15. 6. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
15. 6. 2004

Nová rasistická kniha:

Psychologie Romů?

Petr Bakalář: Psychologie Romů, Praha, Nakladatelství Votobia 2004, 179 s.

Tato nová kniha Petra Bakaláře veskrze pokračuje v kontroverzním duchu jeho dřívějších prací. Bakalářovy studie rozhodně rozdělují laickou i odbornou čtenářskou obec, otevírají a na základě předložených faktů přirozeně iniciují diskusi.

Petr Bakalář se již v publikaci Tabu v sociálních vědách (2003) dotkl politicky a eticky citlivých témat. Recenzovaná kniha Psychologie Romů, která vyšla letos na jaře v nakladatelství Votobia, v podstatě rozvíjí pasáže knihy Tabu, věnované romským "otázkám".

Publikace polarizuje a názorově vyhraňuje. Reakce oscilují od obviňování autora, že se snaží poskytovat alibi xenofobní části společnosti, až po konstatování, že pokud jsou Bakalářovy údaje zakotveny na bázi vědecky ověřených měření a bádání, veřejnost má právo tyto informace znát.

Autorovi lze vyčíst formu. Sám v knize dodává, že svoje dílo koncipuje jako odrazový můstek, náčrt pro další bádání, polemiku a upřesnění. Práci označuje za "první systematický pokus porozumět romské problematice z hlediska moderní psychologie".

Svým kolegům, akademikům mj. vytýká, že lpějí na marxistickém výkladovém schématu, že odmítají moderní trendy, že trpí nedostatkem invence a "naivním humanismem". Odborná obec se vůči knize profiluje vesměs značně záporně. Odborníci Bakalářovi vytýkají, že tendenčně vytrhává své zdroje a svá fakta z kontextu, že "míchá jablka a hrušky", že je rasista, že se vrací do devatenáctého století. Do jisté míry jedinečná je i míra, jakou kniha oslovila běžnou čtenářskou obec, zaplnila novinový papír, internetová fóra.

Kniha je má 14 kapitol a 2 dodatky. V úvodu autor vypisuje své pohnutky k práci na knize, zdůrazňuje a svým způsobem obhajuje "vědeckost" svého díla. Též konstatuje, že jeho práce je do jisté míry nehotová a syrová, vybízí k polemice. Stěžejní část knihy Bakalář otevírá teorií o dvou strategických druzích organismů, K-stratézích (dávají silnější důraz na výchovu potomstva, upřednostňují kvalitativní životní strategii, protože nebyli vystavováni rizikům okolního prostředí) a r -- stratézích (neúspěšných organismech, které praktikují rizikové modely chování a vyznačují se kratší délkou života a menším tělesným vzrůstem).

Bakalář na základě mnoha, nutno říci zpochybnitelných, zdrojů dovozuje a konstruuje, že ač Romové náleží k europoidní rase, jejich evoluční historie prý vedla k selekci genů vlastních negroidům. (Zde se dostává Bakalář na velmi tenký led, neboť genové rasistické teorie nemají vědecký základ.) Tento "hrad z písku" odůvodňuje Bakalář tím, že Romové prý pocházeli ve své domovině z nejnižší kasty v jejich domovině, že byli socioekonomicky neúspěšní, a to vedlo k ochuzování romského genofondu. Pro další a komplexní pochopení charakteru knihy detailněji uvedu některé významné rysy jimiž se podle Bakaláře odlišuje obě základní "strategie". Tyto informace mají relevanci ke všem kapitolám a vývodům v knize.U r- stratégů, podle autora tedy i u Romů, se vyskytuje kratší doba těhotenství, pozdější menstruace, subtilnější tělesné proporce, dřívější sexuální zkušenosti a otěhotnění, vyšší frekvence sexuálních styků a fertilita, nižší párová stabilita, menší velikost mozku, nižší IQ a sebekontrola, vyšší agresivita a kriminalita.

V dalších kapitolách se autor zabývá charakterem romských rodin, sociálních vazeb uvnitř rodiny i komunity, výchovy dětí. Vyjímá specifika; úctu k rodičům, k sourozencům, k širší rodině vůbec, zásadnější úlohu žen v otázce ekonomického zaopatření rodiny, v otázce výchovy autor zdůrazňuje kolísání mezi značnou tvrdostí a tolerováním zlozvyků (kouření, alkohol, nepořádnost, slabá hygiena).

