zde popsané. Nejvyšší soud vrátil pro podstatné procesní chyby kauzu zpět k novému projednání. A soudy nižších instancí (už po několikáté) zopakovaly staré chyby, aniž by vzaly námitky Nejvyššího soudu v potaz. Jen proto, aby opět mohly dojít k rozsudku "vinen". Z tohoto hlediska je proces Asanace justičním zločinem.

                 
Obsah vydání       27. 4. 2006
27. 4. 2006 Zpráva EU odsoudila tajné lety CIA
27. 4. 2006 Parodie na maturitu Bohumil  Kartous
27. 4. 2006 Černá středa Tonyho Blaira Jan  Čulík
27. 4. 2006 Bázliví milenci Emanuel  Züngel
27. 4. 2006 Timothy Garton Ash: Kdo je to "intelektuál"?
27. 4. 2006 Nemám rád feminismus
27. 4. 2006 Ženy na matematiku nemají mozek... Lenka  Vytlačilová
27. 4. 2006 Chtíč, promiskuita a tvořivost Darina  Martykánová
27. 4. 2006 Volte buševiky!
27. 4. 2006 Protijaderný aktivismus podruhé Jan  Hošek
27. 4. 2006 O americké zahraniční politice Jakub  Rolčík
27. 4. 2006 Jak primitivní verbální antikomunismus inspiruje násilí Štěpán  Kotrba
27. 4. 2006 Útok na Jiřího Dolejše komunistům pomohl Jan  Čulík
27. 4. 2006 Petra Edelmannová: Dolejší "sklidil nenávist, kterou zasel"
27. 4. 2006 "Komunistická svině" Miloslav "Kraken" Junek
27. 4. 2006 Útok na Dolejše je útokem na demokracii Rudolf  Převrátil
27. 4. 2006 Volby jako problém Dalibor  Vlček
26. 4. 2006 Předvolební průzkumy jako uzavřený koloběh manipulace Štěpán  Kotrba
27. 4. 2006 Vyrovnání s komunismem
27. 4. 2006 Asanace 2006
27. 4. 2006 CERTOS: Mediální poprava v zájmu spravedlnosti Ladislav  Žák
26. 4. 2006 Что будет дальше, знает один Аллах! Zdeněk  Skoba
26. 4. 2006 Státní úředníci si určují, s kým budou diskutovat v televizi, a ČT je poslouchá!
26. 4. 2006 Kořistka: "ODS zadržuje důkazy"
26. 4. 2006 Afrodisiakum moci?
26. 4. 2006 Ministr vnitra Clarke propustil 1000 zahraničních zločinců
26. 4. 2006 Více žen do politiky!? ANO!!! Olga Anna Sedláčková
26. 4. 2006 Muži mají větší plat než ženy v důsledku nabídky a poptávky
26. 4. 2006 Zákon nebo soudcovské uvážení? Stanislav  Křeček
26. 4. 2006 Evropské "dohnat a předehnat" v kontextu íránské krize Karel  Dolejší
12. 4. 2006 Hospodaření OSBL za únor a březen 2006
22. 11. 2003 Adresy redakce

Válka politiků, policajtů a tajných agentů o moc a o peníze RSS 2.0      Historie >
27. 4. 2006 CERTOS: Mediální poprava v zájmu spravedlnosti Ladislav  Žák
27. 4. 2006 Asanace 2006   
26. 4. 2006 Kořistka: "ODS zadržuje důkazy"   
14. 4. 2006 Vrchní soud potvrdil osm let vězení pro Karla Srbu Štěpán  Kotrba
7. 4. 2006 Policejně evidovaní aktivisté Štěpán  Kotrba
20. 3. 2006 Česká televize uvádí na pravou míru... Štěpán  Kotrba
15. 3. 2006 Srba: zproštěn obžaloby z korupce Štěpán  Kotrba
9. 3. 2006 Operace Antropoid: Policie pro podezření z korupce zatýkala na ministerstvu dopravy   
1. 2. 2006 Ombudsman: "Postup policie na CzechTeku byl nepřiměřený"   
21. 1. 2006 Policie už zase dělala pravicovým extremistům ochranku Štěpán  Kotrba
20. 12. 2005 Praha má novou skupinku "extremistů" Štěpán  Kotrba
13. 12. 2005 Vyjadřuji hlubokou nespokojenost s tím, jak vyšetřujete zásah policistů na CzechTeku 2005   
8. 12. 2005 Jsme nespokojeni s tím, jak se vyšetřuje Czechtek 2005!   
29. 11. 2005 Pochybitelé na Czechteku podle ombudsmana Tomáš  Gawron
14. 11. 2005 Motejl: "Při Czechteku 2005 pochybila policie i účastníci" Štěpán  Kotrba

Nezávislost soudců nebo soudcovský korporativismus? RSS 2.0      Historie >
27. 4. 2006 CERTOS: Mediální poprava v zájmu spravedlnosti Ladislav  Žák
27. 4. 2006 Asanace 2006   
25. 4. 2006 Čtveráctví jménem republiky Jiří  Vančura
19. 4. 2006 Komedie plná omylů aneb Ústavní soud znovu o nájemném Stanislav  Křeček
19. 4. 2006 Může být mezinárodní právo efektivní?   
18. 4. 2006 Facka české justici Zdeněk  Jemelík
14. 4. 2006 Vrchní soud potvrdil osm let vězení pro Karla Srbu Štěpán  Kotrba
14. 4. 2006 Kriminalizovat výroky v demokratickém státě nelze Jan  Čulík
14. 4. 2006 Britský vojenský lékař odsouzen do vězení   
13. 4. 2006 Petr Cibulka odsouzen k podmíněnému trestu za pomluvu Jan  Čulík
13. 4. 2006 Konflikt mezi britskou vládou a britskými soudy   
30. 3. 2006 Hlas srdce a rozumu Zdeněk  Jemelík
28. 3. 2006 Hlas z ledové planety Zdeněk  Jemelík
28. 3. 2006 "Bicí komando" a "ASANACE" opět před soudem Štěpán  Kotrba
21. 3. 2006 Občanská nauka a hlouposti moudrých Stanislav  Křeček

Asanace 2006 RSS 2.0      Historie >
27. 4. 2006 Asanace 2006   
28. 3. 2006 "Bicí komando" a "ASANACE" opět před soudem Štěpán  Kotrba
3. 12. 2003 Ohlédnutí Jaroslav  Hutka