29. 9. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
29. 9. 2005

Je třeba vychovávat lékaře, kteří budou mít rádi venkov, vesnice, okrajové a chudé čtvrti měst třetího světa

Fidel Castro Ruz
Projev Fidela Castra u příležitosti založení Mezinárodního kontingentu odborných lékařů pro situace způsobené katastrofami a závažnými epidemiemi, 19. září 2005. - Fidel Castro je totalitní diktátor. Na Kubě, kde vládne, neexistuje svobodná výměna názorů a osoby s protivládními názory jsou vězněny. Tento projev je součástí Castrovy propagandy.

Počet latinskoamerických a karibských absolventů Latinskoamerické lékařské školy, pocházejících z Jižní, Střední a Severní Ameriky, společně s dnes promujícími mladými Kubánci dosáhl 3515 nových lékařů, kteří budou působit ve službách našich národů a světa. Tento počet poroste, až překročí deset tisíc nových lékařů ročně, aby tak byl splněn slib, že Kuba připraví během deseti let sto tisíc latinskoamerických a karibských lékařů v duchu dohody ALBA podepsané mezi Kubou a Venezuelou, která jich dodá stejný počet.

Třebaže každý člověk a každý národ má právo na zdravý život a na výsadu těšit se dlouhé a užitečné existenci, nejbohatší a nejrozvinutější společnosti, ovládané honem za luxusem a konzumním způsobem života, proměnily lékařské služby v obyčejné zboží, nedostupné pro nejchudší vrstvy obyvatelstva. V mnoha zemích třetího světa tyto služby téměř neexistují. A rozdíly mezi rozvinutými zeměmi a těmi, jež jsou eufemisticky nazývány "rozvojovými", jsou propastné. Zatímco statistiky hovoří o rozvinutých zemích s ukazateli dětské úmrtnosti pod 10 promile a některých, kde průměrný věk dožití dosahuje nebo překračuje 80 let, jiné země, např. mnohé africké, se musejí spokojit s dětskou úmrtností překračující 100 a leckdy i 150 z tisíce dětí do jednoho roku věku a snižujícím se věkem dožití, který se v některých případech pohybuje již mezi 30 a 40 roky. Zatímco se toto děje na očích celého světa, vojenské výdaje dosahují každoročně bilionu dolarů a jsou srovnatelné jedině s jiným absurdním výdajem -- na obchodní reklamu, který rovněž dosahuje bilionu dolarů. Kdyby obojí bylo rok za rokem dobře investováno, bohatě by to stačilo, aby všichni obyvatelé planety mohli slušně žít.

Tuto tragédii nepůsobí ani klima ani genetický potenciál. Kuba, tropická země s teplým a vlhkým podnebím, příhodným pro viry, bakterie a plísně, s populací tvořenou směsí etnik, podrobená téměř půl století trvající kruté blokádě a hospodářské válce, vykazuje navzdory tomu všemu ukazatel dětské úmrtnosti pod 6 promile , s nímž se umístila těsně za Kanadou, a míří pod 5 a v nepříliš vzdálené budoucnosti možná pod 4 promile, jímž by se dostala na první místo na kontinentu. Současně jí bude trvat polovinu času, než tomu bylo u Švédska a Japonska, aby zvýšila průměrný věk dožití ze 70 na 80 let. Dnes dosahuje 77,5 let. Její lékařské služby zvýšily vyhlídky na dožití z přibližně 60 let v době vítězství revoluce 1. ledna 1959 téměř o 18 let.

Tato slova by zněla vychloubačně, kdybychom dnes nemohli zcela oprávněně svou vlast označit za zemi, která udělala nejvíc na světě, aby se o své lékařské znalosti a zkušenosti podělila s jinými národy.

Ani jedinkrát během dlouhé a obětavé revoluční historie neodepřel náš lid svou solidární lékařskou pomoc jiným národům v případě katastrof, bez ohledu na to, jak propastné ideologické a politické rozdíly mezi námi byly, nebo jak urážlivě se o nás vlády jakékoli země vyjádřily.