Eticky velmi problematické je Bakalářovo dovozování, že mají Romové nižší inteligenční kvocient. Zdroje by zajisté měly být podrobeny kritice. Poměrně přínosným může být zahájení diskuse o velkém počtu romských dětí na ZDŠ. Bakalář dále na základě svých zdrojů argumentuje, že jsou prý romské děti "specifické", že jsou jejich schopnosti prý "jednostranné" (jsou prý verbálné neobratné a mají nižší schopnost plastického a logického uchopení problému). Tato tvrzení Bakalář vkládá do širších souvislostí, generalizuje. Tímto přístupem je ostatně zpracována celá publikace. V části věnované osobnosti Romů autor dále rozvíjí charakteristiku r- stratégů, tvrdí, že Romové potřebují okamžité požitky, jsou bezprostřední, zbrklí v jednání, žijí "z ruky do huby". Cituji autora: "Osud demokracie je jim lhostejný. Převzali pouze konzum jako dominantní životní zájem, nikoli však vzorce soustavné, plánovité, disciplinované aktivity, jež jsou v majoritní společnosti tradičně respektovanou cestou k realizaci tohoto zájmu".

Romové prý velmi pozitivně vnímají svůj původ, jsou hrdí na svoje "romství", na druhou stranu potlačují charakteristické vnější znaky. Nejtvrdší nadávky jsou založené na metaforizaci typických romských znaků.

V odstavcích všímajících si "morální tuposti" Romů se autor opírá o studie nestora české psychiatrie prof. Myslivečka (lze jistě očekávat odezvu) . V kapitole věnované kriminalitě autor asi správně shledává jako hlavní faktor, který v poválečné době podpořil vzrůst trestné činnosti do té doby kočovných Romů, násilnou urbanizaci a industrializaci, to, že byly jejich kořeny vyrvány z živné půdy pospolitosti romské komunity a že Romové začali napodobovat sociálně patologické chování většinové společnosti.

V druhém bloku knihy, nazvaném "Vybraná témata z psychologie Romů" Bakalář opouští rovinu teoreticko-analytickou a předkládá a popisuje některé vybrané romské reálie (původ jmen, romské kastovnictví, vztah k náboženství, romské organizace, zvláštnosti odívání, smyslu pro humor, rytmus apod.). Ovšem mj. je v této části čtenářům předložena velmi problematická Bakalářova subjektivní diferenciace Romů z hlediska sociální patologie na romskou elitu (podle P.B. 1% romské populace) , tzv. neproblémové Romy ( 40%), chronicky nezaměstnané (40%) a romské kriminálníky ( 15%) .

V poslední části, v Dodatku, autor nabízí k diskusi témata, na která sám nenašel uspokojivou odpověď. Většinu otázek, které předložil, lze bohužel pochopit bud' jako křečovitou snahu provokovat, či jako zřejmý důkaz autorovy snahy posunout charakter knihy k branám pseudovědy. Snaží se například spojovat stupeň zbarvení pokožky s mírou inteligence! a spekuluje o častějším výskytu genetických poruch u Romů.

V druhé části Dodatku obhajuje Bakalář svou předchozí publikaci Tabu v sociálních vědách, reaguje na kritiky, některé autory osobně napadá.

Z knihy, z autorova vystupování v médiích je velmi zřejmý, že si je Bakalář vědom, že odborná veřejnost jeho knihy odmítá. Svou práci obhajuje a vyzdvihuje zároveň jako první publikaci svého druhu na světě, horečně odmítá nařčení z rasismu a xenofobie. Hodnocení takto kontroverzní a rozporuplné knihy je nesnadné. Nelze popřít, že autor otevírá "třináctou komnatu", tabuizovaná témata, jejichž rozplétání a řešení se snad i z důvodů morálních, politického taktu a vědomí trpké historie i přítomnosti (holocaust, rasová nesnášenlivost) odborná veřejnost vyhýbá. Práce vychází z kompilací různých zdrojů (seznam použité literatury je bohatý) . Ovšem nabízí se otázka, do jaké míry při práci na knize účel světil prostředky , do jaké míry byl podřízen výběr použitých zdrojů a informací autorovu směřování k vytyčenému cíli, tedy vykreslení Romů jako "jiných", "méně kvalitních lidí".