Nikdy nezradíme zásady svého chápání lidské podstaty jiných národů a bratrské a solidární povinnosti. Desetitisíce kubánských lékařů a zdravotníků rozesetých po celém světě jsou nevyvratitelným svědectvím mých slov. V tomto ohledu nikdy nebudou existovat jazykové bariéry, obtíže, nebezpečí nebo překážky. Uplynulo již 43 let od doby, kdy Kuba vyslala první lékařskou brigádu do Alžírska, které se po hrdinnné válce za nezávislost právě osvobodilo od kolonialismu.

Čtyři desítky let poté, v závěru (tzv.) speciálního období, se lékařské služby staly v ekonomice nejvýznamnější položkou výměny zboží a služeb naší země se světem, aniž přitom Kuba přestala poskytovat zcela bezplatně lékařskou spolupráci více než 60 zemím třetího světa, které nemají prostředky. Tak tomu vždy bylo a bude.

Nic z toho, co jsem uvedl, se však nedá srovnat s komplexními zdravotními programy, které se zrodily poté, co uragán Mitch v roce 1998 poničil Střední Ameriku a způsobil smrt desítek tisíc dětí i dospělých, především z řad chudiny a bezdomovců.

Přislíbili jsme, že vyšleme tolik lékařů, kteří by každoročně zachránili stejný počet životů, kolik jich zmařil uragán. Téměř okamžitě vznikla také Latinskoamerická lékařská škola - ELAM . Komplexní program byl rozšířen i do jiných latinskoamerických a karibských národů a velmi brzo také do četných vzdálených zemí Afriky. Dnes je do kubánského programu komplexní péče o zdraví zařazen i Východní Timor v daleké Oceánii .

ELAM má již více než 12 tisíc studentů . Před necelými dvěma měsíci tu promovalo prvních 1610 lékařů. Aktu se zúčastnilo mnoho premiérů a vysokých představitelů regionu, mimo jiné náš drahý bratr Hugo Chávez , prezident Bolívarovské republiky Venezuely, s níž nás pojí nezničitelné historické svazky a společný boj za plnou nezávislost a integraci našich národů.

Oba jsme jménem venezuelského a kubánského lidu přijali vážný závazek podporovat zdravotnictví, alfabetizaci, školství, tzv. "Misi Milagro", společnosti Petrocaribe a Electrocaribe, boj proti HIV a další významné sociální a ekonomické programy s hluboce lidským a integračním obsahem pro náš region.

Obrovský úkol uchovat a navrátit zrak nejméně šesti milionům obyvatel Latinské Ameriky a Karibiku a vychovat 200 tisíc profesionálů pro zdravotnictví během deseti let je ve světě bezprecedentní.

Přesto jsem přesvědčen, že tyto programy budou překonány. Třicátého června se hovořilo o rozšíření Mise Milagro na karibské země. Dnes, 81 dnů poté, Vám mohu sdělit, v naší zemi byl v tomto roce operován zrak již 4212 pacientům z Karibiku a 79 450 venezuelským bratrům , celkem 83 662 osobám.

Velký pokrok naší vlasti na tomto poli se bude z naší vlasti šířit do jiných bratrských zemí našeho regionu prostřednictvím mladých odborníků, kteří začínají vycházet z Latinskoamerické lékařské školy.

Je faktem, že lékařská spolupráce Kuby a jejích vědecko-výzkumných institucí s jinými částmi světa se k prospěchu lidstva rychle šíří. Proto není nic podivného na tom, že Kuba neváhala nabídnout lidu Spojených států okamžité vyslání zkušeného lékařského personálu vybaveného nezbytnými prostředky pro naléhavou péči o lidi, jejichž životy jsou ohroženy v důsledku velké přírodní katastrofy. Přispěla k tomu i skutečnost, že naše země leží nejblíže oblasti postižené uragánem a dopravit lidskou a materiální pomoc na místo bylo otázkou hodin. Bylo to, jako by se velká americká loď s tisícovkami cestujících na palubě potápěla v blízkosti našeho pobřeží. Nemohli jsme zůstat lhostejní. Nikdo nepředpokládal, že by mohla být taková pomoc považována za urážející nebo ponižující.

Naše poselství bylo federálním úřadům Spojených států zasláno bezprostředně poté, co se Katrina svou ničivou silou převalila přes New Orleans. To pomyšlení je bolestné, ale někteří z oněch zoufalých lidí uvězněných vodami a na pokraji smrti, mohli být zachráněni. Tvrdá lekce pro ty, kdo z falešné hrdosti nebo mylných předpokladů nereagovali ani opožděně na naši nabídku. Někteří se pokoušeli toto jednání ospravedlnit s odkazem na to, že Kuba odmítla směšnou peněžní nabídku 50 tisíc dolarů, kterou jsme ze zřejmých historických a morálních důvodů, uprostřed blokády, jež stála desítky tisíc milionů dolarů, a půl století pronásledování a agresí, které způsobily tisíce ztrát na životech, odmítnout museli. My jsme nenabízeli peníze, nabízeli jsme záchranu životů a naše nabídka platí dnes i zítra, protože tak je to pro Kubu pravidlem vůči jakémukoli národu světa.

Důvodem, proč jsme o této věci hovořili, bylo, že na dlouhém seznamu zemí, které nabídly pomoc, bylo jméno Kuby pominuto, což způsobilo zmatek a úžas mezi mnoha přáteli naší země z celého světa. Proto jsme 2. září, tři dny po naší nabídce, zveřejnili své vysvětlení a konkretizovali svou nabídku vyslat letecky do 12 a 35 hodin 1100 lékařů vybavených 24 tunami nezbytných léčiv zabalených v batozích. O 48 hodin později, 4. září, byla tato síla čítající již 1586 profesionálů připravena odletět s 36 tunami léků, sešla se v Kongresovém paláci a byla pojmenována "Lékařské síly Henryho Reevea" na památku výjimečného mladého amerického bojovníka, který zemřel v bojích za nezávislost Kuby.

12. září ve večerních hodinách byla deníku Granma předána tisková nóta zveřejněná 13. září. Informovala, že 19. září v 17 hodin se uskuteční na Vlajkovém náměstí Latinskoamerické lékařské školy promoce lékařů ročníku 2004-2005 -- počasí nás přimělo ke změně. Dále informovala, cituji doslova, že:

"Téhož dne bude ustavena organizace, která dnes nemá ve světě obdobu -- Mezinárodní kontingent lékařů specializovaných na situace při katastrofách a vážných epidemiích. Ten zaujme místo lékařských sil vytvořených na pomoc lidu Spojených států v době, kdy Katrina udeřila s plnou silu na jihu této země. Jejím cílem nebude pouze pomoc určitému národu, nýbrž okamžitá spolupráce odborně vyškoleného personálu s jakoukoli zemí, jež by utrpěla podobnou katastrofu, zvláště pak v důsledku velkých uragánů, záplav a dalších podobně závažných přírodních jevů. Ponese jméno, jež si zvolily lékařské síly, které vznikly jako reakce na tragédii, kteou právě prožil lid Spojených států - jméno Henryho Reevea".

Uplynulo již 14 dnů a na naši nabídku nepřišla vůbec žádná odpověď.

Ve středu 14. září v nočních hodinách jsem se znovu sešel se všemi členy tohoto kontingentu, který se naplno věnoval prohlubování svých znalostí, abych je informoval o prohlášení guvernérky Louisiany, které vešlo na Kubě ve známost téhož dne, a s poselstvím zaslaným Brunem Rodríguezem, prvním náměstkem ministra zahraničních věcí Kuby, s jehož obsahem nyní doslovně seznámím veřejnost:

"Vážená Kathleen Babineaux Blanco, guvernérka, stát Louisiana.