                 
Obsah vydání       15. 6. 2004
15. 6. 2004 "Boj proti terorismu" jako marketingový tah - malá, česká verze Petr  Šafařík
15. 6. 2004 Není pravda, že MPSV nechce klecová lůžka zakázat
15. 6. 2004 Navzdory výsledkům eurovoleb, Tony Blair svou politiku nezmění
14. 6. 2004 Když rodiče neporadí... Bohumil  Kartous
15. 6. 2004 V jako Victory Oldřich  Průša
14. 6. 2004 Po volbách-nevolbách, volky-nevolky, kdepak teď jsme? Miloš  Dokulil
15. 6. 2004 Bushova zahraniční politika terčem ostré kritiky
15. 6. 2004 Euroskeptikové z Britské strany za nezávislost chtějí Evropský parlament zničit
15. 6. 2004 Na protestní hlasování v eurovolbách chtějí reagovat politici vysvětlováním
15. 6. 2004 O našem čase, aneb o prostoru mezi medicínou a uměním Jan  Paul
15. 6. 2004 Čtyři britští vojáci budou postaveni před vojenský soud
15. 6. 2004 Zdravý rozum Ronalda Reagana Boris  Cvek
15. 6. 2004 Churchill pro pitomce
14. 6. 2004 Středověké mučení českých dětí
15. 6. 2004 Nebe a peklo se potřebují -- stejně jako křesťanská demokracie a mafie Ondřej  Slačálek
15. 6. 2004 Psychologie Romů? David  Halatka
15. 6. 2004 Buďme si vědomi zábavnosti světa! Efraim  Israel
15. 6. 2004 V Chicagu začala vysílat česko-americká televize
15. 6. 2004 Tramvaje zpět na Václavské náměstí?
11. 6. 2004 Zemřel Karel Brušák Jan  Čulík
14. 6. 2004 Jana Bobošíková a Vladimír Železný vás vítají v euro-mediokracii Štěpán  Kotrba
15. 6. 2004 KSČM nevolil každý pátý
15. 6. 2004 Srbsko a Černá Hora -- informace pro turisty
15. 6. 2004 Zpravodajství iráckého odboje ze dne 6.-8. června 2004
14. 6. 2004 Lze věřit ve změnu poměrů? Miloš  Dokulil
15. 6. 2004 Problém zahraniční zadluženosti musí být vyřešen jednou provždy Fidel Castro Ruz
14. 6. 2004 Volby do EP - trapné selhání sociologického výzkumu Petr  Baubín
15. 6. 2004 Když přejde generace a s ní zmizí voliči Jan  Samohýl
14. 6. 2004 Zelení na další křižovatce Klára  Kněžková
15. 6. 2004 Firma LUNA LEDER se omluvila
14. 6. 2004 Strkáš-li hlavu do písku, můžeš si být jist tím, že někdo přijde a kopne tě do zadku
14. 6. 2004 Desatero božích přikázání v reklamní praxi
14. 6. 2004 Americký gulag: Mučení za účelem získávání informací
14. 6. 2004 Strach za komunismu, strach za kapitalismu! Strach navždy? Milan  Valach
14. 6. 2004 Argumentace proti softwarovým patentům Jan  Samohýl
14. 6. 2004 V následujících 20 letech se ztrojnásobí onemocnění rakovinou
5. 6. 2004 Hospodaření OSBL za květen 2004
29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech
22. 11. 2003 Adresy redakce

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
15. 6. 2004 "Boj proti terorismu" jako marketingový tah - malá, česká verze Petr  Šafařík
15. 6. 2004 Psychologie Romů? David  Halatka
15. 6. 2004 O našem čase, aneb o prostoru mezi medicínou a uměním Jan  Paul
15. 6. 2004 Churchill pro pitomce   
14. 6. 2004 Niall Ferguson: Američané by se měli chovat jako imperialisté   
14. 6. 2004 Zelení na další křižovatce Klára  Kněžková
14. 6. 2004 Středověké mučení českých dětí   
14. 6. 2004 Protestní hlas českých voličů Jan  Čulík
14. 6. 2004 Když rodiče neporadí... Bohumil  Kartous
14. 6. 2004 Po volbách-nevolbách, volky-nevolky, kdepak teď jsme? Miloš  Dokulil
14. 6. 2004 Strkáš-li hlavu do písku, můžeš si být jist tím, že někdo přijde a kopne tě do zadku   
14. 6. 2004 Železný, Sládek a Česká televize: Bizarní sen o volbách Bohumil  Kartous
14. 6. 2004 Strach za komunismu, strach za kapitalismu! Strach navždy? Milan  Valach
14. 6. 2004 Americký gulag: Mučení za účelem získávání informací   
12. 6. 2004 Psovodi z vězení Abu Ghraib: "Bylo nám nařízeno zastrašovat vězně psy"   

Rasismus RSS 2.0      Historie >
15. 6. 2004 Psychologie Romů? David  Halatka
9. 6. 2004 Další záporná mezinárodní zpráva o lidských právech v České republice   
31. 5. 2004 Městská policie Praha: V metru se nesmí sedět na dvou místech najednou! Jan  Čulík
27. 5. 2004 Válka proti globálním hodnotám   
26. 5. 2004 Zoufalá situace v oblasti lidských práv   
25. 5. 2004 Protiromské vysílání České televize Petr  Uhl
10. 5. 2004 Český chřestýš Efraim  Israel
29. 4. 2004 Rasizmus na Slovensku - áno, ale naruby Lubomír  Sedláčik
29. 4. 2004 Definice rasismu   
29. 4. 2004 Hospodářská deprese v Evropě   
29. 4. 2004 Co s romským problémem Jan  Čulík
28. 4. 2004 Xenofobie a rasismus na Slovensku se dostávají z chronického do akutního stádia Darius  Nosreti
26. 4. 2004 "Nejsem rasista. Jsem idiot."   
13. 4. 2004 Ať hodí kamenem ... Petr  Horák
13. 4. 2004 "Dej mi čouda" - o rozpadu muslimských hodnot