Paní guvernérko, pozorně jsme si přečetli Vaši prováděcí vyhlášku č. KBB 2005-33 o Vyhlášení stavu zdravotní nouze a pozastavení řízení státu k udělování licence zahraničním lékařským odborníkům a personálu, v němž se doslovně uvádí, že "...třebaže množství lidí bylo zachráněno, mnoho dalších na záchranu, evakuaci a lékařskou pomoc čeká a mnozí občané trpí a budou trpět nemocemi a zraněními..." Vyhláška rovněž uvádí, že "...počet lékařských odborníků, kteří jsou v současnosti ve státě k dispozici k řešení tohoto stavu nouze, je nedostatečný a vzniká dodatečná okamžitá potřeba lékařského personálu, který by poskytl pomoc osobám poškozeným katastrofou..."

Chci Vám sdělit, že potřebný kubánský personál nabídnutý Spojeným státům k poskytování pomoci obyvatelstvu a ulehčení strádání obětí uragánu Katrina, v celkovém počtu 1586 kvalifikovaných a zkušených lékařů vybavených příslušnými léky, či jakýkoli další, jehož přítomnost by vyžadovaly nové okolnosti, je připraven k okamžitému odletu do státu Louisiana, jakmile budete mít k dispozici příslušné povolení federálních úřadů.

Bruno Rodríguez Parrilla, ministr a.i."

K dnešnímu dni, 19. září uplynulo dalších pět dnů a federální úřady neřekly ani slovo. Je proto stále více důvodů si myslet, že při této příležitosti nebude velkorysá a příhodná nabídka našeho lidu akceptována.

Vzhledem k tomu, že tragédie, jíž svět prožívá je stále zjevnější, potvrzujeme své rozhodnutí ustavit dnes, 19. září 2005 "Kontingent Henryho Reevea". Budou ho tvořit v první řadě členové současných lékařských sil nesoucích toto jméno, k nimž se postupně připojí 200 dobrovolníků z právě promujícího ročníku lékařů, 200 absolventů z předchozího školního roku 2003-2004, 600 studentů šestého ročníku medicíny ve školním roce 2005-2006 a 800 z pátého ročníku stejného roku. A budou následovat další, nikdo se nemusí cítit odstrčen.

Desetitisíce specialistů komplexního všeobecného lékařství, i diplomovaní kubánští ošetřovatelé a zdravotní technici, kteří plnili nebo plní mise v zahraničí, jsou pro Kontingent Henryho Reevea nevyčerpatelnou studnicí.

Všeobecní lékaři, nezávisle na svých znalostech získaných z tohoto titulu, ti nejmladší i specialisté komplexního všeobecného lékařství, jichž bude většina, i odborníci z dalších oborů, bez ohledu na to, kde v naší zemi nebo ve světě působí a jakou činnost běžně vykonávají -- všichni členové Kontingentu musí mít solidní epidemiologické znalosti a znalost nemocí vážících se ke katastrofám, ovládat dva nejobvyklejší cizí jazyky, mít patřičnou fyzickou kondici a, přijde-li na to, musí být připraveni a ochotni přesunout se rychle různými prostředky na místo, kde jich bude naléhavě zapotřebí. Do této vynikající organizace, první svého druhu v historii lidstva, jež stále více potřebuje spolupráci a solidaritu, mohou vstupovat mladí Latinoameričané a obyvatelé Karibiku, kteří vystudovali ELAM, včetně amerických občanů, kteří tam studují.

Kontingent Henryho Reevea může pomáhat obyvatelstu nejen v případech uragánů, záplav a dalších podobných přírodních katastrof.(Také) některé epidemie jsou skutečnou přírodní a sociální pohromou. Stačí zmínit například krvácivou horečku dengue, jež rostoucí měrou postihuje latinskoamerické země a připravuje o život zejména děti, či další staré i nové vážné nemoci, u nichž můžeme a musíme poznávat stále účinnější formy jejich potírání. Je zde zejména strašlivá epidemie -- nazývejme ji tímto termínem -- sužující svět -- HIV/AIDS. Ohrožuje vymřením celé národy a dokonce rozsáhlé kontinentální regiony. V prevenci a boji proti této chorobě má Kuba ve světě prominentní místo. Z analýzy ukazatelů z této polokoule vyplývá, že zde existují země středně zasažené, kde ukazatele nakažení AIDS v roce 2003 (poslední zveřejněný údaj) mohou dosahovat 2,4 %, 2,3 %, 3,2 % dospělé populace ve věku od 15 do 49 let. Ze zřejmých důvodů nejmenuji. V dalších je stupeň zasažení ještě daleko vyšší. Nejnižší ukazatel hned po Kubě činí 0,6 %. Ani zde neuvádím jméno země. Na Kubě je to 0,07 % , tedy 8,6krát méně než v zemi, která se nám nejvíce přibližuje.

Naši lékaři, naši vědci, naši chemici-farmaceuti a zvláště členové Kontingentu Henryho Reevea musejí vědět maximum o AIDS, o nejúčinnějších metodách jeho potírání, a zejména o tom, jak tyto metody adaptovat na konkrétní podmínky každé země.

Až se nesmírně bohaté rozvinuté národy rozhodnou skutečně spolupracovat s africkými a jinými státy světa v boji proti AIDS, budou potřebovat profesionály jako jsou ti z Kontingentu Henryho Reevea. Pak bude teprve tento krok doceněn v celé své šíři. Rozvinuté a bohaté státy disponují finančním kapitálem, avšak nikoli kapitálem lidským. Má-li se například zabránit přenosu z matky na dítě, je třeba provést u matky císařský řez. Matky žijí ve vesnicích a lékaři z rozvinutého světa do afrických vesnic nejezdí. K tomu nebyli vychováni.

Je třeba vychovávat lékaře, kteří budou mít rádi venkov, vesnice, okrajové a chudé čtvrti měst třetího světa. Dokonce i v nesmírně bohatých zemích, jako jsou Spojené státy, postrádají miliony afro-Američanů, Indiánů, latinskoamerických, haitských a jiných přistěhovalců lékařské programy a péči.

My nabízíme, že připravíme profesionály ochotné bojovat proti smrti. My dokážeme, že existuje odpověď na mnohé z tragédií planety. My dokazujeme, že lidská bytost může a musí být lepší. My dokazujeme hodnotu uvědomění a etiky. My nabízíme životy. .

Ať žijí ochránci života, kteří dnes promují!

Ať žijí lékařky a lékaři schopní zvítězit nad smrtí!

Ať žíje slavný Mezinárodní kontingent Henryho Reevea!

                 
Obsah vydání       29. 9. 2005
29. 9. 2005 Anděl, opilci a agresivní bezdomovci Fabiano  Golgo
29. 9. 2005 Právo na sebeobranu Štěpán  Kotrba
31. 10. 2005
29. 9. 2005 Proti šéfu republikánské většiny v americké Sněmovně reprezentantů bylo zahájeno trestní stíhání
29. 9. 2005 Labouristická strana se omluvila za to, že vyhodila dvaaosmdesátiletého "výtržníka"
29. 9. 2005 Bezdomovci - pohled z druhé strany
29. 9. 2005 Literárky pro starší a pokročilé masochisty Štěpán  Kotrba
29. 9. 2005 Zatvrdlé cíle žalují František  Schilla
29. 9. 2005 Boj proti terorismu a jeho vliv na situaci uprchlíků a přistěhovalců
29. 9. 2005 Jak kritici ublížují filmu Štěstí Ján  Simkanič
29. 9. 2005 Sin City: alibistická oslava zvrácenosti Ján  Simkanič
29. 9. 2005 Amerika by měla vrátit nakradené létající talíře Jiří  Míka
29. 9. 2005 Minimální cena benzinu -- utopie, nebo schůdné řešení? Jan  Hošek
29. 9. 2005 Současný stav nezměníme František  Hájek
28. 9. 2005 Paroubek dal sociálním demokratům jasně najevo, jak vypadá a jak jedná konzervativní levicový lídr Štěpán  Kotrba
29. 9. 2005 SPD čeká na Godota Richard  Seemann
29. 9. 2005 Kancléřem budu já Igor  Záruba
29. 9. 2005 Naši furianti Oskar  Krejčí
29. 9. 2005 Protestantismus nezpochybňuje hodnotu světského úspěchu Bohumil  Kartous
27. 9. 2005 Jürgen Habermas, náboženství a postsekulární společnost
29. 9. 2005 Hrozí Francii násilný útok? Simone  Radačičová
29. 9. 2005 O komunistech pravých a nepravých Michael  Hauser
29. 9. 2005 Problémy Turecka, na které Josef Brož zapomněl
29. 9. 2005 Zášť katolické církve vůči homosexuálům volá do nebe Romana  Radová
29. 9. 2005 Petr Zvěřina - beránek, který snímá hříchy světa? Vojtěch  Polák
29. 9. 2005 Brouček nebo člověk, pane Zemane? Josef  Vít
27. 9. 2005 Číselná osa a opovržení teoretiků Bohumír  Tichánek
29. 9. 2005 Zpravodajství iráckého odboje za dny 24. - 31 srpna 2005
29. 9. 2005 Je třeba vychovávat lékaře, kteří budou mít rádi venkov, vesnice, okrajové a chudé čtvrti měst třetího světa Fidel Castro Ruz
22. 11. 2003 Adresy redakce
3. 9. 2005 Hospodaření OSBL za srpen 2005

Kuba a Fidel Castro RSS 2.0      Historie >
29. 9. 2005 Je třeba vychovávat lékaře, kteří budou mít rádi venkov, vesnice, okrajové a chudé čtvrti měst třetího světa Fidel Castro Ruz
26. 7. 2005 Kubánský model trvale udržitelného zemědělství Jindřich  Kalous
27. 5. 2005 Proč je Václav Havel pokrytecký? Martin  Šaffek
26. 5. 2005 Na Havanu! Zdeněk  Jemelík
8. 4. 2005 Fidel Castro a Jan Pavel II. Zdeněk  Jemelík
24. 3. 2005 Hekrdla je (své) pravdě blíž Milan  Černý
23. 3. 2005 OSN: Není předkladatel   
23. 3. 2005 Kuba -- Nekuba?! Jen hrob "svobody"? Miloš  Dokulil
22. 3. 2005 Fidel Castro versus Fabiano Golgo Milan  Valach
22. 3. 2005 Lidská práva Petr  Wagner
22. 3. 2005 Dopis účastníkům tzv. "kubánsko-brazilské" pře Tomáš  Koloc
21. 3. 2005 ... a Golgo věří Forbesu Štěpán  Kotrba
21. 3. 2005 Komu se žije lépe -- obyvatelům favel nebo Kubáncům?   
21. 3. 2005 Přesvědčení Fabiana Golga je tak silné, že jím neotřese ani skutečnost   
21. 3. 2005 O Fidelově bohatství a o sociálních zázracích Fabiano  Golgo

Venezuela a Hugo Chavez RSS 2.0      Historie >
29. 9. 2005 Je třeba vychovávat lékaře, kteří budou mít rádi venkov, vesnice, okrajové a chudé čtvrti měst třetího světa Fidel Castro Ruz
20. 5. 2005 Compañero Chávez je problém Štěpán  Steiger
11. 4. 2005 Chavez, malý dav a Le Monde   
17. 3. 2005 Výzva intelektuálů na podporu Kuby   
14. 3. 2005 Hugo Chávez v Paříži: Ropa za podporu Simone  Radačičová
7. 3. 2005 Buďme slobodní, na ostatnom nezáleží Sergio Moya Mena
1. 2. 2005 Chavez... Fabiano  Golgo
28. 8. 2004 Venezuelská volební komise uznala Chávezovo vítězství   
17. 8. 2004 Chávezovo vítězství potvrzeno   
16. 8. 2004 Venezuela: Chavez zvítězil v referendu   
2. 3. 2004 Venezuela není Haiti   
12. 2. 2004 Boj o půdu ve Venezuele   
9. 9. 2003 Bude irácká ropa za eura nebo za dolary? Štěpán  Kotrba
24. 4. 2002 Puč ve Venezuele "spojen s týmem George Bushe"